روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه¬سوتا-۲ (MMPI-2RF) در گروه اختلالات خُلقی

تعداد 166 صفحه فایل word

چکیده

در اين تحقيق، به «روايي تشخيصي فرم بازسازي شده پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه سوتا -2(MMPI-2RF) در گروه اختلالات خلقي» پرداخته شده است. سؤال اصلي تحقيق بدین ترتیب مطرح می­شود کهآيا فرم بازسازي شده پرسشنامه شخصيتي چندوجهي مينه­سوتا-2 (MMPI-2RF) در افراد با اختلالات خُلقی داراي روايي تشخيصي است؟روش تحقيق حاضر، در حیطه مطالعات روان­سنجي جای گرفته که زيرمجموعه‌ روش پژوهش روش­شناختي است. جامعه آماری تمامي زنان و مردان مراجعه­كننده به مراكز مشاوره و كلينيك­هاي درماني كه به روان­شناس، روان­پزشك و يا روان­درمانگر به منظور درمان اختلالات خُلقی مراجعه نموده­اند، تشکیل می­دهند کهبا استفاده از روش نمونه­گيري هدفمند تعداد 60 نفر از مراکز و کلینیک­های درمانی، بیمارستان­های روان­پزشکی و … انتخاب خواهد شد. ابزار اندازه­گیری در این تحقیق فرم بازسازي شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا – 2 (MMPI-2RF) که دارای روایی و اعتبار مطلوبی می­باشند. مدل آماری مورد استفاده در تحقیق حاضر برای تعیین روایی تشخیصی، ضریب حساسیت، ضریب وضوح­گرایی و ضریب صحت می­باشد. در نهایت، یافته­های تحقیق نشان داد که با استفاده از روش ضریب حساسیت، ضریب وضوح­گرایی و ضریب صحت، مقیاس­های نارسایی هیجانی، هیجانات منفی مختل­کننده، هیجانات مثبت، ضعف روحیه، ناخوشیو … دارای روایی تشخیصی بوده و می­توانند افراد دارای اختلالات خلقی را از دیگر گروه­های هنجاری تشخیص دهند.

واژه­هاي كليدي: رواییتشخیصی،فرم بازسازي شده پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه سوتا -2( mmpi-2rf)، اختلالات خلقي

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۲-۱ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۸

۴-۱ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۵ فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۵-۱ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

 

            فصل دوم

         ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲ درآمدی بر اختلالات شخصیت………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲ صفت شخصیتی و اختلال شخصیت…………………………………………………………………………………………. ۱۸

۳-۲ معیارهای کلی DSM-5 برای اختلال شخصیت……………………………………………………………………. ۱۹

۴-۲ انواع اختلالات شخصیت……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۵-۲ اختلالات اضطرابی مبتنی بر DSM-5………………………………………………………………………………….. 44

۶ـ۲ درآمدی بر اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۷ ـ۲ تاریخچه اضطراب………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۸ ـ۲ تعریف اضطراب………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۹ ـ۲ اضطراب از دیدگاههای مختلف………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۱۰ ـ۲ رویکردهای نظری به اضطراب……………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۱۱ ـ۲ کنار آمدن با اضطراب…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۱۲ ـ۲ مکانیزمهای دفاعی…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۱۳ ـ۲ عکس العمل‌های حاصل از اضطراب……………………………………………………………………………………… ۶۰

۱۴ ـ۲ تجارب اضطراب بر انگیزه……………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۱۵ ـ۲ اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۱۶ ـ۲ درمان های اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۱۷-۲ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

 

فصل سوم

روش­شناسی

۱-۳ طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۲-۳ جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۳-۳ نمونه و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۳ ابزار اندازه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۳ روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

 

فصل چهارم

         استخراج و تحلیل داده‌های تجربی

۱-۴ آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۲-۴ تحلیل­های روان­سنجی……………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

۱-۵ بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۲-۵ محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۳-۵ پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه¬سوتا-۲ (MMPI-2RF) در گروه اختلالات خُلقی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...