%38تخفیف

دانلود پروژه:طراحی بهینه­ی اوراق بهادار سازی در رابطه­ی کارفرما – کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

تعداد 302صفحه در فایل word

دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته علوم اقتصادی

 

 

 

 

عنوان:

 

طراحی بهینه­ی اوراق بهادار سازی در رابطه­ی کارفرما کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

 

چكيده:

در اين رساله مشکل مخاطره اخلاقي در بازارهاي رهن ثانويه مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، بر مسئله طراحي بهينه اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) تحت مشکل اطلاعاتي مخاطره اخلاقي، تمرکز شده است. تحت چنين قراردادي، يک باني (پذيره­نويس رهن) مي­تواند در تلاش بهينه براي غربال کردن قرض گيرندگان با ريسک پايين تشويق گردد. سرمايه­گذاران در بازار ثانويه نمي­توانند تلاش
پذيره­نويس رهن را مشاهده نمايند، اما مي­توانند پرداخت­هاي خود به پذيره­نويس را بر نکول­هاي رهن مشروط نمايد. در اينصورت قرارداد بهينه بين پذيره­نويس و سرمايه­گذار به صورت مبلغي مي­باشد که به پذيره­نويس بعد از يک دوره يک ساله پرداخت مي­گردد. بر خلاف مدل­هاي ايستا که بر نگه­داري بخشي از دارايي توسط پذيره­نويس به عنوان ابزاري براي فراهم کردن انگيزه، تمرکز دارند، مدل اين رساله به نحوي نشان مي­دهد که به ﺗﺄخير انداختن پرداخت­ها يک مکانيزم انگيزه کليدي مي­باشد. چارچوب در نظر گرفته شده در اين رساله به گونه­اي است که، سرمايه­گذار درباره تلاش باني (پذيره­نويس) راجع به اعمال استانداردهاي پذيره­نويسي، طي دوره زماني فرض شده، ياد مي­گيرد. به عبارت ديگر فرض شده که سرمايه­گذار يک تصميم­گيرنده بيزين است و براي طراحي برنامه جبران باني، اعتقادات پسين به روز شده خود را در نظر
مي­گيرد. در واقع در اين رساله سعي بر آن بوده است که شکل صريحي براي اعتقادات در طراحي بهينه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازي، مدل­سازي گردد. در ادامه، با استفاده از داده­هاي ساختگي مربوط به جريان عايدي­هاي اوراق بهادار
MBS، يک روش تغيير معين براي استنباط در فرآيند IBP، بر اساس يک تقريب چسباندن-شکست­ها به منظور استنباط ابعاد مختلف تلاش اعمال شده غير قابل مشاهده، اجرا مي­شود. سپس سرمايه­گذار اين اطلاعات اضافي را به عنوان علامت­هاي اطلاعاتي در طراحي قرارداد پيش روي خود در نظر مي­گيرد.

واژه­هاي کليدي: اوراق بهادار MBS، مخاطره اخلاقي، طراحي بهينه برنامه جبران، فرآيند IBP، استنباط بيزين تغيير.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان ﻣﺴﺄله. 5

1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش…. 7

1-4- فرضيات و سوالات اساسي تحقيق.. 8

1-5- اهداف تحقيق.. 8

1-6- تعاريف و مفاهيم.. 11

فصل دوم: ادبيات موضوع، و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه. 41

2-2- نقش سنتي بانک­ها در اقتصاد. 42

2-3- اوراق بهادارسازي.. 43

2-3-1- تأمين مالي ساختار يافته. 45

2-4- نگاهی به تاريخچه اوراق بهادارسازي.. 46

2-5- سير تکاملي بازار محصولات اوراق بهادارسازي شده. 47

2-6- اوراق بهادارسازي و واسطه­گري مالي.. 48

2-7- اوراق بهادارسازي و فروش وام­ها 50

2-8- اوراق بهادار با پشتوانه وام­هاي رهني (MBS) 51

2-8-1- اوراق بهادار MBS دولتي و غيردولتي.. 53

2-9- ويژگي­هاي اساسي جريان نقدي رهن­ها 54

2-9-1- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء) 54

2-9-2- مدل­سازي پيش­پرداخت… 54

2-9-3- مدل­سازي نکول.. 55

2-10- ارکان ساختاربندي اوراق بهادارسازي.. 56

2-10-1- باني.. 57

2-10-2- شرکت واسط (SPV) 58

2-10-3- موسسات رتبه­بندي.. 59

2-10-4- تأمین ارتقاء اعتباری.. 59

2-10-5- سرمايه­گذاران.. 60

2-10-6- موسسه خدماتي.. 60

2-11- فروش قانونی.. 61

2-12- به دور از ورشکستگي قرار داشتن.. 61

2-13- انگيزه براي اوراق بهادارسازي.. 62

2-13-1- براي باني (وام دهنده) 63

2-13-1-1- متنوع­سازي ريسک منابع تأمين وجوه 64

2-13-1-2- دستيابي به نقدينگي.. 64

2-13-1-3- کاهش بخشيدن به نیازهای سرمایه­ای نظارتی.. 65

2-13-1-4- تقويت دامنه محصولات… 66

2-13-1-5- فرصت­هاي سرمايه­گذاري.. 66

2-13-1-6- برون­ترازنامه­اي بودن ﺗﺄمين مالي.. 66

2-13-2- براي سرمايه­گذار 67

2-13-2-1- بازدهي بالاتر. 67

2-13-2-2- نقدينگي بيشتر. 67

2-13-2-3- انعطاف­پذيري در ساختاربندي.. 67

2-13-2-4- متنوع­سازي پورتفوليو. 68

2-13-3- براي قرض گيرنده 68

2-13-4- کارایی اوراق بهادارسازی.. 68

2-13-5- اوراق بهادارسازی و استانداردهای پذیره­نویسی.. 69

2-14- معايب اوراق بهادارسازي.. 72

2-14-1- ريسک­هاي درگير در رهن­ها و محصولات MBS. 72

2-14-1-1- ريسک تمرکز. 73

2-14-1-2- ريسک زودپرداخت (عدم پرداخت اقساط) 73

2-14-1-3- ريسک اعتباري.. 74

2-14-1-4- ريسک نکول.. 74

2-14-1-5- ريسک نقدينگي.. 75

2-14-1-6- ريسک بازار 75

2-14-1-7- ريسک نرخ بهره 75

2-15- بيان مسئله. 76

2-16- پيشينه داخلي و خارجي.. 80

فصل سوم: چارچوب نظري و روش تحقيق

3-1- مقدمه. 93

3-2- مخاطره اخلاقي و تخصيص کاراي منابع.. 96

3-3- تئوري قراردادها 97

3-4- رابطه کارفرما-کارگزار. 99

3-5- تئوري عامليت (يا نمايندگي) 102

3-6- مسئله تقسيم ريسک… 104

3-7- انتخاب تحت شرايط نااطميناني.. 105

3-8- اطلاعات نامتقارن.. 107

3-8-1- انتخاب معکوس…. 107

3-8-2- مخاطره اخلاقي.. 108

3-9- مسئله کارفرما-کارگزار. 109

3-10- مسئله کارفرما-کارگزار در فرآيند اوراق بهادارسازي.. 111

3-10-1- یک مدل عاملیت مقدماتی.. 112

3-10-1-1- قاعده تقسيم ريسک بهينه در شرايطي که تنها پيش­آمد  مشاهده مي­شود. 114

3-10-1-1-1- جواب بهينه اول (F.B) 116

3-10-1-1-2- جواب بهينه دوم (S.B) 123

3-10-1-2- رويکرد مرتبه اول (FOA) 125

3-10-1-3- بده­بستان ريسک-انگيزه 132

3-10-1-4- برنامه جبران کارگزار 133

3-10-1-5- جمع­آوري اطلاعات اضافي.. 141

3-10-1-5-1- قاعده تقسيم بهینه بر مبنای اطلاعات اضافي.. 145

3-10-1-5-2- ارزش اطلاعات149

3-10-1-6- تلاش چندبعدي.. 152

3-11- استنباط بيزين ناپارامتريک152

3-10-1- مدل­هاي مشخصه نهفته. 157

