%34تخفیف

دانلود پروژه:ردیابی نقطه ماکزیمم توان برای سلول های خورشیدی تحت سایه جزئی با استفاده از الگوریتم PSO

تعداد 78 صفحه فایل word

چکیده

سلول های فوتوولتائیک تحت عنوان واحد های دریافت کننده انرژی خورشیدی و تبدیل آن به انرژی الکتریکی دارای اهمیت ویژه ای در تامین انرژی برق از منابع انرژی تجدید پذیر می باشند. اما به دلیل اینکه سلول های خورشیدی متشکل از نیمه هادی هستند، رفتار ولتاژ و جریان خروجی آن ها غیرخطی است و با تغییر در شرایط محیطی تغییر می کند، بنابراین توان خروجی آن ها یک مقدار ثابت نبوده و در هر لحظه یک مقدار قابل دسترس است. در این پژوهش، با استفاده از روش پیگیری نقطه ماکزیمم توان بوسیله الگوریتم PSO، از آرایه PV تحت توان ماکزیمم در شرایط سایه دار بهره برداری می نمائیم. بدین منظور یک نیروگاه 450 کیلووات خورشیدی را در نرم افزار مطلب شبیه سازی کردیم. سپس با استفاده از یک سنسور تشخیص نور، شدت نور تابیده شده به آرایه خورشیدی را اندازه گیری کردیم و در ادامه با استفاده از الگوریتم PSO پیشنهادی، از اتلاف توان سلول خروجی تحت سایه جزئی جلوگیری کردیم. مزیت روش پیشنهادی نسبت به سایر روش های MPPT ، ردگیری نقطه ماکزیمم توان با حداقل ریپل در توان خروجی آرایه خورشیدی می باشد.

کلمات کلیدی: پیگیری نقطه ماکزیمم توان (MPPT)، نقطه ماکزیمم توان محلی (LMP)، نقطه ماکزیمم جهانی (GMP)، شرایط سایه جزئی (PSC).

چکیده 3

فصل اول

مقدمه. 6

1-1 مقدمه…… 7

1-2 اهمیت انرژی های نو و دلیل گرايش به آنها 8

1-3-1- انرژی خورشیدی در ایران. 11

1-4- تاریخچه سیستم های فتوولتائیک… 12

1-5- فناوری های سیستمهای فتوولتائیک…. 17

1-5-1-  سلول های خورشيدی مبتنی بر سيليکون کريستالی.. 18

1-5-2 – سلول های خورشيدی مبتنی بر سيليکون لايه نازک غير کريستالی (آمورف) 19

1-5-3-  سلول های خورشيدی لايه نازک GaAs. 19

1-5-4- سلول های خورشيدی مبتنی بر مواد آلی.. 19

1-6- سلول های خورشيدی پليمری… 20

1-7- سلول های خورشيدی مبتنی بر کريستال های مايع….. 21

1-8- سلول های خورشيدی مبتنی بر نقاط کوانتومی….. 21

1-9- تاریخچه انرژی  های نو در ایران. 23

1-10- نمونه پروژه های انجام شده. 24

1-10-1- طراحی ،نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی 97 کیلووات در منطقه سرکویر سمنان. 24

1-10-2- طراحی ، نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی 30 کیلووات متصل به شبکه در طالقان. 26

1-11- نتیجه گیری.. 27

فصل دوم

مرور بر تحقیقات انجام شده. 28

2-1-  مقدمه. 29

2-2- الگوریتم MPPT. 29

2-2-1- روش های مختلف MPTT   29

2-3- مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 30

2-3-1- یک روش ساده و کارآمد ردگیری نقطه ماکزیمم توان PV تحت شرایط سایه جزئی.. 30

2-3-2- ردیابی نقطه ماکزیمم توان بر اساس ترکیب روش های P&O و  PSO.. 37

2-3-3- ردیابی نقطه ماکزیمم توان سیستم PV با استفاده از ترکیب روش PSO و GSA 50

2-4-  نتیجه گیری……… 55

فصل سوم

تشریح و آزمایش الگوریتم MPPT پیشنهادی مبتنی بر PSO و بررسی نتایج. 56

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش MPPT مبتنی بر PSO.. 57

3-3-  مدل الکتریکی سلول خورشیدی.. 58

3-4- روش یافتن نقطه ماکزیمم توان (MPP) 61

3-5- مرور روش PSO.. 63

3-6- الگوریتم MPPT  ارائه شده. 63

3-7- تابع هدف.. 65

3-8- رابطه جریان تولیدی سلول خورشیدی بر حسب شدت نور تابیده شده به ٱن. 67

3-9- نتایج آزمایش الگوریتم MPPT. 67

3-10- نتیجه گیری.. 68

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 70

4-1- نتیجه گیری و دستاورد ها 71

4-2- پیشنهادات ادامه کار. 71

مراجع. 74

فهرست جداول

جدول (1-1) سير پيشرفت تحقيقات در زمينه سلول های خورشيدی.. 13

جدول (2-1) نتایج شبیه سازی در ]15[. 36

جدول (3-1) مقادیر پارامترهای PSO در الگوریتم پیشنهادی.. 63

جدول (3-2) مقادیر ثابت در رابطه تابع هدف.. 65

جدول (3-3) نتایج آزمایش سیستم  MPPT ارائه شده تحت تابش های متفاوت.. 68

فهرست تصاویر

شکل (1-1) : سهم هر يك از انواع نیروگاه ها در تولید انرژی الکتريکي جهان در سال ٢٠٠٢ . 8

شکل (1-2) سير تحول و پيشرفت سلول های خورشيدی در طی سال های مختلف.. 14

شکل (1-3) نحوه تولید انرژی در یک سلول خورشیدی.. 18

شکل (1-4)  شماتيک يک سلول خورشيدی حساس به رنگ… 20

شکل (1-5)  قابليت ساخت سلول های خورشيدی پليمری به صورت يک فرايند ساخت پيوسته. 21

شکل (1-6)  سلول خورشيدی مبتنی بر نقاط کوانتومی.. 22

شکل (1-7)  بهبود بازده فتوولتائيک در سلول های خورشيدی نقطه کوانتومی با استفاده از يونيزاسيون ضربه ای (اثر اوژهمعکوس) 22

شکل (1-8) نیروگاه فتوولتائیک سرکویر سمنان. 24

شکل (1-9) 25

شکل (1-10) 25

شکل (1-11) نیروگاه فتوولتائیک طالقان. 26

شکل (2-1)  مشخصه I-V سلول خورشیدی.. 29

شکل(2-2): مشخصه I-V و P-V یک آرایه خورشیدی در شرایط نرمال و سایه دار. 30

شکل (2-3)  فلوچارت روش پیشنهادی در   ]15[. 34

شکل (2-4) اثر تغییرات سایه بر MPP در ]15[. 36

شکل (2-5) الگوریتم روش ارائه شده در]16[. 39

شکل (2-6) راه اندازی آزمایشی سیستم  PV در ]16[. 40

شکل (2-7 )  بررسی سیستم در سه نوع سایه مختلف در ]16[. 42

شکل (2-8) ولتاژ و توان خروجی سیستم در ]16[. 44

شکل (2-9) جریان و ولتاژ خروجی MPPT در  ]16[. 44

شکل(2-10) ولتاژ و جریان خروجی سیستم با روش PSO در ]16[. 45

شکل(2-11) ولتاژ و جریان خروجی سیستم با روش PSO در سایه نوع دوم در ]16[. 46

شکل (2-12) ولتاژ سیستم MPPT در ]16[. 46

شکل (2-13) توان سیستم MPPT در  ]16[. 47

شکل (2-14) ولتاژ و توان در روش PSO در  ]16[. 48

شکل (2-15) ولتاژ و توان روش پیشنهادی در  ]16[. 49

شکل (2-16) مدل دو دیودی سلول خورشیدی.. 50

شکل (2-17) مدل شبیه سازی شده در مطلب ]17[. 53

شکل (2-18) نتایج شبیه سازی روش GSA ]17[. 54

شکل (2-19) نتایج شبیه سازی روش PSO GSA ]17[. 54

شکل (3-1) آرایه خورشیدی 120 وات.. 57

شکل (3-2) سیستم MPPT. 58

شکل (3-3): مدار معادل يک سلول خورشيدی.. 59

شکل (3-4): اثر افزايش مقاومت سری و کاهش مقاومت موازی روی توان ماکزيمم. 60

شکل (3-5): بدست آوردن مقاومت های سری و موازی از روی منحنی I – V.. 61

شکل (3-6) مشخصه خروجی ماژول فتوولتائیک به همراه نقطه بیشینه توان. 62

شکل(3-7) مشتق توان بر حسب ولتاژ در موقعیت های مختلف.. 62

شکل (3-8) فلوچارت الگوریتم PSO.. 64

شکل (3-9) بلوک دیاگرام سیستم MPPT شبیه سازی شده در مطلب.. 66

شکل (3-10) سیستم شبیه سازی شده در مطلب.. 66

شکل (4-1) مدل تک دودی سلول خورشیدی.. 72

شکل(4-2) تغییرات منحنی I-V سلول خورشیدی بر حسب دمای سلول. 72

 

3 دیدگاه برای دانلود پروژه:ردیابی نقطه ماکزیمم توان برای سلول های خورشیدی تحت سایه جزئی با استفاده از الگوریتم PSO

 1. Kathrin

  You made some decent points there. I looked on the
  internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

  my web site: venta libre de camcolit 300 mg

 2. Kent

  Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  very good blog!

  My blog post … Glory (http://run-riot.com/)

 3. Nestor

  Hey there I am so excited I found your website,
  I really found you by error, while I was looking on Bing for something else, Anyhow
  I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round exciting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read
  it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please do keep
  up the excellent work.

  My blog post; Tourist Visa Online

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo