مقایسه جهت¬گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی در دانشجویان کارشناسی ارشد روان¬شناسی با مدرک کارشناسی مرتبط و غیر مرتبط

تعداد 131 صفحه فایل word

چکیده

این پژوهش با هدف ” مقایسه جهت­گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی (باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم) در دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی با مدرک کارشناسی مرتبط و غیرمرتبط ” انجام شد. بدین منظور به روش تصادفی مرحله­ای از کلیه واحدهای دانشگاهی مناطق 8 و 12 دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهایی که دارای مقطع کارشناسی ارشد روان­شناسی بودند مشخص و از میان آن­ها سه دانشگاه به تصادف انتخاب شدند، سپس به روش طبقه­ای نامتناسب (جنسیت به­عنوان طبقه) و با استفاده از فرمول مبتنی بر فاصله اطمینان ، 200 دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی (100 نفر با مدرک کارشناسی مرتبط و 100 نفر با مدرک کارشناسی غیرمرتبط) به­عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های هدف­های پیشرفت الیوت و مک گریگور (AGQ)  و راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری (MSLQ)، و معدل ترم­های پیش دانشجویان، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، آمار توصیفی و آمار استنباطی (MANOVA و t  مستقل ) به­کار گرفته شد. نتایج بدست آمده ازتحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین میانگین مؤلفه­های باورهای انگیزشی دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد هم­چنین بین پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت معنادار یافت شد، به­این صورت که میانگین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی در گروه دانشجویان غیرمرتبط بالاتر است.و هیچ تفاوت معناداری بین مؤلفه­های راهبردهای یادگیری خودتنظیم و جهت­گیری هدف در دو گروه یافت نشد. نتیجه­گیری: جهت­گیری هدف دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی بیشتر تسلطی است و از راهبردهای یادگیری خودتنظیم استفاده می­کنند. آن­چه موجب افزایش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان غیرمرتبط شده است، باورهای انگیزشی، واکنش­های عاطفی، علاقه درونی و عقاید ارزش کار است که می­توان آن را به جذابیت رشته تحصیلی و جدید بودن مطالب آموزشی برای این گروه از دانشجویان، نسبت داد.

کلیدواژه­ها : جهت­گیری هدف، خودتنظیمی، باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی، کارشناسی ارشد

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

چکیده

۱

                               فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱)مقدمه

۳

۲-۱)بیان مسئله

۷

۳-۱)ضرورت و اهمیت پژوهش

۱۲

۴-۱)سوالات پژوهش

۱۳

۵-۱)اهداف پژوهش

۱۳

۶-۱)فرضیه­های پژوهش

۱۴

۷-۱)متغیرهای پژوهش

۱۴

۸-۱)تعاریف پژوهش

۱۵

۱-۸-۱)تعاریف مفهومی متغیرها

۱۵

۲-۸-۱)تعاریف عملیاتی متغیرها

۱۷

                           فصل دوم : مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲)مقدمه

۱۹

۲-۲)نیازها و اهداف

۱۹

۳-۲)اهداف پیشرفت

۲۰

۴-۲)انگیزش پیشرفت

۲۱

۵-۲)جهت­گیری هدف

۲۲

۶-۲)جهت­گیری هدف عملکردی و تبحری

۲۳

۷-۲)عوامل مؤثر بر جهت­گیری هدف

۲۶

۸-۲)جهت­گیری هدف و متغیرهای عاطفی

۲۷

عنوان                                                                                  صفحه

۹-۲)رابطه جهت­گیری هدف و پیشرفت تحصیلی

۲۸

۱۰-۲)خودتنظیمی

۳۰

۱۱-۲)یادگیری

۳۰

۱۲-۲)یادگیری خودتنظیمی

۳۱

۱۳-۲)الگوهای یادگیری خودتنظیمی

۳۳

۱-۱۳-۲)الگوی پنتریچ

۳۳

۲-۱۳-۲)الگوی چرخه­ای یادگیری خودتنظیمی – تحول زیمرمن

۳۴

۳-۱۳-۲)نظریه پنتریچ و دی­گروت

۳۵

۴-۱۳-۲)الگوی انگیزش – انتظار اکلس و پنتریچ

۳۶

۱۴-۲)پیشرفت تحصیلی

۳۸

۱-۱۴-۲)سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

۴۴

۱۵-۲)پیشینه پژوهش

۴۴

۱-۱۵-۲)پژوهش­های خارجی

۴۶

۲-۱۵-۲)پژوهش­های داخلی

۵۳

۱۶-۲)جمع­بندی

۶۶

                   فصل سوم : روش پژوهش

۱-۳)روش و طرح پژوهش

۷۰

۲-۳)جامعه آماری

۷۰

۳-۳)روش نمونه­گیری و حجم نمونه

۷۰

۴-۳)ابزار پژوهش

۷۱

۱-۴-۳)پرسشنامه جهت­گیری هدف AGQ

۷۲

۱-۱-۴-۳)شیوه نمره­گذاری

۷۲

۲-۱-۴-۳)ویژگی­های روان­سنجی                                                                     ۷۳

عنوان                                                                                  صفحه

۲-۴-۳)پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری MSLQ

۷۳

۱-۲-۴-۳)نام­گذاری عامل­ها

۷۴

۲-۲-۴-۳)شیوه نمره­گذاری

۷۵

۳-۲-۴-۳)ویژگی­های روان­سنجی

۷۵

۵-۳)روش جمع­آوری اطلاعات

۷۷

۶-۳)روش اجرای اصل پژوهش

۷۸

۷-۳)روش تجزیه و تحلیل داده­ها

۷۸

                   فصل چهارم: تحلیل آماری داده­ها

۱-۴)توصیف داده­ها

۸۰

۲-۴)تحلیل داده­ها

۸۲

                  فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

۱-۵)بحث و نتیجه­گیری

۹۱

۲-۵)محدودیت­ها و مشکلات پژوهش

۹۶

۳-۵)پیشنهاد­های پژوهش

۹۶

۱-۳-۵)پیشنهادهای کاربردی

۹۷

منابع فارسی

۹۸

منابع لاتین

۱۰۵

پیوست­ها

۱۰۹

چکیده انگلیسی

۱۱۲

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                  صفحه

جدول۱-۲)خلاصه­ای از تحقیقات مختلف جهت­گیری­های هدف

۲۴

جدول۱-۳)تعداد و نسبت دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی به تفکیک    جنسیت

۷۱

جدول۲-۳)حجم نمونه به تفکیک طبقات و جنسیت و رشته تحصیلی دوره کارشناسی و تعداد نمونه در هر طبقه

۷۱

جدول۳-۳)روایی و اعتبار پرسشنامه جهت­گیری هدف

۷۳

جدول۴-۳)مجموع ۵ عامل نامگذاری شده پرسش­نامه MSLQ همراه با سوال­های مربوط به هر عامل

۷۴

جدول۵-۳)جدول ضرایب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی به روش بازآزمایی

۷۶

جدول۶-۳)مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده­مقیاس­های پرسشنامه MSLQ

۷۶

جدول۱-۴)خلاصه شاخص­های آماری نمره­های شرکت­کنندگان گروه مرتبط در تمامی متغیرها

۸۰

جدول۲-۴)خلاصه شاخص­های آماری نمره­های شرکت­کنندگان گروه
غیر مرتبط در تمامی متغیرها

۸۱

جدول۳-۴)عوامل بین آزمودنی­ها متغیر جهت­گیری هدف

۸۳

جدول۴-۴)خلاصه آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس متغیر
جهت­گیری هدف

۸۳

جدول۵-۴)خلاصه آزمون کرویت متغیر جهت­گیری هدف

۸۳

جدول۶-۴)خلاصه آزمون برابری واریانس­های خطای لیون متغیر جهت­گیری هدف

۸۳

جدول۷-۴)خلاصه آزمون­های چندمتغیری متغیر جهت­گیری هدف

۸۴

جدول۸-۴)عوامل بین آزمودنی­ها متغیر باورهای انگیزشی

۸۴

جدول۹-۴)خلاصه آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس متغیر باورهای انگیزشی

۸۴

عنوان                                                                                  صفحه

جدول۱۰-۴)خلاصه آزمون کرویت بارتلت متغیر باورهای انگیزشی

۸۵

جدول۱۱-۴)خلاصه آزمون برابری واریانس­های خطای لیون متغیر باورهای انگیزشی

۸۵

جدول۱۲-۴)خلاصه آزمون­های چندمتغیری متغیر باورهای انگیزشی

۸۵

جدول۱۳-۴)خلاصه آزمون­های اثرات بین آزمودنی­ها متغیر باورهای انگیزشی

۸۶

جدول ۱۴-۴)عوامل بین آزمودنی­ها متغیر راهبردهای یادگیری خودنظم­ده

۸۷

جدول۱۵-۴)خلاصه آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس متغیر راهبردهای یادگیری خودنظم­ده

۸۷

جدول۱۶-۴)خلاصه آزمون کرویت بارتلت متغیر راهبردهای یادگیری خودنظم­ده

۸۷

جدول۱۷-۴)خلاصه آزمون برابری واریانس­های خطای لیون متغیر راهبردهای یادگیری خودنظم­ده

۸۸

جدول۱۸-۴)خلاصه آزمون­های چندمتغیری متغیر راهبردهای یادگیری خودنظم­ده

۸۸

جدول۱۹-۴)خلاصه نتایج آزمون گروه­های مستقل متغیر پیشرفت تحصیلی

۸۹

فهرست شکل­ها و نمودارها

عنوان                                                                                  صفحه

۱-۲)الگوی چرخه­ای یادگیری خودتنظیمی تحول زیمرمن(۲۰۰۱)

۳۵

۲-۲)الگوی نظریه یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دی­گروت (۱۹۹۰)

۳۶

۱-۴)نمودار توزیع میانگین­­های اصلاح شده نمره­های ۲ گروه مورد مطالعه در مؤلفه ارزش­گذاری درونی

۸۶

۲-۴)نمودار توزیع میانگین­­های اصلاح شده نمره­های۲ گروه مورد مطالعه در مؤلفه اضطراب امتحان

۸۷

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه جهت¬گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی در دانشجویان کارشناسی ارشد روان¬شناسی با مدرک کارشناسی مرتبط و غیر مرتبط”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...