مطالعه‌ی برهم‌کنش و عامل‌دارکردن نانومخروط بور نیتریدی با مولکول پیرول

تعداد 121 صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

چكيده

در این تحقیق با توجه به پتانسیل ساختارهای نانو برای ‌کارگیری در سامانه‌های زیستی و با توجه به پایداری حرارتی و شیمیایی بالا و مقاومت مکانیکی زیاد ساختارهای بور نیتریدی از نانوساختارهای مخروطی بور نیتریدی بهره گرفته شده‌است. در محاسبات کوانتومی انجام شده از روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه +G(d)311-6 برای محاسبات بهینه‌سازی استفاده شده‌است. در ادامه کمیت‌های ترمودینامیکی و سطوح انرژی اوربیتال‌های HOMO و LUMO، اختلاف انرژی بین اوربیتال‌های HOMO و LUMO (HLG)، سختی شیمیایی و پتانسیل شیمیایی، میزان رسانایی و واکنش‌پذیری سامانه‌های عامل‌دار شده و برهم‌کنش داده شده مورد بررسی قرار گرفته‌است. در ادامه محاسبات NICS و NBO انجام شده‌است.

      براساس مقادیر انرژی واکنش و نیز انرژی آزاد گیبس این نتیجه حاصل شد که رأس نانومخروط تمایل زیادی دارد که در واکنش‌های انتقال الکترون شرکت کند. بر اساس نتایج حاصل از اختلاف انرژی بین اوربیتال‌های HOMO و LUMO، حضور مولکول پیرول مقدار HLG را کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش واکنش‌پذیری و رسانایی نانومخروط عامل‌دار شده می‌شود. بر اساس نتایج حاصل از سختی شیمیایی، ساختارهای عامل‌دار شده به صورت حلقه‌زایی دیلزآلدر و حلقه‌ی 4تایی پایداری سینتیکی بیشتری نسبت به نانومخروط خالص دارند. این در حالی است که باتوجه به نتایج حاصل از پتانسیل شیمیایی پایداری ترمودینامیکی ساختارهای عامل‌دار شده نسبت به نانومخروط خالص کاهش و برای برهم‌کنش از سمت نیتروژن پیرول این پایداری افزایش یافته‌است. علاوه براین بر اساس نتایج حاصل شده از محاسبات NICS حضور مولکول پیرول باعث افزایش آروماتیسیته نانومخروط عامل‌دار شده می‌شود. براساس نتایج حاصل از محاسبات NBO در نانومخروط خالص اوربیتال‌های پرشده قبل و بعد از عامل‌دار شدن هم ازنظر میزان اشغال و هم از نظر نوع اوربیتال پر شده تفاوت دارد.

كليد واژه: 1- نانومخروط بور نیتریدی 2- پیرول 3- انرژی جذب 4- نظریه‌ی تابعیت چگالی 5- برهم‌کنش 6- عامل‌دار کردن

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و پیشینه‌ی تحقیق  
۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲- روش‌های مکانیک مولکولی (MMM)………………………………………………………………… ۴
۱-۳- روش‌های ساختارالکترونی(ESM)……………………………………………………………………… ۴
    ۱-۳-۱- محاسبات آغازین……………………………………………………………………………………….. ۵
    ۱-۳-۲- محاسبات نیمه‌تجربی…………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴- روش میدان خودسازگار هارتری…………………………………………………………………………. ۷
۱-۵- روش میدان خود‌سازگار هارتری- فاک……………………………………………………………….. ۸
۱-۶- محاسبات کوانتومی در مولکول‌ها………………………………………………………………………… ۹
    ۱-۶-۱- تقریب بورن- اپنهایمر………………………………………………………………………………… ۹
۱-۷- همبستگی الکترونی……………………………………………………………………………………………… ۱۱
   ۱-۷-۱- نظریه‌ی اختلال مولر-پلست……………………………………………………………………….. ۱۲
   ۱-۷-۲- برهم کنش آرایشی(CI)…………………………………………………………………………….. ۱۳
   ۱-۷-۳- نظریه‌ی تابعیت چگالی (DFT)…………………………………………………………………. ۱۴
      ۱-۷-۳-۱- تقریب چگالی موضعی (LDA)………………………………………………………….. ۱۷
      ۱-۷-۳-۲- تقریب چگالی اسپین موضعی (LSDA)……………………………………………. ۱۸
      ۱-۷-۳-۳-تقریب گرادیان تعمیم یافته (GGA)…………………………………………………. ۲۰
      ۱-۷-۳-۴- روش‌های هیبریدی …………………………………………………………………………… ۲۱
   ۱-۷-۴- تقریب…………………………………………………… B3LYP ۲۱
۱-۸- مجموعه پایه………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۱-۹- خطای انطباق مجموعه پایه (BSSE)………………………………………………………………… ۲۶
۱-۱۰- بهینه سازی ساختار هندسی…………………………………………………………………………….. ۲۸
۱-۱۱- تحلیل اوربیتال‌های پیوند طبیعی (NBO)………………………………………………………. ۲۸
۱-۱۲- جابجایی شیمیایی مستقل هسته ای (NICS)………………………………………………… ۲۹
۱-۱۳- نانومخروط‌ها………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
    ۱-۱۳-۱- ساختار نانومخروط‌ها……………………………………………………………………………….. ۳۲
    ۱-۱۳-۲- ویژگی‌ها و کاربردهای نانومخروط‌های بور نیتریدی………………………………. ۳۳
۱-۱۴- مروری بر مطالعات پیشین…………………………………………………………………………….. ۳۴
 

فصل دوم: روش‌های محاسباتی

 
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۲- نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۳- هتروسیکل پیرول………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۴- نرم‌افزارها …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
    ۲-۴-۱- نرم‌افزار گاس‌ویو…………………………………………………………………………………………. ۴۴
    ۲-۴-۲- نرم‌افزار گوسین ۰۹……………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۵- بررسی برهم‌کنش و عامل‌دار کردن نانومخروط بور نیتریدی با مولکول پیرول…. ۴۵
۲-۶- محاسبات …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
    ۲-۶-۱- محاسبات بهینه سازی ………………………………………………………………………………. ۴۸
        ۲-۶-۱-۱- عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ی ۴تایی………………………………………….. ۴۹
        ۲-۶-۱-۲- برهم‌کنش نانومخروط بور نیتریدی با پیرول از سمت اتم نیتروژن… ۵۲
        ۲-۶-۱-۳- عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌زایی دیلزآلدر………………………………… ۵۵
    ۲-۶-۲- محاسبات فرکانس……………………………………………………………………………………… ۵۷
        ۲-۶-۲-۱- عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ی ۴تایی…………………………………………. ۵۷
        ۲-۶-۲-۲- برهم‌کنش نانومخروط بور نیتریدی با پیرول از سمت اتم نیتروژن… ۵۹
        ۲-۶-۲-۳- عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌زایی دیلزآلدر…………………………………… ۶۰
    ۲-۶-۳- خطای پوش مجموعه پایه ………………………………………………………………………… ۶۲
    ۲-۶-۴- محاسبات مربوط به تعیین NICS……………………………………………………………. ۶۲
    ۲-۶-۵- محاسبات NBO…………………………………………………………………………………………. ۶۷
 

فصل سوم: نتایج و بحث

 
۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۳-۲- انرژی عامل‌دار شدن…………………………………………………………………………………………….. ۷۱
    ۳-۲-۱- عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ی ۴تایی…………………………………………………… ۷۱
    ۳-۲-۲- برهم‌کنش نانومخروط بور نیتریدی با پیرول از سمت اتم نیتروژن………….. ۷۳
    ۳-۲-۳- عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌زایی دیلزآلدر…………………………………………….. ۷۴
۳-۳- بررسی کمیت‌های ترمودینامیکی………………………………………………………………………. ۷۵
    ۳-۳-۱- عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ی ۴تایی……………………………………………………. ۷۵
    ۳-۳-۲- برهم‌کنش نانومخروط بور نیتریدی با پیرول از سمت اتم نیتروژن………….. ۷۹
    ۳-۳-۳- عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌زایی دیلزآلدر…………………………………………….. ۸۰
۳-۴- اوربیتال‌های مولکولی HOMO و LUMO…………………………………………………………. ۸۳
    ۳-۴-۱- برهم‌کنش نانومخروط بور نیتریدی با پیرول از سمت اتم نیتروژن و نیز عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ی ۴تایی………………………………………………………………………… ۸۳
    ۳-۴-۲- عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌زایی دیلزآلدر…………………………………………….. ۸۹
۳-۵- محاسبات …………………………….…………………………NICS ۹۱
۳-۶- محاسبات NBO…………………………………………………………………………………………………… ۹۵
۳-۷- نتیجه‌گیری نهایی……………………………………………………………………………………………… ۹۹
۳-۸- نگاهی برای تحقیق آینده …………………………………………………………………………………… ۱۰۱
فهرست مراجع …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست علائم و اختصارات ((Abbreviation

