رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و مهارت های اجتماعی با خودپنداره در دختران مدارس تیزهوشان متوسطه اول شهر لاهیجان

تعداد 116 صفحه فایل word

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و مهارت های اجتماعی با خودپنداره دانش آموزان تیز هوش مقطع متوسطه اول بود.

روش: این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن شامل دختران تیز هوش مقطع متوسطه اول شهر لاهیجان است. نمونه مورد بررسی 202 نفر است که به شیوه تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده، مهارت های اجتماعی و خودپنداره مورد بررسی قرار گرفتند.  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان ) انجام شد.

یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و خودپنداره و مؤلفه های مهارت های اجتماعی و خودپنداره رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و مهارت های اجتماعی 62 درصد از میزان خودپنداره را در دانش آموزان مورد بررسی تبیین می کند.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که برخورداری از حمایت اجتماعی و مهارت های اجتماعی نقش مؤثری در شکل گیری خودپنداره مثبت دانش آموزان نسبت به خود دارد و پیشنهاد می شود که در کنار آموزش های رسمی دانش آموزان شرایط برای ایجاد حمایت اجتماعی فراهم و مهارت های اجتماعی به آنان آموزش داده شود.

کلید واژه ها: حمایت اجتماعی، مهارت های اجتماعی، خودپنداره، مدارس تیزهوشان

 

 فهرست مطالب

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۵- سوال های  پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۶- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷- تعریف های مفهومی و عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- تعریف هوش و تیز هوشی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲ خلاصه ای از نظریات مربوط به تیزهوشان…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۳- ضرورت شناسایی استعداد های درخشان…………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۴- نقش والدین در تعلیم و تربیت کودکان تیز هوش………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۵- علائم تیز هوشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۶- مشکلات و ناهنجاری های کودکان تیزهوش……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… ۲۳

۲-۷- خودپنداره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۸- نظریه های خودپنداره………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۹- مفهوم خودپنداره……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۰- آموزش ضروری در انسان…………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۱- اثرات خودپنداره…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۲- تدارک بافتی که شما را در تغییر دادن خود یاری می کند………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱۳- مفهوم خود در جریان ارتباط با دیگران…. ………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۴- مفهوم خود بر اثر تعامل…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۵- حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱۶- ابعاد حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱۷- انواع حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱۸- مهارت های اجتماعی…………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱۹- تعریف مهارت های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۲۰- مهارت های اجتماعی در محیط آموزشی.. ………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲۱-نقص در مهارت های اجتماعی  ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲۲- مهارت های اجتماعی و بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲۳- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۲- جامعه آماری،………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۴- ابزار های اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۵- شیوه جمع آوری داده………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۲- یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۳- یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- تبیین فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۵-۲- محدودیت ها و پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

پیوستها

پرسشنامه شماره۱ (مهارت های اجتماعی )…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

پرسشنامه شماره۲ (حمایت اجتماعی ادراک شده)……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… ۹۷

پرسشنامه شماره ۳(خودپنداره)…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

خروجی داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

فهرست جداول

جدول۴-۱- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

جدول۴-۲-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

جدول ۴-۳-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

جدول۴-۴-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

جدول۴-۵-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

جدول۴-۶-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

جدول۴- ۷-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

جدول۴-۸-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

جدول۴-۹-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و مهارت های اجتماعی با خودپنداره در دختران مدارس تیزهوشان متوسطه اول شهر لاهیجان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...