%46تخفیف

طراحی مستقيم شکل در مسائل جريان داخلی لزج و انتقال حرارت جابجايی

تعداد 176صفحه  درword

دکتري در رشته‌ي مهندسي مکانيک

 

 

طراحی مستقيم شکل در مسائل جريان داخلی لزج

و انتقال حرارت جابجايی

 

 

چکيده

يکی از مسائل کاربردی و مورد علاقه در علوم حرارت و سيالات، طراحی شکل سطح برای دستيابی به توزيع مطلوبی از یک متغیر جریان نظیر سرعت، فشار، دما یا شار حرارتی روی مرز است. حل چنین مسائلی با روش­های تجربی یا نیمه تجربی مقرون به صرفه نبوده و با روش­های تحلیلی نیز در اغلبِ مواردِ کاربردی امکان پذیر نیست. به همین دلیل الگوریتم­های عددی متعددی برای حل مسائل طراحی شکل سطح توسعه داده شده است. در این الگوریتم­ها معمولاً یک شکل اولیه در فرآیندی محاسباتی اصلاح می­شود تا توزیع سطحی مورد نظر بدست آید. در اغلب الگوریتم­های پیشنهادی موجود، اصلاح شکل در هر تکرار مبتنی بر معادلات حاکم نیست. هدف این رساله تکمیل و توسعه روش­های طراحی است که اصلاح شکل در آنها مبتنی بر معادلات حاکم بوده و به شرایط یا معادلات اضافه­ای برای اصلاح شکل نیاز نمی­باشد. ارائه یک الگوریتم تکراری مبتنی بر معادله حاکم، ارائه یک رویکرد جدید گسسته­سازی به همراه یک حلگر کاملاً وابسته در قالب روش حجم محدود مبتنی بر المان برای جریان تراکم ناپذیر پایاو نهایتاً به کارگیری روش طراحی مستقیم در مسائل طراحی شکلمشتمل برانتقال حرارت جابجایی، دستاوردهای اصلی این رساله می­باشند.

کلمات کلیدی:مسائل معکوس، طراحی مستقیم، جریان داخلی لزج، انتقال حرارت جابجایی.

