نقش تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در رفتارهای پر خطر دانشجویان

تعداد 106 صفحه فایل word

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی رفتارهای پر خطر دانشجویان بود. روش پژوهش انتخاب شده در این تحقیق همبستگی مي‌باشد. روش تحقیق جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تهران می باشد که در سال تحصیلی 94-93 در دانشگاههای تهران مشغول به تحصیل می باشند. نمونه این پژوهش شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران می باشند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه تاب آوری، پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و مقیاس رفتارهای پر خطر استفاده شد. برای تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه ورود و گام به گام استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تاب‌آوری و رفتارهای پر خطر دانشجویان و همچنین بین راهبردهای نظم جویی شناختی- هیجانی با رفتارهای پر خطر رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که تاب‌آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی قادر به پیش بینی رفتارهای پر خطر دانشجویان هستند. نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که تاب آوری با ضریب رگرسیون 574/0 وارد معادله رگرسیون شد و به تنهایی 32 درصد از رفتارهای پرخطر دانشجویان را پیش بینی می کند. در مرحله بعد تک تک مولفه های تنظیم شناختی- هیجانی وارد معادله رگرسیونی شدند و در مجموع 63/0 درصد از رفتارهای پرخطر دانشجویان را پیش بینی می کنند. به طور کلی با نگاهی به یافته‌های تحقیق حاضر مي‌توان گفت با توجه به اینکه بین تاب‌آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی با رفتارهای پر خطر دانشجویان رابطه وجود دارد، بهتر است که به آموزش‌های ویژه به این دانشجویان و اقدامات پیشگیرانه‌ي جهت کاهش رفتارهای پر خطر آنها توجه شود. زیرا این متغیر‌ها کمک کننده خوبی در زمینه‌ي درمان مناسب تر و حمایت بهتر از آنها مي‌باشد.

واژه‌های کلیدی: تاب آوری، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی، رفتارهای پر خطر و دانشجویان

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………      ۱

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۲

  • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………… ۲

  • ضرورت واهمیت تحقیق ………………………………………………………………….. ۵

  • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………۶

  • فریضه پژوهش …………………………………………………………………………………۶

  • تعریف مفهومی وعملیاتی متغییرها ………………………………………………..۶

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش …………………………………………………..۹

۲-۱    مقدمه ……………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۲    مفهوم تاب آوری ……………………………………………………………………………….۱۰

۲-۲-۱  تبیین رفتارهای پر خطر ………………………………………………………………..         ۱۳

۲-۲-۲ دیدگاهای اجتماعی فرهنگی رفتارهای پر خطر…………………………             ۱۵

۲-۳ متغیرهای شناختی وشخصیتی…………………………………………………………….         ۱۶

۲-۴  هیجان……………………………….. ……………………………………………………………..          ۱۷

۲-۵ نظم جویی شناختی هیجانی………………………………………………………………           ۱۸

۲-۵-۱   پایه های عصبی نظم جویی هیجان ………………………………………….           ۲۳

۲-۵-۲ مبانی زیستی نظم جویی شناختی هیجانی ………………………………..            ۲۶

۲-۵-۳ راهبردهای شناختی نظم جویی هیجانی ……………………………………..           ۲۷

۲-۵-۴ حوزه های نظم جویی شناختی هیجانی ………………………………………….         ۲۷

۲-۶  مفهوم تاب آوری  ………………………………………………………………………………..          ۲۸

۲-۷  عوامل مؤثر بر انعطاف پذیری …………………………………………………………….           ۳۳

۲-۶-۱  پیش بینی کننده های تاب آوری …………………………………………………           ۳۴

۲-۶-۲ ویژگی افراد تاب آور ……………………………………………………………………….           ۳۵

۲-۶-۳ توصیه هایی جهت تاب آوری …………………………………………………………           ۳۵

۲-۷     پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….          ۳۵

۲-۷-۱ مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………         ۳۵

۲-۷-۲ مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………….         ۳۵

فصل سوم : روش پژوهش ………………………………………………………………………………         ۴۳

۳-۱    مقدمه …………………………………………………………………………………………………         ۴۴

۳-۲    روش تحقیق ………………………………………………………………………………………         ۴۴

۳-۳    جامعه آماری ، حجم نمونه ، روش نمونه گیری ……………………………….         ۴۴

۳-۳-۱  روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………         ۴۵

۳-۳-۲  ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………..         ۴۶

۳-۳-۳  روش ها و ابزار تجزیه تحلیل داده ها …………………………………………….         ۴۸

فصل چهارم : تجزیه تحلیل آماری ……………………………………………………………….         ۴۹

۴-۱     مقدمه ……………………………………………………………………………………………..         ۵۰

۴-۲     یافته های جمعیت شناختی ………………………………………………………….         ۵۱

۴-۳     یافته های توصیفی ………………………………………………………………………..         ۵۴

۴-۴     یافته های استنباطی ……………………………………………………………………..         ۵۶

۴-۵     آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………..         ۵۷

۴-۶     پیش فرض های الگویابی معادلات ساختاری ……………………………….         ۶۳

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری ……………………………………………………………….          ۶۷

۵-۱     مقدمه ……………………………………………………………………………………………         ۶۸

۵-۲     تحلیل یافته های استنباطی …………………………………………………………         ۶۸

۵-۳     پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………..         ۷۷

۵-۴    محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………….          ۷۸

منابع ……………………………………………………………………………………………………………         ۸۰

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………         ۸۴

فهرست جداول

جدول                                                                                                 صفحه

۳-۱   ضریب آلفای کرونباخ هر خورده مقیاس در مقیاس

خطر پذیری نوجوانان ایرانی ………………………………………………………………………………             ۴۷

۴-۱  یافته های جمعیت شناختی توزیع فراوانی سن دانشجویان …………………..             ۵۱

۴-۲  یافته های جمعیت شناختی توزیع فراوانی رشته

تحصیلی دانشجویان …………………………………………………………………………………………             ۵۲

۴-۳  یافته های جمعیت شناختی توزیع فراوانی وضعیت

اقتصادی دانشجویان ………………………………………………………………………………………..             ۵۳

۴-۴  یافته های جمعیت شناختی توزیع فراوانی وضعیت

تأهل دانشجویان ………………………………………………………………………………………………            ۵۳

۴-۵  یافته های جمعیت شناختی توزیع فراوانی مقطع

تحصیلی دانشجویان ……………………………………………………………………………………….            ۵۴

۴-۶  میانگین و انحراف مؤلفه های تاب آوری ، تنظیم شناختی

هیجانی و رفتارهای پر خطر …………………………………………………………………………..            ۵۴

۴-۷   بررسی تقریب نرمال نمرات مؤلفه های تاب آوری،

تنظیم شناختی هیجانی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان ……………………….            ۵۶

۴-۸   رابطه سالم وچندگانه بین مؤلفه های تاب آوری

وتنظیم شناختی هیجانی با رفتارهای پر خطر ……………………………………….                   ۵۷

۴-۹  خلاصه مدل رگرسیون به شیوه ورود برای پیش بین

رفتارهای پر خطر دانشجویان بر اساس تاب آوری ومؤلفه های

تنظیم شناختی هیجانی …………………………………………………………………………                   ۵۹

۴-۱۰  نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری برای پیش بینی

رفتارهای پر خطر براساس تاب آوری وتنظیم شناختی هیجانی ………….                   ۶۰

۴-۱۱  خلاصه نتایج ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای پیش بینی

 رفتارهای پر خطر از طریق متغیر تاب آوری وتنظیم شناختی هیجانی ….                ۶۲

نمودار : ۴-۱ الگوی از برخی پیشنهادهای تنظیم شناختی هیجانی

رفتارهای پر خطر است …………………………………………………………………………..                  ۶۵

۴-۱۲  پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم در الگوی پیشنهادی ….                  ۶۵

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در رفتارهای پر خطر دانشجویان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...