%31تخفیف

دانلود محصول:شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار  سازه ای آن

تعداد 100صفحه در فایل word

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار  سازه ای آن

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

 

چکیده:

        پژوهش حاضر درصدد بررسی و شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار  سازه ای آن است. تدریس اثربخش به معنی توانایی مدرس برای فراهم کردن تجربه یادگیری جهت کسب نتایج آموزش مطلوب است، برای این منظور تک تک یادگیرندگان باید درگیر فعالیت یادگیری شوند. تدریس اثربخش باید فعالیتی منظم و مرتب و هدفدار باشد و از پیش طراحی شود و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری باشد و معلم و شاگرد بر هم تأثیر بگذارند.

     پژوهش حاضر از بعد مدل سازی تدریس اثربخش، نوعی تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل عاملی به حساب می آید. در این پژوهش با استفاده از مبانی نظری پژوهش و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی، مدلی برای  تدریس اثربخش تدوین شده است. جامعه آماری کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه خوارزمی شامل 384 عضو هيات علمي استخدامی ( دارای  36 استاد، 58 دانشيار، 259 استاديار، 31 مربي) می باشند که در سال تحصیلی 92-91 در دانشگاه خوارزمی مشغول به تدریس هستند.

        به منظور تعیین حجم نمونه، پس از  اجرای پرسشنامه  30  نفر به عنوان نمونه اولیه ی تحقیق ، واریانس  شاخص های مورد بررسی  محاسبه شده و بیشترین مقدار واریانس براورد شده در فرمول برآورد حجم نمونه کوکران  جایگزین شده و حجم نمونه تعیین شد که حجم نمونه معادل220 نفر است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع نمونه گیری چند مرحله ای می باشد). در این پژوهش، روایی محتوایی  ابزار اندازه گیری که پرسشنامه ای محقق ساخته است، با نظر متخصصین تأیید شدو همچنین ضریب پایایی  از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ عدد  85/0  برای کل پرسشنامه به دست داد. برای تجزیه تحلیل اطلاعات بدست آمده، از آمار توصیفی (فراونی، درصد) به صورت نمودار و جدول استفاده شد.  همچنین از آمار استنباطی برای مدل تدوین شده با استفاده از تحلیل عاملی سلسله مراتبی اعتبار سازه ای آن سنجیده شده است. اعتبار محتوایی مدل نیز از طریق روش دلفی بدست آمد.

      در این پژوهش، مدل تدوین شده بر اساس داده های تجربی اصلاح شده است به این معنی که بعضی از شاخص های کیفیت تدریس بعد از تحلیل عاملی و با پیشنهاد نرم افزارLISREL و تطابق محتوایی و نظری بارنگری شدند. نتایج تحلیل عاملی تائیدی به روش بیشینه درست نمایی نشان داد  که همه شاخص ها  با 95%  اطمینان می توانند مولفه های تدریس اثربخش را را به صورت معنی دار و مثبت اندازه گیری کنند.

 شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار سازه ای آن

فهرست مطالب                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

      1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….  3

     2-1- تعریف مساله ……………………………………………………………………………………………………………………   4

      3-1- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 6

      1-3-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………..  6

       2-3-1- اهداف جزیی ………………………………………………………………………………………………………………. .6

       4-1- سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 6

5-1- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه…………………………………………………………………………………… 7

6-1-ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. .7

       7-1- تعریف متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………. 9

       1-7-1- تعریف مفهومی متغیرها ………………………………………………………………………………………………… 9

       2-7-1- تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

       1-2-مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 12

       1-1-2- تاریخچه تدریس ……………………………………………………………………………………………………………… 13

       2-1-2-  روش تدریس به عنوان یکی از عناصر برنامه درسی…………………………………………….15

        3-1-2- مفهوم تدریس و اثربخش بودن آن ………………………………………………………………………………… 19

       4-1-2- تدریس اثربخش چیست؟ ……………………………………………………………………………………………… 23

       5-1-2 -تدریس و یادگیری …………………………………………………………………………………………………………… 24

       6-1-2-مفهوم و ماهیت یادگیری ………………………………………………………………………………………………… 25

       7-1-2 نظریه های تدریس …………………………………………………………………………………………………………… 27

       8-1-2- مفهوم و ماهیت روش های تدریس…………………………………………………………………………………. 31

       9-1-2- انواع روش های تدریس……………………………………………………………………………………………………..32

       10-1-2- سطوح مهارت تدریس …………………………………………………………………………………………………… 37

        11-1-2-تغییر مفهوم تدریس و نقش معلم به تبع تغییر پارادایم هاي یادگیري …………………….38