فصل  1. طراحیشکلسطح.. 1

1-1- مقدمه.. 2

1-2- اهدافطراحیدرمسائلSSD.. 7

1-3- الگوریتمهایعددیحلمسائلSSD.. 8

1-3-1- الگوریتمهایغیروابسته.. 10

1-3-1-1- الگوریتمهایتکراری.. 11

1-3-1-1-1- الگوریتمهایتکرارینوعاول.. 12

1-3-1-1-1-1- الگوریتمنفوذ.. 12

1-3-1-1-1-2- الگوریتمریسمانانعطافپذیر.. 13

1-3-1-1-1-3- الگوریتمگلوله-اسپاین.. 16

1-3-1-1-2- الگوریتمهایتکرارینوعدوم.. 18

1-3-1-1-2-1- روشانحنایخطجریان.. 18

1-3-1-1-2-2- روشگارابدین-مکفادن.. 20

1-3-1-2- الگوریتمهایبهینهیابی.. 22

1-3-1-2-1- روشهایمبتنیبرگرادیان.. 23

1-3-1-2-1-1- روشتندترینشیبنزول.. 24

1-3-1-2-1-2- فرمولاسیونالحاقیپیوسته.. 27

1-3-1-2-2- روشهایتصادفی.. 28

1-3-2- الگوریتمهایکاملاًوابسته.. 29

1-3-2-1- الگوریتمهایکاملاًوابستهاولیه.. 30

1-3-2-2- روشطراحیمستقیم.. 32

1-3-3- الگوریتمهاینیمهوابستهوترکیبی.. 35

1-3-3-1- توسعهروشطراحیمستقیمدرشبکهبیسازمان.. 35

1-3-3-2- توسعهالگوریتمهایترکیبی.. 37

1-4- اهدافونوآوریهایرساله.. 37

1-4-1- ارائهیکالگوریتمتکراریمبتنیبرمعادلهحاکم.. 38

1-4-2- ارائهیکحلگرکاملاًوابستهبرایجریانتراکمناپذیرپایدار.. 39

1-4-3- بکارگیریروشطراحیمستقیمدرمسائلانتقالحرارتجابجایی.. 40

فصل  2. طراحیشکلبهکمکيکالگوريتمتکراریمبتنیبرمعادلهحاکم.. 41

2-1- مقدمه.. 42

2-2- تولیدشبکه.. 42

2-3- حلگرجریان.. 44

2-3-1- فرمولاسیوننیمهگسسته.. 45

2-3-2- توابعشکلالمانمحدود.. 45

2-3-3- فرمولاسیونتمامگسسته.. 48

2-4- تغییردهندهشکل.. 49

2-4-1- الگوریتمگلوله- اسپاین.. 49

2-4-2- روشطراحیمستقیم.. 51

2-4-3- الگوریتمپیشنهادی.. 54

2-5- معیارهمگرایی.. 57

2-6-مسائلحلشده.. 57

2-6-1- طراحینازل.. 57

2-6-1-1- نازلخمیده.. 58

2-6-1-2- نازلمستقیم.. 60

2-6-1-3-نازلSشکل.. 62

2-6-2- طراحیجسمرسانا.. 64

2-6-2-1-جسمرسانابامنبعحرارتیدماثابت.. 66

2-6-2-2- جسمرسانابامنبعحرارتیدماخطی.. 68

2-6-2-3- جسمرسانابامنبعحرارتیدماغیرخطی.. 69

2-7- نکاتتکمیلی.. 71

فصل  3. حلکاملاًوابستهمعادلاتجريانتراکمناپذيرپايا.. 73

3-1- مقدمه.. 74

3-2- معادلاتجریانتراکمناپذیرپایا.. 74

3-3- تشریحفرآیندحلعددی.. 76

3-3-1- تولیدشبکه.. 77

3-3-2- معادلاتتعادل.. 78

3-3-3- توابعشکلالمانمحدود.. 81

3-3-4- معادلاتکمکی.. 81

3-3-5- گسستهسازیجملاتجریانی.. 84

3-3-6- معادلاتگسسته.. 85

3-3-7- شرایطمرزی.. 86

3-3-8- حلدستگاهمعادلات.. 86

3-3-9-معیارهمگرایی.. 87

3-4- مسائلحلشده.. 88

3-4-1- مسائلهمدما.. 88

3-4-1-1- محفظهمربعیبادرپوشمتحرک.. 88

3-4-1-2- استوانههایچرخان.. 92

3-4-1-3- محفظهمورببادرپوشمتحرک.. 94

3-4-1-4- محفظهمثلثیبادرپوشمتحرک.. 100

3-4-1-5- کانالموجیشکل.. 103

3-4-2- مسائلغیرهمدما.. 106

3-4-2-1- جریانکوئتاستوانهای(جابجاییاجباری).. 106

3-4-2-2- جابجاییطبیعیدرمحفظهمربعی.. 109

3-4-2-3-جابجاییطبیعیدرچنبرکهممرکز.. 112

3-4-2-4- جابجاییاجباریدرمحفظهمربعی.. 116

فصل  4. طراحیمستقيمشکلدرجريانداخلیلزجوانتقالحرارتجابجايي.. 120

4-1- مقدمه.. 121

4-2- تشریحالگوریتمطراحیشکل.. 121

4-2-1- تولیدشبکه.. 121

