مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک و بازی‌درمانی کودک محور در علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان ‌دبستانی و خودکارآمدی والدین

تعداد 142 صفحه فایل word

 چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه اثربخشي درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك و بازی‌درمانی کودک محور بر علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان‌ دبستانی و خودکارآمدی والدین انجام شد.

روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 36 نفر از کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات اضطرابی مراجعه کننده به مراکز مشاوره روانشناختی منطقه 4 شهر مشهد به همراه مادرانشان بودند که 12 نفر در گروه‌ درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك، 12 نفر در گروه بازی‌درمانی کودک محور و 12 نفر در گروه گواه گمارش شدند. مادران عضو گروه‌ درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك تعداد 8 جلسه درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك و کودکان عضو گروه‌ بازی‌درمانی کودک محور، تعداد 8 جلسه بازی‌درمانی کودک محور را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخلات، آزمون غربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب دوره کودکی (SCARED)، مقیاس افسردگی کودکان و مقیاس خودکارآمدی والدینی توسط اعضای نمونه تکمیل شدند.

یافته ها: نتایج تحليل داده ها نشان داد که در پس آزمون، علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی آزمودنی‌های دو گروه‌ آزمایشی نسبت به گروه گواه، کاهش معناداری داشته است، اما بین میزان کاهش علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی در دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که در پس آزمون، خودکارآمدی والدینی آزمودنی‌های گروه‌ درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك نسبت به گروه بازی‌درمانی کودک محور و گروه گواه، افزایش معناداری داشته است، اما بین گروه بازی‌درمانی کودک محور و گروه گواه تفاوت معناداری در افزایش خودکارآمدی مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است كه درمان مبتنی بر تعامل والد- كودك و بازی‌درمانی کودک محور باعث کاهش علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان‌ دبستانی مي‌گردند. همچنین درمان مبتنی بر تعامل والد- كودك، خودکارآمدی والدینی مادران شرکت کننده در درمان را افزایش می دهد

کلید ‌واژه‌ها: درمان مبتنی بر تعامل والد- كودك، بازی‌درمانی کودک محور، علائم اختلالات اضطرابی، افسردگی، خودکارآمدی والدینی، کودکان دبستانی.

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر. أ

تقدیم.. ب

چکیده فارسی.. پ

فهرست مطالب… ت

فهرست جداول.. ث

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱. مقدمه. ۲

 ۱-۲. بیان مسئله. ۳

۱-۳. اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۱۰

۱-۴. اهداف پژوهش…. ۱۱

۱-۵. پرسش های پژوهش…. ۱۱

۱-۶. فرضیه های پژوهش…. ۱۲

۱-۷. تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش…. ۱۴

۲-۱ .موضع‌گیری های نظری پیرامون اضطراب کودکان.. ۱۵

۲-۱-۱. ماهیت و تعریف اضطراب… ۱۵

۲-۱-۲. اختلالات اضطرابی در کودکان.. ۱۷

۲-۱-۳. شیوع اختلالات اضطرابی در کودکان.. ۱۹

۲-۱-۴. نظریه‌های روانشناختی پیرامون اضطراب کودکی  ۲۰

۲-۱-۴-۱. دیدگاه روانکاوی.. ۲۰

 ۲-۱-۴-۲. دیدگاه رفتاری.. ۲۲

 ۲-۱-۴-۳. دیدگاه شناختی.. ۲۳

۲-۱-۴-۴. دیدگاه بین فردی.. ۲۳

۲-۲. موضع‌گیری‌های نظری درخصوص افسردگی کودکان. ۲۵

۲-۲-۱. تعریف افسردگی.. ۲۶

 ۲-۲-۲. علائم و نشانه‌های بالینی افسردگی  ۲۸

۲-۲-۳. همه‌گیرشناسی و سیر افسردگی.. ۲۸

۲-۲-۴. نظریه‌های افسردگی.. ۳۱

۲-۲-۴-۱. نظریه‌های زیست شیمیایی افسردگی.. ۳۱

۲-۲-۴-۲. نظریه‌های روانکاوی افسردگی.. ۳۲

۲-۲-۴-۳. نظریه‌های یادگیری افسردگی.. ۳۳

۲-۲-۴-۴. نظریه‌های شناختی افسردگی.. ۳۳

 ۲-۲-۵. شکل‌گیری افسردگی در کودکان ۳۶

۲-۲-۶. پدیدارشناسی افسردگی کودکان. ۳۷

۲-۲-۶-۱. نشانه‌های وابسته به افسردگی.. ۳۷

۲-۲-۶-۲. نشانه‌های وابسته به رنج افسرده‌وار. ۳۷

۲-۲-۶-۳. نشانه‌های دفاعی علیه افسردگی.. ۴۵

۲-۲-۶-۴. رفتارهای معادل افسردگی.. ۴۷

۲-۳. موضع‌گیری نظری درخصوص خودکارآمدی والدینی.. ۴۹

۲-۳-۱. تعریف خودکارآمدی والدینی.. ۴۹

۲-۳-۲.  نقش خودکارآمدی والدینی.. ۵۲

۲-۳-۳. عوامل موثر بر خودکارآمدی والدینی.. ۵۴

۲-۳-۳-۱. وضعیت اجتماعی- اقتصادی.. ۵۹

۲-۳-۳-۲. خصوصیات والدین.. ۶۲

۲-۳-۳-۳. خصوصیات کودک…. ۶۲

۲-۴. موضع‌گیری نظری درخصوص آموزش تعامل والد- کودک…. ۶۵

۲-۴-۱. ماهیت و نقش تعامل والد – کودک…. ۶۵

۲-۴-۲. نظریه‌های مختلف پیرامون تعامل والد – کودک…. ۵۴

۲-۴-۲-۱. نظریه اریکسون.. ۵۹

۲-۴-۲-۲. نظریه راجرز. ۶۲

۲-۴-۲-۳. نظریه فروید. ۶۲

۲-۴-۳. درمان تعامل والد- فرزند بر اساس رویکرد تحولی- تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط.. ۶۵

۲-۴-۳-۱. رشد هیجانی کارکردی (D) 65

۲-۴-۳-۲. تفاوت های فردی (I). 79

۲-۴-۳-۳. روابط و تعاملات (R). 81

۲-۴-۴. درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک…. ۸۱

۲-۴-۵. درمان تعامل والد- کودک برای کودکان دارای اختلالات اضطرابی.. ۹۰

۲-۵. موضع‌گیری‌های نظری پیرامون بازی درمانی.. ۹۲

۲-۵-۱. تعریف بازی.. ۹۵

۲-۵-۲. کاربردهای مختلف بازی در درمان کودکان.. ۷۳

۲-۵-۲-۱. افزایش درک تشخیصی.. ۷۴

۲-۵-۲-۲. خلق اتحاد درمانی.. ۷۴

۲-۵-۲-۳. تسهیل  بیان کلامی و برون ریزی تنش و مطالب ناهشیار. ۷۸

۲-۵-۲-۴. اهمیت تکاملی بازی.. ۷۹

۲-۵-۲-۵. ورود به دنیای کودک از طریق تجربیات بازی.. ۸۱

۲-۵-۳. تعریف بازی درمانی.. ۸۱

۲-۵-۴. تجربه کودک در بازی درمانی.. ۹۰

۲-۵-۵. اهمیت بازی درمانی.. ۹۲

۲-۵-۵-۱. نقش بازی در رشد شناختی کودکان.. ۹۵

۲-۵-۵-۲. ارزش درمانی بازی.. ۱۰۳

۲-۵-۵-۳. نقش بازی در رشد جسمانی.. ۱۰۴

۲-۵-۵-۴. نقش بازی در رشد روانی- اجتماعی و ارتباط با همسالان.. ۱۱۷

۲-۶. یافته‌های پژوهشی در خصوص موضوع تحقیق.. ۱۱۸

فصل سوم: روش تحقیق.. ۱۱۹

۳-۱. طرح پژوهش…. ۱۲۷

۳-۲. جامعه. ۱۱۹

۳-۳. حجم نمونه. ۱۲۷

۳-۴. روش نمونه‌گیری.. ۱۳۹

۳-۵. ابزار تحقیق.. ۱۱۹

۲- مقیاس افسردگی کودکان.. ۱۲۷

۳- مقیاس خودکارآمدی والدینی.. ۱۳۹

۳-۶. روش اجرای تحقیق.. ۱۱۹

۳-۷. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۷

۳-۸. ملاحظات اخلاقی.. ۱۳۹

فصل چهارم: یافته های آماری تحقیق.. ۱۱۹

۴-۱. مقدمه. ۱۲۰

۴-۲. بررسی جمعیت شناختی.. ۱۳۹

۴-۳. بررسی توصیفی اطلاعات… ۱۱۹

۴-۴. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها ۱۲۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۹

۵-۱. بحث و نتیجه‌گیری.. ۱۲۷

۵-۲. جمع بندی نهایی.. ۱۱۹

۵-۳. محدودیت های پژوهش…. ۱۲۷

۵-۴. پیشنهادهای پژوهش…. ۱۳۹

منابع  ۱۱۹

چکیده انگلیسی.. ۱۳۹

فهرست جداول

جدول ۴-۱: توزیع جنسیت کودکان در گروه های تحقیق.. ۷۸

جدول ۴-۲: توزیع پایه تحصیلی کودکان در گروه های تحقیق.. ۸۰

جدول ۴-۳: توزیع سطح تحصیلات مادران در گروه های تحقیق.. ۸۰

جدول ۴-۴: توزیع وضعیت اشتغال مادران در گروه های تحقیق.. ۸۱

جدول ۴-۵: وضعیت سنی کودکان در گروه های تحقیق.. ۸۱

جدول ۴-۶: وضعیت سنی مادران در گروه های تحقیق.. ۸۱

جدول ۴-۷:شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس‌آزمون اختلالات اضطرابی.. ۸۲

جدول ۴-۸:شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس‌آزمون افسردگی.. ۸۳

جدول ۴-۹:شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس‌آزمون خودکارآمدی والدینی.. ۸۵

جدول ۴-۱۰:آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات علائم اختلالات اضطرابی.. ۸۶

جدول ۴-۱۱: آزمون لون برای اطمینان از همگنی واریانس‌های متغیر علائم اختلالات اضطرابی.. ۸۶

 جدول ۴-۱۲: نتایج کلی تحلیل کوواریانس چند متغیره. ۸۷

جدول ۴-۱۳: مقایسه پس‌آزمون علائم اختلالات اضطرابی در سه گروه با کنترل اثر پیش‌آزمون.. ۸۸

جدول ۴-۱۴:آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات افسردگی.. ۸۸

جدول ۴-۱۵: آزمون لون برای اطمینان از همگنی واریانس‌های متغیر افسردگی.. ۸۹

 جدول ۴-۱۶: مقایسه پس‌آزمون افسردگی در سه گروه با کنترل اثر پیش‌آزمون ۹۰

جدول ۴-۱۷:آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات خودکارآمدی والدینی.. ۹۱

جدول ۴-۱۸: آزمون لون برای اطمینان از همگنی واریانس‌های متغیر خودکارآمدی والدینی.. ۹۱

 جدول ۴-۱۹: مقایسه پس‌آزمون خودکارآمدی والدینی در سه گروه با کنترل اثر پیش‌آزمون ۹۲

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک و بازی‌درمانی کودک محور در علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان ‌دبستانی و خودکارآمدی والدین”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...