نقش واسطه¬ای باورهای انگیزشی در رابطه¬ ادراک از جوّ کلاس و تعلل¬ورزی دانشجویان

تعداد 82 صفحه فایل word

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای باروهای انگیزشی در رابطه­ی ادراک از جوّ کلاس و تعلل­ورزی دانشجویان انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آماری تحلیل مسیر استفاده شد. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه­ی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند بودند که در سال تحصیلی 94-93 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه 196 دانشجو به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و به پرسشنامه­های مقیاس ارزیابی تعلل­ورزی-نسخه­ی دانشجو (PASS) سولومون و راثبلوم (1984)، مقیاس محیط یادگیری کلاس (CLE) دبی مک­گی (2007) و پرسشنامه­ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریچ و دی­گروت (1990) پاسخ دادند. یافته­های این پژوهش نشان داد جوّ کلاس به طور غیرمستقیم از طریق باورهای انگیزشی بر تعلل­ورزی تأثیر دارد، همچنین نتایج نشان داد جوّ کلاس و باورهای انگیزشی پیش­بینی­کننده­ی تعلل­ورزی هستند. به طور کلی می­توان نتیجه گرفت باورهای انگیزشی به عنوان واسطه­ی ارتباط بین جوّ کلاس و تعلل­ورزی نقش ایفا می­کند.

واژگان کلیدی: باورهای انگیزشی، جوّ کلاس، تعلل­ورزی

 

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش

عناوین                                                                                                                                صفحه

مقدمه. ۱۱

۱-۱ بیان مسئله. ۱۱

۲-۱ گزاره­های پژوهش…. ۱۷

    ۱-۲-۱ هدف پژوهش…. ۱۷

    ۲-۲-۱ فرضیه­های پژوهش…. ۱۷

    ۳-۲-۱ متغیرهای پژوهش…. ۱۷

۳-۱ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۷

    ۱-۳-۱ تعلل­ورزی تحصیلی.. ۱۷

    ۲-۳-۱ جوّ کلاس…. ۱۸

    ۳-۳-۱ باورهای انگیزشی.. ۱۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه. ۲۰

۱-۲ تعلل­ورزی… ۲۰

    ۱-۱-۲ تعریف تعلل­ورزی… ۲۰

    ۲-۱-۲ شیوع تعلل­ورزی… ۲۲

    ۳-۱-۲ دیدگاه­های مربوط به تعلل­ورزی… ۲۳

        ۱-۳-۱-۲ دیدگاه رفتارگرایی.. ۲۳

        ۲-۳-۱-۲ دیدگاه شناختی.. ۲۳

        ۳-۳-۱-۲ دیدگاه روان­تحلیل­گری… ۲۳

    ۴-۱-۲ تعلل­ورزی منفعل و فعال.. ۲۴

    ۵-۱-۲ انواع تعلل­ورزی… ۲۴

        ۱-۵-۱-۲ تعلل­ورزی در تصمیم­گیری… ۲۴

        ۲-۵-۱-۲ تعلل­ورزی وسواس­گونه. ۲۵

        ۳-۵-۱-۲ تعلل­ورزی عمومی یا روزمره. ۲۵

        ۴-۵-۱-۲ تعلل­ورزی روان­رنجور (نوروتیک) ۲۵

        ۵-۵-۱-۲ تعلل­ورزی تحصیلی.. ۲۵

    ۶-۱-۲ علل گرایش به تعلل­ورزی… ۲۶

        ۱-۶-۱-۲ علل فردی گرایش به تعلل­ورزی… ۲۶

        ۲-۶-۱-۲ علل محیطی گرایش به تعلل­ورزی… ۲۸

    ۷-۱-۲ پیامدهای تعلل­ورزی… ۲۹

    ۸-۱-۲ لزوم غلبه بر تعلل و درمان تعلل­ورزی… ۲۹

    ۹-۱-۲ پژوهش­های انجام شده در رابطه با تعلل­ورزی… ۳۱

        ۱-۹-۱-۲ عوامل فردی مرتبط با تعلل­ورزی… ۳۱

        ۲-۹-۱-۲ عوامل محیطی مرتبط با تعلل­ورزی… ۳۳

        ۳-۹-۱-۲ پژوهش­های انجام شده در رابطه با پیامدهای تعلل­ورزی… ۳۳

۲-۲ جوّ کلاس…. ۳۴

    ۱-۲-۲ تعریف جوّ کلاس…. ۳۵

    ۲-۲-۲ اهمیت جوّ کلاس…. ۳۵

    ۳-۲-۲ دیدگاه­های مربوط به جوّ کلاس…. ۳۶

    ۴-۲-۲ پژوهش­های انجام شده در رابطه با جوّ کلاس…. ۳۷

۳-۲ باورهای انگیزشی.. ۳۸

    ۱-۳-۲ پژوهش­های انجام شده در رابطه با باورهای انگیزشی.. ۴۰

۴-۲ جمع­بندی… ۴۲

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه. ۴۵

۱-۳ روش پژوهش…. ۴۵

۲-۳ جامعه­ی پژوهش…. ۴۵

۳-۳ نمونه و شیوه­ی نمونه­گیری پژوهش…. ۴۵

۴-۳ ابزارهای پژوهش…. ۴۵

    ۱-۴-۳ مقیاس ارزیابی تعلل­ورزی _ نسخه­ی دانشجو (PASS) 46

    ۲-۴-۳ پرسشنامه­ی محیط یادگیری کلاس  (CLE) 46

        ۱-۲-۴-۳ ترجمه و اعتباریابی پرسشنامه­ی محیط یادگیری کلاس (CLE) 46

        ۲-۲-۴-۳ تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه­ی محیط یادگیری کلاس (CLE) 47

    ۳-۴-۳ پرسشنامه­ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) 50

۵-۳ شیوه­ی اجرای پرسشنامه­ها و جمع­آوری داده­ها ۵۰

۶-۳ شیوه­ی تجزیه و تحلیل داده­ها ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه. ۵۳

۱-۴ اطلاعات جمعیت­شناختی.. ۵۳

۲-۴ شاخص­های توصیفی.. ۵۶

    ۱-۲-۴ توصیف آماری تعلل­ورزی دانشجویان دانشگاه بیرجند در کل نمونه. ۵۶

    ۲-۲-۴ توصیف آماری جوّ کلاس دانشجویان دانشگاه بیرجند در کل نمونه. ۵۶

    ۳-۲-۴ توصیف آماری باورهای انگیزشی.. ۵۷

۳-۴ تحلیل­های آمار استنباطی.. ۵۷

۴-۴ بررسی مفروضات مدل رگرسیونی.. ۵۸

    ۱-۴-۴ آزمون دوربین – واتسون.. ۵۸

    ۲-۴-۴ آزمون هم­خطی.. ۵۸

    ۳-۴-۴ آزمون بررسی نرمال بودن خطاها ۵۹

فرضیه ۱: ادراک از جوّ کلاس با تعلل­ورزی رابطه­ی مستقیم دارد. ۶۰

فرضیه ۲: ادراک از جوّ کلاس، به واسطه­ی باورهای انگیزشی، با تعلل­ورزی رابطه­ی غیرمستقیم دارد. ۶۰

فرضیه ۳: ادراک از جوّ کلاس و باورهای انگیزشی، پیش­بینی­کننده­ی تعلل­ورزی هستند. ۶۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

مقدمه. ۶۴

۱-۵ نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش به همراه بحث و نتیجه­گیری… ۶۴

