رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تعداد 120 صفحه فایل word

چکیده

هدف: این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در میان دانشجویان صورت پذیرفته است.

روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بودند. در این پژوهش روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بود و حجم نمونه با مراجعه به جدول مورگان 260 نفر برآورد گردید. در این پژوهش سه متغیر موردبررسی قرار گرفتند، لذا به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه مهارت‎های ارتباطی بارتون جی-ای (1990)، پرسشنامه هوش هیجانی بار-اون (1997) و پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) استفاده‌شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که بین مهارت کلامی با هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سایر مؤلفه‌های هوش هیجانی با مهارت‌های شنودی و بازخوردی ارتباط معناداری وجود ندارد و تنها بین مؤلفه بین فردی با مهارت شنودی و بازخوردی رابطه معنی‌داری وجود دارد. مؤلفه گسترش آگاهی هوش معنوی با مهارت کلامی رابطه معناداری داشت و هیچ‌یک از مؤلفه‌های دیگر هوش معنوی با مهارت‌های کلامی، شنودی و بازخوردی ارتباط معناداری نداشتند.

بحث: این مطالعه نشان داد افرادی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند در شرایط برقراری ارتباطات انسانی از مهارت‎های کلامی بالاتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها: مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی ، هوش معنوی، دانشجویان.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده. ۱

فصل یکم: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مساله. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۸

۱-۴ اهداف پژوهش…. ۹

۱-۴-۱ اهداف فرعی.. ۹

۱-۵ فرضیه‌های پژوهش…. ۹

۱-۶ متغیرهای پژوهش…. ۹

۱-۷ تعریف متغیرها ۱۰

۱-۷-۱ تعاریف نظری.. ۱۰

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی.. ۱۰

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه. ۱۲

۲-۲ مهارت‎های ارتباطی.. ۱۲

۲-۲-۱-تعریف ارتباط.. ۱۲

۲-۲-۲- ویژگی‌های ارتباطات… ۱۵

۲-۲-۳ عناصر و اجزای ارتباط.. ۱۹

۲-۲-۴ انواع ارتباطات… ۲۰

۲-۲-۵ موانع ارتباطات… ۲۰

۲-۲-۶ تفاوت‌های قدرت به‌عنوان مانعی در ارتباطات… ۲۳

۲-۲-۷ تفاوت ارتباطات در عصر گذشته با عصرحاضر. ۲۵

۲-۲-۸ مدل‌های ارتباطات… ۲۶

۲-۲-۹ مهارت‎های ارتباطی.. ۲۷

۲-۲-۹-۱ تعریف مهارت‎های ارتباطی.. ۲۷

۲-۲-۹-۲ انواع مهارت‌های ارتباطی.. ۲۸

۲-۳ هوش هیجانی.. ۳۰

۲-۳-۱ هیجان و هوش هیجانی.. ۳۰

۲-۳-۲ رابطه هیجان با تفکر. ۳۱

۲-۳-۳ اساس زیستی و هوش هیجانی.. ۳۱

۲-۳-۴ تاریخچه هوش هیجانی.. ۳۳

۲-۳-۵ تئوری هوش هیجانی و هوش معنوی سالووی و مایر. ۳۴

۲-۳-۶ مفاهیم اساسی هوش هیجانی و هوش معنوی از دیدگاه مایر و سالووی.. ۳۵

۲-۳-۷ تئوری هوش هیجانی و هوش معنوی گلمن.. ۳۵

۲-۳-۸ مفاهیم اساسی هوش هیجانی از دیدگاه گلمن.. ۳۶

۲-۳-۸-۱ مؤلفه‌های خودآگاهی.. ۳۶

۲-۳-۸-۲ مؤلفه خود تدبیری.. ۳۶

۲-۳-۸-۳ مؤلفه خود انگیزی.. ۳۷

۲-۳-۸-۴ مؤلفه همدلی.. ۳۷

۲-۳-۹ هوش هیجانی از دیدگاه بار-اون. ۳۸

۲-۳-۱۰ آموزش و یادگیری هوش هیجانی.. ۳۹

۲-۴ هوش معنوی.. ۴۰

۲-۴-۱ هوش… ۴۰

۲-۴-۲ معنویت… ۴۱

۲-۴-۳ هوش معنوی و مؤلفه‌های آن. ۴۲

۲-۴-۴ رشد هوش معنوی.. ۴۶

۲-۴-۵ هوش معنوی و سلامت روانی.. ۴۸

۲-۵ چارچوب نظری پژوهش…. ۵۰

۲-۶ پیشینه پژوهشی.. ۵۱

۲-۶-۱ پیشینه خارجی.. ۴۹

۲-۶-۲ پیشینه داخلی.. ۵۲

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه. ۵۷

۳-۲ روش پژوهش…. ۵۷

۳-۳ جامعه آماری.. ۵۷

۳-۴ برآورد حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. ۵۷

۳-۵ روش گرد‌آوری اطلاعات… ۵۷

۳-۶ ابزار اندازه‌گیری.. ۵۸

۳-۶-۱ پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی.. ۵۸

۳-۶-۲ پرسشنامه هوش هیجانی بار-اون. ۵۸

۳-۶-۳ پرسشنامه هوش معنوی.. ۶۰

۳-۶ روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات… ۶۱

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش

۴-۱ مقدمه. ۶۳

۴-۲ آمار توصیفی.. ۶۳

۴-۲-۱ توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی.. ۶۴

۴-۲-۱-۱ توزیع فراوانی سن آزمودنی‎ها ۶۴

۴-۲-۱-۲ توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی‎ها ۶۵

۴-۲-۱-۳ توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی‎ها ۶۶

۴-۲-۱-۴ توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی‎ها ۶۷

۴-۲-۲ شاخص‌های توصیفی متغیر مهارت‌های ارتباطی.. ۶۸

۴-۲-۳ شاخص‌های توصیفی متغیر هوش هیجانی.. ۶۸

۴-۲-۴ شاخص‌های توصیفی متغیر هوش معنوی.. ۶۹

۴-۳ آمار استنباطی.. ۶۹

۴-۳-۱ فرضیه ۱. ۶۹

۴-۳-۲ پیش‌بینی تغییرات مهارت‌های ارتباطی بر اساس هوش هیجانی.. ۷۰

۴-۳-۲-۱ معادله خط رگرسیون هوش هیجانی و مهارت کلامی.. ۷۱

۴-۳-۳ فرضیه ۲. ۷۲

۴-۳-۴ فرضیه ۳. ۷۳

۴-۳-۵ پیش‌بینی تغییرات مهارت کلامی بر اساس مولفه‌های هوش هیجانی.. ۷۴

۴-۳-۵-۱ معادله خط رگرسیون مولفه‌های هوش هیجانی و مهارت کلامی.. ۷۵

۴-۳-۶ پیش‌بینی تغییرات مهارت شنودی بر اساس مولفه‌های هوش هیجانی.. ۷۶

۴-۳-۶-۱ معادله خط رگرسیون مولفه‌های هوش هیجانی و مهارت شنودی.. ۸۰

۴-۳-۷ پیش‌بینی تغییرات مهارت بازخوردی بر اساس مولفه‌های هوش هیجانی.. ۸۰

۴-۳-۷-۱ معادله خط رگرسیون مولفه‌های هوش هیجانی و مهارت بازخوردی.. ۸۰

۴-۳-۷ فرضیه ۴. ۷۸

۴-۳-۸ پیش‌بینی تغییرات مهارت کلامی بر اساس مولفه‌های هوش معنوی.. ۷۹

۴-۳-۸-۱ معادله خط رگرسیون مولفه‌های هوش معنوی و مهارت کلامی.. ۸۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ مقدمه. ۸۲

۵-۲ تبیین نتایج حاصل از فرضیات پژوهش…. ۸۲

۵-۳ بحث و نتیجه‌گیری.. ۸۸

۵-۴ محدودیت‌های پژوهش…. ۹۰

۵-۵ پیشنهاد‌های برآمده از نتایج پژوهش…. ۸۷

۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی.. ۹۱

منابع.. ۹۲

پیوست‌ها ۱۰۰

فهرست جداول

جدول ۳- ۱ مؤلفه‌های مهارت‌های ارتباطی.. ۵۹

جدول ۳- ۲ مؤلفه‌های هوش هیجانی.. ۶۰

جدول ۳- ۳ جدول نمره‌گذاری طیف لیکرت پرسشنامه هوش معنوی.. ۶۱

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی سن.. ۶۶

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی جنسیت… ۶۷

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی تحصیلات… ۶۸

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی وضعیت تأهل.. ۶۹

جدول ۴-۵ میزان آماره‌های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر مهارت‎های ارتباطی.. ۷۰

جدول ۴-۶ میزان آماره‌های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر هوش هیجانی.. ۷۱

جدول ۴-۷ میزان آماره‌های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر هوش معنوی.. ۷۲

جدول ۴-۸ ماتریس همبستگی رابطه بین مهارت‎های ارتباطی (کلامی، شنودی و بازخوردی) و هوش هیجانی   ۷۳

جدول ۴-۹ خلاصه الگوی رگرسیون بین هوش هیجانی و (مهارت‎های کلامی، شنودی، بازخوردی) ۷۴

جدول ۴-۱۰ ماتریس همبستگی رابطه بین مهارت‎های ارتباطی و هوش معنوی.. ۷۵

جدول ۴-۱۱ ماتریس همبستگی رابطه بین مؤلفه‌های هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی.. ۷۶

جدول ۴-۱۲ خلاصه الگوی رگرسیون بین مولفه‌های هوش هیجانی و مهارت کلامی………………. ۷۷

جدول ۴-۱۳ خلاصه الگوی رگرسیون بین مولفه‌های هوش هیجانی و مهارت شنودی.. ۷۹

جدول ۴-۱۴ خلاصه الگوی رگرسیون بین مولفه‌های هوش هیجانی و مهارت بازخوردی.. ۸۰

جدول ۴-۱۵ ماتریس همبستگی رابطه بین مؤلفه‌های هوش معنوی و مهارت‎های ارتباطی.. ۸۱

جدول ۴-۱۶ خلاصه الگوی رگرسیون بین مولفه‌های هوش معنوی و مهارت کلامی.. ۸۲

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ نمودار سن آزمودنی‌ها ۶۶

نمودار ۴-۲ نمودار جنسیت آزمودنی‎ها ۶۷

نمودار ۴-۳ نمودار میزان تحصیلات آزمودنی‎ها ۶۸

نمودار ۴-۴ نمودار وضعیت تأهل آزمودنی‎ها ۶۹

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...