       12-1-2- مهارت های فرایند تدریس …………………………………………………………………………………………… 40

       13-1- 2-منابع ارزشیابی تدریس اثربخش …………………………………………………………………………………….46

       14-1-2- راهکارهای کاربردی یک تدریس اثربخش…………………………………………………………………….. 50

15-1-2- ویژگی های تدریس اثربخش …………………………………………………………………………………………. 53

       16-1-2- شیوه های تعیین معیارهای تدریس اثربخش ……………………………………………………………….. 58

17-1-2-عوامل موثر در تدریس……………………………………………………………………………….59

       2-2- پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 66

       3-2- خلاصه و جمع بندی از پژوهش های انجام گرفته ………………………………………………………………. 75

 

فصل سوم: روش پژوهش

1-3- روش انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 78

        2-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 78

      3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………..79

        4-3- ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………79

        5-3- ویژگی های ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 80

      1-5-3-نحوه ی اجرای پرسشنامه……………………………………………………………………………..80

        2-5-3- روایی ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 80

       3-5-3- پایایی ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 81

6-3-روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………81

1-6-3-تحلیل عاملی تائیدی به روش بیشینه درست نمایی………………………………………………… 82

2-6-3-آزمون Tتک نمونه ای…………………………………………………………………………………..82

3-6-3-تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر………………………………………………………………83

4-6-3-تحلیل واریانس چند متغیره…………………………………………………………………………….. 83

5-6-3- تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA……………………………………………………………………84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

        1-4- بخش توصیفی …………………………………………………………………………………………………. 86

       2-4- بخش استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. 92

3 -4- خلاصه ای از تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………102

فصل پنجم: یافته های پژوهش

       1-5- خلاصه ای از یافته های پژوهش…………………………………………………………………………… 104

       2-5- بحث…………………………………………………………………………………………………………… 108

       3-5-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 111

       4-5- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………112

   5-5- پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………..112

 

پیوست ها

پیوست 1 پرسشنامه دلفی:……………………………………………………………………………………………113

 پیوست 2- پرسشنامه اساتید:………………………………………………………………………………………….121

منابع:…………………………………………………………………………………………………………………………………..125

فهرست جداول

جدول1-4: توزیع گروه نمونه به تفكيك جنسيت ………………………………………………………………………….86

جدول 2-4: توزیع گروه نمونه به تفكيك دانشكده…………………………………………………………………………87

جدول 3-4: توزيع گروه نمونه بر اساس مرتبه علمي………………………………………………………………………..88

جدول 4-4: توزيع گروه نمونه بر اساس سابقه………………………………………………………………………………..89

جدول 5-4: اطلاعات توصيفي مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه به تفكيك دانشكده………………………………91

جدول6-4:نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای تعیین اعتبار سازه ای مدل…………………………………………………..94

جدول 7-4: نتايج تحليل عامل مولفه‌هاي تدريس اثربخش…………………………………………………………………96

جدول 8-4: نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت كلي روش‌هاي تدريس………………………………………97

جدول 9-4: نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت گروه‌ها در روش‌هاي تدريس…………………………97

جدول 10-4: مقايسه زوجي دانشکده‌ها از نظر روش‌هاي تدريس 3 و 4………………………………………………..98

جدول 11-4: خلاصه نتايج تحليل واريانس يک‌راهه تدريس اثربخش در بين دانشکده‌ها…………………………99

جدول 12-4: مقايسه ميانگين گروه نمونه در روش‌هاي تدريس با ارزش متوسط جامعه(= 3)………………100

جدول 13- 4: خلاصه يافته­هاي آزمون اثر درون‌آزمودني­ در مهارت‌هاي تدريس……………………………..101

جدول 14-4: مقايسه زوجي مهارت‌هاي چهارگانه تدريس……………………………………………………………….101

3 دیدگاه برای دانلود محصول:شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار  سازه ای آن

 1. Nona

  Greetings, There’s no doubt that your blog might be having
  internet browser compatibility problems. When I look at your website in Safari,
  it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent
  website!

  my page – trihexyphenidyl enviado discretamente

 2. Lolita

  Hello, the whole thing is going well here and ofcourse every one is sharing data,
  that’s in fact good, keep up writing.

  my homepage; bokep indo

 3. Lisette

  Heya are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create
  my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be really appreciated!

  Feel free to visit my page: lanibos sin receta necesaria en México

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo