رابطه انگیزش و خلاقیت با عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه اول شهرستان کنگاور

تعداد 128 صفحه فایل word

چکیده

یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت است چگونگی ارتباط بین انگیزش و خلاقیت با عملکرد شغلی است.

در آموزش و پرورش معلمان مدارس را یکی از مهم ترین عوامل خلاق در امر آموزش و پرورش می دانند زیرا امر تدریس و یادگیری که محور تمامی فعالیت های آموزش و پرورش است به گونه عمده در مدرسه صورت می گیرد به همین دلیل بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و انگیزش در بین دبیران، اصلی جدایی ناپذیر در مدیریت هر نظام پویا است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط انگیزش خلاقیت با عملکرد شغلی دبیران مدارس متوسطه ی اول شهرستان کنگاور است روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و در زمره ی پژوهش های کاربردی قرار می گیرد جامعه ی آماری شامل تمامی دبیران مقطع متوسطه اول شهرستان کنگاور است و بر اساس جدول مورگان 200نفر از دبیران به شیوه ی تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند برای گردآوری داده ها از 3 پرسشنامه انگیزش شغلی، خلاقیت و عملکرد شغلی استفاده شد پرسشنامه ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.

یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباط معنادار قوی و مثبتی بین میزان خلاقیت، انگیزش و عملکرد شغلی در افراد وجود دارد.

 نتیجه گیری در پایان با استفاده از نتایج پژوهش راهکارهای برای ارتقای توانمندی خلاقیت و ارتقای انگیزه آنها برای داشتن عملکرد بهتر در مدارس و سایر مراکز مشابه ارائه شد.

 کلمات کلیدی  :رابطه انگيزش ،خلاقيت، عملكرد شغلي، مقطع متوسطه

 فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

فصل یکم : مقدمه پژوهش

مقدمه                                                ۲

بیان مسئله                                          ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق                                      ۹

اهداف پژوهش                                         ۱۰

فرضیه های پژوهش                                     ۱۱

تعاریف مفهومی- عملیاتی                                   ۱۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

شناسایی متغیرها                                          ۱۴

نظریه های عملکرد شغلی                               ۱۹

عملکرد سازمانی                                           ۲۲

انگیزش                                               ۲۳

دیدگاه مهارت های انگیزش                                  ۲۸

انواع صفات انگیزش                                   ۳۰

تبحر شخصی                                           ۳۰

صفات مجموعه اضطراب                                       ۳۱

پیشینه ی پژوهش                                      ۳۳

نظریه های انگیزش                                    ۳۶

نظریه های معاصر انگیزش                                   ۴۰

نظریه نیازهای بالفعل مورای                               ۴۱

نظریه انگیزش و بهداشت روانی                                  ۴۲

نظریه نیازهای سه گانه مک کللند                               ۴۳

نظریه های فرایندی                                   ۴۴

نظریه انتظار                                        ۴۴

تئوری انتظار و عدالت                                     ۴۵

فنون انگیزش و کاربرد آن ها در سازمان                             ۴۵

بخش دوم: خلاقیت                                      ۴۸

پیشینه خلاقیت                                        ۴۸

مفهوم خلاقیت                                         ۴۹

ارزشیابی پروژه ای                                   ۵۲

تعریف خلاقیت و مولفه های آن                               ۵۳

ویژگی های خلاقیت                                     ۵۴

تفاوت خلاقیت با نوآوری                               ۵۵

ویژگی های شخصیت خلاق                                 ۵۷

بهره وری در سازمان و توسعه نیروی انسانی                      ۵۸

تعریف خلاقیت از دیدگاه روان شناسی                             ۵۹

موانع خلاقیت                                         ۵۹

رابطه کارایی خلاقیت در مدیریت                                 ۶۲

راه های رشد خلاقیت                                   ۶۴

فرآیند خلاقیت                                        ۶۵

روش های انگیزش به خلاقیت و نوآوری                             ۶۸

فنون ایجاد رغبت به خلاقیت                                 ۷۰

ویژگی های افراد خلاق                                      ۷۳

مقایسه معلمان خلاق با غیرخلاق                                  ۷۴

جمع بندی                                        ۷۵

پیشینه تحقیقات داخلی                                    ۷۹

تحقیقات خارجی                                       ۸۳

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش                                           ۸۷

متغیرهای پژوهش                                      ۸۷

جامعه آماری                                         ۸۷

حجم نمونه و روش نمونه گیری                               ۸۸

ابزار پژوهش                                         ۸۸

روائی و پایائی                                           ۸۸

روش اجرای پژوهش                                     ۹۰

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                ۹۱

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های توصیفی پژوهش                                   ۹۳

آمار استنباطی                                            ۹۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

تفسیر نتایج                                         ۹۹

محدودیت ها                                          ۱۰۲

پیشنهادات                                           ۱۰۲

منابع                                                ۱۰۴

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان                                                صفحه

جدول۴-۱ میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی های بر حسب سن             ۹۳

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر اساس وضعیت تاهل          ۹۴

جدول ۴-۳میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای انگیزش                   ۹۴

جدول ۴-۴ میانگین و انحراف استاندارد متغیر خلاقیت و عملکرد شغلی             ۹۵

جدول ۴-۵ ماتریس همبستگی بین انگیزش و عملکرد شغلی                 ۹۵

جدول ۴-۶ ماتریس همبستگی متغیرهای خلاقیت و عملکرد شغلی             ۹۶

جدول ۴-۷ نتایج رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی توسط انگیزش و خلاقیت         ۹۷

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه انگیزش و خلاقیت با عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه اول شهرستان کنگاور”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...