نقش اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی

تعداد 125 صفحه فایل word

چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش اهداف پیشرفت، کمال گرایی و شخصیت در پیش‌بینی رضایت‌تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. روش تحقیق توصيفي، از نوع همبستگي است. 330 نفر (159 پسر و 171 دختر) از دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌های سوم و چهارم (پیش‌دانشگاهی) مقطع متوسطه شهر ورامین با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده و به سؤالات پرسشنامه‌های؛ سنجش جهت‌گیری‌های هدفی میدگلی، مقیاس کمال‌گرایی هویت و فلت، پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو (فرم کوتاه) و خرده مقیاس رضایت از مدرسه هیوبنر پاسخ دادند.  نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین ويژگي‌هاي شخصيتی؛ برون‌گرایی، سازگاری، گشودگی، مسئولیت‌پذیری؛ اهداف تبحری و اهداف عملکردی و کمال‌گرایی خودمدار با رضايت‌تحصيلي رابطه مثبت معنادار و بین روان‌رنجورخویی با رضایت تحصیلی رابطه منفی معنادار وجود دارد. در نتیجه تحلیل رگرسیون با روش گام به گام مشخص شد که متغیرهای؛ ویژگی شخصیتی گشودگی و اهداف تبحری به عنوان بهترین پیش‌بین برای رضایت تحصیلی عمل می‌کنند. یافته‌های این پژوهش وجود ارتباط بین اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت تحصیلی را نشان داد. بنابراین می توان اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و ویژگی‌های شخصیتی را به عنوان متغیرهای پیش‌بین و مؤثر در میزان خشنودی و رضایت از تحصیل دانش آموزان در نظر گرفت.

 واژه‌های کلیدی: اهداف پیشرفت، شخصیت، کمال‌گرایی، رضایت تحصیلی، اهداف تبحری

فهرست مطالب

چکیده فارسی.. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش…. ۳

۱-۱- مقدمه: ۳

۱-۲- بیان مساله. ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی… ۶

۱-۴-۲- اهداف جزئی… ۷

۱-۵- سوالات یا فرضیه‌های تحقیق.. ۷

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: ۸

فصل دوم: گستره نظری و عملی پژوهش…. ۱۱

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- اهداف پیشرفت۱۱

۲-۲- ۱- هدف‌ها ۱۱

۲-۲-۲- انگیزش پیشرفت۱۱

۲-۲-۳- رابطه سطح دشواری تکلیف و انگیزش پیشرفت۱۳

۲-۲-۴- تعاریف اهداف‌پیشرفت۱۳

۲-۲-۵- جهتگیری هدف۱۴

۲-۲-۶- انگیزه هدف۱۵

۲-۲-۷- نظریه ها و مدل های مطرح شده در جهت‌گیری اهداف پیشرفت۱۶

۲-۲-۸- مدل نیکولز. ۱۸

۲-۲-۹- مدل ایمز وآرچر. ۱۸

۲-۲-۱۰- مدل سه بخشی الیوت و چارچ، الیوت و هاراکیویکز. ۱۹

۲-۲-۱۱- مدل۲×۲ الیوت و مک گریگور. ۲۰

۲-۳- شخصیت۲۲

۲-۳-۱- تعریف های شخصیت۲۲

۲-۳-۲- رویکرد روانکاوی.. ۲۳

۲-۳-۳- مراحل تحول شخصیت در نظریه فروید. ۲۵

۲-۳-۴- رویکرد نوروان‌کاوی.. ۲۷

۲-۳-۵- نظریه کارل یونگ…. ۲۷

۲-۳-۶- نظریه آلفرد آدلر. ۲۹

۲-۳-۷- نظریه کارن هورنای.. ۳۰

۲-۳-۸- نظریه اریک فروم. ۳۲

۲-۳-۹- نظریه سالیوان. ۳۳

۲-۳-۱۰- نظریه هنری موری.. ۳۳

۲-۳-۱۱- رویکرد عمر و نظریه اریک اریکسون. ۳۴

۲-۳-۱۲- رویکرد صفت: وراثت شخصیت۳۶

۲-۳-۱۳- نظریه گوردون آلپورت۳۸

۲-۳-۱۴- نظریه ریموند کتل.. ۴۰

۲-۳-۱۵- نظریه هانس آیزنک…. ۴۳

۲-۳-۱۶- مدل پنج عاملی شخصیت۴۸

۲-۳-۱۷- ارتباط شخصیت با انگیزش و اهداف پیشرفت۵۱

۲-۴- کمال‌گرایی.. ۵۲

۲-۴-۱- کمال‌گرایی از نگاه متقدمین روان‌شناسی.. ۵۳

۲-۴-۲- تعریف‌های کمال‌گرایی.. ۵۳

۲-۴-۳- کمال‌گرایی بهنجار و نابهنجار. ۵۴

۲-۴-۴- الگوی سه بُعدی کمال‌گرایی.. ۵۵

۲-۴-۵- علت‌شناسی.. ۵۶

۲-۴-۶- رابطه کمالگرایی با هدفگرایی و انگیزه‌ی پیشرفت۵۷

۲-۴-۷- ارتباط کمال‌گرایی با شخصیت۵۸

۲-۵- رضایت تحصیلی.. ۵۸

۲-۵-۱- بهزیستی روان‌شناختی، روان‌شناسی مثبت‌نگر و رضایت‌مندی.. ۵۸

۲-۵-۲- مدل شش عاملی ریف در تبیین بهزیستی روان‌شناختی.. ۵۹

۲-۵-۳- مدل بهزیستی ذهنی داینر. ۵۹

۲-۵-۴- مفهوم رضایت‌مندی.. ۶۰

۲-۵-۵- مدل سه بعدی احساس خوشبختی(بهزیستی) ذهنی.. ۶۰

۲-۵-۶- رضایت تحصیلی و رضایت از زندگی.. ۶۱

۲-۵-۷- تعاریف رضایت از زندگی.. ۶۱

۲-۵-۸- دیدگاه عینی و فاعلی در بررسی کیفیت زندگی.. ۶۲

۲-۵-۹- تفاوت جنسیتی در رضایت از زندگی.. ۶۳

۲-۵-۱۰- تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر رضایت از زندگی.. ۶۳

۲-۵-۱۱- تعاریف رضایت تحصیلی.. ۶۳

۲-۵-۱۲- عوامل فردی و محیطی مؤثر بر رضایت تحصیلی.. ۶۴

۲-۵-۱۳- مدل شناختی- اجتماعی در تبیین رضایت تحصیلی.. ۶۴

۲-۵-۱۴- ارتباط رضایت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و عملکرد. ۶۶

۲-۶- مروی بر پژوهش‌های مرتبط انجام شده در داخل و خارج کشور. ۶۸

۲-۶-۱- پژوهش‌های انجام ‌شده در داخل کشور. ۶۸

۲-۶-۲- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور. ۷۰

فصل سوم: روش شناسی پژوهش…. ۷۴

۳-۱- مقدمه: ۷۴

۳-۲- طرح پژوهش: ۷۴

۳-۳- جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری و اجرا ۷۴

۳-۴- ابزار پژوهش: ۷۵

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۷۸

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش…. ۸۰

۴-۱- مقدمه: ۸۰

۴-۲- بخش اول: اطلاعات توصیفی.. ۸۰

۴-۳- بخش دوم: اطلاعات استنباطی.. ۸۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری۸۷

۵-۱- بحث و نتیجه گیری: ۸۷

۵-۲- محدودیت های پژوهش: ۹۶

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش: ۹۶

فهرست منابع. ۹۸

الف) منابع فارسی… ۹۸

ب) منابع لاتین… ۱۰۲

ضمیمه: نمونه پرسشنامه‌ها ۱۰۴

چکیده انگلیسی.. ۱۰۸

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول ۱-۲ : فهرست صفات شخصیت مرتبط با سه بعد شخصیت آیزنک

۴۵

جدول ۲-۲ : پنج عامل شخصیتی و صفات مشخصه‌ی آنها

۴۹

جدول ۱-۴ : جدول توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب جنسیت

۸۰

جدول ۲-۴ : شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش

۸۱

جدول ۳-۴ : ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش با رضایت تحصیلی

۸۲

جدول ۴-۴ : نتایج تحلیل رگرسیون رضایت تحصیلی از روی شخصیت

۸۳

جدول ۵-۴ : نتایج تحلیل رگرسیون رضایت تحصیلی از روی کمال‌گرایی

۸۳

جدول ۶-۴ : نتایج تحلیل رگرسیون رضایت تحصیلی از روی اهداف پیشرفت

۸۴

جدول ۷-۴ : نتایج تحلیل رگرسیون رضایت تحصیلی از روی متغیرهای شخصیت، اهداف پیشرفت و کمال‌گرایی

۸۴

فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

شکل ۱-۲ : سطوح شخصیت در دیدگاه فروید

۲۵

شکل ۲-۲ : رابطه درون‌گرایی و برون‌گرایی با طبایع چهارگانه یونانی

۴۴

شکل ۳-۲ : ساختار سلسله مراتبی روان آزرده خویی

۴۶

شکل ۴-۲ : ساختار سلسله مراتبی روان پریش خویی

۴۷

شکل ۵-۲ : بازنمایی نظریه پنج عاملی نظام شخصیت

۵۰

شکل ۶-۲ : مدل شناختی- اجتماعی رضایت تحصیلی

۶۵

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...