%34تخفیف

دانلود پروژه:ردیابی نقطه ماکزیمم توان برای سلول های خورشیدی تحت سایه جزئی با استفاده از الگوریتم PSO

تعداد 78 صفحه فایل word

چکیده

سلول های فوتوولتائیک تحت عنوان واحد های دریافت کننده انرژی خورشیدی و تبدیل آن به انرژی الکتریکی دارای اهمیت ویژه ای در تامین انرژی برق از منابع انرژی تجدید پذیر می باشند. اما به دلیل اینکه سلول های خورشیدی متشکل از نیمه هادی هستند، رفتار ولتاژ و جریان خروجی آن ها غیرخطی است و با تغییر در شرایط محیطی تغییر می کند، بنابراین توان خروجی آن ها یک مقدار ثابت نبوده و در هر لحظه یک مقدار قابل دسترس است. در این پژوهش، با استفاده از روش پیگیری نقطه ماکزیمم توان بوسیله الگوریتم PSO، از آرایه PV تحت توان ماکزیمم در شرایط سایه دار بهره برداری می نمائیم. بدین منظور یک نیروگاه 450 کیلووات خورشیدی را در نرم افزار مطلب شبیه سازی کردیم. سپس با استفاده از یک سنسور تشخیص نور، شدت نور تابیده شده به آرایه خورشیدی را اندازه گیری کردیم و در ادامه با استفاده از الگوریتم PSO پیشنهادی، از اتلاف توان سلول خروجی تحت سایه جزئی جلوگیری کردیم. مزیت روش پیشنهادی نسبت به سایر روش های MPPT ، ردگیری نقطه ماکزیمم توان با حداقل ریپل در توان خروجی آرایه خورشیدی می باشد.

کلمات کلیدی: پیگیری نقطه ماکزیمم توان (MPPT)، نقطه ماکزیمم توان محلی (LMP)، نقطه ماکزیمم جهانی (GMP)، شرایط سایه جزئی (PSC).

چکیده 3

فصل اول

مقدمه. 6

1-1 مقدمه…… 7

1-2 اهمیت انرژی های نو و دلیل گرايش به آنها 8

1-3-1- انرژی خورشیدی در ایران. 11

1-4- تاریخچه سیستم های فتوولتائیک… 12

1-5- فناوری های سیستمهای فتوولتائیک…. 17

1-5-1-  سلول های خورشيدی مبتنی بر سيليکون کريستالی.. 18

1-5-2 – سلول های خورشيدی مبتنی بر سيليکون لايه نازک غير کريستالی (آمورف) 19

1-5-3-  سلول های خورشيدی لايه نازک GaAs. 19

1-5-4- سلول های خورشيدی مبتنی بر مواد آلی.. 19

1-6- سلول های خورشيدی پليمری… 20

1-7- سلول های خورشيدی مبتنی بر کريستال های مايع….. 21

1-8- سلول های خورشيدی مبتنی بر نقاط کوانتومی….. 21

1-9- تاریخچه انرژی  های نو در ایران. 23

1-10- نمونه پروژه های انجام شده. 24

1-10-1- طراحی ،نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی 97 کیلووات در منطقه سرکویر سمنان. 24

1-10-2- طراحی ، نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی 30 کیلووات متصل به شبکه در طالقان. 26

1-11- نتیجه گیری.. 27

فصل دوم

مرور بر تحقیقات انجام شده. 28

2-1-  مقدمه. 29

2-2- الگوریتم MPPT. 29

2-2-1- روش های مختلف MPTT   29

2-3- مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 30

2-3-1- یک روش ساده و کارآمد ردگیری نقطه ماکزیمم توان PV تحت شرایط سایه جزئی.. 30

2-3-2- ردیابی نقطه ماکزیمم توان بر اساس ترکیب روش های P&O و  PSO.. 37

2-3-3- ردیابی نقطه ماکزیمم توان سیستم PV با استفاده از ترکیب روش PSO و GSA 50

2-4-  نتیجه گیری……… 55

فصل سوم

تشریح و آزمایش الگوریتم MPPT پیشنهادی مبتنی بر PSO و بررسی نتایج. 56

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش MPPT مبتنی بر PSO.. 57

3-3-  مدل الکتریکی سلول خورشیدی.. 58

3-4- روش یافتن نقطه ماکزیمم توان (MPP) 61

3-5- مرور روش PSO.. 63

3-6- الگوریتم MPPT  ارائه شده. 63

3-7- تابع هدف.. 65

3-8- رابطه جریان تولیدی سلول خورشیدی بر حسب شدت نور تابیده شده به ٱن. 67

3-9- نتایج آزمایش الگوریتم MPPT. 67

3-10- نتیجه گیری.. 68

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 70

4-1- نتیجه گیری و دستاورد ها 71

4-2- پیشنهادات ادامه کار. 71

مراجع. 74

فهرست جداول

جدول (1-1) سير پيشرفت تحقيقات در زمينه سلول های خورشيدی.. 13

جدول (2-1) نتایج شبیه سازی در ]15[. 36

جدول (3-1) مقادیر پارامترهای PSO در الگوریتم پیشنهادی.. 63

جدول (3-2) مقادیر ثابت در رابطه تابع هدف.. 65

جدول (3-3) نتایج آزمایش سیستم  MPPT ارائه شده تحت تابش های متفاوت.. 68

فهرست تصاویر

شکل (1-1) : سهم هر يك از انواع نیروگاه ها در تولید انرژی الکتريکي جهان در سال ٢٠٠٢ . 8

شکل (1-2) سير تحول و پيشرفت سلول های خورشيدی در طی سال های مختلف.. 14

شکل (1-3) نحوه تولید انرژی در یک سلول خورشیدی.. 18

شکل (1-4)  شماتيک يک سلول خورشيدی حساس به رنگ… 20

شکل (1-5)  قابليت ساخت سلول های خورشيدی پليمری به صورت يک فرايند ساخت پيوسته. 21

شکل (1-6)  سلول خورشيدی مبتنی بر نقاط کوانتومی.. 22

شکل (1-7)  بهبود بازده فتوولتائيک در سلول های خورشيدی نقطه کوانتومی با استفاده از يونيزاسيون ضربه ای (اثر اوژهمعکوس) 22

شکل (1-8) نیروگاه فتوولتائیک سرکویر سمنان. 24

شکل (1-9) 25

شکل (1-10) 25

شکل (1-11) نیروگاه فتوولتائیک طالقان. 26

شکل (2-1)  مشخصه I-V سلول خورشیدی.. 29

شکل(2-2): مشخصه I-V و P-V یک آرایه خورشیدی در شرایط نرمال و سایه دار. 30

شکل (2-3)  فلوچارت روش پیشنهادی در   ]15[. 34

شکل (2-4) اثر تغییرات سایه بر MPP در ]15[. 36

شکل (2-5) الگوریتم روش ارائه شده در]16[. 39

شکل (2-6) راه اندازی آزمایشی سیستم  PV در ]16[. 40

شکل (2-7 )  بررسی سیستم در سه نوع سایه مختلف در ]16[. 42

شکل (2-8) ولتاژ و توان خروجی سیستم در ]16[. 44

شکل (2-9) جریان و ولتاژ خروجی MPPT در  ]16[. 44

شکل(2-10) ولتاژ و جریان خروجی سیستم با روش PSO در ]16[. 45

شکل(2-11) ولتاژ و جریان خروجی سیستم با روش PSO در سایه نوع دوم در ]16[. 46

شکل (2-12) ولتاژ سیستم MPPT در ]16[. 46

شکل (2-13) توان سیستم MPPT در  ]16[. 47

شکل (2-14) ولتاژ و توان در روش PSO در  ]16[. 48

شکل (2-15) ولتاژ و توان روش پیشنهادی در  ]16[. 49

شکل (2-16) مدل دو دیودی سلول خورشیدی.. 50

شکل (2-17) مدل شبیه سازی شده در مطلب ]17[. 53

شکل (2-18) نتایج شبیه سازی روش GSA ]17[. 54

شکل (2-19) نتایج شبیه سازی روش PSO GSA ]17[. 54

شکل (3-1) آرایه خورشیدی 120 وات.. 57

شکل (3-2) سیستم MPPT. 58

شکل (3-3): مدار معادل يک سلول خورشيدی.. 59

شکل (3-4): اثر افزايش مقاومت سری و کاهش مقاومت موازی روی توان ماکزيمم. 60

شکل (3-5): بدست آوردن مقاومت های سری و موازی از روی منحنی I – V.. 61

شکل (3-6) مشخصه خروجی ماژول فتوولتائیک به همراه نقطه بیشینه توان. 62

شکل(3-7) مشتق توان بر حسب ولتاژ در موقعیت های مختلف.. 62

شکل (3-8) فلوچارت الگوریتم PSO.. 64

شکل (3-9) بلوک دیاگرام سیستم MPPT شبیه سازی شده در مطلب.. 66

شکل (3-10) سیستم شبیه سازی شده در مطلب.. 66

شکل (4-1) مدل تک دودی سلول خورشیدی.. 72

شکل(4-2) تغییرات منحنی I-V سلول خورشیدی بر حسب دمای سلول. 72

 

31 دیدگاه برای دانلود پروژه:ردیابی نقطه ماکزیمم توان برای سلول های خورشیدی تحت سایه جزئی با استفاده از الگوریتم PSO

 1. Kathrin

  You made some decent points there. I looked on the
  internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

  my web site: venta libre de camcolit 300 mg

 2. Kent

  Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  very good blog!