 

Molecular Mechanic Methods MMM
Electronic Structure Methods ESM
Self Consistent- Hartree Fock methods SCF-HF
Configuration Interaction method CI
Coupled Cluster method CC
Density Functional Theory method DFT
Parameterized Model Number 3 PM3
Austin Model 1 AM1
Modified Neglect Of Differential Overlap MNDO
Moller-Plesset MP
Kohn-Sham
Local  Density Approximaation LDA
Local Spin Density Approximaation LSDA
Generalized Gradient Approximaation GGA
Slater Type Orbital STO
Gaussian Type Orbital GTO
Basis Set Superposition Error BSSE
Natural Bond Orbital Analysis NBO
Natural Atomic Orbital NAO
Atomic Orbital AO
Natural Hybrid Orbital NHO
Natural Localized Molecular Orbital NLMO
Nucleus Independent Chemical Shifts NICS
Boron Nitride NanoCone BNNC
Thermal correction to Energy TCE
Zero Point Energy ZPE
Thermal correction to Enthalpy TCH
Thermal correction to Gibbs Free Energy TCG
Highest Occupied molecular Orbital HOMO
Lowest Occupied molecular Orbital LUMO
HOMO- LUMO Gap HLG

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان …………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

جدول ۱-۱: مقایسه‌ی روش‌های MP2 مختلف و وقت‌گیر با چند روش  ترکیبی DFT ………………………………………………………………………………………………….  

۲۳

جدول ‏۲‑۱: تعداد الکترون‌های آلفا و بتا، تعداد توابع گوسی اولیه (توابع گوسی فشرده شده) و تعداد مجموع توابع بکار رفته در هر یک از محاسبات………………………. ۴۸
جدول ‏۲‑۲: نتایج حاصل از عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ی ۴تایی پیرول روی نانو مخروط بور نیتریدی ۲۴۰، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G311-6…… ۴۹
جدول ‏۲‑۳: نتایج حاصل از عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ی ۴تایی پیرول روی نانومخروط بورنیتریدی، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6… ۵۰
جدول ‏۲‑۴: نتایج حاصل از برهم‌کنش پیرول از سمت اتم نیتروژن با نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G311-6 ………………….. ۵۲
جدول ‏۲‑۵: نتایج حاصل از برهم‌کنش ناشی از افزایش هتروسیکل پیرول از سر اتم نیتروژن روی نانو مخروط بورنیتریدی۲۴۰، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6…………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
جدول ‏۲‑۶: نتایج حاصل از حلقه‌زایی دیلزآلدر پیرول روی پیوندهای مختلف نانومخروط بور نیتریدی۲۴۰، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G311-6……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
جدول ‏۲‑۷: نتایج حاصل از حلقه‌زایی دیلزآلدر پیرول روی پیوندهای مختلف نانو مخروط بور نیتریدی، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6…….. ۵۶
جدول ‏۲‑۸: کمیت‌های آنتروپی، آنتالپی تصحیح گرمایی و انرژی آزاد تصحیح گرمایی حاصل از عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ی ۴تایی پیرول روی نانو مخروط بور نیتریدی، برهم‌کنش از سمت نیتروژن پیرول و حلقه‌زایی دیلزآلدر پیرول، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G311-6…………………………………………………………………. ۵۹
جدول ‏۲‑۹: مقادیر شدیدترین اعداد موجی به همراه شدت‌ها برای نانومخروط و پیرول خالص و نیز برای ترکیبات پایدارتر در هر دسته‌ی عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ی ۴تایی، برهم‌کنش از سمت نیتروژن پیرول و عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌زایی دیلزآلدر………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
 

 

 

جدول ‏۲‑۱۰: مقادیر NICS برای نانومخروط خالص، در راستای پیوندهای موازی با محور اصلی نانومخروط (پیوندهای شماره ۱۲،۱۳ و ۱۴ در شکل ۲-۲)، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G(d,p) ++311-6…………………………………………………….

