مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان دارای علائم افسردگی و دانشجویان با علائم اضطرابی

تعداد 119 صفحه فایل word

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان دارای علائم افسردگی و دانشجویان با علائم اضطرابی بود. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان حاضر در خوابگاه های دانشگاه تهران در سال تحصیلی 93 -94 بودند. نمونه این پژوهش شامل 100 نفر از دانشجویان دارای اختلالات افسردگی و اضطرابی بود، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز، طرحواره يانگ (فرم کوتاه) و پرسشنامه بهزیستی روانی ریف استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد. براساس یافته ها، بین دو گروه دانشجویان دارای علائم افسردگی و دانشجویان با علائم اضطرابی از نظر باورهای غیرمنطقی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0P<). دانشجویان دارای علائم افسردگی و دانشجویان با علائم اضطرابی به علت مشکلات روانشناختی و نگرش منفی نسبت به وضعیت بدنی خود، طرحواره های ناسازگار اولیه بیشتری داشته و به دلیل نوع نگرشی که به وضعیت خود دارند از سطح پائینی از بهزیستی روانی برخوردارند و باورهای منطقی فرد به توانایی خود در پیشگیری از این مشکلات یا کنترل آن کمک می کند.

کلمات کلیدی: باورهای غیرمنطقی، طرحواره های ناسازگار اولیه، بهزیستی روانی دانشجویان، افسردگی و اضطراب.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و گستره ی مسئله مورد پژوهش…. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۹

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۱۰

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۱۰

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی.. ۱۰

۱-۵- سوالات یا فرضیه پژوهش…. ۱۰

۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۱

۱-۶-۱- افسردگی.. ۱۱

۱-۶-۲- اضطراب.. ۱۱

۱-۶-۳- بهزیستی روانی.. ۱۱

۱-۶-۴- باورهای غیرمنطقی.. ۱۲

۱-۶-۵- طرحواره های ناسازگار اولیه. ۱۲

فصل دوم: گستره ی نظری و پیشینه پژوهش۱۳

۲-۱- باور منطقی.. ۱۴

۲-۲- باور غیرمنطقی.. ۱۴

۲-۲-۱- ویژگی باورهای غیرمنطقی.. ۱۵

۲-۲-۲- انواع باورهای غیرمنطقی الیس…. ۱۵

۲-۳- باید ها ۲۱

۲-۴- طرحواره های ناسازگار اولیه. ۲۱

۲-۴-۱- مفهوم طرحواره. ۲۱

۲-۴-۲- طرحواره های شناختی و ناخودآگاه در روان تحلیل گری: ۲۳

۲-۴-۳- طرحواره ها در سیستم شناختی.. ۲۴

۲-۴-۴- طرحواره های ناسازگار اولیه و حوزه های مرتبط با آن ها ۲۶

۲-۴-۵- ارتباط طرحواره ها و افسردگی و اضطراب.. ۳۲

۲-۵- بهزیستی روان شناختی.. ۳۳

۲-۵-۱- نظریه‌های بهزیستی روانی.. ۳۵

۲-۵-۱-۱- مدل تعادل پویا ۳۵

۲-۵-۱-۲- الگوی ویسینگ و وان ایدن.. ۳۵

۲-۵-۱-۳- نظریه ی ناهمخوانی.. ۳۶

۲-۵-۱-۴- نظریه ی هدف غایی.. ۳۷

۲-۶- افسردگی.. ۳۷

۲-۶-۱- نظریه های افسردگی.. ۳۷

۲-۶-۱-۱- مدل پرخاشگری درونی شده. ۳۷

۲-۶-۱-۲- فقدان عزت نفس و افسردگی: ۳۸

۲-۶-۱-۳- افسردگی و تقویت… ۳۸

۲-۶-۱-۴- مدل شناختی.. ۳۹

۲-۷- اضطراب.. ۳۹

۲-۸- پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران: ۴۱

۲-۹- پیشینه پژوهش های انجام شده در کشورهای دیگر. ۴۴

فصل سوم: روش شناسی پژوهش۴۷

۳-۱- روش پژوهش…. ۴۸

۳-۲- جامعه پژوهش…. ۴۸

۳-۳- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.. ۴۸

۳-۴- ابزارهای پژوهش…. ۴۸

۳-۴-۱- پرسشنامه فرم کوتاه یانگ… ۴۸

۳-۴-۱-۱- اعتبار و پایایی پرسشنامه یانگ… ۴۹

۳-۴-۲- پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (IBT) 50

۳-۴-۳- مقیاس بهزیستی روانی ریف ((SPWB.. 50

۳-۴-۴- افسردگی بک (BDI) 51

۳-۴-۴-۱- روایی و پایایی آزمون افسردگی بک… ۵۱

۳-۴-۵- پرسشنامه اضطراب بک (BAI) 52

۳-۴-۵-۱- روایی و پایایی آزمون اضطراب بک… ۵۲

۳-۵- روش اجرا و جمع آوری داده ها ۵۳

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۵۳

فصل چهارم: یافته های پژوهش۵۴

۴-۱- مقدمه. ۵۵

۴-۲- نتایج توصیفی تحقیق (جداول یک بُعدی) ۵۵

۴-۲-۱- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سن.. ۵۵

۴-۲-۲- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب مقطع تحصیلاتی.. ۵۵

۴-۲-۳- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب وضعیت تاهل.. ۵۶

۴-۳- یافته های توصیفی.. ۵۷

۴-۴-    تحلیل های آمار استنباطی.. ۶۱

۴-۵-    بررسی فرضیه های پژوهش…. ۶۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. ۶۷

۵-۱- مقدمه. ۶۸

۵-۲- خلاصه تحقیق.. ۶۸

۵-۳- نتیجه حاصل از یافته های توصیفی.. ۶۹

۵-۴- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیات.. ۷۰

۵-۴-۱- فرضیه های تحقیق.. ۷۰

۵-۴-۲- بحث و نتیجه. ۷۵

۵-۵-    محدودیت های تحقیق.. ۷۶

۵-۵-۱- محدودیت های در اختیار پژوهشگر. ۷۶

۵-۵-۲- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر. ۷۶

۵-۶-    پیشنهادات.. ۷۷

مراجع    ۷۸

پیوست ها ۸۷

پیوست ۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

پیوست ۲…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

پیوست ۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

پیوست ۴………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

فهرست جداول

جدول ۴-۱: داده های توصیفی بر حسب میانگین و انحراف معیار سن جامعه نمونه. ۵۵

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات… ۵۶

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. ۵۷

جدول ۴-۴: نمره میانگین و انحراف استاندارد میزان افسردگی و اضطراب دانشجویان.. ۵۸

جدول ۴-۵: میانگین و انحراف استاندارد مولفه های طرحواره‌های ناسازگار بین دو گروه ۵۸

جدول ۴-۶: میانگین و انحراف استاندارد مولفه های بهزیستی روانی بین دو گروه ۶۰

جدول ۴-۷: جدول نرمالیته. ۶۱

جدول ۴-۸: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌ های دوگروه در مؤلفه‌های بهزیستی روانی و باورهای غیرمنطقی اساسی.. ۶۲

جدول ۴-۹: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری بر روی مؤلفه‌های بهزیستی روانی و باورهای غیرمنطقی اساسی در دو گروه ۶۳

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) در مولفه های بهزیستی روانی و باورهای غیرمنطقی اساسی در دوگروه ۶۳

جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌های دو گروه در مؤلفه‌های طرحواره‌های ناسازگار ۶۴

جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری بر روی مؤلفه‌های طرحواره ‌های ناسازگار در دو گروه ۶۵

جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) در مولفه های طرحواره‌های ناسازگار در گروه ۶۵

فهرست اشکال و نمودارها

شکل ۲‑۱: عناصر اصلی نظریه طرحواره های اختلال هیجانی.. ۲۵

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلاتی.. ۵۶

نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. ۵۷

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان دارای علائم افسردگی و دانشجویان با علائم اضطرابی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...