  My blog post … Glory (http://run-riot.com/)

 3. Nestor

  Hey there I am so excited I found your website,
  I really found you by error, while I was looking on Bing for something else, Anyhow
  I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round exciting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read
  it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please do keep
  up the excellent work.

  My blog post; Tourist Visa Online

 4. Mamie

  This piece of writing is really a fastidious one it helps new web users,
  who are wishing for blogging.

  Also visit my website – homepage

 5. Sara

  Fantastic items from you, man. I have remember your stuff previous to and you are just too wonderful.
  I really like what you have received here, really
  like what you’re stating and the way by which you say
  it. You’re making it entertaining and you continue to take care
  of to keep it smart. I can’t wait to learn far more from you.
  That is really a tremendous website.

  Also visit my blog; hotels 18+

 6. tlovertonet

  Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you?¦ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect site.

 7. Rgkhdw

  allergy pills on sale alternatives to allergy medication best nighttime medicine for allergies

 8. Chelsey

  Right here is the right webpage for everyone who hopes to understand this topic.

  You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a topic which
  has been written about for ages. Wonderful stuff,
  just wonderful!

  My site :: où trouver du danodiol en France

 9. Lashay

  Wow, amazing weblog format! How long have you ever been running
  a blog for? you make blogging look easy. The whole look of your site is fantastic, as smartly as the content material!

  You can see similar here sklep internetowy

 10. Ryder

  Wow, wonderful weblog structure! How lengthy
  have you been running a blog for? you made running a blog look easy.
  The total look of your web site is wonderful,
  as neatly as the content material! You can see similar here najlepszy sklep

 11. Vernita

  Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying
  to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Appreciate it!
  I saw similar here: Sklep online

 12. Catherine

  Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff
  from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity,
  Guess I’ll just bookmark this blog. I saw similar here: Najlepszy sklep

 13. Odessa

  Hey there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience.

  Any help would be greatly appreciated! I saw similar here:
  Sklep

 14. Camille

  Wow, fantastic weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you made running a blog look easy. The whole look of your website is great, let alone the content material!
  You can see similar here ecommerce

 15. Sandra

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Thanks! You can read similar blog here: Sklep online

 16. Mckinley

  Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted
  keywords but I’m not seeing very good success. If you know
  of any please share. Many thanks! You can read similar article here: E-commerce

 17. Analytical & Research Agency

  It’s very interesting! If you need help, look here: ARA Agency

 18. Analytical Agency

  It’s very interesting! If you need help, look here: ARA Agency

 19. Fidel

  Hi there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get
  my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good results. If you know of any please share.
  Thank you! You can read similar article here: Sklep

 20. Pedro

  Good day! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good results. If you
  know of any please share. Kudos! You can read similar text
  here: Backlink Building

 21. Aurelio

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good
  success. If you know of any please share. Thank you! You can read similar
  art here: List of Backlinks

 22. Rhea

  Good day! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good results. If you know of any please share.
  Thanks! You can read similar blog here: Scrapebox List

 23. Albert

  you’re in reality a excellent webmaster. The website
  loading pace is amazing. It seems that you’re doing any unique trick.
  Also, The contents are masterpiece. you have performed
  a excellent activity on this matter!

  My web blog sertraline prijs in Nederland

 24. Salvatore

  Wow, fantastic weblog format! How lengthy have you
  ever been blogging for? you make blogging glance easy.

  The whole glance of your website is excellent, as well as the
  content! You can see similar here sklep internetowy

 25. FloydSlusa

  mexico drug stores pharmacies: mexican pharmacy – mexico drug stores pharmacies

 26. PedroFug

  buying prescription drugs in mexico: cheapest mexico drugs – п»їbest mexican online pharmacies

 27. Tiffani

 28. Christopher

 29. Halley

 30. click

  l free to adjust these comments as needed to better fit the specific blog posts you’re responding to!dashdome

 31. website

  You consistently produce high-quality content that is both informative and enjoyable to read. This post was no exception. Keep it up!pulsepeak

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo