%34تخفیف

دانلود:ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق

تعداد 103 صفحه فایل word

چکیده

خانواده نهاد مقدسي است كه زن و مرد عضو اصلي و مهم آن را تشكيل می‌دهند. براي آن‌که خانواده بتواند افراد خود را به سعادت و تعالي برساند، لازم است هر يك از افراد آن تلاش كنند وظايف خود را انجام دهند. امروزه بسیار شاهد خساراتی هستیم که در اثر شکسته شدن احترام کانون خانواده و زیر پاگذاشتن حقوق زوجین گریبانگیر هر یک از زن و شوهر گردیده است. بر این اساس و در جهت تضمین احترام به چنین کانونی لازم است جامعه و در رأس آن جامعه حقوقی بتوانند از این کانون مقدس حمایت‌های قانونی لازم را به عمل آورند. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و برخی دیگر از قوانین، ضمانت اجراهایی نسبت به برخی از حقوق زوجین مشخص و معین شده است و نسبت به بعضی دیگر از حقوق زوجین ضمانت اجرایی دقیقی تصریح نشده است. لذا در زمانی که از اقدام یکی از زوجین خسارتی به طرف دیگر وارد شود و ضمانت آن به‌طور مشخص تعیین نشده باشد، با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی ازجمله قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 می‌توان ضعف قوانین را جبران نمود؛ لذا در این پژوهش هم به ضمان قراردادی ناشی از نقض حقوق و هم به ضمان غیر قراردادی ناشی از سوءاستفاده از حقوق در روابط زوجین می‌پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، در صورت امتناع زوجین از انجام وظایف خود، ضمانت اجراهایی که قانونگذار ایران در نظر گرفته است، کافی می‌باشد. ولی چنانچه هرکدام از زوجین از حقشان سوءاستفاده نمایند و خسارتی بر دیگری وارد کنند، به‌موجب قواعد مسئولیت مدنی باید آن را جبران نمایند. جبران خسارت با توجه به اوضاع‌ و احوال می‌تواند به شکل پرداخت مبلغی پول یا الزام واردکننده زیان به حسن معاشرت یا طریقه مناسب دیگری باشد.

کلمات کلیدی: ضمان زوجین، نقض حقوق، حق ریاست، سوءاستفاده از حق، سوء معاشرت

فهرست مطالب

1….. فصل اول:پیشگفتار. 1

1-1   مقدمه. 2

1-2   بیان مساله. 2

1-3   پیشینه‌ی موضوع. 3

1-4   اهمیت تحقیق.. 4

1-5   چارچوب نظری.. 4

1-6   تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 4

1-7   سؤالات تحقیق.. 4

1-7-1       سؤال اصلی.. 4

1-7-2       سؤالات فرعی.. 5

1-8   فرضیه تحقیق.. 5

1-9   اهداف تحقیق.. 5

2….. فصل دوم:کلیات.. 7

2-1   مفهوم، اقسام و مبانی ضمان.. 8

2-1-1       مفهوم ضمان.. 8

2-1-1-1         مفهوم لغوی ضمان.. 8

2-1-1-2         مفهوم اصطلاحی ضمان.. 9

2-1-2       اقسام ضمان.. 9

2-1-2-1         ضمان ناشی از عقد (ضمان معاوضی) 9

2-1-2-2         ضمان قراردادی.. 10

2-1-2-3         ضمان قهری.. 10

2-1-3       مبانی ضمان.. 11

2-1-3-1         مبانی نظری ضمان قهری.. 11

2-1-3-1-1      نظریه تقصیر. 11

2-1-3-1-2      نظریه ایجاد خطر. 12

2-1-3-1-3      نظریه‌های مختلط… 12

2-1-3-1-3-1   نظریه فرض تقصیر………………………………………………………………….. 13

2-1-3-1-3-2   نظریه کار نامتعارف…………………………………………………………………. 13

2-1-3-1-3-3   نظریه خطر در برابر انتفاع………………………………………………………….. 13

2-1-3-1-4   نظریه تضمین حق…………………………………………………………………….. 14

2-1-3-1-5   نظریه انتساب ضرر…………………………………………………………………….. 15

2-2   ارکان ضمان قهری.. 15

2-2-1       زیان.. 15

2-2-1-1         مفهوم ضرر 16

2-2-1-2         اقسام ضرر 16

2-2-1-2-1      ضرر مادی 16

2-2-1-2-2      ضرر معنوی.. 17

2-2-1-3         شرایط ضرر قابل مطالبه. 18

2-2-1-3-1      مسلم بودن ضرر 18

2-2-1-3-2      مستقیم بودن ضرر 18

2-2-1-3-3      عدم جبران قبلی ضرر 19

2-2-1-3-4      قابل پیش بینی بودن ضرر 19

2-2-2       وجود فعل زیان‌بار 20

2-2-2-1         علل موجهه فعل زیان‌بار 20

2-2-2-1-1      دفاع مشروع. 21

2-2-2-1-2      حکم قانون یا مقام صالح.. 21

2-2-2-1-3      اجبار یا اکراه 22

2-2-2-1-4      رضایت زیان دیده 22

2-2-3       وجود رابطه سببیت… 23

2-2-3-1         نحوه تقسیم مسئولیت… 23

2-3   موجبات ضمان.. 24

2-3-1       اتلاف.. 24

2-3-2       تسبیب… 25

2-3-3       ضمان ید. 25

2-3-4       غرور 25

2-3-5       نفی حکم ضرری.. 26

2-3-6       سوءاستفاده از حق.. 27

2-3-7       استيفاء 27

3…. فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی.. 29

3-1   مفهوم نامزدی.. 30

3-1-1       ماهيت حقوقي نامزدي.. 30

3-1-2       ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی.. 31

3-1-3       استرداد هدایا 32

4…. فصل چهارم: حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    34

4-1   حق ریاست زوج.. 35

4-1-1       مفهوم حق ریاست زوج بر زوجه. 35

4-1-2       قلمروی ریاست زوج.. 36

4-1-3       پيامدهاي رياست زوج.. 38

4-1-3-1         حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 38

4-1-3-1-1      ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 39

4-1-3-1-2      ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 39

4-1-3-2         حق زوج در تعیین مسکن.. 40

4-1-3-2-1      ضمان ناشی از نقض حق زوج در تعیین مسکن.. 41

4-1-3-2-2      ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در تعیین مسکن.. 41

4-1-3-3         حق زوج در منع زوجه از اشتغال.. 42

4-1-3-3-1      ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال.. 43

4-1-3-3-2      ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه از اشتغال.. 44

4-1-3-4         حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 44

4-1-3-4-1      ضمان ناشی از نقض حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 45

4-1-3-4-2      ضمان ناشی از سوءاستفاده ازحق در لزوم تمکین زوجه. 46

4-2   حق طلاق.. 47

4-2-1       ضمان ناشی از نقض حق طلاق.. 47

4-2-2       ضمان ناشی از سوء استفاده از حق طلاق.. 48

4-3   حق تعدد زوجات… 49

4-3-1       ضمان ناشی از نقض حق تعدد زوجات… 52

4-3-2       ضمان ناشی از سوء استفاده از حق تعدد زوجات… 52

5….. فصل پنجم: حقوق زوجه و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    56

5-1   حق نفقه. 57

5-1-1       مبنای نفقه. 58

5-1-2       ضمان ناشی از نقض حق نفقه. 59

5-1-3       ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه. 61

5-2   حق مهر. 62

5-2-1       ضمان ناشی از نقض حق مهر. 64

5-2-2       ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر. 65

5-3   حق قسم و حق مواقعه. 67

5-3-1       ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه. 70

5-3-2       ضمان ناشی از سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه. 72

6….. فصل ششم: حقوق مشترک زوجین و ضمان ناشی از نقص و سوء استفاده از آن    73

6-1   حسن معاشرت… 74

6-1-1       ضمان ناشی از سوء معاشرت… 75

6-2   معاضدت… 76

6-2-1       ضمان ناشی از عدم معاضدت… 76

6-3   وفاداری.. 77

6-3-1       ضمان ناشی از عدم وفاداری.. 77

نتیجه‌گیری  و بیان پیشنهادات… 79

7…. منابع و مآخذ. 84

5 دیدگاه برای دانلود:ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق

 1. Xgjkbi

  allergy over the counter drugs allergy medication better than allegra best generic allergy pills

 2. Rastrear Celular

  Como identificar um cônjuge traindo um casamento? Aqui estão alguns exemplos de parceiros infiéis. https://www.xtmove.com/pt/how-find-out-your-spouse-phone-that-they-cheated-you/

 3. Gene

  This is a very good tip particularly to those fresh to the
  blogosphere. Simple but very accurate information… Many thanks for sharing this one.
  A must read article!

  Take a look at my site: жемістер атаулары

 4. Molly

  I used to be suggested this blog via my cousin. I’m not sure whether this submit is written by means of him as
  nobody else understand such special approximately my difficulty.

  You are amazing! Thank you!

  my web-site: vente de imitrex en France

 5. Darin

  Hi there to every single one, it’s genuinely a good for me
  to visit this web page, it includes priceless Information.

  Also visit my web page: informacje o neurontin w Poznaniu

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo