مقایسه ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی در بیماران ام. اس تاثیر پذیر و عدم تاثیرپذیر از پیامهای مجله ام. اس

تعداد 107 صفحه فایل word

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه ویژگیهای شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس بود. جامعه آماری کلیه بیمارن ام اس در انجمن ام اس در شهر تهران بود که به روش تصادفی ساده تعداد 60 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. داده ها به وسیله پرسشنامه های شخصیت و سبک زندگی جمع آوری شدند و با استفاده از روش آماری t استودنت تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در بعد سخت گیرانه بودن در سبک زندگی بین بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام. اس تفاوت معناداری وجود دارد(05/0>P). اما ویژگی های شخصیتی و ابعاد مستحق بودن، مورد علاقه بودن، کوشش برای رسیدن به کمال و ملایمت در سبک زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین نتیجه گرفته شد که سبک زندگی سخت گیرانه بودن در تاثیرپذیری یا عدم تاثیرپذیری بیماران ام.اس از مجله پیام ام. اس نقش دارد و ویژگی های شخصیتی و سبک های دیگر زندگی نمی توانند درتاثیرپذیری و تاثیر نا پذیربودن از پیام های مجله ام اس نقش داشته باشند.

کلمات کلیدی:سبک زندگی، ویژگی های شخصیتی، مجله پیام  ام. اس

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

 

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

-۱۱  مقدمه. ۲

۱-۲  بیان مساله. ۳

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… ۴

۱-۴  اهداف پژوهش… ۵

۱-۴-۱  هدف کلی.. ۵

۱-۴-۲  اهداف جزیی.. ۵

۱-۵   فرضیه های پژوهش… ۶

۱-۶  تعریف نظری و عملیاتی  اصطلاحات: ۶

۱-۶-۱ تعریف نظری بیماری  ام اس… ۶

۱-۶-۲  تعریف  بیماری  ام اس… ۶

۱-۶-۳  تعریف نظری سبک زندگی.. ۶

۱-۶-۴  تعریف عملی سبک زندگی.. ۶

۱-۶-۵  تعریف نظری شخصیت.. ۶

۱-۶-۶  تعریف عملی شخصیت.. ۷

فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه پژوهش

۲- ۱   ام اس» چیست؟. ۹

۲-۲  تاریخچه بیماری ام اس… ۱۱

۲-۳   علل شیوع  بیماری ام اس… ۱۳

۲-۴  ساختمان وکارکرد سلول عصبی.. ۱۴

۲- ۵   سیرکلی بیماری  ام اس… ۱۵

۲-۶  علت افزایش بیماری ام اس در جهان. ۱۶

۲-۷  عوامل موثر در توزیع بیماری ام اس… ۱۷

۲-۸  روشهای تشخیص بیماری ام اس… ۱۹

۲-۹  علایم و درمان بیماری ام اس… ۱۹

۲-۹-۱ علایم شایع بیماری ام اس… ۲۰

۲-۹-۲ روش درمان بیماری ام اس… ۲۱

۲-۹-۳  درمان بیماری ام اس با کاردرمانی.. ۲۴

۲-۹-۴ رژیم غذایی وتغذیه. ۲۵

۲-۹-۵  ویتامین D و بیماری ام اس… ۲۸

۲-۹-۶ داروو نقش درمان مکمل در کنترل ام.  اس… ۲۹

۲-۱۰ داروهای متداول مصرفی در ‌ام‌اس… ۲۹

۲-۱۱ روش‌های درمانی غیردارویی و مؤثر. ۳۰

۲-۱۱-۱  اهداف کاردرمانی دربیماران ام اس… ۳۱

۲-۱۱-۲ ورزش وبیماران ام اس… ۳۲

۲-۱۱-۳ بیماری ام اس ومثبت نگری در زندگی.. ۳۳

۲-۱۲ تغییر در سبک زندگی.. ۳۴

۲-۱۲-۱ تکنیک آزادی عاطفی.. ۳۶

۲ – ۱۳ مقایسه بیماری ام اس در زنان ومردان. ۳۷

۲ – ۱۴  تاثیرحمایت های اجتماعی در بیماران ام اس… ۳۹

۲-۱۵ ام اس و راه های پیشگیری از آن. ۴۲

۲-۱۶  جمعیت شناسی ( اپیدمیولوژی ) بیماری ام اس در جهان. ۴۳

۲-۱۷ رویکردهای مربوط به ام اس… ۴۵

۲-۱۸ شخصیت.. ۴۵

۲-۱۹ سبک زندگی.. ۵۲

۲-۲۰ خاطرات، رویا ها، روان درمانی.. ۵۶

۲-۲۱  تحقیقات انجام شده ۵۷

۲-۲۲ جمع بندی فصل دوم. ۶۰

فصل سوم:روش پژوهش

۳-۱  روش پژوهش… ۶۳

۳-۲  جامعه پژوهش… ۶۳

۳-۳  روش نمونه گیری و حجم نمونه پژوهش… ۶۳

۳-۴  متغیر های پژوهش… ۶۳

۳-۵  ابزار و روش گرد آوری اطلاعات.. ۶۳

۳-۶  روش های آماری.. ۶۹

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱  بخش اول: شاخص‌های توصیفی داده‌ها ۷۱

۴-۲  بخش دوم: تحلیل داده ها و مقایسه میانگین متغیرها و آزمون فرضیه‌های پژوهش… ۷۴

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱  نتیجه گیری و بحث.. ۷۸

۵- ۲  محدودیت های پژوهش… ۸۰

۵-۳  پیشنهادها ۸۰

الف: پیشنهادهای کاربردی.. ۸۰

ب: پیشنهادهای  پژوهشی.. ۸۰

منابع. ۸۱

پیوست ها ۸۶

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول ۳-۱خرده مقیاس های پنج عامل شخصیتی.. ۶۷

جدول  ۳-۲ ضرایب پایایی پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت.. ۶۸

جدول۳- ۳ ضرایب همبستگی بین خرده آزمون های پرسشنامه پنج عامل شخصیتی با یکدیگر و با نمره کل   ۶۹

جدول ۴-۱شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب سن آزمودنی ها ۷۱

جدول۴-۲ شاخص های توصیفی ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیر پذیر از پیام های مجله ام اس    ۷۲

جدول۴-۳ شاخص های توصیفی ویژگی های شخصیتی و  سبک های زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس… ۷۳

جدول ۴-۴ خلاصه نتایج آزمون t استودنت برای مقایسه ویژگی های شخصیتی بین بیماران ام اس تأثیر پذیر و تأثیر نا پذیر از پیام های مجله ام اس… ۷۵

جدول ۴-۵ خلاصه نتایج آزمون t استودنت برای مقایسه سبک زندگی بین بیماران ام اس تأثیر پذیر و تأثیر نا پذیر از پیام های مجله ام اس… ۷۶

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی در بیماران ام. اس تاثیر پذیر و عدم تاثیرپذیر از پیامهای مجله ام. اس”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...