3-11-1-1- يک توزيع بر روي ماتريس­هاي باينري نامتناهي.. 160

3-11-1-1- يک مدل مشخصه متناهي.. 161

3-11-1-1-1- کلاس­هاي هم­ارزي.. 163

3-11-1-2- حد بي­نهايت مدل مشخصه. 166

3-11-1-3- فرآيند IBP. 167

3-12- مدل­سازي داده­ها 169

3-12-1- ساختار رستوران.. 170

3-12-1-1- ويژگي­هاي توزيع IBP تحت ساختار رستوران.. 173

3-12-2- ساختار چسباندن-شکست­ها 175

3-12-2-1- استنباط تغيير براي فرآيند IBP. 176

فصل چهارم: توصيف و تجزيه و تحليل يافته­ها

4-1- مقدمه. 182

4-2- الگوريتم استنباط.. 183

4-2-1- نمادگذاری.. 183

4-3- بيز تغيير. 184

4-3-1- رويکرد بيز تغيير ميدان ميانگين.. 185

4-4- بيان مسئله. 187

4-5- ساده­سازی چارچوب مسئله بهينه­سازي KL 189

4-5-1- راه حل بهينه­سازي انرژي آزاد. 191

4-6- استنباط تغيير. 194

4-6-1- رويکرد تغيير متناهي.. 196

4-6-1-1- کران پايين بر روي راستنمايي حاشيه­اي.. 197

4-6-1-2- به روز رساني پارامترها 199

4-7- نتايج شبيه­سازي.. 200

4-7-1- ساختن داده­ها 201

4-8- طراحی بهینه اوراق بهادار MBS. 206

4-8-1- مشخصه­هاي برنامه انگيزه بهينه. 214

4-8-2- شرايط کافي.. 216

4-8-2-1- ويژگي نسبت راستنمايي يکنواخت (MLRP) 217

4-8-2-2- ويژگي تحدب تابع توزيع (CDFP) 220

4-8-3- نتيجه­گيري.. 221

4-8-4- برنامه جبران کارگزار 222

4-9- استنباط بیزین.. 223

4-10- مدل­سازی داده­ها 228

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه. 237

5-2- مروري بر خطوط کلي پژوهش…. 238

5-3- سوالات اساسی تحقیق.. 243

5-4- بحث و نتیجه­گیری کلی.. 243

5-5- پیشنهادها 243

 

 

فهرست جداول

جدول 1.3. مقادير مختلفي که متغيرهاي نهفته در مدل­هاي متغير نهفته مختلف… 159

جدول 1.4. پارامترهاي توزيع بتا براي …. 203

جدول 2.4. ماکزيمم کران پايين براي 5 نقطه شروع تصادفی.. 203

جدول3.4. ماتریس باینری مشخصه نهفته . 204

جدول4.4. ماتريس ميانگين پسين وزن­ها… 205

فهرست اشکال

شکل 1.2. بازيگران اصلي در فرآيند اوراق بهادارسازي وام­هاي رهني.. 57

شکل 2.3. زمان­بندي فرآيند تنظیم قرارداد تحت مخاطره اخلاقي.. 112

شکل 3.3. غالب تصادفي مرتبه اول.. 138

شکل 4.3. ماتريس مشخصه . 159

شکل 5.3. يک مدل گرافيکي که وابستگي ميان متغيرها را نشان می­دهد. 162

شکل 6.3. ماتريس­هاي باينري و فرم مرتب شده از چپ 164

شکل 7.3. بسياري از رستوران­ها در لندن کافه­هاي عصرانه عرضه می­کنند. 169

شکل 8.3. يک ماتريس باينري که توسط فرآيند IBP با  توليد شده است172

شکل 1.4. مدل گرافيکي براي مسئله ميانگين جامعه. 189

شکل 2.4. خطاي بين کران پايين و لگاريتم راستنمايي.. 191

2 دیدگاه برای دانلود پروژه:طراحی بهینه­ی اوراق بهادار سازی در رابطه­ی کارفرما – کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

  1. kaletra kaufen in Grazr

    Great website! It looks extremely expert! Sustain the great job! Preis von colchicine mit ärztlicher Verschreibung in Deutschland

  2. Christin

    This page definitely has all the information I wanted about this subject and didn’t know
    who to ask.

    Feel free to visit my web page :: najboljša spletna stran za nakup parogen brez recepta

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo