رابطه تعارض زناشویی با نگرش دختران به ازدواج

تعداد 99 صفحه فایل word

چکیده

مقدمه: ازدواج یکی از مهم ترین مراحل زندگی هر فردی می تواند باشد. افراد در آستانه ازدواج بنا به بسیاری از شرایط تصمیم به انتخاب همسر می گیرند. عوامل زیادی می تواند روی نگرش به ازدواج تاثیر بگذارد. یکی از موضوعات نگرش های است که از خانواده ها به فرزندان منتقل میشود. خانواده های دچار تعارض نگرش فرزندان بخصوص فرزندان دختر را ممکن است تحت تاثیر خود قرار دهند. بنا به این موضوع، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تعارض والدین با نگرش فرزندان دختر به ازدواج  انجام پذیرفت.

روش اجراء: با توجه به اینکه این پژوهش یک مطالعه ای همبستگی بود تعداد 132 دانشجوی مجرد بصورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تعارض زناشویی (MCQ) و پرسشنامه نگرش به ازدواج لارنس(1992) استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که بین تعارض والدین و نگرش به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که تعارض والدین و نگرش غیر منطقی به ازدواج رابطه منفی ومستقیم دارد. یافته های پژوهش نشان داد که بین تعارض والدین و نگرش منطقی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یافته های پژوهش نشان دادندکه تعارض والدین یک پیش بینی کننده خوب برای نگرش به ازدواج است.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تعارض والدین می تواند برروی نگرش به ازدواج در فرزندان دختر تاثیر بگذارد. بنابراین لازم است در خصوص مشاوره به دختران در آستانه ازدواج و دارای والدین دچار تعارض توجه ویژه به عمل آید.

کلید واژه ها: انتخاب همسر، ازدواج، تعارض زناشویی، فرزندان دختر،

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………….. ذ

فصل یکم : مقدمهیپژوهش

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳- ضرورت واهمیت پژوهش………………………………………………………………….. ۴

۱-۴- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………… ۸

۱-۵- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………… ۸

۱-۶- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها………………………………………………………….. ۸

فصل دوم : پیشینه پژوهش

۲-۱- تعارض والدین……………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۱-  تعاریف تعارض والدین……………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۲ دیدگاههای تعارض زناشویی…………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۲-۱ دیدگاه سنتی……………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱-۱-۲- مشکلات زناشویی ازدیدگاه شناختی- رفتاری:……………………………………. ۱۳

۲-۱-۱-۳- تعارضات زناشویی ازدیدگاه تحولی………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۳-هشت کارکردمثبت تعارض ازنظر…………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۴-موضوعهای پدیدآورنده ی اختلافهای زناشویی:…………………………………….. ۵

۲-۱-۵-مقابله های ناکارآمد و غیر مفید……………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۶- تعریف جدیداززوج خوشبخت:………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۷- مقایسه باورهاوعقایدزوجهای سالم وغیرسالم:……………………………………. ۱۸

۲-۱-۸- هرم تعارض……………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۹- عوارض تعارض………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۱۰-تعارض وهیجانات مربوط به آن………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۱۱-مسایل مولد تعارض……………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۱۲-مراحل تعارض……………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۱۳-نقشهای جنستی وتعارضات روجین…………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۱۴-نظریه های مربوط به تعارض……………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۱۵- تعریف راهبردهای حل تعارض………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۱۶-بهترین سبک مؤثرمدیریت تعارض………………………………………………. ۲۷

۲-۱-۱۷- نگرش و نیاز دو مقوله در تعارض همسران…………………………………….. ۲۷

۲-۱-۱۸- نقش درک نیازهای همسردرمدیریت تعارض………………………………………….. ۲۸

۲-۱-۱۹-روشهای تسهیل کننده درکنترل تعارض………………………………………….. ۲۵

۲-۱-۲۰- مراحل کنترل تعارض…………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۲۱-رعایت قواعدحل تعارض……………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۲۲- سبک‌های غیرمؤثرومشکل‌ساز…………………………………………………… ۳۴

۲-۲- ازدواج…………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۲-تعریف ازدواج……………………………………………………………………. ۳۸

۲-۲-۳خانواده ونگرش به همسرگزینی……………………………………………………. ۲۷

۲-۲-۴- انتخاب همسروعوامل مؤثربرآن…………………………………………………………. ۴۰

۲-۲-۵-مراحل انتخاب همسر…………………………………………………………….. ۴۳

۲-۲-۶- ازدواج وخانواده دردوران نوین………………………………………………….. ۴۵

۲-۲-۷- رعایت قواعدحل تعارض………………………………………………………… ۵۰

۲-۲-۸- شیوه های انتخاب همسر…………………………………………………………. ۵۷

فصل سوم : روش پژوهش

۳-۱- روش پژوهش…………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۲- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۳- جامعه آماری،نمونه آماری،روش نمونه گیری………………………………………………. ۶۴

۳-۴-ابزار پژوهش……………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۵-نحوه گردآوری دادها……………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۶-تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. ۶۷

فصل چهارم : یافته های پژوهش

۴-۱ آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۲ آماراستنباطی………………………………………………………………………………… ۷۰

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

۵-۱- بحث …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۵-۲- نتیجه گیری………………………………………………………………………………… ۷۹

محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………… ۸۰

۵-۳- پیشنهادات…………………………………………………………………………………. ۸۱

۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………….. ۸۱

۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………… ۸۲

منابع…………………………………………………………………………………………….. ۸۲

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………. ۸۲

ب) منابع انگلیسی……………………………………………………………………………. ۸۶

پیوستها………………………………………………………………………………………… ۸۹

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه تعارض زناشویی با نگرش دختران به ازدواج”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...