رابطه حمایت اجتماعی و شیوه های مقابله با استرس با افسردگی جانبازان استان گیلان

تعداد 136 صفحه فایل word

چکیده :

با توجه به نقش منابع درونی مانند شيوه‌های مقابله و منابع برونی مانند حمايت اجتماعی در شيوه سازگاری جانبازان، در اين پژوهش رابطه حمایت اجتماعی وشیوه های مقابله با استرس با افسردگی  جانبازان مورد بررسی قرار گرفته است .آزمودني های پژوهش را 380 جانباز استان گیلان تشکيل داده‌اند که به شيوه تصادفی انتخاب شده و به کمک پرسشنامه راهبردهاي مقابله با استرس(اندلر و پارکر)، پرسشنامه اضطراب زونگ و پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون و همکاران ارزيابی شدند. نتايج نشان داد جانبازانی که دارای کمترین میزان افسردگی بودند بطور معناداری از روشهای کارآمد مقابله با استرس (هیجان مدار، مسئله مدار، اجتنابی ) استفاده می کردند.همچنین جانبازانی که از بیشترین میزان حمایت اجتماعی (خانواده، دوستان، همکاران، افراد مهم ) برخوردار بودند، از میزان افسردگی کمتری رنج می بردند.اين بررسی نشان‌دهنده نقش مؤثر حمايت اجتماعی و شيوه‌های مقابله‌ای ويژه در کاهش نشانه‌های افسردگی، احساس بهتر و تحمل پيامدهای بيماريها و آسيب‌های جدی ناشی از جنگ است.

کلمات کلیدی : جانبازان، حمایت اجتماعی ، مقابله با استرس، افسردگی

فهرست

چکیده……………………………………………………………………….…. ۱

فصل اول………………………………………………………………………    ۲

کلیات پژوهش…………………………………………………………………. ۲

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………    ۳

۱-۲ بیان مسئله…………………………………………………………………. ۴

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………    ۶

۴-۱ اهداف تحقیق…………………………………………………………… ۶

۵-۱ فرضیه های تحقیق…………………………………………………………. ۷

۶-۱ متغیرهای پژوهش………………………………………………………….. ۸

۷-۱تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………….. ۸

۱-۷-۱تعریف نظری: ………………………………………………………..  ۸

۲-۷-۱ تعریف عملیاتی: ………………………………………………………    ۹

۸-۱قلمرو پژوهش………………………………………………………………    ۹

۱-۸-۱ قلمرو زمانی………………………………………………………….. ۹

۲-۸-۱ قلمرو مکانی………………………………………………………….. ۹

۳-۸-۱ قلمرو موضوعی………………………………………………………. ۹

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق…………………………………………………    ۱۰

۲-۱پیش درآمد…………………………………………………………………    ۱۱

۲-۲-۱موضع گیری های نظری در خصوص حمایت اجتماعی…………………….. ۱۱

۲-۲-۳مفهوم حمایت اجتماعی……………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۴اجزای حمایت اجتماعی………………………………………………۱۳

۲-۲-۵ابعاد حمایت اجتماعی…………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۶انواع حمایت اجتماعی…………………………………………………    ۱۳

۲-۲-۷مفهوم حمایت اجتماعی در نظریه های مختلف…………………………….. ۱۵

۲-۲-۸دیدگاه استرس و مقابله…………………………………………………    ۱۵

۲-۲-۹دیدگاه تعبیر اجتماعی…………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱۰دیدگاه روابط……………………………………………………….. ۱۷

۳-۲ شیوه های مقابله با استرس……………………………………………………    ۱۷

۲-۳-۱نظریات مرتبط با استرس………………………………………………... ۲۴

۲-۳-۲مدل سه مرحله ای…………………………………………………….. ۲۴

۲-۳-۳نظریه زیست شناختی…………………………………………………... ۲۶

۲-۳-۴نظریه روانشناختی……………………………………………………... ۲۶

۲-۳-۵انواع استرس………………………………………………………….. ۲۸

۲-۳-۶عوامل ایجاد کننده استرس……………………………………………... ۲۸

۲-۳-۷عوامل فردی استرس…………………………………………………... ۲۹

۲-۳-۸مفهوم مقابله……………………………………………………………۳۱

۲-۳-۹راهبردها مقابله ای………………………………………………………۳۲

۲-۳-۱۰تدابیر و منابع مقابله ای…………………………………………………۳۲

۲-۳-۱۱انواع مقابله…………………………………………………………... ۳۳

۲-۳-۱۲انواع مقابله های کارآمد……………………………………………….. ۳۳

۲-۳-۱۲-۱مقابله متمرکز بر مسئله………………………………………………    ۳۳

۲-۳-۱۲-۲مقابله متمرکز بر هیجان…………………………………………….. ۳۵

۱۳-۳-۲مقابله های ناکارآمد و غیر مفید…………………………………………... ۳۶

۱۴-۳-۲تفکر منفی ……………………………………………………………... ۳۷

۱۵-۳-۲رفتارهای تکانشی …………………………………………………… ۳۷

۲-۳-۱۶عدم درگیری ذهنی و رفتاری………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۱۷مقابله به صورت انکار…………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۱۸تاریخچه راهبردهای مقابله………………………………………………. ۳۷

۲-۳-۱۹نظریه های راهبردهای مقابله……………………………………………. ۳۸

۲-۳-۲۰نظریه روان تحلیل گری…………………………………………………    ۳۸

۲-۳-۲۱نظریه تحولی………………………………………………………….. ۳۹

۲-۳-۲۲نظریه فرهنگی اجتماعی………………………………………………….. ۳۹

۴-۲ میزان افسردگی…………………………………………………………….. ۳۹

۱-۴-۲موضع گیری های نظری در خصوص افسردگی…….……………………. ۳۹

۲-۴-۲انواع اختلالات عاطفی……………………………………………… ۴۰

۳-۴-۲نشانه های افسردگی……………………………………………………. ۴۰

۴-۴-۲طبقه بندی افسردگی………………………………………………….. ۴۱

۵-۴-۲عوامل زیر بنایی افسردگی…………………………………………….. ۴۱

۶-۴-۲فهرست مهارت های مقابله ای افسردگی………………………………... ۴۷

۵-۲پیشینه تحقیقات………………………………………………………………    ۴۸

۱-۵-۲تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………… ۴۸

۲-۵-۲پیشینه تحقیقات خارج از کشور ………………………………………. ۵۴

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………    ۵۶

۱-۳پیش درآمد…………………………………………………………………. ۵۸

۲-۳ روش تحقیق……………………………………………………………….. ۵۸

۳-۳ جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………    ۵۸

۴-۳حجم نمونه…………………………………………………………………. ۵۸

۵-۳ روش نمونه گیری و اجرا……………………………………………………..۵۷

۶-۳ روش  جمع آوری اطلاعات………………………………………………….. ۵۸

۷-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………    ۵۹

۸-۳ پایایی تحقیق ……………………………………………………………… ۵۹

۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………    ۶۱

فصل چهارم:  یافته های پژوهش………………………………………………….. ۶۳

۱-۴ پیش درآمد…………………………………………………………………    ۶۴

۲-۴یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها……………۶۴

۱-۲-۴یافته های توصیفی مربوط به جنسیت نمونه ها…………………………… .۶۴

۲-۲-۴یافته های توصیفی مربوط به میزان تحصیلات نمونه ها……………………..۶۵

۳-۲-۴یافته های توصیفی مربوط به میزان درصد جانبازی نمونه ها………………..۶۶

۳-۴یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش……………………………… ۶۶

۴-۳-۱ماتریس همبستگی میان متغیرها…………………………………………..۶۷

۴-۴ یافته های استنباطی (بررسی فرضیه ها) ………………………………………. ۶۹

۱-۴-۴ نرمال بودن متغیرها…………………………………………………  ..۶۹

۲-۴-۴ استقلال خطاها……………………………………………………    ۶۹

۳-۴-۴ خطی بودن همبستگی بین متغیر ها……………………………………. ۷۰

۵-۴به چند روش می توان همبستگی متغیرها را آزمایش کرد……………………… ۷۰

۱-۵-۴شکل پراکندگی احتمالات طبیعی( خطی بودن) …………………………… ۶۹

۲-۵-۴هیستوگرام…………………………………………………………... ۷۱

۶-۴ خلاصه مدل رگرسیون گام به گام……………………………………………. ۷۲

فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری………………………………………………….. ۷۵

۱-۵ پیش درآمد…………………………………………………………………    ۷۶

۲-۵ بحث و نتیجه گیری………………………………………………………    ۷۶

۳-۵محدودیت های تحقیق…………………………………………………… ...۸۲

۵-۴  پیشنهادات ……………………………………………………………….…۸۳

۱-۴-۵ پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………۸۳

۵-۴-۲پیشنهادات کاربردی…………………………………………………….۸۳

منابع…………………………………………………………………………... ۸۵

ضمائم……………………………………………………………………….. ۹۸

آزمون افسردگی زونگ……………………………………………………….. ۹۹

پرسشنامه حمایت اجتماعی………………………………..…..…………………..۱۰۱

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس……………………………………………۱۱۱

چکیده انگلیسی……………………………….…………………………………۱۲۲

فهرست  جداول

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق…….……..……………………………………………۱۰

جدول ۲-۱ : عامل پاسخ های جسمانی، شناختی و رفتاری به استرس مارتین شفر(۱۹۹۱)………     ۲۵

فصل سوم:  روش پژوهش………………………………………………………………     ۷۵

جدول ۱-۳ضریب پایایی پرسشنامه افسردگی زونگ………………………………     ۶۰

جدول ۲-۳ضریب پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی………………………………     ۶۱

جدول ۳- ۳ ضریب پایایی پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس……………………………… ۶۱

فصل چهارم: یافته های پژوهش……………………………..……………………………    ۶۳

جدول ۱-۴: فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها بر اساس جنسیت……………………………     ۶۴

جدول۲-۴، فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها بر اساس میزان تحصیلات……………………. ۶۵

جدول ۳-۴، فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها بر اساس میزان درصد جانبازی………………. ۶۶

جدول شماره ۴-۴، میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای پژوهش را در کل نمونه ها………     ۶۷

جدول ۵-۴: ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در بین نمونه ها………………………     ۶۸

جدول ۶-۴: نتایج بررسی استقلال خطاها………………………………………………... ۷۰

جدول ۷-۴ خلاصه مدل تحلیل رگرسیون گام به گام…………………………………….. ۷۲

جدول۸-۴:آزمون تحلیل واریانس برای معناداری مدل نهایی رگرسیون……………………     ۷۳

جدول۹-۴: ضرایب رگرسیون مدل ۴………………………..…………………………. ۷۴

فهرست  شکل ها

فصل چهارم: یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………    ۶۳

شکل ۱-۴ پراکندگی احتمالات طبیعی……………………………………………………………………….. ۷۰

شکل ۲-۴ هیستوگرام (همبستگی خطی)………………………………………………………………………    ۷۱

شکل ۳-۴ نمودار پراکنش بررسی همگنی واریانس ها…………………………………………………….. ۷۱

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه حمایت اجتماعی و شیوه های مقابله با استرس با افسردگی جانبازان استان گیلان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...