مطالعه¬ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه¬¬ی کلمات به¬کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه¬ی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبه‌ی کل عنوان خبر

تعداد 119 صفحه فایل word

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات به کاربرده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه­ی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کل عنوان خبر و ارزیابی خبرگزاری­های داخلی و خارجی صورت گرفت. روش مطالعه: این مطالعه به روش پیمایشی انجام شد. 6 خبر گزاری که شامل 3 خبرگزاری داخلی  و 3 خبرگزاری خارجی به تفکیک تمایل به (اصول­گرایی، اصلاح طلبی و خنثی) رجانیوز، مشرق نیوز خبرگزاری فارس انتخاب شدند. از خبرگزاری­های خارجی هم بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا برگزیده شدند. براین اساس نرم افزار جستجوی خبر توسط  برنامه­نویس طراحی شد و اخبار حوزه­ی بین الملل بازه­ی زمانی اسفندماه به صورت در دسترس بر حسب موضوع توسط پژوهشگر تفکیک شدند. 7عنوان خبری انتخاب شدکه در نهایت 3 عنوان حذف شدند. کلمات این 6 خبرگزاری در 7 عنوان مشترک تفکیک شد، طبق نظر زبان­شناس حروف اضافه و افعال اسنادی حذف شدند و افعال غیراسنادی به صورت مصدر به­کار برده شدند. ارزیابی 150 کلمه از 7 عنوان خبری پیش از حذف 3 عنوان با استفاده از پرسشنامه  SAMتوسط 143 آزمودنی بزرگسال در دامنه­­ی سنی 18 تا 45 که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده­بودند، انجام گرفت. یافته­ها: داده­های آماری با استفاده از میانه، میانگین، همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس اندازه­گیری مکرر، کرویت موچلی، مجذور خی و شفرسیتی با استفاده از نرم افزارspss  نسخه­ی 21 تحلیل گردید. میانه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی این 150 کلمه محاسبه شد. برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی لغات با هم ارتباط معنی­داری نداشتند. میان برانگیختگی، خوشایندی غلبه­ی کلمات عناوین و برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کل عنوان خبر ارتباط معناداری وجود دارد. در بازه­ی زمانی اسفندماه 91 از میان 6خبرگزاری­ مذکور، صدای آمریکا و رادیوفردا بیشترین برانگیختگی را داشتند. مشرق نیوز و بی بی سی و فارس نیوز به ترتیب از کلمات خوشایند بیشتر استفاده کردند. فارس نیوز به طورمعناداری کلمات دارای غلبه­ی بالا به کار برده است. نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده با داشتن نمره­ی برانگیختگی یک کلمه نمی­توان خوشایندی یا غلبه­ی آن کلمه را پیش­بینی کرد و بالعکس. باداشتن برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی مجموع کلمات یک عنوان خبری به احتمال بالای 50 درصد میتوان در مورد برانگیختگی یا خوشایندی یا غلبه­ی کل آن عنوان خبری را پیش­بینی کرد. از میان تارنماهای فارسی­زبان داخلی و خارجی در حوزه­ی مسایل بین الملل بی بی سی با برانگیختگی و غلبه­ی­ کمتر و خوشایندی بیشتری از سایر خبرگزاری­ها، مشرق از خبرگزاری­های داخلی با بالاترین خوشایندی و رجا کمترین کلمات خوشایند را استفاده ­می­کنند. همچنین فارس از خبرگزاری های داخلی بیشترین غلبه کلمات را به کار برده است.

کلیدواژه­ها: برانگیختگی، خوشایندی، غلبه

 

فهرست مطالب                                                                                                       صفحه

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱

۱-۲ بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….   ۳

۱-۴ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..     ۵

۱-۴-۱ اهداف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………   ۵

۱-۴-۲ اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵ سؤال‌های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۶-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………..   ۶

آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM)………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶-۱ برانگیختگی………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۷

۱-۶-۲ خوشایندی…………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۷

۱-۶-۳ غلبه………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۷

۱-۶-۴ کلمات……………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۸

۱-۶-۵ عنوان خبری………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۸

۱-۶-۶ تارنما………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۹

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………     ۹

۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲ هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۹

۲-۳ ابعاد هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۰

۲-۳-۱ برانگیختگی………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۰

۲-۳-۲ خوشایندی-ناخوشایندی………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۱

۲-۳-۳ غلبه……………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۲

۲-۴ رسانه و تارنما…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۵ کلمات……………………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۳

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۷

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………     ۱۷

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۷

۳-۱ مراحل اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۷

۳-۱-۱ نوع مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۷

۳-۱-۲ جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………….  ۱۷

حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۷

۳-۱-۳ معیار های ورود به مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………  ۱۷

۳-۲-۳ ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………     ۱۸

پرسشنامه SAM………………………………………………………………………………………………………۱۸

۳-۱-۴ مکان و زمان اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..     ۱۸

۳-۴ روش تحلیل اطلاعات (داده‌ها)………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۳-۳ شیوه­ی اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………     ۱۹

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۲۰

یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۲۱

جدول ۱-۴: عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی…………………………………………………………………………………………………….   ۲۴

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۷۶

بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۷۶

۵-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۷۶

۵-۲ تفسیر یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..     ۷۶

۵-۳- محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………     ۷۹

۵-۴- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی……………………………………………………………………………………………………………..   ۸۰

