نقش واسطه ایی الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین عواطف مثبت و منفی و بخشش در دانش آموزان پایه متوسطه

تعداد 104 صفحه فایل word

چکیده

 هدف این پژوهش ، بررسی نقش واسطه ایی الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین عواطف مثبت و منفی و بخشش در دانش آموزان بود . در این پژوهش که توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری کلیه دانش آموزآن  دختر پایه متوسطه شهر نوراباد بود که  285 نفر بر اساس نمونه گیری خوشه ایی تک مرحله ایی انتخاب شدند ومقیاس تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک (a2002)، مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) ، مقیاس بخشودگی بین فردی ( IFI -25) را تکمیل کردند . داده های پژوهش با نرم افزار SPSS و روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد . نتایج پژوهش نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده نقش واسطه ایی معناداری را بین عواطف منفی  و بخشش ایفا می کند . همچنین بین عاطفه منفی با بخشش ( r = -/40 ) ؛ و الگوی ارتباطی همنوایی با بخشش ( r = -/22) ؛ و الگوی ارتباطی گفت و شنود با عاطفه منفی ( r = -/32 ) همبستگی منفی و معنادار وجود دارد و بین الگوی ارتباطی گفت و شنود با بخشش و عاطفه مثبت همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که عاطفه منفی و الگوهای ارتباطی قادر به پیش بینی بخشش هستند .

کلید واژه ها : بخشش ، الگوهای ارتباطی خانواده ، عاطفه مثبت و منفی

 

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

چکیده: …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

بیان مسئله :………………………………………………………………………………………………………………………………۶

اهمیت و ضرورت پژوهش: ………………………………………………………………………………………………………۹

اهداف پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

فرضیه های پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………۱۱

تعاریف نظری متغییرها :………………………………………………………………………………………………………….۱۲

تعاریف عملیاتی متغییرها: ……………………………………………………………………………………………………….۱۲

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری بخشش: ………………………………………………………………………………………………………………۱۴

الگوها و نظریه های بخشش: …………………………………………………………………………………………………..۱۶

دیدگاه شناختی: ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

دیدگاه روان تحلیلی:……………………………………………………………………………………………………………….۱۶

الگوی مبتنی بر تیپ شناسی بخشش: ………………………………………………………………………………………..۱۶

الگوی فرایندی: ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

مدل های بین فردی بائومایستر:…………………………………………………………………………………………………۱۷

مدل مبتنی برمصالحه ساپولسکی و وال : …………………………………………………………………………………..۱۷

مدل دوسیستمی مک کالوگ :…………………………………………………………………………………………………..۱۷

نظریه وابستگی متقابل بخشش راسبالت:…………………………………………………………………………………….۱۷

مدل شرطی سازی کلاسیک :……………………………………………………………………………………………………۱۸

مدل مبتنی بر تصمیم گیری دی بلاسیو:……………………………………………………………………………………..۱۸

مدل شناختی گوردون و باکوم و اسنایدر :………………………………………………………………………………….۱۹

مدل فرایندی شناختی عاطفی و رفتاری انرایت :…………………………………………………………………………۱۹

مدل تغییر در گذر زمان مک کالوگ و فینچام و تسانگ: ……………………………………………………………..۱۹

مدل های هیجان مدار :……………………………………………………………………………………………………………۲۰

مدل فرضیه مجاورت هیجانی ورثینگتون و وید :…………………………………………………………………………۲۱

گام های پیشنهادی ورثینگتون برای عفو و گذشت: …………………………………………………………………….۲۱

مراحل بخشش: ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

چهار مرحله بخشش از نظر انرایت: ………………………………………………………………………………………….۲۲

دیگران را ببخشیم تا سالم بمانیم: ……………………………………………………………………………………………..۲۲

بخشش و خشم: …………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

بخشش از دیدگاه قران :…………………………………………………………………………………………………………..۲۳

اساس عصبی زیستی بخشش: ………………………………………………………………………………………………….۲۵

مبانی نظری عاطفه مثبت و منفی: ……………………………………………………………………………………………..۲۵

نظریه داروین: ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

فرهنگ و عواطف: …………………………………………………………………………………………………………………۲۶

عواطف و طول عمر: ………………………………………………………………………………………………………………۲۶

قشر پیش پیشانی و عاطفه: ………………………………………………………………………………………………………۲۷

ابراز احساسات و فرهنگ:………………………………………………………………………………………………………..۲۷

خصایص حالات عاطفی کودک :………………………………………………………………………………………………۲۸

عواطف کودک زودگذرند:……………………………………………………………………………………………………….۲۸

عواطف کودکان شدیدند:…………………………………………………………………………………………………………۲۹

عواطف کودک فراوانند:…………………………………………………………………………………………………………..۲۹

پاسخهای عاطفی کودک متفاوتند:……………………………………………………………………………………………..۲۹

عواطف کودکان را می توان با علایم رفتار مشخص کرد :…………………………………………………………….۳۰

نیروی عواطف در کودکان تغییر می کند :…………………………………………………………………………………..۳۰

شیوه های تغییر و بیان عواطف تغییر می یابد :……………………………………………………………………………۳۰

عوامل موثر در عواطف :………………………………………………………………………………………………………….۳۰

الگوی ارتباطی خانواده :…………………………………………………………………………………………………………..۳۲

مفهوم خانواده: ………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

خانواده چیست ؟: ………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

خانواده آزادگذار:…………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

خانواده حمایت گر :……………………………………………………………………………………………………………….۳۳

خانواده چندگرایانه :………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

خانواده از نظر روانشناسی .:……………………………………………………………………………………………………..۳۴

خانواده از نظر علوم تربیتی: …………………………………………………………………………………………………….۳۴

الگوهای تعاملی خانواده :…………………………………………………………………………………………………………۳۵

الگوی سلطه گر :……………………………………………………………………………………………………………………۳۵

الگوی مقابله ایی:……………………………………………………………………………………………………………………۳۵

الگوی پذیرا و پویا :………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

الگوی وابسته :……………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

نظریه ساختاری – کنش نگر :…………………………………………………………………………………………………..۳۶

انواع الگوی ارتباطی خانواده :…………………………………………………………………………………………………..۳۶

مفهوم جهت گیری گفت و شنود : ……………………………………………………………………………………………۳۶

مفهوم جهت گیری همنوایی :……………………………………………………………………………………………………۳۶

خانواده توافق کننده :……………………………………………………………………………………………………………….۳۷

خانواده کثرت گرا :…………………………………………………………………………………………………………………۳۷

خانواده محافظت کننده :……………………………………………………………………………….۳۷

خانواده بی قید :……………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

الگوی چفی و مک لئود :…………………………………………………………………………………………………………۳۸

نظریه نظام خانواده ( مینو چین ) : ……………………………………………………………………………………………۳۸

تحقیقات داخلی و خارجی : ……………………………………………………………………………………………………۳۸

تحقیقات انجام گرفته داخلی درباره بخشش و عاطفه: …………………………………………………………………۳۸

تحقیقات انجام گرفته خارجی درباره بخشش و عاطفه:………………………………………………………………..۴۰

الگوی ارتباطی خانواده و عاطفه مثبت و منفی :…………………………………………………………………………..۴۴

تحقیقات داخلی :……………………………………………………………………………………………………………………۴۴

تحقیقات خارجی درباره الگوهای ارتباطی خانواده و عاطفه : ………………………………………………………۴۵

عاطفه مثبت ومنفی و  سایر موضوعات:……………………………………………………………………………………..۴۶

تحقیقات داخلی درباره الگوهای ارتباطی و بخشش :…………………………………………………………………..۴۹

تحقیقات خارجی در باره الگوهای ارتباطی و بخشش :………………………………………………………………..۴۹

جمع بندی :……………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

روش تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

جامعه آماری پژوهش : …………………………………………………………………………………………………………..۵۲

نمونه و روش نمونه گیری :……………………………………………………………………………………………………..۵۲

ابزارهای پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

مقیاس بخشودگی بین فردی :…………………………………………………………………………………………………..۵۴

مقیاس عاطفه مثبت و منفی :…………………………………………………………………………………………………….۵۴

مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده : ……………………………………………………………………………………………۵۵

روش جمع اوری دادها :………………………………………………………………………………………………………….۵۵

روش تحلیل داده ها :………………………………………………………………………………………………………………۵۶

ملا حظات اخلاقی :………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

فصل چهارم : یافته های پژوهش

الف ) داده های توصیفی :………………………………………………………………………………………………………..۵۸

ب) یافته های استنباطی :…………………………………………………………………………………………………………۵۹

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه فصل :………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

بحث و نتیجه گیری :………………………………………………………………………………………………………………۶۶

فرضیه اول : الگوهای ارتباطی خانواده نقش واسطه ایی معنا داری را بین عواطف و بخشش

 ایفا می کند :…………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

پیشنهادات :……………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

پیشنهادات کاربردی :……………………………………………………………………………………………………………….۷۰

پیشنهادات پژوهشی :………………………………………………………………………………………………………………۷۱

محدودیتها :……………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

فهرست منابع :……………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

منابع فارسی :…………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

منابع لاتین :……………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

پیوستها :………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

مقیاس بخشودگی بین فردی :…………………………………………………………………………………………………..۸۴

مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده :……………………………………………………………………………………………..۸۵

مقیاس عاطفه مثبت و منفی :…………………………………………………………………………………………………….۸۶

چکیده انگلیسی :……………………………………………………………………………………………………………………۸۷

 

فهرست مطالب جدول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول ۳-۱ : فراوانی و درصدشغل پدر آزمودنی ها…………………………………………………………………….۵۲

جدول ۳-۲: فراوانی و درصد شغل مادر آزمودنی ها ۵۳

جدول ۳-۳: فراوانی ودرصد میزان تحصیلات پدر آزمودنی ها ۵۳

جدول ۳-۴: فراوانی و درصد تحصیلات مادر آزمودنی ها ۵۳

جدول ۴-۱ : میانگین و انحراف معیار متغیر بخشش وعواطف و الگوهای ارتباطی خانواده ۵۸

جدول ۴-۲ : ماتریس همبستگی عواطف و بخشش ۵۹

جدول ۴-۳ : ماتریس همبستگی عواطف و الگوهای ارتباطی خانواده ۶۰

جدول ۴-۴ : ماتریس همبستگی برای الگوهای ارتباطی و بخشش….. ۶۱

جدول ۴-۵  : ضرایب رگرسیون سلسله مراتبی ۶۲

جدول ۴-۶ : اثر متغییرهای برونزاد برای الگوهای ارتباطی خانواده ۶۲

جدول ۴-۷ : اثر مستقیم و غیرمستقیم متغییرهای برونزاد و واسطه بر درونزاد.. ۶۳

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل ۱-۱: فرضیه های پژوهش :……………………………………………………………………………………………..۱۱

شکل ۱-۲:الگوهای ارتباطی خانواده :………………………………………………………………………………………..۳۸

شکل ۴-۱: مدل تدوین شده نهایی همراه براوردها :…………………………………………………………………….۶۴

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش واسطه ایی الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین عواطف مثبت و منفی و بخشش در دانش آموزان پایه متوسطه”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...