رابطه بین ارزیابی میزان استرس رویدادهای زندگی وتیپ شخصیت دربیماران مبتلا به ام اس درکرمانشاه سال۹۴-۹۳

تعداد 120 صفحه فایل word

چكيده

مولتيپل اسكلروزيس(ام اس) يك بيماري وابسته به سيستم ايمني باعلل ناشناخته است ويكي ازمهم ترين بيماري هاي ناتوان كننده دربالغين است كه بخش ميلين سيستم اعصاب مركزي درآن درگير وتخريب مي شود.هدف اين مطالعه ارزيابي ميزان استرس رويدادهاي زندگي وتيپ شخصيت دربيماران مبتلا به ام اس بيمارستان امام رضا(ع)كرمانشاه مي باشد.تعداد50نفر(26مردو24زن )مبتلا به بيماري ام اس دراين پژوهش به پرسشنامه تيپ شخصيت اسپنسرومقياس افسردگي اضطراب استرس(DASS-21)پاسخ دادند.يافته هاي پژوهش نشان دادندكه بين تيپ شخصيتيAواسترس رويدادهاي زندگي افراد رابطه معني دار وجوددارد و همچنين بين تيپ شخصيتيBواسترس رويدادهاي زندگي دربيماران مبتلابه ام اس رابطه وجوددارد. همچنين نتايج نشان دادند بين استرس رويدادهاي زندگي باتوجه به نوع تيپ شخصيتي بيماران مبتلابه ام اس تفاوت معني داري درسطحp<0/01وجوددارد.همچنين بين مؤلفه هاي استرس رويدادهاي زندگي(استرس،اضطراب وافسردگي)دربيماران مبتلابه ام اس باتوجه به نوع تيپ شخصيتي آن ها تفاوت معني داري درسطح p<0/01 مشاهده مي شود.

واژه هاي كليدي:استرس،بيماري ام اس،تيپ شخصيتي

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه          

۱-۱ مقدمه  پژوهش………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………….۲

۱-۲ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….۷

۱ -۴  اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۴-۱  هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۴-۲  اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۵ فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵-۱ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵-۲ فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۶ تعاریف مفهومی وعملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-۱ تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۲-۱ استرس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۱-۱ تاریخچه استرس………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۲ تعاریف استرس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲ علت های استرس………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۱ دگرگونیهای زندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۲  گرفتاریهای زندگی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۳ برخی‌ از علل‌ شایع‌ استرس‌ …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۴ انواع استرس………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۴-۱ یوسترس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۴-۲ نوسترس………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۴-۳ دیسترس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۵ نشانه‌های استرس…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۶ فیزیولوژی استرس………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۶-۱ نقش دستگاه عصبی………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۶-۲ نقش دستگاه عصبی درون ریز……………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۶-۳ غدد فوق کلیوی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۷ نقش ارزیابی شناختی استرس…………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۸  استرس و نگرشهای مربوط به آن…………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۸-۱ روی آورد روان – تنی سنتی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

الف- روی آورد روان تحلیل گری زیگموند فروید …………………………………………………………………………………………………۲۵

ب- پزشکی روان – تنی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۸-۲  استرس به عنوان پاسخ درونی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

الف- سندروم کلی سازگاری………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

ب-عوامل محیطی استرس……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۹ واکنش(پاسخ)به تجربیات استرس زا……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۹-۱ پاسخ هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۹-۲ پاسخ جسمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۹-۳ پاسخ روانی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۱۰ رویدادهای زندگی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۱۱ ام اس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱۲ تاریخچه پزشکی ام اس………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۱۳ تشخیص ام اس………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۱۴ توالی بیماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱۵ علائم اصلی ام‌اس………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۱۶ اپیدمیولوژی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۱۶-۱ بروز و شیوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۱۶-۲ اسکلروز منتشر در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲ -۱۶-۳ عوامل خطرساز محیطی…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۱۷ علت بیماری ام اس……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۱۸ انواع فاکتورهای تشدید کننده………………………………………………………..….………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱۹  فرضیه بهداشتی و نقش ویروس اپشتین بار……………………………………….…………..………………………………………………….. ۴۳

۲-۲۰ روش های مقابله باام اس……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۲۱ تیپ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۲۲ نظریه های شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۲۳ تعاریف شخصیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۲۴ عوامل بوجود آورنده شخصیت……………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۲۵ رشد شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۲۶  ویژگی شخصیتی نوع (( الف )) یا ((ب)) و استرس ……………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۲۷ پژوهشهای انجام شده درداخل وخارج…………………………………………………………………………………………………………………۶۰

۳-۱ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………….……………..………………………. ۶۹

۳-۲ متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۳-۴ روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۳-۵ حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

۳-۶  ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۳-۷ روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۳-۸ روش آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۱ یافته های توصیفی پژوهش……………………………………………………………………..………..…………………………………………….۷۴

۴-۲  یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۴-۲-۱ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۲-۲ فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۵-۱ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۵-۲ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

  منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه بین ارزیابی میزان استرس رویدادهای زندگی وتیپ شخصیت دربیماران مبتلا به ام اس درکرمانشاه سال۹۴-۹۳”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...