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۸۱

پیوست شماره­ی ۱: پرسشنامه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی لغت خبری………………………………………………………………..   ۸۸

   پیوست شماره­ی ۲:جدول میانگین­ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات………………………………………………………………۸۸

فهرست جداول                                                                                                                صفحه                                 

جدول ۴-۱-عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی………………………………………………………………………………………. ۲۳

جدول ۴-۲-میانه­های کلمات عناوین مربوط به انرژی اتمی …………………………………………………………………….. ۲۳

جدول ۴-۳- عناوین خبری با موضوع پاکستان………………………………………………………………………………………… ۲۸

جدول ۴-۴- میانه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات راجع به پاکستان…………………………………… ۲۹

جدول ۴-۵- عناوین خبری با موضوع کنیا……………………………………………………………………………………………….. ۳۶

جدول ۴-۶- میانه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات راجع به کنیا………………………………………….. ۳۶

جدول ۴-۷- عناوین خبری با موضوع سوریه……………………………………………………………………………………………. ۴۰

جدول ۴-۸- میانه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات راجع به سوریه………………………………………. ۴۰

جدول ۴-۹-روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات منفی………………………………………………………….. ۴۷

جدول ۴-۱۰- روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات مثبت……………………………………………………….. ۴۷

جدول ۴-۱۱-رابطه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات راجع به انرژی اتمی ایران………………………. ۴۷

جدول ۴-۱۲- رابطه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات راجع به پاکستان…………………………………. ۴۷

جدول ۴-۱۳- رابطه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات راجع به کنیا……………………………………….. ۵۳

جدول ۴-۱۴- رابطه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات راجع به سوریه…………………………………….. ۵۶

جدول ۴-۱۵- رابطه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات راجع به پاکستان با کل عنوان خبر……… ۵۹

جدول ۴-۱۶- رابطه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات راجع به کنیا با کل عنوان خبر……………… ۶۱

جدول ۴-۱۷- رابطه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات راجع به سوریه با کل عنوان خبر…………. ۶۲               

جدول ۴-۱۸- رابطه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات راجع به انرژی اتمی  با کل عنوان خبر…. ۶۳               

جدول ۴-۱۹-شاخص­های آماری برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی………………………………….. ۶۱

جدول ۴-۲۰- خلاصه­ی آزمون کرویت موچلی………………………………………………………………………………………….. ۶۶

جدول ۴-۲۱- خلاصه­ی اثرات گزارش برانگیختگی در تارنماهای مختلف…………………………………………………. ۶۷

جدول ۴-۲۲- خلاصه­ی آزمون کرویت موچلی………………………………………………………………………………………….. ۶۹

جدول ۴-۲۳-خلاصه­ی اثرات گزارش خوشایندی در تارنماهای مختلف فارسی……………………………………….. ۷۰

جدول ۴-۲۴-شاخص­های آماری غلبه­ی کلمات در تارنماهای مختلف……………………………………………………… ۷۱

جدول ۴-۲۵- خلاصه­ی آزمون کرویت موچلی………………………………………………………………………………………….. ۷۱

جدول ۴-۲۶- خلاصه­ی اثرات گزارش غلبه در تارنماهای مختلف فارسی………………………………………………… ۷۲

جدول ۴-۲۷- خلاصه­ی آزمون کرویت موچلی…………………………………………………………………………………………. ۷۳

فهرست نمودارها                                                                                                           صفحه

نمودار ۴-۱-توزیع فراوانی جنسیت مخاطبان…………………………………………………………………………………………. ۲۰

نمودار ۴-۲-توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان…………………………………………………………………………….. ۲۱

نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی قومیت مخاطبان…………………………………………………………………………………………. ۲۲

نمودار ۴-۴-میانه­ی برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هسته­ای ایران………………………………………………….. ۲۶

نمودار ۴-۵- میانه­ی خوشایندی کلمات راجع به انرژی هسته­ای ایران………………………………………………….. ۲۷

نمودار ۴-۶- میانه­ی غلبه­ی کلمات راجع به انرژی هسته­ای ایران…………………………………………………………. ۲۸

نمودار ۴-۷- میانه­ی برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان……………………………………………………………………. ۳۱

نمودار ۴-۸- میانه­ی خوشایندی کلمات راجع به پاکستان……………………………………………………………………. ۳۳

نمودار ۴-۹- میانه­ی غلبه­ی کلمات راجع به پاکستان……………………………………………………………………………. ۳۴

نمودار ۴-۱۰- میانه­ی برانگیختگی­ کلمات راجع به کنیا…………………………………………………………………………. ۳۷

نمودار ۴-۱۱- میانه­ی خوشایندی کلمات راجع به کنیا………………………………………………………………………….. ۳۸

نمودار ۴-۱۲- میانه­ی غلبه­ی کلمات راجع به کنیا…………………………………………………………………………………. ۳۹

نمودار ۴-۱۳- میانه­ی برانگیختگی­ کلمات راجع به سوریه…………………………………………………………………….. ۴۳

نمودار ۴-۱۴- میانه­ی خوشایندی کلمات راجع به سوریه………………………………………………………………………. ۴۴

نمودار ۴-۱۵- میانه­ی غلبه­ی کلمات راجع به سوریه……………………………………………………………………………… ۴۵

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعه¬ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه¬¬ی کلمات به¬کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه¬ی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبه‌ی کل عنوان خبر”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...