رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی با صلاحیت اجتماعی در دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

تعداد 169 صفحه فایل word

چکیده

هدف از پژوهش حاضر،بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی وتفکر انتقادی با صلاحیت اجتماعی در دانشجویان روانشناسی دانشگاه رودهن بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن بودکه در سال 1394-1393 مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد مطالعه 181نفر (90دختر-91پسر)را در بر گرفته بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و روش نمونه‌گیری به شکل در دسترس بود. ابزار‌های پژوهش پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی مک کری و کوستا(1985)،تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون و فاسیون(1990) و کفایت اجتماعی فلنر(1990)بود. روش آماری پژوهش از طریق شاخص‌های مرکزی و شاخص‌های پراکندگی و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها:نتایج نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی و کفایت اجتماعی رابطه مثبت معنادار وجود دارد،بین تفکر انتقادی و کفایت اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد،بین ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی قادر به تبیین صلاحیت اجتماعی بودند. در نتیجه افراد با ویژگی‌های شخصیتی مناسبتر نسبت به دیگران شادتر بوده و ارتباط مثبتی با دیگران داشته و هدفمند بودن در زندگی و لذت بردن از تعاملات اجتماعی و همچنین رضایت از زندگی وحتی موفقیت تحصیلی بیشتری را تجربه کنند. پس بنابرین می‌توان پیش بینی نمود که با ویژگی‌های شخصیتی صحیح می‌توان تفکری انتقادی و اندیشمندانه و به تبع آن صلاحیت اجتماعی لازم را انتظار داشت.

کلید واژه‌ها:ویژگی‌های شخصیتی،تفکر انتقادی،صلاحیت اجتماعی،دانشجویان.

