مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

تعداد 102 صفحه فایل word

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای است. جامعه آماری این مطالعه شامل 156 نفر از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر است که در هشت مرکز درمان سوءمصرف مواد در شهر سمنان در سال 93 -92 دوره درمان نگهدارنده با داروهای متادون و بوپرنورفین را سپری می کردند. ملاک های ورود شامل سابقه سوء مصرف مواد مخدر تریاک و شیره، مرد بودن، نداشتن اختلالات روان پزشکی جدی، سن 50-18سال، نداشتن بهره هوشی کمتر از 85  در خرده آزمون های کلامی وکسلر بزرگسالان بودند. شرکت کنندگان در گروه درمان متادون (95 نفر) و بوپرنورفین (61 نفر) آزمون های حافظه کاری، حافظه کلامی، حافظه دیداری و آزمون توجه (برو/ نرو) را انجام دادند. داده­ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که گروه تحت درمان بوپرنورفین در حافظه کاری و حافظه کلامی بر گروه تحت درمان متادون برتری دارد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت داروی بوپرنورفین در مقایسه با متادون اثربخشی بیشتری بر عملکردهای شناختی دارد.

کلمات کلیدی: متادون، بوپرنورفین، عملکردهای شناختی.

فهرست مطالب

—————————————————

عنوان                                                                                                               صفحه

 

فصل یکم : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ….۲

۲-۱- بیان مساّله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۳-۱- ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۴-۱- هدفهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۵-۱- سوال های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۶-۱- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۷-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………….۱۳

 

فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

۱-۲- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲- درمان دارویی………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۳-۲- درمان نگهدارنده با متادون……………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۴-۲- درمان نگهدارنده با بوپرنورفین………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۵-۲- فرایندهای شناختی………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۶-۲- توجه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۷-۲-  حافظه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۸-۲- تقسیم بندی حافظه……………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۹-۲- عملکردهای شناختی در بیماران تحت درمان نگهدارنده…………………………………………………………… ۲۸

۱۰-۲- مرور پژوهش های تجربی……………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۱-۱۰-۲- اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکردهای شناختی………………………………………………………. ۳۰

۲-۱۰-۲- اثر درمانهای نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی………………………………. ۳۴

۳-۱۰-۲- مطالعات مدیریت دارو……………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۱۱-۲- خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

 

فصل سوم:  روش پژوهش

۱- ۳- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۳-طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۳- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۵-۳- ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۱- ۵-۳- پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………………. ۴۶

 ۲-۵-۳- آزمون حافظه وکسلر ( فرم الف) ……………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۵-۳- آزمون توجه ( آزمون برو/ نرو)……………………………………………………………………………………………. ۴۷

۴-۵-۳-آزمون یادداری – دیداری بنتون…………………………………………………………… ۴۸

۵-۵-۳-آزمون هوش کلامی وکسلر…………………………………………………………………… ۴۹

۶-۵-۳- چک لیست استاندارد شده مصاحبه روانپزشکی بر اساسDSM-IV…………………………………….. 49

۶-۳- روش اجرا و گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۱-۶-۳- آزمون حافظه کاری………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲- ۶-۳- آزمون حافظه کلامی……………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳- ۶- ۳- آزمون حافظه دیداری…………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۶-۳-آزمون توجه………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۷- ۳- روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………… ۵۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۱-۴-یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۴- یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۴- خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵- تبیین یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۵- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۵- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

فهرست جدول ها

—————————————————

عنوان                                                                                                                                            صفحه

۱-۴ توزیع فراوانی  وضعیت تحصیلی افراد نمونه به تفکیک گروهها………………………………………………………….. ۵۶

۲-۴- فراوانی افراد سوءمصرف کننده مواد به تفکیک نوع آخرین ماده مصرفی درگروههای درمان………………… ۵۷

۳-۴- آماره های سن،هوشبهر کلامی، سابقه سوءمصرف و دفعات عود دو گروه…………………………………………… ۵۷

۴-۴- جدول میانگین و انحراف استاندارد گروههای درمان متادون و بوپرنورفین بر حسب دوز…………………….. ۵۹

۵-۴- اثرات بین آزمودنی ها در مبحث تفاوت گروههای درمان…………………………………………………………………. ۶۲

پیوست ها

—————————————————

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

 

آزمون حافظه کاری وکسلر…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

آزمون حافظه کلامی وکسلر………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

آزمون یادداری- دیداری بنتون……………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...