سبک شناسی نحوی بیست دعای نخست صحیفه سجادیه

تعداد 169 صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

عنوان:

سبک شناسی نحوی بیست دعای نخست صحیفه سجادیه

چكيده:       صحیفه سجادیه از مهم ترین منابع در حوزه معارف شیعه می باشد؛ که بعد از قرآن و نهج البلاغه مورد توجه اهلِ معرفت بوده است. البته این صحیفه، منحصر به دعا و نیایش نیست، بلکه وجود مبارک امام سجاد (ع) مبانی بسیار مهم فلسفی، کلامی، اجتماعی و اخلاقی را در قالب دعا بیان فرموده اند. با وجود ترجمه ها و شروح متعدد و مقاله های مختلفی که در مورد این دعا های ارزشمند نوشته شده،  به سبک آن ها  از جنبه نحوی، پرداخته نشده است. علم سبک شناسی، امروزه در سطوح مختلف نحوی، بلاغی، آوایی و واژگانی، متون را مورد کاوش قرار می- دهد. شناختی که از پایه های نظریه قدیم سبک یا معانی، نزد عبد القاهر در کتاب های مختلف وجود دارد، به فهم نظریه های جدید پیرامون سبک و سبک شناسی کمک می کند. ماهیت سبک، انحراف از قاعده می باشد و در سبک شناسیِ لایه نحوی، انحرافات ترکیبیِ متصل به سیاقِ جملات، مانند چیدمان نشان دار، وجه و وجهیت، ساختمان جمله ها و جملات هم پایه، بررسی می شود. نگارنده، لایه نحوی و اتصال میان نحو و معنا را مطالعه نموده و به روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می رسد که جملات هم پایه، در این دعا ها، از جهت معنایی و موسیقایی نیز همپایه هستند، و مهم ترین ویژگی سبکی را شکل می دهند و آن چه موجب انسجام نحوی میان این جملات شده، رابطه معنایی تضاد و تقابل، و گاهی هم، ترادف است. تأخیر مفعول، به هدف تأکید، تمرکز، یکسان کردن فاصله ها و ایجاد موسیقی و همچنین حذف فعل، به هدف ایجاز و اختصار، از نتایج مهم در فراهنجاری نحوی است. کاربرد وجه « نا تمام» در افعالِ دعا های منتخب، برای دلالت بر استمرار و اصرار بر استجابت دعا، با روح دعا متناسب، و از سویی دیگر سبک ساز شده است.
  واژه­ های کلیدی: سبک شناسی نحوی، چیدمان نشان دار، وجهیت، جملات هم پایه، بیست دعای نخست صحیفه سجادیه.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                   صفحه

فصل اول: طرح پژوهشی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: طرح پژوهشی

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………..۸

۱-۴ اهدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۹

۱- ۵ سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶ فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….۹

۱-۷ تعاریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………۹

۱-۷-۱ سبک……………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۷-۲ سبک شناسی…………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل دوم: کلیات پژوهشی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

فصل سوم: تبیین پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

سبک در لغت و اصطلاح…………………………………………………………………………………………۱۹

سبک شناسی در اصطلاح………………………………………………………………………………………..۲۲

دیدگاه های سبک شناسی…………………………………………………………………………… ۲۴

مکاتب سبک شناسی (گونه های سبک شناسی)……………………………………………….. ۳۰

سبک شناسی لایه ای………………………………………………………………………………… ۳۴

لایه نحوی…………………………………………………………………………………………….. .۳۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۱) کیفیت واژه چینی در جمله……………………………………………………………………………….۴۲

۱-۱ فرا هنجاری در صیغه افعال…………………………………………………………………………….۴۶

۱-۲ فرا هنجاری در ترکیبات اضافی………………………………………………………………………۵۱

۱-۳ تقدیم و تأخیر………………………………………………………………………………………………۵۳

۱-۳-۱ تقدیم به هدف قصر (تقدیم ما حقه التأخیر)…………………………………………………۵۴

۱-۳-۲ از دیگر مواضع حصر (تقدیم خبر بر مبتدا)………………………………………………….۵۶

۱-۳-۲ تأخیر مفعول به…………………………………………………………………………………………۵۸

۱-۳-۳ تأخیر فاعل………………………………………………………………………………………………۶۲

۱-۴ حذف………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۱-۴-۱ حذف فعل……………………………………………………………………………………………….۶۶

۱-۴-۲ حذف جمله جواب شرط…………………………………………………………………………..۷۰

۱-۴-۲-۱ حذف حرف شرط………………………………………………………………………………..۷۰

۱-۴-۳ حذف فعل ناقصه……………………………………………………………………………………..۷۱

۱-۴-۴ حذف مبتدا یا مسند إلیه…………………………………………………………………………….۷۲

۱-۴-۵ حذف إنّ –از حروف مشبهه- به همراه اسم آن…………………………………………….۷۲

۱-۴-۶ حذف مفعول به………………………………………………………………………………………..۷۳

۱-۴-۷ حذف جمله اسمیه……………………………………………………………………………………۷۳

۱-۵ ذکر فعل………………………………………………………………………………………………………۷۴

۲) بازتاب دیدگاه نویسنده در نحو (وجهیت، صدای دستوری و سبکی)……………………..۷۵

۲-۱ وجه……………………………………………………………………………………………………………۷۵

۲-۱-۱ وجه شکلی………………………………………………………………………………………………۷۶

۲-۱-۱-۱ وجه تمام…………………………………………………………………………………………….۷۶

۲-۱-۱-۲ وجه نا تمام………………………………………………………………………………………….۸۰

۲-۱-۲ وجه واژگانی……………………………………………………………………………………………۸۸

۲-۲ وجهیت……………………………………………………………………………………………………….۹۰

۲-۲-۱ وجهیت در فعل………………………………………………………………………………………..۹۱

۲-۲-۲ وجهیت در قید…………………………………………………………………………………………۹۲

۲-۲-۳ وجهیت در صفت……………………………………………………………………………………..۹۷

۲-۳ صدای دستوری و سبکی……………………………………………………………………………..۱۰۳

۲-۳-۱ صدای فعال……………………………………………………………………………………………۱۰۳

۲-۳-۲ صدای منفعل………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۲-۳-۳ صدای انعکاسی………………………………………………………………………………………۱۰۸

۳) سبک و ساختمان جمله ها (طول جمله، پیوند جمله یا همپایگی)………………………..۱۱۱

۳-۱ طول جمله (کوتاهی و بلندی)………………………………………………………………………۱۱۱

۳-۲ جملات فعلیه و اسمیه…………………………………………………………………………………۱۱۳

۳-۲-۱ جملات انشائیه (ندا)……………………………………………………………………………….۱۲۹

۳-۲-۲ جملات انشائیه (استفهام)…………………………………………………………………………۱۳۲

۳-۲-۳ جملات انشائیه (تعجب)………………………………………………………………………….۱۳۳

۳-۲-۴ جملات انشائیه (امر)……………………………………………………………………………….۱۳۴

۳-۲-۵ جملات انشائیه (نهی)……………………………………………………………………………..۱۳۵

۳-۳ پیوند جمله (هم پایگی)……………………………………………………………………………….۱۳۶

۳-۳-۱ هم پایگی ترکیبی……………………………………………………………………………………۱۳۸

۳-۳-۱-۱  هم پایگی ترکیبی تام………………………………………………………………………….۱۳۸

۳-۳-۱-۲ هم پایگی ترکیبی جزئی………………………………………………………………………۱۴۴

۳-۳-۲ هم پایگی دلالی یا بلاغی…………………………………………………………………………۱۴۶

۳-۳-۳ هم پایگی موسیقایی………………………………………………………………………………..۱۴۷

فصل پنجم: استنباط و نتیجه گیری

نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

منابع…………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سبک شناسی نحوی بیست دعای نخست صحیفه سجادیه”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...