 

 

 

 

 

۶۴

جدول ‏۲‑۱۱: مقادیر NICS برای نانومخروط خالص، در راستای عمود بر محور اصلی نانومخروط (پیوندهای شماره ۱،۲،۳،۴ و ۵ در شکل ۲-۲)، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G(d,p) ++311-6…………………………………………………………………. ۶۴
جدول ‏۲‑۱۲: مقادیر NICS برای نانومخروط خالص، در راستای پیوندهای حد واسط عمود و موازی (در امتداد پیوند شماره ۷ در شکل ۲-۲)، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G(d,p) ++311-6………………………………………………………………… ۶۵
جدول ‏۲‑۱۳: مقادیر NICS برای ترکیبات پایدارتر در راستای پیوندهای موازی با محور اصلی نانومخروط (پیوندهای شماره ۱۲، ۱۳ و ۱۴ در شکل ۲-۲) ، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G(d,p)++311-6…………………………………………………… ۶۶
جدول ‏۲‑۱۴: مقادیر NICS برای ترکیبات پایدارتر در راستای پیوندهای عمود بر محور اصلی نانومخروط (پیوندهای شماره ۱،۲،۳،۴ و ۵ در شکل ۲-۲)، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G(d,p)++311-6………………………………………………………… ۶۶
جدول ‏۲‑۱۵: مقادیر NICS برای ترکیبات پایدارتر در راستای پیوندهای حدواسط موازی و عمود (در امتداد پیوند شماره ۷ در شکل ۲-۲) ، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G(d,p)++311-6…………………………………………………………………. ۶۷
جدول ‏۲‑۱۶: بارهای NBO و مولیکن روی اتم‌ها در نانومخروط، پیرول و نانومخروط عامل‌دار شده به صورت حلقه‌ی ۴تایی، برهم‌کنش از سمت نیتروژن پیرول و حلقه‌زایی دیلزآلدر قبل و بعد از عامل‌دار شدن، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه‌ پایه G(d)+311-6…………………………………………………………………………………………. ۶۸
جدول ‏۳‑۱: مقادیر انرژی الکترونی تصحیح شده با انرژی الکترونی تصحیح شده با BSSE، ZPE و  انرژی واکنش تصحیح شده با    و انرژی واکنش تصحیح شده با BSSE، ZPE و ،   برای عامل‌دار کردن نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰ با مولکول پیرول به صورت حلقه‌ی ۴تایی، بهینه‌سازی با روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6………………………………………………………….  

 

 

 

۷۲

 

 

 

 

 

 

جدول ‏۳‑۲: مقادیر انرژی الکترونی تصحیح شده با انرژی الکترونی تصحیح شده با BSSE، ZPE و  انرژی واکنش تصحیح شده با    و انرژی واکنش تصحیح شده باZPE  و ،   برای برهم‌کنش نانومخروط بور نیتریدی با مولکول پیرول از سمت اتم نیتروژن، بهینه‌سازی با روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۴

جدول ‏۳‑۳: مقادیر انرژی الکترونی تصحیح شده با انرژی الکترونی تصحیح شده با BSSE، ZPE و  و انرژی واکنش تصحیح شده با    و انرژی واکنش تصحیح شده با BSSE، ZPE و ،   برای عامل‌دار کردن نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰ با مولکول پیرول به صورت حلقه‌‌زایی دیلزآلدر، بهینه‌سازی با روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6……………………………. ۷۵
جدول ‏۳‑۴: کمیت‌های ترمودینامیکی مربوط به عامل‌دار کردن نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰، با مولکول پیرول به صورت حلقه‌ ۴تایی ، بهینه‌سازی با روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6……………………………………………………………. ۷۸
جدول ‏۳‑۵:کمیت‌های ترمودینامیکی مربوط به برهم‌کنش با نانومخروط بور نیتریدی از سمت نیتروژن پیرول به اتم‌های نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰، بهینه‌سازی با روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه  G(d)+311-6…………………………………………………………… ۷۹
جدول ‏۳‑۶: کمیت‌های ترمودینامیکی مربوط به عامل‌دار کردن نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰ با مولکول پیرول به صورت حلقه‌زایی دیلزآلدر، بهینه‌سازی با روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6……………………………………………………………. ۸۱
جدول ‏۳‑۷: کمیت‌های ترمودینامیکی مربوط به عامل‌دار کردن نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰، با مولکول پیرول به صورت حلقه‌ ۴تایی، حلقه‌زایی دیلزآلدر و برهم‌کنش از سمت نیتروژن پیرول، بهینه‌سازی با روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
جدول ‏۳‑۸: انرژی اوربیتال مولکولی HOMO وLUMO، اختلاف بین اوربیتال‌های اوربیتال مولکولی HOMO وLUMO، ((HLG بر حسب الکترون- ولت، سختی شیمیایی و پتانسیل شیمیایی برای سامانه‌ نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰، برهم کنش داده شده از سمت نیتروژن پیرول و نیز عامل‌دار شده به صورت حلقه‌ی ۴تایی، بهینه‌سازی با روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6………………………………  