4-2-2- حلگرجریان.. 121

4-2-3- تغییردهندهشکل.. 122

4-2-3-1- فرمولاسیونمتحدجملهپخش.. 123

4-2-3-2- فرمولاسیونمتحدجملهجابجایی.. 123

4-2-3-3- فرمولاسیونمتحدنهایی.. 124

4-2-4- اعمالشرطمرزیاضافی.. 125

4-2-5- دستگاهمعادلاتطراحی.. 125

4-2-6- تشریحروشحل.. 126

4-2-7- معیارهمگرایی.. 127

4-3- مسائلحلشده.. 128

4-3-1- طراحیدرجریانکوئتاستوانهای (صحهگذاری).. 128

4-3-2- طراحینازل (جابجاییاجباری).. 131

4-3-3- طراحیچنبرکهممرکز (جابجاییطبیعی).. 134

4-3-4- طراحیدیوارهموجیشکلمحفظه (جابجاییترکیبی).. 136

فصل  5. نتيجهگيریوپيشنهادها.. 140

5-1- نتیجهگیری.. 141

5-2- پیشنهادها.. 142

پيوستأ‌. تشريحجزئياتروشطراحیمستقيم.. 143

أ‌-1- سادهسازیفرمولاسیونمتحد.. 144

أ‌-2- جزئیاتاعمالشرطمرزیاضافی.. 145

پيوستب‌. تشريحمعادلاتجريان.. 148

ب‌-1- معادلاتحاکم.. 149

ب‌-1-1- معادلهپیوستگی.. 150

ب‌-1-2- معادلهمومنتوم.. 151

ب‌-1-3- معادلهانرژی.. 154

ب‌-2- شکلعمومیمعادلاتحاکم.. 156

پيوستت‌. حلجداازهممعادلاتجريانتراکمناپذيرپايا.. 158

ت‌-1- گسستهسازیمعادلاتحاکم.. 159

ت‌-1-1-معادلاتتعادل.. 159

ت‌-1-2-تقریبهایالمانمحدود.. 160

ت‌-1-3-گسستهسازیجملاتنفوذوجابجایی.. 161

ت‌-2-تقریبریوچو.. 164

ت‌-3-خطیسازی.. 165

ت‌-4-الگوریتمحل.. 165

ت‌-5-معیارهمگرایی.. 168

ت‌-6-اعمالشرایطمرزی.. 169

ت‌-6-1-شرطمرزیورودی،دیوارهومرزدوردست.. 169

ت‌-6-2-شرطمرزیخروجی.. 170

ت‌-7-حلدستگاهمعادلات.. 170

ت‌-8-صحهگذاری.. 171

ت‌-8-1- تشریحمسئله.. 171

ت‌-8-2- ارائهنتایج.. 172

پيوستث‌.تشريحروشمعادلاتکمکیمناسبدرحالتيکبعدی.. 178

ث‌-1- تشریحمسئله.. 179

ث‌-2- معادلاتنیمهگسسته.. 180

ث‌-3- خطیسازی.. 180

ث‌-4- معادلاتتمامگسسته.. 181

ث‌-4-1- معادلاتکمکی.. 181

ث‌-4-2- معادلاتتمامگسستهدرگرههایمختلف.. 185

ث‌-5- اعمالشرایطمرزی.. 188

ث‌-6- معیارهمگرایی.. 188

ث‌-7- نحوهاعمالترمهایمنبع.. 189

ث‌-7-1- ترممنبعالمانی.. 189

ث‌-7-2- ترممنبعحجمکنترلی.. 189

ث‌-8- ارائهوتفسیرنتایج.. 190

ث‌-8-1- حالتبدونتحریک.. 191

ث‌-8-2- حالتتحریکفشار.. 193

ث‌-8-2-1- منابعتحریکالمانی.. 193

ث‌-8-2-2- منابعتحریکحجمکنترلی.. 195

ث‌-8-3- حالتتحریکفشاروسرعت.. 197

ث‌-8-3-1- منابعتحریکالمانی.. 197

ث‌-8-3-2- منابعتحریکحجمکنترلی.. 199

ث‌-9- نکاتتکمیلی.. 200

پيوستج‌. تشريحجزئياتروشمعادلاتکمکیمناسبدرحالتدوبعدی.. 201

ج‌-1- گسستهسازیمشتقاتمختلفدرنقطهانتگرالی.. 202

ج‌-2- گسستهسازیجملاتجریانی.. 203

ج‌-3- ضرایبموجوددرمعادلاتگسسته.. 204

پيوستح‌. تشريحجزئياتفرمولاسيونمتحدجملهجابجايي.. 206

لیستمقالاتارائهشده.. 208

منابعومآخذ.. 209

جدول (‏1‑1): تقسیمبندیمسائلمعکوسدرحوزهمکانیکسیالاتوانتقالحرارت… 3

جدول (‏1‑2): مروریبرمشخصاتمطالعاتانجامشدهدرزمینهطراحیشکلسطحبااستفادهازالگوریتمهایغیروابسته… 39

جدول (‏1‑3): مروریبرمشخصاتمطالعاتانجامشدهدرزمینهطراحیشکلسطحبااستفادهازالگوریتمهایکاملاًوابستهوارائهجزئیاترساله… 40

جدول (‏2‑1): اندازهشبکهمحاسباتی،مرتبهباقیمانده،تعدادتکرارهاوزمانمحاسباتیبرایمسائلمختلف.   72

جدول (‏3‑1): ضرایب دررژیمهایمختلفانتقالحرارتجابجایی… 76

جدول (‏3‑2): تعدادتکرارهاوزمانمحاسباتدراعدادرینولدزمختلفبهازایضرایبتخفیفگوناگوندرمحفظهمربعیبادرپوشمتحرک.. 92

جدول (‏3‑3): تعدادتکرارهاوزمانمحاسباتدراعدادرینولدزوزوایایمختلفبهازایضرایبتخفیفگوناگوندرمحفظهمورببادرپوشمتحرک... 100

جدول (‏3‑4): تعدادتکرارهاوزمانمحاسباتدراعدادرینولدزمختلفبهازایضرایبتخفیفگوناگوندرمحفظهمثلثیبادرپوشمتحرک... 102

جدول (‏3‑5): تعدادتکرارهاوزمانمحاسباتبهازایضرایبتخفیفگوناگوندرکانالموجیشکلبرایRe =500وa = 0.2... 106

جدول (‏3‑6): مقایسهکمیاتمختلفحاصلازحلگرتوسعهدادهشدهبانتایجموجوددرمراجعدیگر.   112

جدول (‏3‑7): مقایسه و حاصلازحلگرتوسعهدادهشدهبانتایجموجوددرمراجعدیگر.   116

جدول (‏3‑8): مقایسهناسلتمتوسطحاصلازحلگرتوسعهدادهشدهبانتایجموجوددرمراجعدیگر.   119

جدول (‏4‑1): ضریبتخفبف،تعدادتکرارهاوزمانانجاممحاسباتدرمسئلهجریانکوئتاستوانهایبرایاعدادرینولدزمختلفوشبکههایمحاسباتیگوناگون... 131

جدول (‏4‑2): ضریبتخفبف،تعدادتکرارهاوزمانانجاممحاسباتدرمسئلهطراحینازلبرایاعدادرینولدزمختلفوشبکههایمحاسباتیگوناگون... 133

جدول (‏4‑3): ضریبتخفبف،تعدادتکرارهاوزمانانجاممحاسباتدرمسئلهطراحیچنبرکهممرکزبرایاعدادرایلیمختلفوشبکههایمحاسباتیگوناگون... 136

جدول (‏4‑4): ضریبتخفبف،تعدادتکرارهاوزمانانجاممحاسباتدرمسئلهطراحیدیوارهموجیشکلمحفظهبرایشبکههایمحاسباتیگوناگون... 139

 

شکل (‏1‑1): طراحینازلخمیدهدرجریانایدهآل (الف) هندسهوشبکهمحاسباتی، (ب) سرعتمماسیمحاسبهشدهرویدیوارهها… 5

شکل (‏1‑2): طراحیمرزمنطقهتوخالیدریکجسمرسانا… 6

شکل (‏1‑3): روندنمایالگوریتمهایعددیحلمسائلSSD: (الف) الگوریتمهایغیروابسته، (ب) الگوریتمهاینیمهوابسته، (ج) الگوریتمهایکاملاًوابسته… 10

شکل (‏1‑4): تقسیمبندیالگوریتمهایغیروابسته… 11

شکل (‏1‑5): دیوارهنفوذپذیردرالگوریتمنفوذ [18]… 13

شکل (‏1‑6): دیاگرامآزادتکهiامازدیواره: (الف) دیاگرامسینماتیکی، (ب) دیاگرامنیروها [22]… 14

شکل (‏1‑7): الگوریتمگلوله- اسپاین: (الف) راستایحرکت، (ب) دیاگرامنیروها [25]   17

شکل (‏1‑8): مختصاتخطجریانیمنطبقبرسطح [29]… 20

شکل (‏2‑1): شبکهمحاسباتیتولیدشدهبهکمکاسپاینهابههمراهحجمکنترلهایداخلی،مرزیوگوشهای.   44

شکل (‏2‑2): مختصاتمحلیدریکالمانچهاروجهی… 47

شکل (‏2‑3): روندنمایروشهایمختلفطراحی: (الف) الگوریتمگلوله- اسپاینوالگوریتمپیشنهادی، (ب) روشطراحیمستقیم… 50

شکل (‏2‑4): استفادهازشرایطمرزیاضافیدرروشطراحیمستقیم [4]… 53

شکل (‏2‑5): حجمکنترلهایمرزیمورداستفادهدرالگوریتمپیشنهادی: (الف) حجمکنترلهاینامناسب، (ب) حجمکنترلهایمناسب… 54

شکل (‏2‑6): روندنمایبکارگیریگمبیتوفلوئنتدرالگوریتمپیشنهادی… 56

شکل (‏2‑7): شبکهمحاسباتی،حجمکنترلهایمختلفوشرایطمرزیدریکنازلخمیده.   58

شکل (‏2‑8): طراحینازلخمیده: (الف) حدساولیهوهندسههدف، (ب) سرعتمماسیاولیهوهدف.   59

شکل (‏2‑9): شکلطراحیشدهبراینازلخمیدهدرالگوریتمهایمختلف… 60

شکل (‏2‑10): روندهمگراییالگوریتمهایمختلفدرمسئلهطراحینازلخمیده… 60

شکل (‏2‑11): طراحینازلمستقیم: (الف) حدساولیهوهندسههدف، (ب) سرعتمماسیاولیهوهدف… 62

شکل (‏2‑12): روندهمگراییالگوریتمهایمختلفدرمسئلهطراحینازلمستقیم… 62

شکل (‏2‑13): طراحینازلSشکل: (الف) حدساولیهوهندسههدف، (ب) سرعتمماسیاولیهوهدف.   63

شکل (‏2‑14): روندهمگراییالگوریتمهایمختلفدرمسئلهطراحینازلSشکل… 64

شکل (‏2‑15): شبکهمحاسباتی،حجمکنترلهایمختلفوشرایطمرزیدریکجسمرسانا.   65

شکل (‏2‑16): طراحیجسمرسانابامنبعحرارتیدماثابت: (الف) حدساولیهوشبکهمحاسباتی، (ب) شکلهایطراحیشدهدرالگوریتمهایمختلف… 67

شکل (‏2‑17): روندهمگراییالگوریتمهایمختلفدرمسئلهطراحیجسمرسانابامنبعحرارتیدماثابت.   67

شکل (‏2‑18): طراحیجسمرسانابامنبعحرارتیدماخطی: (الف) حدساولیهوشبکهمحاسباتی، (ب) شکلهایطراحیشدهدرالگوریتمهایمختلف… 68

شکل (‏2‑19): روندهمگراییالگوریتمهایمختلفدرمسئلهطراحیجسمرسانابامنبعحرارتیدماخطی.   69

شکل (‏2‑20): طراحیجسمرسانابامنبعحرارتیدماغیرخطی: (الف) حدساولیهوشبکهمحاسباتی، (ب) شکلهایطراحیشدهدرالگوریتمهایمختلف… 70

شکل (‏2‑21): روندهمگراییالگوریتمهایمختلفدرمسئلهطراحیجسمرسانابامنبعحرارتیدماغیرخطی.   70

شکل (‏3‑1): شبکهمحاسباتینمادینبههمراهحجمکنترلهایمختلفبرایاستفادهدرEB-FVM.   78

شکل (‏3‑2): نقاطکمکیr،l،uوdمورداستفادهدرمعادلاتکمکی… 84

شکل (‏3‑3): محفظهمربعیبادرپوشمتحرک: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) شبکهمحاسباتیغیریکنواخت 200×200… 89

شکل (‏3‑4): روندهمگراییدرمحفظهمربعیبادرپوشمتحرکبرایاعدادرینولدزمختلف.   90

شکل (‏3‑5): خطوطجریاندرمحفظهمربعیبادرپوشمتحرکبرایاعدادرینولدزمختلف.   91

شکل (‏3‑6): مقایسهپروفیلسرعتهایU (0.5,Y)وV (X,0.5)بانتایجوهبا[95]… 91

شکل (‏3‑7): میدانحلبرایجریانبیندواستونهچرخان… 93

شکل (‏3‑8): بررسیمرتبهدقتحلگردرمسئلهجریانبیندواستوانهچرخان… 94

شکل (‏3‑9): محفظهمورببادرپوشمتحرک: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) یکشبکهمحاسباتینمادین… 95

شکل (‏3‑10): روندهمگراییدرمحفظهمورببادرپوشمتحرکبرایاعدادرینولدزوزوایایشیبمختلف.   96

شکل (‏3‑11): خطوطجریاندرمحفظهمورببادرپوشمتحرکبرایاعدادرینولدزوزوایایشیبمختلف.   97

شکل (‏3‑12): پروفیلهایسرعتحاصلازمطالعاتمختلفدرRe = 5000وزوایایشیبگوناگون.   98

شکل (‏3‑13): پروفیلهایسرعتحاصلازمطالعاتمختلفدرRe = 15000وزوایایشیبگوناگون.   99

شکل (‏3‑14): محفظهمثلثیبادرپوشمتحرک: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) یکشبکهمحاسباتینمادین… 101

شکل (‏3‑15): روندهمگراییدرمحفظهمثلثیبادرپوشمتحرکبرایاعدادرینولدزمختلف.   101

شکل (‏3‑16): خطوطجریاندرمحفظهمثلثیبادرپوشمتحرکبرایاعدادرینولدزمختلف.   102

شکل (‏3‑17): پروفیلسرعتافقیرویخطمرکزیمحفظهمثلثیدراعدادرینولدزمختلف.   102

شکل (‏3‑18): کانالموجیشکل: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) یکشبکهمحاسباتینمادین.   104

شکل (‏3‑19): روندهمگراییدرکانالموجیشکلبرایRe =500وa = 0.2… 104

شکل (‏3‑20): الگویجریاندرکانالموجیشکلبرایRe =500وa = 0.2… 105

شکل (‏3‑21): صحهگذاریRe CfدرکانالموجیشکلبرایRe =500وa = 0.2… 105

شکل (‏3‑22): جریانکوئتاستوانهای: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) یکشبکهمحاسباتینمادین… 107

شکل (‏3‑23): توزیعکمیاتمختلفرویخطL#1درمسئلهجریانکوئتاستوانهایبرایRe =100ومقادیرمختلفη: (الف)سرعت، (ب) فشار، (ج) دما… 108

شکل (‏3‑24): بررسیمرتبهدقتحلگردرجریانکوئتاستوانهای… 108

شکل (‏3‑25): جابجاییطبیعیدرمحفظهمربعی: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) یکشبکهمحاسباتینمادین… 109

شکل (‏3‑26): روندهمگراییدراعدادرایلیمختلفبرایجابجاییطبیعیدرمحفظهمربعی.   110

شکل (‏3‑27): الگویجریانوانتقالحرارتدرجابجاییطبیعیدرمحفظهمربعی: (الف) خطوطجریان، (ب) خطوطهمدما… 111

شکل (‏3‑28): جابجاییطبیعیدرچنبرکهممرکز: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) یکشبکهمحاسباتینمادین… 113

شکل (‏3‑29): روندهمگراییدراعدادرایلیمختلفبرایجابجاییطبیعیدرچنبرکهممرکز.   114

شکل (‏3‑30): الگویجریانوانتقالحرارتدرجابجاییطبیعیدرچنبرکهممرکز: (الف) خطوطجریان، (ب) خطوطهمدما… 115

شکل (‏3‑31): جابجاییاجباریدرمحفظهمربعی: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) یکشبکهمحاسباتینمادین… 117

شکل (‏3‑32): روندهمگراییدرشرایطمختلفبرایجابجاییاجباریدرمحفظهمربعی.   118

شکل (‏3‑33): الگویجریانوانتقالحرارتدرجابجاییاجباریدرمحفظهمربعی: (الف) خطوطجریان، (ب) خطوطهمدما… 119

شکل (‏4‑1): روندنمایالگوریتمتوسعهدادهشدهبرایحلمسائلطراحیشکلمشتملبرانتقالحرارتجابجایی.   127

شکل (‏4‑2): مسئلهطراحیدرجریانکوئتاستوانهای: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) توزیعشارحرارتیبیبعداولیهوهدف… 129

شکل (‏4‑3): روندهمگراییدرمسئلهجریانکوئتاستوانهای : (الف) مسئلهآنالیزدرهندسههدف، (ب) مسئلهطراحی.. 129

شکل (‏4‑4): روندتغییرشکلمرزاستوانهخارجیدرطولفرآیندطراحیدرجریانکوئتاستوانهای.   130

شکل (‏4‑5): مسئلهطراحینازل: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) توزیعشارحرارتیبیبعداولیهوهدف… 132

شکل (‏4‑6): روندهمگراییدرمسئلهطراحینازل : (الف) مسئلهآنالیزدرهندسههدف، (ب) مسئلهطراحی… 132

شکل (‏4‑7): روندتغییرشکلدیوارهدرطولفرآیندطراحیدرطراحینازل… 133

شکل (‏4‑8): مسئلهطراحیچنبرکهممرکز: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) توزیعشارحرارتیبیبعداولیهوهدف… 134

شکل (‏4‑9): روندهمگراییدرمسئلهطراحیچنبرکهممرکز: (الف) مسئلهآنالیزدرهندسههدف، (ب) مسئلهطراحی… 135

شکل (‏4‑10): روندتغییرشکلدیوارهدرطولفرآیندطراحیدرطراحیچنبرکهممرکز.   135

شکل (‏4‑11): مسئلهطراحیدیوارهموجیشکلمحفظه: (الف) هندسهوشرایطمرزی، (ب) توزیعشارحرارتیبیبعداولیهوهدف… 138

شکل (‏4‑12): روندهمگراییدرمسئلهطراحیدیوارهموجیشکلمحفظه: (الف) مسئلهآنالیزدرهندسههدف، (ب) مسئلهطراحی… 138

شکل (‏4‑13): روندتغییرشکلدیوارهدرطولفرآیندطراحیدرطراحیدیوارهموجیشکلمحفظه.   139

شکل (‏ب‌‑1): ناحیهمادیبرایمعادلهپیوستگی [85].. 151

شکل (‏ب‌‑2): ناحیهمادیبرایمعادلهمومنتوم [85].. 153

شکل (‏ب‌‑3): ناحیهمادیبرایمعادلهانرژی [85].. 155

شکل (‏ت‌‑1): محلبالادستبراییکip... 163

شکل (‏ت‌‑2): شبکهمحاسباتیاستفادهشدهبرایحلجریانداخلمحفظهبادرپوشمتحرک.   171

شکل (‏ت‌‑3): خطوطجریانبرایRe = 100: (الف) مطالعهحاضر، (ب) مطالعهقیاوهمکاران [89]… 172

شکل (‏ت‌‑4): خطوطجریانبرایRe = 400: (الف) مطالعهحاضر، (ب) مطالعهقیاوهمکاران [89]… 172

شکل (‏ت‌‑5): خطوطجریانبرایRe = 1000: (الف) مطالعهحاضر، (ب) مطالعهقیاوهمکاران [89]… 173

شکل (‏ت‌‑6): خطوطجریانبرایRe= 3200: (الف) مطالعهحاضر، (ب) مطالعهقیاوهمکاران [89]… 173

شکل (‏ت‌‑7): خطوطجریانبرایRe = 5000: (الف) مطالعهحاضر، (ب) مطالعهقیاوهمکاران [89]… 173

شکل (‏ت‌‑8): خطوطجریانبرایRe = 7500: (الف) مطالعهحاضر، (ب) مطالعهقیاوهمکاران [89]… 174

شکل (‏ت‌‑9): خطوطجریانبرایRe = 10000: (الف) مطالعهحاضر، (ب) مطالعهقیاوهمکاران [89]… 174

شکل (‏ت‌‑10): پروفیلهایU(05,Y)وV(X, 0.5)برایRe = 100: (الف) U(05,Y)، (ب) .V(X, 0.5) 175

شکل (‏ت‌‑11): پروفیلهایU(05,Y)وV(X, 0.5)برایRe = 400: (الف) U(05,Y)، (ب) .V(X, 0.5) 175

شکل (‏ت‌‑12): پروفیلهایU(05,Y)وV(X, 0.5)برایRe = 1000: (الف) U(05,Y)، (ب) .V(X, 0.5) 175

شکل (‏ت‌‑13): پروفیلهایU(05,Y)وV(X, 0.5)برایRe = 3200: (الف) U(05,Y)، (ب) .V(X, 0.5) 176

شکل (‏ت‌‑14): پروفیلهایU(05,Y)وV(X, 0.5)برایRe = 5000: (الف) U(05,Y)، (ب) .V(X, 0.5) 176

شکل (‏ت‌‑15): پروفیلهایU(05,Y)وV(X, 0.5)برایRe = 7500: (الف) U(05,Y)، (ب) .V(X, 0.5) 176

شکل (‏ت‌‑16): پروفیلهایU(05,Y)وV(X, 0.5)برایRe = 10000: (الف) U(05,Y)، (ب) .V(X, 0.5) 177

شکل (‏ث‌‑1): کانالیکبعدی. 180

شکل (‏ث‌‑2): حدساولیهبرایمیدانهایسرعتوفشار: (الف) سرعت، (ب) فشار. 191

شکل (‏ث‌‑3): نمودارهایفشاروسرعتدرحالتبدونتحریکبهازای و هایمختلف: (الف) سرعت، (ب) فشار. 192

شکل (‏ث‌‑4): تعدادتکرارهایالگوریتمبرحسب درحالتبدونتحریکو ... 193

شکل (‏ث‌‑5): نمودارهایفشاروسرعتدرحالتتحریکفشار (منابعالمانی) بهازای و هایمختلف: (الف) سرعت، (ب) فشار... 194

شکل (‏ث‌‑6): تعدادتکرارهایالگوریتمبرحسب درحالتتحریکفشار(منابعالمانی) و .   195

شکل (‏ث‌‑7): نمودارهایفشاروسرعتدرحالتتحریکفشار (منابعحجمکنترلی) بهازای و هایمختلف: (الف) سرعت، (ب) فشار... 196

شکل (‏ث‌‑8): تعدادتکرارهایالگوریتمبرحسب درحالتتحریکفشار (منابعحجمکنترلی) و ... 196

شکل (‏ث‌‑9): نمودارهایفشاروسرعتدرحالتتحریکفشاروسرعت (منابعالمانی) بهازای و هایمختلف: (الف) سرعت، (ب) فشار... 198

شکل (‏ث‌‑10): تعدادتکرارهایالگوریتمبرحسب درحالتتحریکفشاروسرعت (منابعالمانی) و ... 198

شکل (‏ث‌‑11): نمودارهایفشاروسرعتدرحالتتحریکفشاروسرعت (منابعحجمکنترلی) بهازای و هایمختلف: (الف) سرعت، (ب) فشار... 199

شکل (‏ث‌‑12): تعدادتکرارهایالگوریتمبرحسب درحالتتحریکفشاروسرعت (منابعحجمکنترلی) و ... 200

 

سطح حجم کنترل، ماتریس ضرایب

A

ضرایب تاثیر برای مثال در رابطه (‏3‑38)

ماتریس ضرایب

B

بردارهای ثوابت

ضرایب تاثیر برای مثال در رابطه (‏3‑48)

بردارهای ثوابت

جمله جریانی

F

شتاب گرانش

ضرایب تاثیر در روابط (‏3‑42) و (‏3‑43)

عدد گراشهف

ضرایب تاثیر برای مثال در رابطه (‏3‑44)

اندازه شبکه، ضریب انتقال حرارت جابجایی

h

ضریب هدایت، پارامتر خطی سازی

k

طول

L

دبی حجمی بی بعد

M

توابع شکل، تعداد گره­ها

N

عدد ناسلت

Nu

فشار بی بعد

P

فشار

p

عدد پکلت

عدد پرانتل

شار بی بعد

شار

q

اسپاین

شعاع

r

عدد رایلی

عدد رینولدز

باقیمانده

Res

عدد ریچاردسون

جملات چشمه

 S, s

مختصات محلی در المان

s, t

دما

T

مولفه­های بی بعد سرعت

U, V

مولفه­های سرعت

u, v

مختصات بی بعد کارتزین

X, Y

مختصات کارتزین

x, y

حجم

گرادیان

نمادهای یونانی

پخشندگی گرمایی

α

ضریب انبساط گرمایی

β

ضریب تخفیف، سرعت زاویه­ای

دمای بی بعد

θ

چگالی

ضرایب بی بعد در معادلات حاکم

لزجت سینماتیکی

متغیر اسکالر دلخواه

نسبت منظر، پارامتر هندسی

η

زیرنویس­ها

مقدار مرجع

0

سرد

c

پایین

d

سیال

f

گرم

h

اندیس­های مجازی

i, j, m, n, …

داخلی

i

نقطه انتگرالی

ip

چپ

l

ماکزیمم

max

خارجی

o

راست

r

ریشه حداقل مربعات

rms

بالا

u

دیوار

w

بالانویس­ها

مرحله تکرار

n

عددی

num

1 دیدگاه برای طراحی مستقيم شکل در مسائل جريان داخلی لزج و انتقال حرارت جابجايی

  1. Cjvhjn

    best allergy medications over the counter prescription allergy medication without antihistamines best antihistamine decongestant combo

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo