%38تخفیف

دانلود پروژه:نقد جامعه شناختی آثار پایداری احمد دهقان

تعداد 178صفحه در فایل word

 

کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

ادبیات مقاومت

 

نقد جامعه شناختی آثار پایداری احمد دهقان

چکیده:

جنگ یکی از پدیده‌های مهم اجتماعی است که آثار و تبعات کمابیش یکسانی در جوامع انسانی دارد وهرگز نمی توان منکر پیامدها یا تفاسیر مختلف از این پدیده، در پرتو ارزش‌ها و انگیزش‌های فرهنگی تاریخی این رخداد شد. تفاسیری که با توجه به بافت اجتماعی و باورهای گروه‌های وابسته به ایدئولوژی خاص در این حوزه ظهور و بروز می‌یابد و تا سالها بعد از آن در قالب متون تاریخی و ادبی بازتولید می‌شوند.

ادبیات داستانی حوزه‌ی دفاع مقدس، یکی از عرصه‌های فعال در بازنمود این پدیده‌ی اجتماعی است. این آثار با توجه به زمان و شرایط و فضای تولیدشان در بردارنده‌ی پیام‌ها و مفاهیم گوناگون از جنگ هستند. آثاری که در سال‌های نخستین جنگ و با فاصله ای کوتاه از خاتمه‌ی آن به نگارش در آمده‌اند، بیشتر بیانگر مفاهیم ارزشی و متعالی دفاع هستند. بعضی نیز نشان دهنده­ی معضلات اجتماعی و تبعات انسانی برآمده از جنگ می‌باشند و برخی به شکلی انتقادی، خود پدیده‌ی جنگ را به عنوان امری مذموم و نکوهیده مورد انتقاد قرار می­دهند. احمد دهقان، یکی از نویسندگان معروف این عرصه است که از سال‌ها پیش آثارش از سوی منتقدان حوزه‌ی ادبیات داستانی دفاع مقدس در سویه‌های گوناگونی طرح و نقد می­شود.

این پژوهش به شیوه‌ی کیفی، از نوع نظریه پردازی مبنایی، به بیان مسائل اصلی آثار داستانی احمد دهقان که در حوزه ادبیات بزرگسال خلق شده است، شامل رمان های«سفر به گرای 270 درجه» و «پرسه در خاک غریبه» و مجموعه داستان کوتاه وی با عنوان «من قاتل پسرتان هستم»، می‌پردازد. پس از آن نیز بر اساس نظریه ساختارگرای تکوینی گلدمن به نقد جامعه شناختی آثار او پرداخته شده است. نتیجه­ی پژوهش نشان می­دهد که احمد دهقان بر حسب شرایط زمانی تولید آثارش، رویکردهای متفاوتی دارد. این نگاه در رمان «سفر به گرای 270 درجه» بیشتر ارزشی است ولی در مجموعه داستان «من قاتل پسرتان هستم» و رمان «پرسه در خاک غریبه» که آخرین اثر دهقان است به تبع شرایط زمانی، جنبه انتقادی در آن پررنگ تر است. وی در آثار اخیرش بدون لحاظ کردن سیطره‌ی ایدئولوژیک یا پررنگ کردن مفاهیم خاص برای القای معانی ارزشی و انگیزشی به این پدیده اجتماعی پرداخته است. او در آثارش جهان­نگری گروه اجتماعی را بیان      می­کند که به نوعی با جنگ و مشکلات آن رو به رو بوده‌اند و با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند.

کلید واژه: نقد جامعه شناختی، ادبیات داستانی، احمد دهقان، نظریه مبنایی، گلدمن

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات طرح                                                                                

 • بیان مسأله 2

 • هدف‌های تحقیق 3

  • هدف اصلی 3

  • اهداف فرعی 3

 • اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن                4

  • اهمیت و ضرورت نظری 4

  • اهمیت و ضرورت عملی 4

 • سؤالات و فرضیه‌های تحقیق                                 4

 • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 5

 • روش تحقیق                                6

 • شیوه تحلیل داده‌ها 6

 • جامعه و حجم نمونه                                                                          6

 • محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق                                   6

فصل دوم: مطالعات نظری

2-1     مقدمه                                                                                            8

2-2     تاریخچه جامعه شناسی هنر و ادبیات                                                      10

2-3     تفاوت جامعه شناسی ادبیات و نقد جامعه شناختی                                      16

2-4     تفاوت نقد جامعه شناختی و تاریخ ادبیات                                                17

2-5    معرفی گلدمن و نقد ساختارگرایی تکوینی او                                            18

2-6    پیشینه تحقیق                                                                                  28

فصل سوم: روش شناسی تحقیق: نظریه مبنایی و لزوم استفاده از آن

3-1   مقدمه                                                                                            31

3-2   روش انجام تحقیق کیفی                                                                     33

    3-2-1 طراحی سؤال تحقیق                                                                       33

    3-2-2 گردآوری و تجزیه وتحلیل داده‌ها                                                      33

    3-2-3 خرد کردن، مفهوم پردازی و کدگذاری داده‌ها                                        34

        3-2-3-1 کد گذاری باز                                                                          34

        3-2-3-2 کدگذاری محوری                                                                     35

        3-2-3-3 کدگذاری انتخابی                                                                     36

3-3 علت به کارگیری روش نظریه مبنایی                                                       36

فصل چهارم: مختصری از تاریخ دفاع مقدس و ادبیات آن

4-1 مقدمه                                                                                          39

4-2 اهداف تجاوز                                                                                 39

             4-3 پیشینه و چگونگی آغاز تجاوز                                                             43

4-4 چگونگی مقابله با دشمن                                                                   44

4-5 قطعنامه 598 و سرانجام جنگ                                                            48

4-6 ادبیات پایداری و دفاع مقدس                                                            51

    4-6-1 ویژگی‌ها و مضامین ادبیات دفاع مقدس                                        53

    4-6-2 داستان‌های دفاع مقدس                                                           56

 

فصل پنجم: معرفی نویسنده و نقد‌های گوناگون درباره آثار وی

5-1   خلاصه ای از زندگی نامه احمد دهقان                                               58

5-2   نقد‌های انجام شده بر آثارش                                                          59

    5-2-1   نقدهای موافق                                                                     59

    5-2-2   نقدهای مخالف                                                                   66

فصل ششم: معرفی و تحلیل آثار

6-1    سفر به گرای 270 درجه                                                               73

    6-1-1 لایه آشکار اثر                                                                       73

6-1-1-1 خلاصه داستان                                                               73

        6-1-1-2 مفاهیم داستان                                                                75

    6-1-2 لایه پنهان اثر                                                                         102

        6-1-2-1 توصیف خط اصلی داستان                                                 104

       6-1-2-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                              105

6-2    من قاتل پسرتان هستم                                                                  108

     6-2-1 مسافر                                                                               ­ 109

       6-2-1-1 خلاصه داستان                                                                ­109

       6-2-1-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                        109

    6-2-2 بلدرچین                                                                             110

      6-2-2-1 خلاصه داستان                                                                 110

      6-2-2-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                          110

    6-2-3 زندگی سگی                                                                         111

      6-2-3-1 لایه آشکار اثر                                                                  111

         6-2-3-1-1 خلاصه داستان                                                           111

        6-2-3-1-2 مفاهیم داستان                                                             111

      6-2-3-2 لایه پنهان اثر                                                                    114

         6-2-3-2-1 توصیف خط اصلی داستان                                             114

         6-2-3-2-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                    115

     6-2-4 تمبر                                                                                   116

        6-2-4-1 لایه آشکار اثر                                                                 116

         6-2-4-1-1 خلاصه داستان                                                            116

         6-2-4-1-2 مفاهیم داستان                                                             117

         6-2-4-2 لایه پنهان اثر                                                                  122

            6-2-4-2-1 توصیف خط اصلی داستان                                           122

            6-2-4-2-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                  123

     6-2-5 بلیت                                                                                   124

        6-2-5-1 خلاصه داستان                                                                 124

       6-2-5-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                           125

     6-2-6 پری دریایی                                                                           126

       6-2-6-1 خلاصه داستان                                                                  126

       6-2-6-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                           126

      6-2-7 من قاتل پسرتان هستم                                                             127

        6-2-7-1 خلاصه داستان                                                                 127

        6-2-7-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                          128

    6-2-8 بازگشت                                                                                128

      6-2-8-1 خلاصه داستان                                                                   128

      6-2-8-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                            128

    6-2-9 بن بست                                                                                     129

      6-2-9-1 خلاصه داستان                                                                        129

      6-2-9-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                                 129

    6-2-10 پیشکشی                                                                                   130

      6-2-10-1 خلاصه داستان                                                                      130

      6-2-10-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                               130

6-3    پرسه در خاک غریبه                                                                           131     6-3-1 لایه آشکار اثر                                                                              131

6-3-1-1 خلاصه داستان                                                                       131

      6-3-1-2 مفاهیم داستان                                                                        133

   6-3-2 لایه پنهان اثر                                                                                162

       6-3-2-1 توصیف خط اصلی داستان                                                        164

       6-3-2-2 نقد داستان بر اساس نظریه گلدمن                                               167

فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

7-1 نتیجه                                                                                               171

7-2 پیشنهادات                                                                                         173

 

منابع                                                                                                              174

 

2 دیدگاه برای دانلود پروژه:نقد جامعه شناختی آثار پایداری احمد دهقان

 1. geavyType

  Sustain the awesome job !! Lovin’ it! hydroxyurea te koop in Franse apotheek

 2. où acheter du theostat 100 mg en Francer

  Thanks with regard to furnishing such fantastic content material.
  vente en ligne de glucotrol

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo