مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم

تعداد 114 صفحه فایل word

چکیده

مقدمه: سرطان پستان به عنوان شایعترین سرطان زنان در این مقوله بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهد؛ پژوهش حاضر با هدف مقایسه‎ی کیفیت زندگی و چشم انداز زمان و تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم صورت گرفته است.

مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی 40 نفر زنان مبتلا به سرطان پستان که جهت انجام شیمی درمانی به بیمارستانها و مراکز شیمی درمانی شهرستان رشت مراجعه کرده بودند و 40 نفر زنان سالم که از لحاظ سنی و تحصیلات با گروه بیمار همگن شده بودند بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود، که شامل پرسشنامه های استاندارد شده کیفیت زندگی SF-36 وچشم انداز زمان و تصویر بدنی فیشر بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمونهای آماری، با استفاده از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی مانوا و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: یافته هاي پژوهش نشان داد که بین مولفه های چشم انداز زمان (گذشته منفی، لذت گرایی، آینده نگری و تقدیر نگری) و تصویر بدنی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم تفاوت معنی داری وجود دارد (01 /0 > P )؛ همچنین در بین مولفه چشم انداز زمان (گذشته مثبت) در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0≤P).

بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که بین کیفیت زندگی و چشم انداز زمان و تصویر بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده ارائه حمایتهای عاطفی و اجتماعی از سوی اعضای خانواده بیمار و تیم درمان می تواند تا حدودی از فشارهای روحی-روانی ناشی از فرایند تشخیص و درمان سرطان پستان در مبتلایان بکاهد. لذا توصیه می‎شود که کلنیکهاي مشاوره خانواده در جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پستان توسط سیاستگزاران امر سلامت طراحی گردد.

واژه هاي کلیدي: کیفیت زندگی، چشم انداز زمان، تصویر بدنی، سرطان پستان

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱- ۱مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۴

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش… ۶

۱-۴ اهداف پژوهش… ۷

۱-۵ سوالات پژوهش… ۸

۱-۵-۱ سوال اصلی.. ۸

۱-۵-۲  سوالهای فرعی.. ۸

۱-۶ تعاریف نظری پژوهش… ۸

۱-۷ تعریف عملیاتی.. ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ پیش درآمد. ۱۱

۲-۲مبانی نظری تحقیق.. ۱۱

۲-۲-۱تعریف سرطان. ۱۱

۲-۲-۱-۱بررسی علائم و نشانه در سرطان. ۱۲

۲-۲-۱-۲ اپیدمیولوژی.. ۱۳

۲-۲-۱-۳ پاتوژنز سرطان. ۱۳

۲-۲-۱-۴ نگاهی کلی به بیماری سرطان پستان. ۱۴

۲-۲-۱-۵ عوامل خطرساز سرطان پستان. ۱۵

۲-۲-۱-۶ واکنش روانی.. ۱۶

۲-۲-۱-۷ کنار آمدن با سرطان. ۱۷

۲-۲-۱-۸ مداخلات روانی اجتماعی برای سرطان. ۱۷

۲-۲-۱-۹ عوامل ایجاد کننده سرطان. ۱۷

۲-۲-۱-۱۰درمان سرطان. ۱۸

۲-۲-۲چشم انداز زمان. ۱۹

۲-۲-۲-۱مفهوم چشم انداز زمان. ۲۰

۲-۲-۲-۲چهار چوب چشم انداز زمان. ۲۳

۲-۲-۲-۳ چشم انداز زمان گذشته. ۲۴

۲-۲-۲-۴چشم انداز زمان حال. ۲۴

۲-۲-۲-۵چشم انداز زمان آینده ۲۵

۲-۲-۳ کیفیت زندگی.. ۲۶

۲-۲-۳-۱ تعریف کیفیت زندگی.. ۲۷

۲-۲-۳-۲ تاریخچه کیفیت زندگی.. ۲۸

۲-۲-۳-۳ ویژگی های کیفیت زندگی.. ۲۹

۲-۲-۳-۴ عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه  فرانس… ۳۰

۲-۲-۳-۵ اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی.. ۳۱

۲-۲-۳-۶ویژگی های کیفیت زندگی.. ۳۲

۲-۲-۳-۷ نظریه روانشناختی فلسفی کیفیت زندگی.. ۳۳

۲-۲-۴ تصویر بدنی.. ۳۴

۲-۲-۴-۱ دیدگاههای نظری در مورد تصویربدنی.. ۳۵

۲-۲-۴-۲ عوامل تأثیرگذار بر تصویربدنی.. ۳۷

۲-۳ تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی.. ۴۳

۲-۳-۱تحقیقات داخلی.. ۴۳

۲-۳-۲تحقیقات خارجی.. ۴۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱روش اجرای تحقیق.. ۵۰

۳-۲جامعه آماری.. ۵۰

۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۰

۳-۴ ابزار تحقیق.. ۵۰

۳-۴-۱پرسش نامه چشم انداز زمان. ۵۱

۳-۴-۲ پرسش نامه تصویر بدنی فیشر. ۵۱

۳-۴-۳پرسش نامه کیفیت زندگی ۳۶ – SF. 52

۳-۵ چگونگی اجرای تحقیق.. ۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱ پیش درآمد. ۵۶

۴-۲ یافته های توصیفی.. ۵۶

۴-۳ فرضیه های تحقیق.. ۵۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱  پیش درآمد. ۶۹

۵-۲ بحث و نتیجه گیری.. ۶۹

۵-۳ بررسی فرضیه های فرعی.. ۷۱

۵-۴-محدودیتهای پژوهش… ۷۶

۵-۵- پیشنهادات… ۷۶

۵-۵-۱ پیشنهادات پژوهشی برای محققین آتی.. ۷۶

۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی.. ۷۷

منابع : ۷۸

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول ۲-۱ نظام طبقه بندی WHO از اضافه وزن و چاقی بر پایه ی شاخص توده ی بدن. ۴۰

جدول ۳-۱: شاخص های توصیفی چشم انداز زمان. ۵۱

جدول ۳-۲: شاخص های توصیفی کیفیت زندگی.. ۵۳

جدول ۳-۳: شاخص های توصیفی کیفیت زندگی.. ۵۴

جدول ۴-۱ : شاخص های توصیفی گروه بر حسب تحصیلات.. ۵۶

جدول ۴-۲ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تاهل. ۵۶

جدول ۴-۳ : شاخص های توصیفی گروه برحسب شاغل بودن. ۵۷

جدول ۴-۴ : شاخص های توصیفی چشم انداز زمان و تصویر بدنی و کیفیت زندگی.. ۵۷

جدول ۴-۵ : آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس… ۵۸

جدول ۴-۶ : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس… ۵۹

جدول ۴-۷ : نتایج آزمون مقایسه چشم انداز زمان و تصویر بدنی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم  ۶۰

جدول ۴-۸ : شاخص های توصیفی ابعاد چشم انداز زمان در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم. ۶۱

جدول ۴-۹ : آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس… ۶۲

جدول ۴-۱۰ : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس… ۶۲

جدول ۴-۱۱ : نتایج آزمون مقایسه ابعاد طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم  ۶۳

جدول ۴-۱۲- شاخص های توصیفی تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم. ۶۴

جدول ۴-۱۳- نتایج آزمونt  مستقل برای بررسی تفاوت تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم  ۶۴

جدول ۴-۱۴ : شاخص های توصیفی کیفیت زندگی.. ۶۵

جدول ۴-۱۵ : آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس… ۶۶

جدول ۴-۱۶ : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس… ۶۶

جدول ۴-۱۷ : نتایج آزمون مقایسه کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم. ۶۷

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...