%46تخفیف

سنجش كيفيت خدمات شركت­هاي تعاوني روستايي شهرستان اروميه وعوامل موثر برآن The Evaluation of  Rural Cooperatives Services quality in Urmia County and Its Effective Factors

گروه ترويج وتوسعه روستايي

كارشناسي ارشد در رشته مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي

سنجش كيفيت خدمات شركت­هاي تعاوني روستايي شهرستان اروميه وعوامل موثر برآن

The Evaluation of  Rural Cooperatives Services quality in Urmia County and Its Effective Factors

کلید واژگان: شرکت تعاونی روستایی، کیفیت خدمات،  مدل سرکوال  و  رضایت مشتری
چکیده:

پژوهش حاضر ضمن بررسی ویژگی­های اقتصادی– اجتماعی اعضاءو مدیران تعاونی­های روستایی شهرستان ارومیه ، شاخص­های سنجش کیفیت خدمات و عوامل موثر بر آن را شناسایی و میزان عوامل موثر بر کیفیت خدمات تعاونی­های روستایی از دیدگاه اعضاء را اندازه­گیری نموده است. جامعه آماري تحقیق 86 هزارعضو 24 شركت تعاوني روستايي شهرستان اروميه و 35 نفراعضاء هیات مدیره تعاونی­های نمونه مورد مطالعه است. برآورد حجم نمونه به وسيله­ي جدول مورگان تعيين شد. جامعه نمونه با استفاده از روش نمونه­گيري دومرحله­اي انتخاب شد. در مرحله اول پنج تعاوني روستايي در جهات جغرافيايي انتخاب و سپس حجم نمونه از اعضاي پنج تعاوني با روش انتساب متناسب به روش تصادفي سيستماتيك انتخاب شد. ابزارگرداوری داده­ها، پرسشنامه­ی استاندارد سرکوال برای اعضاء و پرسشنامه­ی ارزیابی فعالیت تعاونی­ها برای اعضاء هیئت­مدیره بود. بعد از تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از اعضاء و هیات مدیره­تعاونی­های روستایی ارومیه با نرم افزارspss  و استفاده از آمار توصیفی و به کارگیری مدلرگرسیون چندگانه به روش گام به گام نتیجه گرفته شدکه متغیرهای مستقل درآمد، میزان زمین، سن، سابقه و سطح تحصیلات هیات­مدیره و کارکنان با رضایت اعضاء از کیفیت خدمات تعاونی­های روستایی به عنوان متغیر وابسته رابطه دارد و87درصد تغییرات آن را پیش­بینی می­نماید. از دیدگاه اعضاء بیشترین میانگین نمره به عامل تضمین و کمترین میانگین نمره به عوامل ملموس اختصاص یافته است. براساس یافته­های این پژوهش همبستگی معنی­داری بین میزان مشارکت و کیفیت خدمات کل و همچنین میزان مشارکت و ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات است. در این تحقیق همبستگی بین سطح تحصیلات هیات مدیره و کیفیت خدمات و نیز تفاوت کیفیت خدمات بین تعاونی­های روستایی مورد مطالعه اثبات شد.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

عنوانصفحه

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2- بیان مسئله و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 2

1-3- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3-1- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3-2- اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4- تعاربف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- مفاهیم و تعاریف تعاون …………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2-1-  پیشگامان نهضت تعاونی………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-2-  جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعاون در سطح بین المللی………………………………. 12

2-2-3- تعاون در اسلام………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-4- شرکت تعاونی در ایران………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3- مفاهیم و تعاریف کیفیت خدمات و رضایت مشتری ……………………………………………………….. 18

2-3-1- خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-3-2- خدمات کشاورزی ………………………………………………………………………………………………………… 20

2-3-3- کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………………………… 21

2-3-4- اثر بخشی خدمات ……………………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-5- رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………………………. 23

عنوان                                                                                      صفحه

 2-3-6- اهمیت رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………… 24

2-3-7- فرهنگ مشتری مداری ……………………………………………………………………………………………….. 25

2-4- مدل­های سنجش رضایت مشتری …………………………………………………………………………………… 26

2-4-1- روش­های حادثه مدار ………………………………………………………………………………………………….. 27

2-4-2- روش­های ویژگی مدار…………………………………………………………………………………………………… 27

2-4-3- مدل کیفیت خدمات سرکوال ……………………………………………………………………………………… 28

2-4-4- مدل عملکرد خدمات ………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-5-  مدل اهمیت و عملکرد خدمات …………………………………………………………………………………. 32

2-4-6- مدل کانو ……………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-5- شاخص های رضایت مشتری در سطح بین المللی ………………………………………………………… 35

2-5-1- مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا …………………………………………………………………….. 35

2-5-2- مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا …………………………………………………………………………. 37

2-5-3- شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس ………………………………………………………………………… 38

2-5-4- مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی………………………………………………………………… 39

2-6- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-6-1- مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………. 40

2-6-2- مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-7- جمع بندی و چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………… 46

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2- نوع و روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 48

عنوان                                                                                                    صفحه

3-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………………. 48

3-5- محدوده­ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….. 51

3-7- مدل ریاضی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 52

3-8- آزمون برازش داده­ها …………………………………………………………………………………………………………. 53

3-9- اعتبار (روایی) و اعتماد (پایایی) پرسش­نامه ……………………………………………………………………. 53

3-10- فرضیه­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 54

3-11- متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 54

3-11-1- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-11-2- متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………….. 55

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-2- نتایج توصیفی اعضاء شرکت­های تعاونی……………………………………………………………………………. 56

4-2-1- سن ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-2-2- سطح تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2-3- شغل ……………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2-4- سابقه کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-2-5- عضویت در تعاونی روستایی ………………………………………………………………………………………… 58

4-2-6- میزان زمین زراعی ……………………………………………………………………………………………………….. 59

عنوان                                                                                                    صفحه

4-2-7- میزان زمین باغی ………………………………………………………………………………………………………… 60

4-2-8- درآمد …………………………………………………………………………………………………………………………… 60

4-3- نقاط قوت و ضعف تعاونی از نظر اعضاء …………………………………………………………………………… 61

4-4- نتایج توصیفی هیات مدیره و کارکنان……………………………………………………………………………… 62

4-4-1- سن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-4-2- مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-4-3- سابقه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-4-4- سطح تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………. 64

4-4-5- میزان مالکیت زمین …………………………………………………………………………………………………….. 64

4-4-6- درآمد  ………………………………………………………………………………………………………………………….  65

4-5- نقاط قوت و ضعف تعاونی از نظر هیات مدیره و کارکنان ………………………………………………… 66

4-6- میانگین کیفیت ابعاد خدمات شرکت تعاونی از نظر اعضاء ……………………………………………… 67

4-7- آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 68

4-7-1- فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………… 68

4-7-2- فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………… 73

4-7-3- فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………….. 74

4-7-4- فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………………….. 74

فصل پنجم: خلاصه و پیشنهادات

5-1- خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

5-2- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-3- پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………… 79

عنوان                                                                                       صفحه

فهرست منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 80

فهرست جدول­ها

جدول(2- 1) مقیاس واحد مدل عملکرد خدمات …………………………………………………………………….. 32

جدول(2- 2) مقیاس مدل اهمیت عملکرد خدمات ………………………………………………………………… 33

جدول(3-1).اسامی تعاونی­های روستایی شهرستان ارومیه و تعداد اعضاء …………………………….. 49

جدول(3-2). اسامی تعاونی­های نمونه در جهات جغرافیایی ارومیه وتعداد اعضای نمونه……… 49

جدول (3-3) تعداد و نوع سوالات پرسشنامه­ی اول ………………………………………………………………….. 52

جدول (3-4) تعداد و نوع سوالات پرسشنامه­ی دوم …………………………………………………………………. 52

جدول (3-7)متغیرهای مستقل تحقیق و مقیاس اندازه­گیری آن­ها ………………………………………. 55

جدول (4-1) توزیع فراوانی اعضای تعاونی­های روستایی مورد مطالعه بر حسب سن …………….56

جدول(4-2) توزیع فراوانی اعضای تعاونی­ها روستایی مورد مطالعه بر حسب تحصیلات………….. 57

جدول(4-3)توزیع فراوانی اعضای تعاونی­های مورد مطالعه بر حسب سابقهکشاورزی …………… 58

جدول (4-4) توزیع فراوانی اعضای تعاونی­ها مورد مطالعه بر حسب سابقهعضویت……………… 58

جدول (4-5) توزیع فراوانی اعضای­ تعاونی­های مورد مطالعه برحسب مالکیت زراعی شخصی..59

جدول(4-6) توزیع فراوانی اعضای تعاونی­های مورد مطالعه بر حسب مالکیتزراعی اجاره­ای… 60

جدول (4-7) توزیع فراوانی اعضای تعاونی­های مورد مطالعه بر حسب مالکیتباغ …………….. 60

جدول (4-8) توزیع فراوانی اعضای تعاونی­های مورد مطالعه بر حسب برحسب درآمد ………… 61

جدول (4-9)  نظرات اعضاء تعاونی­های مورد مطالعه درخصوص نقاط قوت و ضعف تعاونی … 62

جدول (4-10) توزیع فراوانی هیات مدیره و کارکنان تعاونی­های موردمطالعه بر حسب سن……. 63

جدول (4-11) توزیع فراوانی هیات مدیره تعاونی­های موردمطالعه بر حسب مسئولیت …………… 63

جدول (4-12) توزیع فراوانی هیات مدیره تعاونی­های موردمطالعه بر حسب سابقه کار………………64

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول (4-13) توزیع فراوانی هیات مدیره ­تعاونی­های مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ………. 64

جدول (4-14­) توزیع فراوانی هیات مدیره تعاونی­های مورد مطالعه بر حسب مالکیت زراعی …65

جدول­(4-15) توزیع فراوانی هیات مدیره ­تعاونی­های موردمطالعه برحسب درآمد …………………. 66

جدول(4-16) نظرات­هیئت­مدیره ­­تعاونی­مورد­مطالعه­در­خصوص­نقاط قوت و ضعف تعاونی…….. 66

جدول (4-17) میانگین ابعاد موثر در کیفیت خدمات تعاونی­های شهرستان ارومیه ……………… 67

جدول (4-18) خلاصه مدل رگرسیون …………………………………………………………………………………….. 69  جدول(4-19) تحلیل واریانس (ANOVA) …………………………………………………………………………….. 70

جدول (4-20) ضرایب رگرسیونی……………………………………………………………………………………………. 71

جدول (4-21) ضریب همبستگی میان میزان مشارکت و کیفیت خدمات ……………………………….73

جدول (4-22) تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه کیفیت خدمات تعاونی­های مورد مطالعه …..74

جدول (4-23) میانگین کیفیت خدمات تعاونی های مورد مطالعه………………………………………… 75

فهرست شکل­ها

شکل2- 1، ارتباط بین کیفیت محصول و خدمات ، رضایت و سودمندی ……………………………. 19

شکل2-2، تعریف مفهوم رضایت مشتری ………………………………………………………………………………..  24

شکل 2- 3،روش­هایاندازهگیریرضایتمشتری ……………………………………………………………….. 26

شکل 2- 4، مدل­های سنجش رضایت مشتری ……………………………………………………………………….. 28

شکل2- 5، متغیرهای مدل سرکوآل ……………………………………………………………………………………….. 29

شکل 2-6، مدل کانو………………………………………………………………………………………………………………….. 35

شکل2- 7، مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا………………………………………………………………………. 36

شکل2- 8، مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا…………………………………………………………………….. 37

عنوان                                                                                                      صفحه

شکل 2- 9، بخشی از مدل شاخص رضایت مشتری در سوئیس…………………………………………….. 38

شکل 3- 10، مدل شاخص رضایت مشتری در مالزی………………………………………………………………. 39

شکل( 3-1) نقشه جغرافیای بخش های شهرستان ارومیه……………………………………………………….. 51

شکل (4-1) نمودار دایره ای توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن……………………………………… 56

شکل(4-2) نمودار ستونی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل………………………………………… 57

شکل (4-3) نمودار ستونی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه عضویت……………………… 59

شکل (4-4) نمودار دایره ای توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب درآمد …………………… 61

شکل( 4-5) نمودار ستونی توزیع فراوانی پاسخگویان هیات مدیره بر حسب سن …………………… 63

 شکل( 4-6) نمودار ستونی توزیع فراوانی هیات مدیره بر حسب مالکیت باغ …………………………. 65

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo