مطالعه میزان شیوع اختلالات شخصیت در متقاضیان جراحی زیبایی بینی و مقایسه آن با دیگر جراحی های مختلف زیبایی

تعداد 104 صفحه فایل word

چکيده

هدف:پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان شیوع اختلال شخصیت در متقاضیان عمل جراحی زیبایی بینی و مقایسه آن با جراحی های دیگر شامل کشیدن صورت ، ماموپلاستی و لیپولیز انجام شد.

روش پژوهش:جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعه کنندگان به بیمارستان حضرت فاطمه که متقاضی عمل جراحی بودند ،بود. آزمودنی ها شامل 202 نفر زن ومرد در یک دوره هشت ماهه ، در سال نود و سه و نود و چهار ، که همه متقاضیان عمل جراحی زیبایی بودند و  به بیمارستان حضرت فاطمه (س) مراجعه کرده بودند، با رضایت خودشان مورد بررسی قرار گرفتند جهت بررسی اختلال شخصیت از آزمون میلون نسخه سوم استفاده شد.از آزمون های تحلیل واریانس ،یو من ویتنی و آزمون خی دو برای آزمودن معناداری فرضیات استفاده شد.

نتایج: شیوع کلی اختلال شخصیت در نمونه  مورد مطالعه چهل و یک درصد بود یعنی بدون در نظر گرفتن نوع عمل جراحی چهل و یک درصد از آزمودنی ها حداقل مبتلا به یک نوع اختلال شخصیت بوده اند اختلال شخصیت نمایشی و سپس اختلال شخصیت وسواس اجبار به ترتیب دارای بشترین شیوع بودند.در بین عمل های جراحی، بیشترین فراوانی مربوط به عمل جراحی بینی بود ، همچنین عمل جراحی ماموپلاستی و لیپولیز در رتبه های بعد قرار گرفتند. و کشیدن صورت کمترین متقاضی را در نمونه مورد مطالعه داشت..میزان شیوع اختلالات شخصیت در متقاضیان عمل جراحی بینی و سایر جراحی ها تفاوت معنادار داشت و متقاضیان عمل جراحی بینی به طور معناداری بیش از سه گروه دیگر به اختلال شخصیت مبتلا بوده اند، همچنین متقاضیان عمل جراحی لیپولیز به طور معناداری بیش از متقاضیان کشیدن صورت دچار اختلالات شخصیتی بودند. تفاوت معناداری بین مردان و زنان در متقاضیان عمل جراحی مشاهده نگردید .

کلید واژه ها: اختلالات شخصیت، عمل جراحی زیبایی

 

فهرست مطالب                                                                                                 صفحه

فصل یکم:کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۲

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….۳

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۵

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۵

تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………۶.

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

شخصیت تعریف و مفاهیم………………………………………………………………………………………………۱۸

سیر و پیش آگهی………………………………………………………………………………………………………….۶۳

پیشینه تحقیق درداخل کشور…………………………………………………………………………………………۶۵

پیشینه تحقیق درخارج کشور…………………………………………………………………………………………۶۷

فصل سوم:روش پژوهش

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………۷۰

نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………۷۰.

ابزارگردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………۷۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………..۸۲.

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..۸۸

محدودیتها…………………………………………………………………………………………………………….۹۲

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………۹۳

پیوستها…………………………………………………………………………………………………….. …………..

منابع………………………………………………………………………………………………………… …………..۹۹

 

فهرست جداول

 

جدول ۱-۴ .میزان شیوع اختلالات شخصیت به تفکیک هر اختلال……………………………………….۷۸

جدول۲-۴ فراوانی اختلال شخصیت در متقاضیان عمل جراحی به طور کلی…………………………۸۰

جدول ۳-۴ فراوانی و درصد متقاضیان چهار نوع عمل جراحی به تفکیک……………………………..۸۰

جدول ۴-۴  فراوانی و درصد جنسیتی متقاضیان عمل جراحی……………………………………………۸۰

جدول ۵-۴ فراوانی و درصد طبقات سنی متقاضیان عمل جراحی………………………………………..۸۱

جدول۶-۴نتایج تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی تفاوت شیوع اختلال شخصیت در متقاضیان عمل جراحی

جدول ۷-۴ نتایج آزمون تعقیبی شفه جهت سنجش تفاوت بین گروهها…………………………………………۸۲

جدول ۴-۸ نتایج آزمون یومن ویتنی جهت سنجش تفاوت مردان و زنان…………………………………….۸۳

جدول ۹-۴ بررسی تفاوت جراحی زیبایی در سنین مختلف………………………………………………………..۸۵

فهرست نمودارها:

نمودار۱-۴.میزان شیوع اختلالات شخصیت به تفکیک هر اختلال……………………………………………………………….۷۹

 

نمودار۲-۴ مقایسه میانگین نمرات اختلال شخصیت درمتقاضیان عمل جراحی زیبایی……………………………………..۸۴

 

نمودار ۳-۴ بررسی تفاوت جراحی زیبایی در سنین مختلف……………………………………………………………………….۸۶

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعه میزان شیوع اختلالات شخصیت در متقاضیان جراحی زیبایی بینی و مقایسه آن با دیگر جراحی های مختلف زیبایی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...