رابطه جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان در بین معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان کرمانشاه در سال ۹۴-۹۳

تعداد 107 صفحه فایل word

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان است.

روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و حجم نمونه شامل 100 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه می باشد که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه جهت گیری مذهبی (آلپورت، 1950)، سلامت روان (گلدبرگ و هیلر، 1979) و پرسشنامه شخصیت نئو (کاستا و مک کری، 1993) استفاده شد .

یافته ها: نتایج نشان دادند که بین عوامل برون گرایی و دلپذیر بودن با سلامت روان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و بین عامل روان رنجور خویی و سلامت روان رابطه ی معنی دار و معکوس وجود دارد. اما بین عوامل انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری با سلامت روان رابطه ی معنادار وجود ندارد. همچنین بین جهت گیری مذهبی درونی و سلامت روان رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی و سلامت روان رابطه معنادار وجود ندارد.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد عوامل ابعاد شخصیت از جمله روان رنجور خویی، مسئولیت پذیری، دلپذیر بودن و انعطاف پذیری سهم معناداری در پیش بینی سلامت روان دارند و این عوامل می توانند میزانی از واریانس سلامت روان معلمان زن را تبیین کنند.

واژگان کلیدی: جهت گیری مذهبی، ابعاد شخصیت و سلامت روان

 

فهرست مطالب

فصل یکم:مقدمه پژوهش    ۲

مقدمه ۳

بیان مسئله ۵

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ۸

اهداف مشخص تحقیق  ۱۰

هدف اصلی  ۱۰

اهداف فرعی  ۱۰

فرضیه های تحقیق  ۱۰

تعاریف مفهومی و عملیاتی  ۱۱

تعاریف مفهومی  ۱۱

تعاریف عملیاتی  ۱۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش    ۱۳

تعریف سلامت روانی  ۱۴

سلامت روان زنان  ۱۷

مشخصه های سلامت روان  ۱۷

دیدگاه های مرتبط با سلامت روان  ۱۸

دیدگاه روان تحلیلی  ۱۸

دیدگاه هستی گرایی  ۲۱

دیدگاه انسان گرایی  ۲۳

دیدگاه شناختی  ۲۵

دیدگاه رفتار گرایی  ۲۷

تعریف دین  ۲۸

تاریخچه روان شناسی دین  ۲۹

مذهب و بهداشت روانی  ۳۱

نظریه های روان شناسی مرتبط با دین  ۳۵

نظریه یونگ   ۳۵

نظریه ویلیام جیمز  ۳۷

نظریه آلپورت   ۴۰

نظریه گالتون  ۴۱

نظریه هال  ۴۲

تعریف شخصیت   ۴۳

رویکرد صفات   ۴۶

نظریه گوردون آلپورت   ۴۷

نظریه ریموند بی کتل  ۴۸

نظریه هانس جی. آیزنک   ۴۹

مدل پنج عاملی صفات شخصیت   ۵۱

پیشینه تحقیق  ۵۷

پیشینه ی داخلی  ۵۷

پیشینه خارجی  ۶۰

فصل سوم: روش پژوهش    ۶۴

طرح پژوهش    ۶۵

متغیرهای پژوهش    ۶۵

جامعه آماری  ۶۵

نمونه و شیوه نمونه گیری  ۶۵

ابزار پژوهش    ۶۶

پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28 ) 66

پرسشنامه سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی مذهبی آلپورت   ۶۷

پرسشنامه شخصیت NEO-FFI مک کری و کاستا ۶۸

شیوه اجرا ۶۹

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹

فصل چهارم:یافته های پژوهش    ۷۱

الف. داده های  توصیفی  ۷۲

ب. داده های استنباطی  ۷۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  ۷۸

محدودیت های پژوهش    ۸۳

پیشنهادات   ۸۳

پیشنهادات پژوهشی  ۸۳

پیشنهادات کاربردی  ۸۴

منابع  ۸۵

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان در بین معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان کرمانشاه در سال ۹۴-۹۳”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...