نقش دروس مرتبط با سبک زندگی در تأمین نیازهای فطری دانش‌آموزان رشته ریاضی با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی

تعداد 119 صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش مدرسه

 

 

نقش دروس مرتبط با سبك زندگي در تأمين نيازهاي فطري دانشآموزان رشته رياضي با تأكيد بر تفاوتهاي جنسيتي

 

چکیده

پژوهش حاضر در راستای بررسی نقش دروس مرتبط با سبک زندگي در تأمین نيازهاي فطري دانش‌آموزان مقطع متوسطه در رشته رياضي با تأكيد بر تفاوت‌هاي جنسيتي بود. تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. برای این کار، نمونه‌گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع (13 دانش آموز دختر و 11 دانش آموز پسر) ادامه یافت. برای جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه انفرادی نیمه‌ساختاریافته انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش، بر مبنای تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری‌های باز و محوری صورت گرفت.

 یافته‌های پژوهش نشان دادند که به طور کلی، تفاوتی در زمینه تأمین نیازهای فطری بین دانش‌آموزان دختر و پسر وجود ندارد. در خصوص دروسی که به نام دروس عمومی در میان دانش‌آموزان مشهور است می‌توان گفت این دروس تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی تأمین نیازهای فطری دانش‌آموزان ندارد. در مقابل، مجموعه دروس ریاضی و علوم تجربی، سهم قابل توجهی در تأمین نیازهای فطری را به خود اختصاص داده و نقش بسزایی داشته اند. مجموعه این دروس، به طور خاص، با پرورش قوه تفکر و میل به حقیقت‌جویی، انگیزه قوی برای یادگیری در دانش‌آموزان ایجاد کرده است.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

۲-۱ بیان مسئله

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

۴-۱ سؤال یا سؤالات تحقیق

۵-۱ اهداف تحقیق

۶-۱  تعریف مفاهیم

۱-۶-۱ تعریف نظری

۲-۶-۱ تعریف عملیاتی

۲

۶

۷

۹

۱۰

۱۰

۱۰

۱۱

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول: فطرت

     ۱-۱-۲  پیشینه تاریخی

۲-۱-۲  بررسی لغوی و مفهومی فطرت

۳-۱-۲ فطرت از منظر اندیشمندان مسلمان

۴-۱-۲  فطرت از منظر اندیشمندان غیر‌مسلمان

۵-۱-۲  فطرت از منظر دیدگاه فطری معنوی در برنامه درسی

        اول: ساختار علمی

        دوم:ساختار تمایلات

        سوم:ساختار توانایی‌ها

۶-۱-۲  تحقیقات مرتبط

    بخش دوم: سبک زندگی

۱-۲-۲ پیشینه تاریخی

۲-۲-۲ ریشه‌شناسی سبک زندگی

۳-۲-۲  مفهوم‌شناسی سبک زندگی

۴-۲-۲ سبک زندگی از نگاه نظریه‌پردازان

۵-۲-۲ سبک زندگی از منظر اسلام

۶-۲-۲  تحقیقات مرتبط

   بخش سوم: دانش‌آموزان و دروس مقطع متوسطه

     قسمت اول: نوجوانی

۱-۳-۲  معرفی و اهمیت نوجوانی

۲-۳-۲ بلوغ در نوجوانی

۳-۳-۲ ابعاد و ساختار رشد نوجوانی

اول:  رشد جسمانى و جنسی

دوم:  رشد شناختى

سوم:  رشد اجتماعى

چهارم:  رشد عاطفى

پنجم:   رشد دینی

۴-۳-۲ دغدغه‌های اصلی و نیازهای روانی نوجوان

     قسمت دوم: محتوای دروس مقطع متوسطه

۵-۳-۲ بایدها و نبایدهای محتوا

۶-۳-۲ خلاصه‌ای از محتوای کتب متوسطه

۷-۳-۲ تحقیقات مرتبط

  بخش چهارم: تفاوت‌های جنسیتی

۱-۴-۲ اهمیت موضوع  تفاوت‌های جنسیتی

۲-۴-۲ پیشینه تاریخی

۳-۴-۲ نگرش‌های کلی در تفاوت‌های جنسیتی

۴-۴-۲ دیدگاه‌های مربوط به تفاوت جنسیتی در آموزش

۵-۴-۲ اقسام تفاوت‌های جنسیتی

۶-۴-۲  تفاوت در توانایی‌های شناختی

۷-۴-۲ تفاوت توانایی‌های شناختی در طبقه‌بندی بلوم

۸-۴-۲ تفاوت زن و مرد در توانایی‌های شناختی از منظر قرآن

۹-۴-۲ تحقیقات مرتبط

۵-۲ جمع بندی

۱۴

۱۴

۱۵

۱۷

۱۸

۲۲

۲۲

۲۴

۲۶

۲۷

۳۲

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۸

۴۰

۴۳

۴۳

۴۳

۴۵

۴۶

۴۷

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۰

۵۱

۵۱

۵۲

۵۵

۶۱

۶۱

۶۳

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۳

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳  نوع و روش پژوهش

۲-۳  جامعه آماری و نمونه پژوهش

۳-۳  ابزار پژوهش

۴-۳ روش اجرای پژوهش

      ۵-۳ روش‌های آماری و تحلیل داده‌ها

۷۶

۷۷

۷۷

۷۸

۷۸

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۱-۴ یافته‌ها

۸۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۱-۵ بحث و نتیجه‌گیری

۲-۵  برخی از محدودیت‌های پژوهش

۳-۵  پیشنهادهای کاربردی

۴-۵ پیشنهادهای پژوهشی

۱۰۶

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

بعد از منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

پرسشنامه

۱۱۶

۱۲۵

۱۲۸

فهرست جدول‌ها

عنوان

صفحه

جدول ۱-۲ خلاصه‌ای از  تحقیقات مرتبط

۲۷

جدول۲- ۲ خلاصه‌ای از تحقیقات مرتبط

۴۰

جدول ۳- ۲ خلاصه‌ای از تحقیقات مرتبط

۵۵

جدول ۴- ۲ دیدگاه‌ها و دلایل موافقان و مخالفان تساوی جنسیتی در آموزش و پرورش

جدول ۵- ۲ خلاصه‌ای از تحقیقات مرتبط

۶۵

۶۹

جدول ۱-۴  کدگذاری عبارات مهم گروه دختران در مورد ساختار علمی

جدول ۲-۴  کدگذاری عبارات مهم گروه دختران در مورد ساختار تمایلات

جدول ۳-۴  کدگذاری عبارات مهم گروه دختران در مورد ساختار توانایی‌ها

جدول ۴-۴  کدگذاری عبارات مهم گروه پسران در مورد ساختار علمی

جدول ۵-۴  کدگذاری عبارات مهم گروه پسران در مورد ساختار تمایلات

جدول ۶-۴  کدگذاری عبارات مهم گروه پسران در مورد ساختار توانایی‌ها

جدول ۷-۴  مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در خصوص دروس معارف(دین و زندگی- عربی) و پرورشی در دختران و پسران

جدول ۸-۴  مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در خصوص دروس زبان و ادبیات(زبان فارسی- ادبیات فارسی- زبان انگلیسی) در دختران و پسران

جدول ۹-۴  مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در خصوص دروس علوم انسانی(مطالعات-تاریخ-جغرافی) در دختران و پسران

جدول ۱۰-۴  مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در خصوص دروس علوم تجربی(فیزیک-شیمی) در دختران و پسران

جدول ۱۱-۴  مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در خصوص دروس ریاضیات(مجموعه دروس مرتبط با ریاضی) در دختران و پسران

جدول ۱۲-۴  مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در تمام دروس در دختران

جدول ۱۳-۴  مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در تمام دروس در پسران

جدول ۱۴-۴  کدگذاری عبارات مهم گروه پسران در مورد تأثیر نیروی انسانی(معلم) در شکوفایی یا عدم شکوفایی فطرت

جدول ۱۵-۴  کدگذاری عبارات مهم گروه دختران در مورد تأثیر نیروی انسانی(معلم) در شکوفایی یا

۸۱

۸۳

۸۷

۸۹

۹۰

۹۳

۹۵

۹۵

۹۶

۹۶

۹۶

۹۷

۹۸

۱۰۰

۱۰۱

عدم شکوفایی فطرت

جدول ۱۶-۴  مقایسه کدگذاری عبارات مهم در مورد تأثیر نیروی انسانی(معلم) در شکوفایی یا عدم شکوفایی فطرت در دختران و پسران

جدول ۱۷-۴  عبارات مهم گروه دختران در مورد نیاز شخصیت‌طلبی

جدول ۱۸-۴  عبارات مهم گروه پسران در مورد نیاز شخصیت‌طلبی

جدول ۱۹-۴  مقایسه گروه دختران و پسران در مورد نیاز شخصیت‌طلبی

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار ۱-۴  مقایسه کدگذاری‌های باز در تمام دروس در (الف) دختران، (ب) پسران

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

صفحه

۹۹

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش دروس مرتبط با سبک زندگی در تأمین نیازهای فطری دانش‌آموزان رشته ریاضی با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...