رابطه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و مکانیسم¬های دفاعی با رضایت از زندگی در دانشجویان

تعداد 116 صفحه فایل word

چکیده

  در سال­های اخیر، رضایت از زندگی نسبت به اعصار اولیه بسیار پیچیده­تر شده است و عده رو به افزایشی از نارضایتی از زندگی رنج می­برند. انتظار می­رود طرحواره­های ناسازگار اولیه و مکانیسم­های دفاعی به عنوان متغیرهای مهم شناختی، آثار عمیقی بر روابط و رضایت از زندگی اشخاص داشته باشند. از این­رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و مکانیسم­های دفاعی با رضایت از زندگی در دانشجویان بود. گروه نمونه شامل 110 نفردانشجو (58 نفر زن و 52 نفر مرد) بود که به روش نمونه­گیری در دسترس، از میان دانشجویان دانشگاه آزاد شهر رشت انتخاب شدند. برای اندازه­گیری متغیرهای مورد بررسی، فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (یانگ، 1998)، پرسشنامه سبك­هاي دفاعي (اندروز و همکاران، 1993) و مقیاس رضایت از زندگی (دینر و همکاران، 1985) به­کار برده شد. جهت تحلیل داده­ها نیز از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج، وجود همبستگی منفی معنادار میان اغلب طرحواره­های ناسازگار اولیه با رضایت از زندگی (05/0≥α   ) و همبستگی منفی معنادار بین اغلب مکانیسم­های دفاعی با رضایت از زندگی را نشان داد (05/0≥α  ). همچنین، یافته­ها حاکی از توان پیش­بینی رضایت از زندگی توسط طرحواره­های ناسازگار اولیه (274/0= R2) و مکانیسم­های دفاعی(302/0 = R2) بودند. نتیجه اینکه آگاهی از میزان تأثیر طرحواره­های ناسازگار اولیه و مکانیسم­های دفاعی بر پیدایش نارضایتی از زندگی می­تواند در کاهش نشانه­های نارضایتی از زندگی و شاید پیشگیری از بروز آن مؤثر باشد.

کلید واژه­ها: طرحواره­های ناسازگار اولیه، مکانیسم­های دفاعی، رضایت از زندگی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده ۱

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۹

۱-۴- اهداف پژوهش… ۱۲

    ۱-۴-۱- هدف کلی.. ۱۲

۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۱۲

۱-۵- فرضیه­های پژوهش… ۱۳

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش… ۱۳

۱-۶-۱- طرحواره­های ناسازگار اولیه. ۱۳

۱-۶-۱-۱- تعریف مفهومی: ۱۳

۱-۶-۱-۲- تعریف عملیاتی: ۱۳

۱-۶-۲- مکانیسم­های دفاعی.. ۱۳

۱-۶-۲-۱- تعریف مفهومی: ۱۳

۱-۶-۲-۲- تعریف عملیاتی: ۱۴

۱-۶-۳- رضایت از زندگی.. ۱۴

۱-۶-۳-۱- تعریف مفهومی: ۱۴

۱-۶-۳-۲- تعریف عملیاتی: ۱۴

۱-۷- متغیرهای پژوهش… ۱۴

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- پیش درآمد. ۱۶

۲-۲- طرحواره ۱۶

۲-۳- تعریف یانگ از طرحواره ۱۷

۲-۴- طرحواره­های ناسازگار اولیه. ۱۸

۲-۵- ریشه­های تحولی طرحواره­ها ۱۹

۲-۶- حوزه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه. ۲۰

۲-۶-۱- حوزه اول: بریدگی و طرد. ۲۰

۲-۶-۲- حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل.. ۲۳

۲-۶-۳- حوزه سوم: محدودیت­های مختل.. ۲۴

۲-۶-۴- حوزه چهارم: دیگر جهت مندی.. ۲۵

    ۲-۶-۵- حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.. ۲۶

۲-۷- طرحواره­ها و جنسیت.. ۲۷

۲-۸- بیولوژی طرحواره­های ناسازگار اولیه. ۲۸

۲-۹- طرحواره درمانی.. ۲۸

۲-۱۰- نظریه های مختلف درباره طرحواره ۳۰

۲-۱۱- مکانیسم­های دفاعی.. ۳۱

۲-۱۲- سبک­ها و عمده­ترین مکانیسم­های دفاعی.. ۳۲

۲-۱۳- مکانیسم­های دفاعی عمده از نظر فروید. ۳۴

۲-۱۴- رویکردهای مکانیسم های دفاعی.. ۳۵

۲-۱۴-۱- الگوی تحولی: ۳۶

۲-۱۴-۲- الگوی سلسله­مراتبی: ۳۶

۲-۱۵- تعریف زندگی.. ۳۷

۲-۱۶- رضایت از زندگی.. ۳۷

۲-۱۷- وجوه رضایت از زندگی.. ۳۹

۲-۱۸- پیشینه مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور. ۴۰

۲-۱۸-۱- پیشینه پژوهش در داخل کشور. ۴۰

۲-۱۸-۲- پیشینه پژوهش در خارج از کشور. ۴۲

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۳-۱- پیش درآمد. ۴۸

۳-۲- روش پژوهش… ۴۸

۳-۳- جامعه آماری.. ۴۸

۳-۴- نمونه آماری و شیوه نمونه­گیری.. ۴۸

۳-۵- روش اجرا و جمع­آوری اطلاعات.. ۴۹

۳-۶- ابزار پژوهش… ۴۹

۳-۶-۱- پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار اولیه یانگ(YSQ). 49

۳-۶-۲- پرسشنامه سبک­های دفاعی (DSQ-40). 50

۳-۶-۳- پرسشنامه رضایت از زندگی(SWLS). 51

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- پیش درآمد. ۵۴

۴-۲- یافته­های توصیفی.. ۵۴

۴-۳- یافته­های استنباطی.. ۵۸

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱- پیش درآمد. ۶۹

۵-۲- مروری کوتاه بر مسئله و هدف پژوهش… ۶۹

۵-۳- بحث و نتیجه­گیری.. ۷۰

۵-۴- محدودیت­های پژوهش… ۷۸

۵-۵- پیشنهادها ۷۹

۵-۵-۱- پیشنهادهای پژوهشی.. ۷۹

۵-۵-۲- پیشنهادهای کاربردی.. ۸۰

منابع

منابع فارسی.. ۸۲

منابع لاتین.. ۸۵

پیوست­ها

پیوست شماره (۱): پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم کوتاه (YSQ-SF). 93

پیوست شماره (۲): پرسشنامه پرسشنامه ی سبک های دفاعی (DSQ-40): 98

پیوست شماره (۳): پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) 101

پیوست شماره (۴): مشخصات دموگرافیک: ۱۰۱

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

جدول ۲-۱-…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

جدول ۴-۱-…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

جدول ۴-۲-…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

جدول ۴-۳-…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

جدول ۴-۴-…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

جدول ۴-۵-…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

جدول ۴-۶-…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

جدول ۴-۷-…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

جدول ۴-۸-…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

جدول ۴-۹-…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

جدول ۴-۱۰-………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

جدول ۴-۱۱-………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

جدول ۴-۱۲-………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

جدول ۴-۱۳-………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

جدول ۴-۱۴-………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

جدول۴-۱۵-…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

جدول۴-۱۶-…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

جدول۴-۱۷-…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و مکانیسم¬های دفاعی با رضایت از زندگی در دانشجویان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...