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصلاول : کلیاتتحقیق

مقدمه. ۳

۱-۱- بیانمسئله. ۶

۱-۲- ضرورت‌واهمیتپژوهش… ۸

۱-۳- اهدافپژوهش… ۹

۱-۳-۱- هدفکلی.. ۹

اهدافجزئی.. ۹

۱-۴- فرضیه‌ها ۱۰

۱-۴-۱- فرضیهکلی.. ۱۰

۱-۴-۲- فرضیه‌هایاختصاصی.. ۱۰

۱-۵- سوالپژوهش… ۱۰

۱-۶- متغیر‌هایپژوهش… ۱۰

۱-۶-۱- تعاریفمتغیرها ۱۱

فصلدوم : پیشینهوادبیاتپژوهش

۲-۱- شخصیت.. ۱۴

۲-۲- تعریفویژگی‌هایشخصیتیوشخصیت.. ۱۶

۲-۳- هرکسیشخصیتیدارد. ۱۷

۲-۴- ابعادشخصیت.. ۱۸

۲-۵- عواملاجتماعیشخصیت.. ۲۰

۲-۵-۱- تعلیموتربیت.. ۲۰

۲-۵-۲-نقشاولیهسال‌هایزندگی.. ۲۰

۲-۶- شکلگیریشخصیت.. ۲۰

۲-۷- مراحلتحولشخصیت.. ۲۱

۲-۸- نظریه‌هایتیپبندیشخصیت.. ۲۲

۲-۸-۱- ساختارشخصیتازدیدگاهفروید. ۲۳

۲-۸-۱-۱-نهاد. ۲۳

۲-۸-۲-۲- خود. ۲۳

۲-۸-۲-۳- فراخود. ۲۳

۲-۹- پویاییشناسیشخصیت.. ۲۴

۲-۱۰- اختلالاتشخصیت.. ۲۵

۲-۱۰-۱- اختلالاتطبقهاول. ۲۶

۲-۱۰-۲- اختلالاتطبقهدوم. ۲۶

۲-۱۰-۳- اختلالاتطبقهسوم. ۲۷

۲-۱۱- اهمیتتجاربشخصیدررشدشخصیت.. ۲۷

۲-۱۱-۱- A,Bویژگی‌هایشخصیتیوتمایزتیپ.. ۲۸

۲-۱۲- رابطهفرهنگوشخصیت.. ۳۰

۲-۱۳- رویکرد‌هایمهمشخصیت.. ۳۰

۲-۱۳-۱- روانکاوی.. ۳۰

۲-۱۳-۲- رویکردرفتارگرایی.. ۳۱

۲-۱۳-۳- رویکردانسانگرایی.. ۳۲

۲-۱۳-۴- رویکردشناختی.. ۳۲

۲-۱۳-۴-۱- نظریاتدربابشخصیت.. ۳۳

رشدروانی- جنسیفروید. ۳۳

نظریهآلفردآدلر. ۳۴

تیپسلطه‌گر. ۳۵

تیپگیرنده ۳۵

تیپاجتنابکننده ۳۵

تیپسودمنداجتماعی.. ۳۵

۲-۱۳-۴-۲- نظام‌هایشخصیتازنظریونگ… ۳۵

نظریهکارلیونگ… ۳۵

نگرش‌هاازدیدگاهیونگ… ۳۶

۲-۱۳-۴-۳- تیپ‌هایروانشناختییونگ… ۳۶

– تیپبرون‌گرایمتفکر. ۳۶

– تیپبرون‌گرایحسی.. ۳۷

-تیپدرونگرایمتفکر. ۳۷

– تیپدرون‌گرایحسی.. ۳۷

– تیپدرون‌گرایشهودی.. ۳۷

۲-۱۳-۵-ساختارشخصیت.. ۳۸

نظریهگوردونآلپورت.. ۳۸

نظریهکتل.. ۳۹

نظریهآیزنکدربارهیشخصیت.. ۴۰

برون‌گرایی.. ۴۱

۲-۱۴- روانرنجورخویی (ثبات – بی‌ثباتی) ۴۲

۲-۱۵- روانپریش‌خویی.. ۴۲

۲-۱۶- الگویپنجعاملیدرصفاتشخصیت.. ۴۳

۲-۱۵-۱- عصبیتیاروانرنجورخویی-N.. 44

۲-۱۵-۲- برونگرایی-E. 44

۲-۱۵-۳- پذیرابودنیاگشودگینسبتبهتجربه-O.. 45

۲-۱۵-۴- سازگارییامطبوعبودن-A.. 45

۲-۱۵-۵- مسئولیتپذیرییاوظیفهشناسی-C. 45

۲-۱۶- پرورشوایجادمهارتتفکرانتقادی.. ۴۵

۲-۱۷- تفکرچیست؟. ۴۶

۲-۱۷-۱- تعریفتفکرانتقادی.. ۴۶

۲-۱۷-۲- نظریاتدربابتفکرانتقادی.. ۴۷

۲-۱۷-۳- هدفتفکرانتقادی.. ۵۰

۲-۱۷-۴- اهمیتتفکرانتقادی.. ۵۰

۲-۱۷-۵- ویژگی‌هایتفکرانتقادی.. ۵۱

۲-۱۷-۶- بررسیفرایندتفکرانتقادی.. ۵۲

۲-۱۷-۷- فرقبینتفکرانتقادیوتفکرعادی.. ۵۳

۲-۱۷-۸- تفکرانتقادیازبعدمهارت‌هاونگرش‌ها ۵۴

ششمهارتتفکرانتقادیهمراهباخردهمهارت‌هایآن. ۵۵

۲-۱۷-۹- مبانیتفکرانتقادی.. ۵۶

۲-۱۸- صلاحیتاجتماعیچیست؟. ۵۹

۲-۱۹- ویژگی‌هایشایستگی.. ۶۱

درارتباطباشغل. ۶۱

۲-۱۹-۱- قابلارزیابیوآموزش… ۶۱

۲-۱۹-۲- وجوهمختلفشایستگیاجتماعی.. ۶۴

۲-۱۹-۳- خودخواهیوابرازوجود. ۶۵

۲-۱۹-۴- تکنیک‌هایخاصجراتآموزی(ابرازوجود) ۶۶

۲-۱۹-۵- همدلی.. ۶۸

۲-۱۹-۵-۱- حوزه‌هایمهمهمدلی.. ۶۹

۲-۱۹-۵-۲- تحملابهام. ۷۰

۲-۲۰- پژوهش‌هایانجامشدهدرداخلایران. ۷۱

۲-۲۰-۱- پژوهش‌هایداخلی.. ۷۱

۲-۲۰-۲- پژوهش‌هایخارجی.. ۹۱

فصلسوم : روشتحقیق

۳-۱- مقدمه. ۹۷

۳-۲- نوعروشتحقیق. ۹۷

۳-۳- جامعهآماری.. ۹۸

۳-۴- نمونهوروشنمونهگیری.. ۹۸

۳-۵- ابزارپژوهش… ۹۹

۳-۵-۱- پرسشنامه شخصیتی پنج عاملیNEO-FFI 99

عوامل پنج گانه شخصیت.. ۱۰۰

روش نمره گذاری وتفسیر. ۱۰۰

۳-۵-۲- پرسشنامه تفکرانتقادی کالیفرنیا ۱۰۳

۳-۵-۳- پرسشنامه کفایت اجتماعی.. ۱۰۶

۳-۶- روش اجرا ۱۰۸

۳-۷- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. ۱۰۸

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه. ۱۱۱

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

 مقدمه. ۱۲۵

۵-۱- محدودیت‌هایپژوهش… ۱۳۳

۵-۲- پیشنهاد‌های پژوهش… ۱۳۳

۵-۳- پیشنهاد‌های کاربردی.. ۱۳۴

منابع ومآخذ. ۱۳۵

چکیده لاتین. ۱۵۳

 

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱ شاخص‌های توصیفی کفایت اجتماعی،ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی…………………………………. ۱۱۱

جدول ۴-۲ آزمون‌های نرمال بودن در متغییرها…………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

جدول ۴-۳ ماتریس همبستگی رابطه میان متغییرهای کفایت اجتماعی،تفکر انتقادی و ویژگی‌های شخصیتی……….. ۱۱۸

جدول ۴-۴ خلاصه مدل رگرسیون ویژگیهای شخصیتی و کفایت اجتماعی…………………………………………………… ۱۱۹

جدول ۴-۵ ضرایب رگرسیون شخصیت و کفایت اجتماعی………………………………………………………………………… ۱۲۰

جدول ۶-۴ خلاصه مدل رگرسیون تفکر انتقادی و کفایت اجتماعی…………………………………………………………….. ۱۲۳

جدول ۷-۴ ضرایب رگرسیون کفایت اجتماعی و تفکرانتقادی…………………………………………………………………….. ۱۲۳

جدول ۴-۸ خلاصه مدل رگرسیون ویژگیهای شخصیتی و تفکر انتقادی………………………………………………………… ۱۲۴

جدول ۴-۹ ضرایب رگرسیون شخصیت و تفکرانتقادی………………………………………………. ۱۲۵

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱۳ پراکنش رابطه روان رنجور خویی و کفایت اجتماعی………………………………………………………………. ۱۲۱

نمودار ۴-۱۴ پراکنش رابطه برون گرایی و کفایت اجتماعی………………………………………………………………………… ۱۲۱

نمودار ۴-۱۵ پراکنش رابطه گشودگی و کفایت اجتماعی………………………………………………………………………….. ۱۲۱

نمودار ۴-۱۶ پراکنش رابطه موافق بودن و کفایت اجتماعی………………………………………………………………………… ۱۲۲

نمودار ۴-۱۷ پراکنش رابطه وظیفه شناسی و کفایت اجتماعی………………………………………………………………………. ۱۲۲

نمودار ۴-۱۸ پراکنش رابطه تفکر انتقادی و کفایت اجتماعی………………………………………………………………………. ۱۲۴

نمودار ۴-۱۹ پراکنش رابطه روان رنجور خویی و تفکر انتقادی……………………………………………………………………. ۱۲۵

نمودار ۴-۲۰ پراکنش رابطه برون گرایی و تفکرانتقادی……………………………………………………………………………… ۱۲۶

نمودار ۴-۲۱ پراکنش رابطه گشودگی و تفکرانتقادی………………………………………………………………………………… ۱۲۶

نمودار ۴-۲۲ پراکنش رابطه موافق بودن و تفکرانتقادی………………………………………………………………………………. ۱۲۶

نمودار ۴-۲۳ پراکنش رابطه وظیفه شناسی و تفکرانتقادی……………………………………………………………………………. ۱۲۷

پیوست

نمودار ۴-۱ هیستوگرام توزیع فراوانی کفایت اجتماعی………………………………………………………………………………. ۱۴۹

نمودار ۴-۲ هیستوگرام توزیع فراوانی روان رنجورخویی……………………………………………………………………………. ۱۴۹

نمودار ۴-۳ هیستوگرام توزیع فراوانی برون گرایی…………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

نمودار ۴-۴ هیستوگرام توزیع فراوانی گشودگی……………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

نمودار ۴-۵ هیستوگرام توزیع فراوانی موافق بودن…………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

نمودار ۴-۶ هیستوگرام توزیع فراوانی وظیفه شناسی…………………………………………………………………………………… ۱۵۰

نمودار ۴-۸ هیستوگرام توزیع فراوانی تفکرانتقادی…………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

نمودار ۸-۴ هیستوگرام توزیع فراوانی ارزشیابی…………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

نمودار ۴-۹ هیستوگرام توزیع فراوانی استنباط…………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

نمودار ۴-۱۰ هیستوگرام توزیع فراوانی تحلیل…………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

نمودار ۴-۱۱ هیستوگرام توزیع فراوانی قیاسی…………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

نمودار ۴-۱۲ هیستوگرام توزیع فراوانی استقرایی……………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

 

 

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI

پرسشنامه کفایت اجتماعی

پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………..۱۵۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی با صلاحیت اجتماعی در دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...