    ۱-۱-۵ فرضیه ۱: ۶۴

    ۲-۱-۵ فرضیه ۲: ۶۴

    ۳-۱-۵ فرضیه ۳: ۶۵

۲-۵ پیشنهادات… ۶۶

    ۱-۲-۵ پیشنهادات پژوهشی.. ۶۶

    ۲-۲-۵ پیشنهادات کاربردی… ۶۶

۳-۵ محدودیت­ها ۶۷

منابع فارسی: ۶۹

منابع انگلیسی: ۷۳

پیوست شماره ۱: مقیاس ارزیابی تعلل­ورزی _ نسخه­ی دانشجو (PASS) 76

پیوست شماره ۲: پرسشنامه­ی محیط یادگیری کلاس (CLE) 78

پیوست شماره ۳: پرسشنامه­ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) 79

فهرست اشکال

عناوین                                                                                                                                صفحه

شکل ۱-۱: مدل پیشنهادی پژوهش…. ۱۷

شکل ۱-۲: مدل پیشنهادی پژوهش…. ۴۳

فهرست جداول

عناوین                                                                                                                                صفحه

جدول ۱-۳: شاخص‌های برازش تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه­ی محیط یادگیری کلاس………………………………….۴۷

جدول ۲-۳: شاخص‌های مسیر در مدل اندازه­گیری پرسشنامه­ی محیط یادگیری کلاس …………………………………….۴۸

جدول ۳-۳: آلفای کرونباخ پرسشنامه­ی محیط یادگیری کلاس …………………………………………………………………….۴۹

جدول ۱-۴: فراوانی و درصد فراوانی نمونه­ها بر حسب جنسیت… ۵۳

جدول ۲-۴: فراوانی و درصد فراوانی نمونه­ها بر حسب مقطع تحصیلی.. ۵۳

جدول ۳-۴: فراوانی و درصد فراوانی نمونه­ها بر حسب دانشکده­ی محل تحصیل.. ۵۴

جدول ۴-۴: فراوانی و درصد فراوانی نمونه­ها بر حسب معدل.. ۵۴

جدول ۵-۴: فراوانی و درصد فراوانی نمونه­ها بر حسب علاقه به رشته­ی تحصیلی.. ۵۵

جدول ۶-۴: فراوانی و درصد فراوانی نمونه­ها بر حسب رضایت از دانشگاه محل تحصیل.. ۵۵

جدول ۷-۴: شاخص­های توصیفی تعلل­ورزی… ۵۶

جدول ۸-۴: شاخص­های توصیفی جوّ کلاس…. ۵۶

جدول ۹-۴: شاخص­های توصیفی باورهای انگیزشی.. ۵۷

جدول ۱۰-۴: آماره دوربین واتسون تعلل­ورزی… ۵۸

جدول ۱۱-۴: نتایج مربوط به آزمون هم­خطی.. ۵۸

جدول ۱۲-۴: شاخص­های برازش…. ۵۹

جدول۱۳-۴:  نتایج تحلیل مسیر فرضیه ۱. ۶۰

جدول۱۴-۴: نتایج تحلیل مسیر فرضیه ۲. ۶۱

جدول ۱۵-۴: تحلیل واریانس مدل رگرسیونی.. ۶۱

جدول ۱۶-۴: شاخص­های مدل.. ۶۱

جدول ۱۷-۴: ضرایب مدل پیش­بینی تعلل­ورزی براساس خرده مقیاس­های جوّ کلاس و باورهای انگیزشی.. ۶۲

فهرست نمودارها

عناوین                                                                                                                                صفحه

نمودار ۱-۳: بارهای عاملی و خطاهای اندازه­گیری پرسشنامه­ی محیط یادگیری کلاس……………………………………………….۴۹

نمودار ۱-۴: نمودار مستطیلی باقیمانده­های استاندارد شده با برازش منحنی نرمال استاندرد. ۵۹

نمودار ۲-۴: ضرایب استاندارد مسیر مدل.. ۶۰

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش واسطه¬ای باورهای انگیزشی در رابطه¬ ادراک از جوّ کلاس و تعلل¬ورزی دانشجویان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...