۸۷

 

 

 

جدول ‏۳‑۹: انرژی اوربیتال مولکولی HOMO وLUMO، اختلاف بین اوربیتال‌های اوربیتال مولکولی HOMO و LUMO، (HLG) بر حسب الکترون- ولت، سختی شیمیایی و پتانسیل شیمیایی مربوط به حلقه‌زایی دیلزآلدر مولکول پیرول روی نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰،، بهینه‌سازی با روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

۹۰

جدول ‏۳‑۱۰: میزان اشغال اوربیتال‌های مولکولی برای نانومخروط خالص و نانومخروط عامل‌دار شده با مولکول پیرول به صورت حلقه ۴تایی و برهم‌کنش از سمت نیتروژن پیرول به اتم شماره ۱۰ نانومخروط، بهینه‌سازی با روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6………………………………………………………………  

 

۹۷

جدول ‏۳‑۱۱: میزان اشغال اوربیتال‌های مولکولی برای نانومخروط خالص و نانومخروط عامل‌دار شده با مولکول پیرول به صورت حلقه‌زایی دیلزآلدر، بهینه‌سازی با روش DFT/B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6…………………………………………………. ۹۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

صفحه عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

۳۵ شکل ۱-۱: ساختار نانومخروط‌های تودرتو کربنی و بور نیتریدی………………………………..
 

۳۶

شکل ‏۱‑۲: برهم‌کنش مولکول کربن دی‌اکسید با نانو صفحات بور نیتریدی گرافن مانند، الف) از روبه‌رو ب) از پهلو…………………………………………………………………………………….
۴۱ شکل ۲-۱: ساختار نانومخروط بور نیتریدی B۳۴N۳۴H۱۲ الف) از نمای روبرو، ب) از نمای بالا………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۲ شکل ‏۲-۲: الف) پیوندهای عمود و زاویه دار نسبت به محور اصلی و ب) پیوندهای موازی محور اصلی…………………………………………………………………………………………………………..
۴۴ شکل ‏۲-۳: شمایی از هتروسیکل پیرول………………………………………………………………………..
۵۱ شکل ‏۲‑۴: ساختارهای مربوط به عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ی ۴ تایی پیرول روی پیوندهای شماره ۶،۱۰ و حالت موازی نانومخروط بور نیتریدی، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایهG311-6 الف) ساختار بهینه ‌نشده ب) ساختار بهینه شده………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۳ شکل ‏۲‑۵: ساختارهای مربوط به عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ی ۴تایی پیرول روی پیوند شماره ۱۰، ۶ و ۲ نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایهG311-6 الف) ساختار بهینه ‌نشده ب) ساختار بهینه شده………………….
۵۴ شکل ‏۲‑۶: ساختار بهینه شده‌ی حاصل از اتصال پیرول به اتم شماره‌ی ۱۰ و ۲۲ نانومخروط بور نیتریدی، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G(d)+311-6..
۵۴ شکل ۲‏-۷: ساختارهای مربوط به برهم‌کنش ناشی از افزایش هتروسیکل پیرول از سمت اتم نیتروژن روی اتم شماره‌ی ۱۰ و ۲۲ نانو مخروط بور نیتریدی ۲۴۰، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایهG311-6 الف) ساختار بهینه ‌نشده ب) ساختار بهینه شده…………………………………………………………………………………………………………..
۵۶ شکل ‏۲-۸: ساختارهای مربوط به حلقه‌زایی دیلزآلدر پیرول روی پیوندهای شماره ۲ و ۶ نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G311-6 الف) ساختار بهینه ‌نشده ب) ساختار بهینه شده………………………………………..
۵۷ شکل ‏۲-۹: ساختارهای مربوط به حلقه‌زایی دیلزآلدر پیرول روی پیوندهای شماره ۲ و ۶ نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G311-6 الف) ساختار بهینه ‌نشده ب) ساختار بهینه شده……………………………………….
 

 

 

 

۸۴

 

شکل ‏۳-۱: نمایی از اوربیتال‌های الف) HOMO و ب) LUMO ، بالا) نانومخروط خالص، پایین) سامانه‌ نانومخروط برهم‌کنش داده شده از سمت نیتروژن پیرول به اتم‌ شماره ۱۰ نانومخروط بور نیتریدی،………………………………………………………………………………..

۸۵ شکل ۳-۲:‏ نمایی از اوربیتال‌های مولکولی الف) HOMO و ب) LUMO برای سامانه‌های پایدارتر نانومخروط عامل‌دار شده با مولکول پیرول به صورت حلقه‌ ۴تایی به ترتیب پیوند شماره ۲، ۶، ۱۰ و حالت موازی نانومخروط بور نیتریدی……………………………………………………………………………………………………………………………
۸۹ شکل ‏۳‑۳: نمایی از اوربیتال‌های مولکولی الف) HOMO و ب) LUMO در سامانه‌های نانومخروط بور نیتریدی عامل‌دار شده با مولکول پیرول به صورت حلقه‌زایی دیلزآلدر، پیوندهای شماره ۱، ۲ و ۱۰ نانومخروط بور نیتریدی……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

فهرست نمودارها

صفحه عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

۵۸ نمودار ‏۲‑۱: طیف IR حاصل از عامل‌دار کردن به صورت حلقه‌ ۴تایی پیرول روی نانومخروط بورنیتریدی ۲۴۰، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G311-6..
 

۶۰

مودار ‏۲‑۲: طیف IR حاصل از برهم‌کنش پیرول با نانومخروط بورنیتریدی از سمت نیتروژن پیرول به اتم بور شماره ۱۰ نانو مخروط بور نیتریدی ۲۴۰، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G311-6……………………………………………………………………….
۶۱ نمودار ‏۲‑۳: طیف IR حاصل از حلقه‌زایی دیلزآلدر پیرول روی نانومخروط بور نیتریدی ۲۴۰، بهینه‌سازی با روش B3LYP و مجموعه پایه G311-6……………………….
۹۲ نمودار ‏۳‑۱: نمودارهای NICS مربوط به نانو مخروط بور نیتریدی خالص در راستای پیوندهای موازی با محور اصلی نانومخروط ، در راستای پیوندهای عمود بر محور اصلی نانومخروط و نیز در حالت حدواسط موازی و عمود ، الف) فاصلهÅ ۱-، ب) فاصله مثبتÅ ۱+…………………………………………………………………………………………………………..
۹۳ نمودار ‏۳‑۲: نمودارهای NICS مربوط به سه حالت نانومخروط عامل‌دار شده به صورت حلقه‌ی ۴تایی در حالت موازی، حلقه‌زایی دیلزآلدر روی پیوند شماره ۲ نانومخروط و برهم‌کنش از سمت نیتروژن پیرول به اتم شماره ۱۰ نانومخروط در فاصلهÅ ۱-، در راستای پیوندهای موازی با محور نانومخروط………………………………………………………………………………………………………………………..
۹۳ نمودار ‏۳‑۳نمودارهای NICS مربوط به سه حالت نانومخروط عامل‌دار شده به صورت حلقه‌ی ۴تایی در حالت موازی، حلقه‌زایی دیلزآلدر روی پیوند شماره ۲ نانومخروط و برهم‌کنش از سمت نیتروژن پیرول به اتم شماره ۱۰ نانومخروط در فاصلهÅ ۱-، در راستای پیوندهای عمود بر محور اصلی نانومخروط………………………………………………………………………………………………………………………..
۹۴ نمودار ‏۳‑۴: نمودارهای NICS مربوط به سه حالت نانومخروط عامل‌دار شده به صورت حلقه‌ی ۴تایی در حالت موازی، حلقه‌‌زایی دیلزآلدر روی پیوند شماره ۲ نانومخروط و برهم‌کنش از سمت نیتروژن پیرول به اتم شماره ۱۰ نانومخروط در فاصلهÅ ۱-، در راستای پیوندهای حدواسط موازی و عمود………………………………………………………………………………………………………………………………..

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعه‌ی برهم‌کنش و عامل‌دارکردن نانومخروط بور نیتریدی با مولکول پیرول”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...