%34تخفیف

فلسفه مرگ و دلالتهای تربیتی آن بر سبک زندگی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با تجارب زیسته معلمان

تعداد 179 صفحه فایل word

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی فلسفه مرگ از دیدگاه قرآن و تجارب زیسته معلمان و یافتن شباهتها و تفاوتهای بین دو دیدگاه، در مورد مرگ و دلالتهای تربیتی آن بر سبک زندگی است. با استفاده از روش تحلیل مفهومی، ماهیت انسان و مرگ او، چرایی آن، مرگ آگاهی و ترس از مرگ و علل آن، از دیدگاه قرآن مورد تحلیل قرار گرفته و سپس دلالتهای تربیتی، که شامل پانزده اصل تربیتی و روشهای تربیتی برای آنهاست، از آیات مرتبط با مرگ، با روش قیاس عملی و الگوی فرانکنا، مورد استنتاج قرار گرفته است؛ تعدادی از این این اصول عبارتند از: پرستش خدای مدبر در حالت بیم و امید، باور فنا ناپذیری انسان در نتیجه ایمان به خداوند، نهراسیدن از مرگ و عدم وابستگی به دنیا، اعتبار بخشی مرگ به زندگی، هدفمندی مرگ و تبدیل خلق انسانی به خلقی برتر به سبب مرگ. برای دستیابی به تجارب زیسته معلمان پیرامون مرگ، از روش پدیدارشناسی و الگوی مانن، بهره گرفته شده،و سپس با استفاده از روش تطبیقی و الگوی بردی، این دو دیدگاه از نظر شباهتها و تفاوتها، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش،شباهتهای کلی بین فلسفه مرگ از دیدگاه قرآن و معلمان مورد مصاحبه قرار گرفته شده، وجود دارد، اما این شباهتها بیشتر به صورت نظریات و یا باورهایی حاکم بر نگرشهای کلی، بر سبک زندگی است و تا رسیدن به مرحله یقین فاصله دارد. بدین ترتیب هم از نظر گستره باورها و هم از نظر ژرف اندیشی، بین دو دیدگاه، تفاوتهایی وجود دارد.

کلید واژه: فلسفه مرگ، دلالتهای تربیتی، سبک زندگی، دیدگاه قرآن، پدیدار شناسی(تجارب زیسته معلمان)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده ت‌

فهرست مطالب… ث‌

فهرست جدول‌ها ر‌

 فصل اول: کلیات

 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1 بیان مسأله پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 پرسشهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4 ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5 تعریف کلید واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

 فصل دوم:ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-1  ادبیات نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

     2-1-1   فلسفه مرگ از منظر فیلسوفان …………………………………………………………………………………….. 12

           2-1-1-1  افلاطون ……………………………………………………………………………………………………………… 12

           2-1-1-2  اپیکور………………………………………………………………………………………………………………….. 13

           2-1-1-3  سنکا……………………………………………………………………………………………………………………. 13

           2-1-1-4  فارابی …………………………………………………………………………………………………………………. 14

           2-1-1-5   ابن مسکویه ………………………………………………………………………………………………………. 14

           2-1-1-6   ابن سینا ……………………………………………………………………………………………………………. 14

           2-1-1-7  سهرودی ……………………………………………………………………………………………………………. 15

           2-1-1-8  ملاصدرا ……………………………………………………………………………………………………………… 16

           2-1-1-9  فيض كاشانی ……………………………………………………………………………………………………… 17

           2-1-1-10  اسپينوزا …………………………………………………………………………………………………………… 18

           2-1-1- 11 شوپنهاور …………………………………………………………………………………………………………. 18

           2-1-1-12  کی یركگارد …………………………………………………………………………………………………….. 19

           2-1-1-13  نيچه ………………………………………………………………………………………………………………… 20

           2-1-1-14 هايدگر ………………………………………………………………………………………………………………. 20

           2-1-1-15  ژان پل سارتر …………………………………………………………………………………………………… 21

           2-1-1-16  گئورگ گادامر …………………………………………………………………………………………………. 21

           2-1-1-17  مرتضی مطهری ………………………………………………………………………………………………. 22

           2-1-1-18 محمد تقی جعفری …………………………………………………………………………………………… 23

           2-1-1-19 ژاک دريدا …………………………………………………………………………………………………………. 23

           2-1-1-20 حسین نصر………………………………………………………………………………………………………… 24

           2-1-1-21  عبدالله جوادی آملی ……………………………………………………………………………………….. 24

          2-1-1-22  جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………. 24

    2-1-2  فلسفه مرگ از منظر اندیشمندان …………………………………………………………………………………… 27

           2-1-2-1  روانشناسان ………………………………………………………………………………………………………… 27

           2-1-2-2  جامعه شناسان …………………………………………………………………………………………………… 30

           2-1-2-3  ادیبان و عارفان ………………………………………………………………………………………………….. 32

    2-1-3  سبک زندگی ……………………………………………………………………………………………………………………. 35

           2-1-3-1 سبک زندگی از منظر اندیشمندان …………………………………………………………………….. 35

                     2-1-3-1-1  ابن خلدون ……………………………………………………………………………………….. 35

                     2-1-3-1-2 توریستین وبلن ………………………………………………………………………………….. 36

                     2-1-3-1-3   گئورگ زیمل ………………………………………………………………………………….. 36

                     2-1-3-1-4  ماکس وبر …………………………………………………………………………………………..37

                     2-1-3-1-5  آنتونیو گرامشی ……………………………………………………………………………….. 37

                     2-1-3-1-6  آلفرد آدلر………………………………………………………………………………………….. 37

                     2-1-3-1-7  تئودور آدورنو …………………………………………………………………………………… 39

                     2-1-3-1-8  تالکوت پارسونز…………………………………………………………………………………. 39

                     2-1-3-1-9  لوئی آلتوسر………………………………………………………………………………………. 40

                     2-1-3-1-10  پیر بوردیو. …………………………………………………………………………………….. 40

                     2-1-3-1-11 آنتونی گیدنز …………………………………………………………………………………… 41

                     2-1-3-1-12 جمع بندی ……………………………………………………………………………………… 41

          2-1-3-2  مضامین مهم مرتبط با سبک زندگی …………………………………………………………………. 42

                    2-1-3-2-1  معنای زندگی ……………………………………………………………………………………. 42

                    2-1-3-2-2  سلیقه ………………………………………………………………………………………………… 42

                    2-1-3-2-3  مؤلفه های سبک زندگی …………………………………………………………………… 43

                    2-1-3-2-4  دامنه سبک زندگی …………………………………………………………………………… 43

         2-1-3-3  سبک زندگی اسلامی …………………………………………………………………………………………… 43

                   2-1-3-3-1  حسین نصر …………………………………………………………………………………………. 43

                   2-1-3-3-2 عبدالله جوادی آملی …………………………………………………………………………….. 44

                   2-1-3-3-3  محمد کاویانی …………………………………………………………………………………….. 45

2-2  پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. 46

   2-2-1  پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 46

   2-2-2   مقالات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 47

          2-2-2-1  مقالات داخلی………………………………………………………………………………………………………. 47

          2-2-2-2   مقالات خارجی ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-3  جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

فصل سوم:روش شناسی پژوهش                                                                                                        مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-1  روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-2  ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………. 55

فصل چهارم: یافته های پژوهش                                                                                                         مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

4-1  بخش اول: بررسی سؤال اول پژوهش………………………………………………………………………………………… 59

       فلسفه مرگ و دلالتهای تربیتی آن بر سبک زندگی از دیدگاه قرآن                                                                                .    4-1-1   انسان………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

           4-1-1-1   مراحل خلقت و زندگی انسان……………………………………………………………………………. 60

           4-1-1-2   حقیقت انسان…………………………………………………………………………………………………….. 61

    4-1-2    ماهیت مرگ…………………………………………………………………………………………………………………… 65

           4-1-2-1  معانی مرگ…………………………………………………………………………………………………………. 65

           4-1-2-2 حدود و قلمرو مرگ……………………………………………………………………………………………… 71

                     4-1-2-2-1   عمومی بودن مرگ…………………………………………………………………………… 71

                     4-1-2-2-2  حتمی بودن مرگ…………………………………………………………………………….. 72

                     4-1-2-2-3  مرگ مظهر قدرت خداوند………………………………………………………………… 73

                     4-1-2-2-4  تناسخ………………………………………………………………………………………………… 75

         4-1-2-3  انواع مرگ……………………………………………………………………………………………………………. 76

4-1-3  ضرورت مرگ…………………………………………………………………………………………………………………………. 80

        4-1-3-1  مرگ آگاهی …………………………………………………………………………………………………………… 81

        4-1-3-2   مفهوم ترس، اندوه و ترس از مرگ ………………………………………………………………………. 82

        4-1-3-2   چرایی مرگ ……………………………………………………………………………………………………… 84

4-1-6   دلالتهای تربیتی فلسفه مرگ بر سبک زندگی …………………………………………………………………… 87

       4-1-6-1   اصول تربیتی فلسفه مرگ حاکم بر سبک زندگی ………………………………………………… 89

                 4-1-6-1-1  اصول  جهت دهنده نگرش انسان به هستی ………………………………………… 90

                 4-1-6-1-2  اصول  جهت دهنده نگرش انسان به خود ……………………………………………. 93

                 4-1-6-1-3  اصول  جهت دهنده نگرش انسان به دیگران ……………………………………….. 94

       4-1-6-2  روشهای تربیتی فلسفه مرگ حاکم بر سبک زندگی ……………………………………………… 98

                 4-1-6-2-1  روشهای تربیتی برای اصول جهت دهنده نگرش انسان به هستی ………. 98

                 4-1-6-2-2  روشهای تربیتی برای اصول جهت دهنده نگرش انسان به خود ……….. 102

                 4-1-6-2-3 روشهای تربیتی برای اصول جهت دهنده نگرش انسان به دیگران …….. 103

4-2   بخش دوم: بررسی سؤال دوم پژوهش ………………………………………………………………………………….. 106

        فلسفه مرگ از دیدگاه معلمان و ارتباط آن با سبک زندگی                                                            .    4-2-1  جمع آوری مفاهیم تجربه زیسته معلمان ……………………………………………………………………. 106

     4-2-2   تجزیه و تحلیل مفاهیم تجربه زیسته معلمان…………………………………………………………….. 122

            4-2-2-1  دیدگاه معلمان نسبت به انسان………………………………………………………………………. 125

            4-2-2-2  درک معلمان نسبت به ماهیت مرگ………………………………………………………………. 126

            4-2-2-3  مرگ آگاهی…………………………………………………………………………………………………….. 127

            4-2-2-4  ترس از مرگ …………………………………………………………………………………………………. 129

            4-2-2-5  درک معلمان نسبت به ضرورت مرگ…………………………………………………………….. 131

            4-2-2-6  درک معلمان نسبت به ارتباط مرگ با زندگی ……………………………………………… 132

     4-2-3  کاربرد عملی مفاهیم تجربه زیسته معلمان………………………………………………………………….. 133

            4-2-3-1   نگرش به هستی در ارتباط با مرگ……………………………………………………………….. 133

            4-2-3-2  نگرش به خود در ارتباط با مرگ……………………………………………………………………. 134

            4-2-3-3  نگرش به دیگران در ارتباط با مرگ……………………………………………………………….. 134

4-3   بخش سوم: بررسی سؤال سوم پژوهش………………………………………………………………………………….. 135

        مقایسه تطبیقی فلسفه مرگ از دیدگاه قرآن با تجارب زیسته معلمان                                         مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

     4-3-1   همجوارسازی دیدگاه قرآن و معلمان پیرامون فلسفه مرگ ………………………………………. 135

     4-3-2  مقایسه دیدگاه قرآن و معلمان پیرامون فلسفه مرگ …………………………………………………. 137

            4-3-2-1  انسان از نظر دو دیدگاه…………………………………………………………………………………… 138

            4-3-2-2   ماهیت مرگ از نظر دو دیدگاه………………………………………………………………………. 138

            4-3-2-3   ضرورت مرگ از نظر دو دیدگاه ……………………………………………………………………. 139

     4-3-3  دلالتهای تربیتی شباهتها وتفاوتهای دو دیدگاه بر سبک زندگی ………………………………. 140

            4-3-3-1   اصول تربیتی مرتبط با نگرش به هستی ……………………………………………………… 141

            4-3-3-2   اصول تربیتی مرتبط با نگرش به خود…………………………………………………………… 141

            4-3-3-3   اصول تربیتی مرتبط با نگرش به دیگران …………………………………………………….. 141

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1  یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 144

5-2  نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 152

5-3  محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………………………… 153

5-4  پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………… 154

    5-4-1   پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………. 154

    5-4-2   پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………….. 154

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 156

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول 3-1 : مشخصات اطلاع رسان ها 57

جدول 4-1 : انسان از دیدگاه قرآن.. 64

جدول 4-2 : ماهیت مرگ از دیدگاه قرآن.. 78

جدول 4-3 : ضرورت مرگ از دیدگاه قرآن.. 86

جدول 4-4 : اصول تربیتی فلسفه مرگ حاکم بر سبک زندگی از دیدگاه قرآن.. 96

جدول 4-5 : روشهای تربیتی فلسفه مرگ حاکم بر سبک زندگی از دیدگاه قرآن.. 104

جدول4-6 : کدگذاری اطلاعات اطلاع رسان کد 1. 107

جدول4-7 : کدگذاری اطلاعات اطلاع رسان کد 2. 107

جدول4-8 : کدگذاری اطلاعات اطلاع رسان کد 3. 110

جدول4-9 : کدگذاری اطلاعات اطلاع رسان کد 4. 112

جدول4-10 : کدگذاری اطلاعات اطلاع رسان کد 5. 114

جدول4-11 : کدگذاری اطلاعات اطلاع رسان کد 6. 116

جدول4-12 : کدگذاری اطلاعات اطلاع رسان کد 7. 118

جدول4-13 : کدگذاری اطلاعات اطلاع رسان کد 8. 120

جدول 4-14 : کدگذاری گزینشی.. 122

جدول 4-15 : نگرش های حاکم بر سبک زندگی معلمان، برگرفته از ادراکاتشان پیرامون مرگ… 135

جدول 4-16 : همجوارسازی دیدگاه قرآن و معلمان پیرامون فلسفه مرگ… 136

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo