رابطه مقابله های مذهبی، سبک های حل مسئله و نشخوار فکری با سلامت روان والدین دارای فرزندان مبتلا به سرطان

تعداد 109 صفحه فایل word

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مقابله های مذهبی، سبک های حل مسئله و نشخوار فکری با سلامت روان والدین دارای فرزندان مبتلا به سرطان بود. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. 150 نفر از والدین (27 پدر و 123 مادر) کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به موسسه محک، پرسشنامه های اطلاعات فردی ، مقابله مذهبی(پارگامنت،2000)، حل مسئله(هپنر و پترسون،1982)، سبک پاسخ دهی نشخواری(نولن – هوکسما،1991) و سلامت روان(گلدبرگ و هیلر،1979) را پاسخ دادند. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت بررسي فرضيه‌هاي پژوهش، از شاخص‌هاي آماري همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري گام به گام استفاده گرديد. یافته ها: يافته‌هاي پژوهش نشان داد که از بين متغيرهاي پيش‌بين (سبک‌هاي مقابله مذهبي، حل مساله و نشخوار فکري)، دو متغير پاسخ‌هاي منحرف‌کننده و مقابله مذهبي منفي 39 درصد از واريانس سلامت روان را پيش‌بيني کردند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، تدوین برنامه هایی موثر در جهت کاهش سطح نشخوار فکری و مقابله مذهبی منفی که که ارتقای سطح سلامت روان والدین را در پی دارند ضروری است.

کلید واژه ها: مقابله مذهبی، حل مسئله، نشخوار فکری، سلامت روان، والدین، سرطان

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۴اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۵فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۶تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها…………………………………………………………………………………..۱۰

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………۱۲

 ۲-۱مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۲ سرطان ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲-۱تعریف سرطان    ………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

 ۲-۲-۲سرطان در کودکان……………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۲-۳ نیازهای والدین کودکان مبتلا به سرطان………………………………………………………………………………..۱۵

 ۲-۳سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

 ۲-۳-۱سلامت روان  ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

 ۲-۳-۲تعریف سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-۳ نظریات مرتبط با سلامت روان………………………………………………………………………………………………۱۷

 ۲-۳-۴سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان…………………………………………………………………………۱۸

۲-۴ مقابله مذهبی ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

 ۲-۴-۱تعریف مقابله  ……………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۴-۲ مقابله مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۴-۳ مقابله مذهبی مثبت  ………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۴-۴ مقابله مذهبی منفی ……………………………………………………………………………………………………………۲۲

 ۲-۴-۵بررسی تاثیر باورهای مذهبی خانواده های دارای کودک مبتلا به سرطان در روند درمان ان ها……..۲۳

۲-۵ حل مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۵-۱ تعریف حل مسئله  …………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۵-۲ سبک های حل مسئله…………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۵-۳ سبک حل مسئله و سلامت روان……………………………………………………………………………………………۲۶

 ۲-۶ نشخوار فکری…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

 ۲-۶-۱تعریف نشخوار فکری……………………………………………………………………………………………………………۲۹

 ۲-۶-۲ رابطه ی بین نشخوار فکری و افسردگی با باورهای فراشناختی مثبت و منفی…………………………….۲۹

 ۲-۶-۳ نشخوار فکری، آغاز و دوام افسردگی……………………………………………………………………………………..۳۰

 ۲-۶-۴ نظریه سبک های پاسخ………………………………………………………………………………………………………۳۱

 ۲-۷پیشینه مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

 ۲-۷-۱سرطان دوران کودکی و اثر آن بر سلامت روان والدین…………………………………………………………….۳۳

۲-۷-۲ رابطه بین سلامت روان با مقابله مذهبی………………………………………………………………………………..۳۴

 ۲-۷-۳رابطه بین سلامت روان با حل مسئله …………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۷-۴ رابطه سلامت روان با  نشخوار فکری  …………………………………………………………………………………..۴۱

 ۲-۷-۵رابطه مقابله مذهبی با حل مسئله………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۷-۶ رابطه حل مسئله با نشخوار فکری…………………………………………………………………………….۴۲

۲-۷-۷ رابطه حل مسئله با نشخوار فکری و سلامت روان ………………………………………………………………….۴۲

۲-۷-۸رابطه مقابله مذهبی و حل مسئله و سلامت روان  …………………………………………………………………..۴۳

۲-۸ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

فصل سوم : روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۴۴

  ۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۲ طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۳ جامعه آماری و روش نمونه گیری پژوهش…………………………………………………………………………………۴۵

۳-۴ شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

 ۳-۵ ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۳-۶ پرسشنامه اطلاعات فردی…………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۷ پرسشنامه مقابله مذهبی …………………………………………………………………………………………………………۴۷

 ۳-۸ پرسشنامه حل مسئله …………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۹ پرسشنامه سبک پاسخ‌دهی نشخواری……………………………………………………………………………………….۴۸

 ۳-۱۰پرسشنامه سلامت روان………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۱۱ روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..۵۰

فصل چهارم : یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۵۱

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۲ یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

 ۴-۳ بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………۵۳

   ۴-۴ یافته­های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………۵۴

۴-۴-۱ تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی علایم جسمانی………………..۵۵

۴-۴-۲ تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی اضطراب………………………….۵۷

۴-۴-۳ تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی بدکارکردی اجتماعی………..۵۸

۴-۴-۴ تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی افسردگی…………………………۶۱

۴-۴-۵ تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی سلامت روان…………………….۶۲

فصل پنجم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۵-۲ خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۵-۳ نتیجه گیری فرضیات……………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۵-۴ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۵-۵ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۷۱

۵-۶ پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۵-۷ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………۷۲

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

پیوست ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

فهرست جداول

جدول ۱-۴ اطلاعات مربوط به سن نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………۵۲

جدول ۲-۴ توزیع گروه نمونه بر اساس جنسیت والدین……………………………………………………………………………….۵۲

جدول ۳-۴ توزیع گروه نمونه بر اساس جنسیت فرزندان……………………………………………………………………………..۵۲

جدول ۴-۴ توزیع گروه نمونه بر اساس میزان تحصیلات………………………………………………………………………………۵۳

جدول ۵-۴ اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………۵۳

 جدول ۶-۴ ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………..۵۴

جدول ۷-۴ خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

جدول ۸-۴ تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش‌بینی علایم جسمانی توسط مقابله مذهبی، حل مساله

 و نشخوار فکری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

جدول ۹-۴ ضرایب رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

جدول ۱۰-۴ خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

جدول ۱۱-۴ تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش‌بینی اضطراب توسط مقابله مذهبی، حل مساله

و نشخوار فکری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

جدول ۱۲-۴ ضرایب رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

جدول ۱۳-۴ خلاصه مدل پیش‌بینی بدکارکردی اجتماعی توسط مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری………۵۹

جدول ۱۴-۴ تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش‌بینی بدکارکردی اجتماعی توسط مقابله مذهبی، حل مساله

و نشخوار فکری …………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

جدول ۱۵-۴ ضرایب رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

جدول ۱۶-۴ خلاصه مدل………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

جدول ۱۷-۴ تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش‌بینی افسردگی توسط مقابله مذهبی، حل مساله

 و نشخوار فکری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

جدول ۱۸-۴ ضرایب رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

جدول ۱۹-۴ خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

جدول ۲۰-۴ تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش‌بینی سلامت عمومی توسط مقابله مذهبی، حل مساله

 و نشخوار فکری ………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

جدول ۲۱-۴ ضرایب رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

فهرست پیوست ها

پیوست ۱ : پرسشنامه اطلاعات فردی……………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

پیوست ۲ : پرسشنامه مقابله مذهبی ………………………………………………………………………………………………………۹۳

پیوست ۳ : پرسشنامه حل مسئله…………………………………………………………………………………………………………..۹۴

پیوست ۴ : مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی ………………………………………………………………………………۹۷

پیوست ۵ : پرسشنامه سلامت روان ………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه مقابله های مذهبی، سبک های حل مسئله و نشخوار فکری با سلامت روان والدین دارای فرزندان مبتلا به سرطان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...