رابطه ابعاد معنویت و کمال گرایی با کنترل خشم و تنیدگی در دانشجویان علوم قرآنی کرمانشاه

تعداد 124 صفحه فایل word

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد معنویت و کمال گرایی با کنترل خشم و تنیدگی در دانشجویان علوم قرآنی کرمانشاه بود. به این منظور پژوهش با مراجعه به فرمول کوکران از بین کل دانشجویان، تعداد 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که این تعداد شامل 134 نفر دانشجوی دختر و 100 نفر دانشجوی پسر بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. جهت جمع آوری داده ها از  پرسشنامه کمالگرایی اهواز، پرسشنامه ابعاد معنویت شهیدی و فرج نیا(1391)، پرسشنامه خشم باس و پری (1992) و پرسشنامه تنیگی بک  استفاده شد. نتایج  نشان داد بین معنویت با کنترل خشم در دانشجویان علوم قرآنی کرمانشاه رابطه وجود دارد و نیز بین معنویت با تنیدگی در دانشجویان علوم قرآنی کرمانشاه رابطه وجود دارد و همچنین بین کمال گرایی با کنترل خشم در دانشجویان علوم قرآنی کرمانشاه رابطه وجود دارد و بین کمال گرایی با تنیدگی در دانشجویان علوم قرآنی کرمانشاه رابطه وجود دارد و در نهایت نتایج نشان داد، معنویت و کمال گرایی توان پیش بینی کنترل خشم را دارند.

کلید واژه ها: ابعاد معنویت، کنترل خشم، تنیدگی، کمال گرایی، دانشجویان، علوم قرآنی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه. ۳

۱-۲بیان مسئله. ۴

۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش. ۶

۱-۴اهداف پژوهش. ۷

۱-۴-۱هدف اصلی پژوهش. ۷

۱-۴-۲اهداف فرعی پژوهش. ۸

۱-۵فرضیه های پژوهش. ۸

۱-۶تعاریف متغیرهای پژوهش. ۸

۱-۶-۱تعاریف مفهومی متغیرها. ۸

۱-۵-۲تعاریف عملیاتی متغیرها. ۱۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

بخش اول: چارچوب نظری و پیشینه‌ی مطالعاتی. ۱۳

۲-۱ تنیدگی. ۱۳

۲-۱-۱ تعاریف تنیدگی. ۱۳

۲-۱-۲ نظریه های تنیدگی. ۱۷

۲-۱-۲-۱ نظریه هانس سلیه . ۱۷

۲-۱-۲-۲ نظریه تنیدگی عینی. ۱۹

۲-۱-۲-۳ نظریه زمینه قبلی. ۱۹

۲-۱-۲-۴ نظریه های الگوی شخصیت. ۲۰

۲-۱-۳ تفاوت تنیدگی با اضطراب. ۲۲

۲-۲ کنترل خشم. ۲۴

۲-۲-۱تعریف خشم. ۲۴

۲-۲-۲ خصومت. ۲۵

۲-۲-۳عوامل برانگیزاننده خشم. ۲۵

۲-۲-۴ده علت خشم افراد. ۲۶

۲-۲-۵ علائم هشدار دهنده نشانه های خشم. ۲۷

۲-۲-۶ نشانه های جسمانی همراه با خشم. ۲۷

۲-۲-۷نشانه های رفتاری خشم. ۲۸

۲-۲-۸ نشانه های هیجانی. ۲۸

۲-۲-۹نشانه های شناختی. ۲۹

۲-۲-۱۰باورهای غلط در ابراز خشم. ۲۹

۲-۲-۱۱خشم در محیط کار. ۳۰

۲-۲-۱۲راههای مهار و کنترل خشم. ۳۱

۱.کنترل زبان. ۳۱

۲.به تعویق انداختن خشم. ۳۱

۳.نفس عمیق بکشید. ۳۲

۴.از مسائل و مشکلات جزیی عصبانی نشوید. ۳۲

۵.اهمیت ندهید. ۳۲

۶.دیدگاه‌های مختلف را مد نظر قرار دهید. ۳۳

۷.کمی قدم بزنید تا خشمتان فروکش کند. ۳۳

۸.قبل از نشان دادن هرگونه واکنش، توضیح بخواهید   ۳۳

۹.از قانون ۱۰ ثانیه ای استفاده کنید. ۳۳

۱۰.باکسی که می تواند آرامتان کند حرف بزنید. ۳۴

۱۱.برای از بین بردن عصبانیتتان ورزش کنید. ۳۴

۱۲.ببینید چه چیز باعث عصبانیتتان می شود. ۳۴

۱۳.همکارانتان را بشناسید. ۳۵

۱۴.واکنش افراد دیگر را پیش بینی کنید. ۳۵

۱۵.خود را برای حفظ آرامش آماده کنید. ۳۵

۱۶.شروع به نوشتن کنید. ۳۵

۱۷.قبل از نوشتن هر ایمیل نامحترمانه کمی صبر کنید   ۳۶

۲-۳ کمال گرایی. ۳۶

۲-۳-۱تاریخچه کمال گرایی. ۳۶

۲-۳-۲ تعاریف کمال گرایی. ۳۸

۲-۳-۳ نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی   ۳۹

۲-۳-۳-۱ ابعاد کمال گرایی. ۳۹

۲-۳-۳-۲ نظریه های کمال گرایی. ۴۱

۲-۳-۳-۲-۱ نظریه فروید. ۴۱

۲-۳-۳-۲-۲ نظریه کاری هورنای. ۴۱

۲-۳-۳-۲-۳ نظریه آدلر. ۴۳

۲-۳-۳-۲-۴ نظریه ی پرلز. ۴۴

۲-۳-۴عوامل موثر بر کمال گرایی. ۴۵

۲-۳-۵ تفاوت های  افراد در کمال گرایی. ۵۰

۲-۴ ابعاد معنویت. ۵۰

۲-۴-۱ معنویت چیست؟. ۵۰

۲-۴-۲ مفهوم معنویت در اسلام و مسیحیت و تفاوت های آن   ۵۳

۲-۴-۳منبع معنویت. ۵۴

۲-۴-۴معنویت در غرب. ۵۸

۲-۲ پیشینه پژوهش. ۶۲

۲-۲-۱ پیشینه داخلی پژوهش. ۶۲

۲-۲-۲ پیشنه خارجی پژوهش. ۶۵

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۲ روش پژوهش. ۶۸

۳-۳ متغیرهای پژوهش. ۶۸

۳-۴ جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری. ۶۸

۳-۵ ابزار  پژوهش. ۶۸

۱-پرسش نامه کمال گرایی اهواز. ۶۹

۲-پرسش نامه سنجش ابعاد معنویت. ۶۹

۳-پرسش نامه خشم باس و پری. ۷۰

۴-پرسش نامه تنیدگی بک. ۷۱

۳-۶ روش اجرای پژوهش. ۷۱

۳-۷روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها. ۷۱

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۴-۲  شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش. ۷۳

۴-۲ داده های استنباطی. ۷۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری. ۸۶

تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش. ۸۶

۵-۲- محدودیت ها. ۹۴

۵-۳- پیشنهادات:. ۹۴

۵-۳-۱- پیشنهادات پژوهشی. ۹۴

۵-۳-۲- پیشنهادات کاربردی. ۹۵

منابع فارسی. ۹۵

منابع انگلیسی. ۹۸

ضمائم… . ۱۰۱

فهرست جداول

جدول ۱. توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها. ۷۳

جدول ۲. شاخص های توصیفی  متغیرهای اصلی. ۷۴

جدول ۳. شاخص های توصیفی زیر مقیاس های کنترل خشم   ۷۵

۴-۲ داده های استنباطی. ۷۶

جدول ۴. بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش. ۷۶

جدول ۵.  ضریب همبستگی بین معنویت و کنترل خشم   ۷۸

جدول ۶.  ضریب همبستگی بین معنویت و تنیدگی. ۷۹

جدول ۷.  ضریب همبستگی بین  کمال گرایی و کنترل خشم   ۸۱

جدول ۸.  ضریب همبستگی بین کمال گرایی و تنیدگی   ۸۲

جدول ۹. پیش بینی کنترل خشم بوسیله معنویت و کمال گرایی   ۸۳

جدول ۱۰. پیش بینی تنیدگی بوسیله معنویت و کمال گرایی   ۸۴

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه ابعاد معنویت و کمال گرایی با کنترل خشم و تنیدگی در دانشجویان علوم قرآنی کرمانشاه”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...