رابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم¬های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت

تعداد 109 صفحه فایل word

چکیده

هدف ازاین پژوهش تعیین رابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی، وسیستم‌های مغزی رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت بود. روش بررسی ازنوع همبستگی و از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، (1998) وپرسشنامه ابرازگري هيجاني (كينگ وامونز،1990) وپرسشنامه کنترل هیجانی ( راجر و نشوور،1987) ومقیاس BIS/BAS  کارور و وایت،(1994) استفاده شد.220 نفراز دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر کرج در سال تحصیلی 94-1393 با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه ای، انتخاب شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که از بین متغیر‌های پژوهش، کنترل هیجانی وسیستم بازداری رفتاری و سیستم فعالساز رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت ارتباط معنا داری دارد، و نتایج رگرسیون نیزحاکی از آن بود که تمام متغیرها به­جز متغیر ابرازگری هیجانی بر نشانگان اعتیاد به اینترنت تاثیرگذارند .متغیرهای پیش بین در این پژوهش 13درصد تغییر پذیری اعتیاد به اینترنت را تبیین کردند.

نتایج نشان داد که سیستم فعال ساز رفتاری تاثیر مثبت و مستقیم بر نشانگان اعتیاد به اینترنت داشت از طرفی سیستم بازداری رفتاری و کنترل هیجانی تاثیر منفی بر نشانگان اعتیاد به اینترنت داشتند .همچنین سیستم فعالساز رفتاری و کنترل هیجانی و سیستم بازداری رفتاری پیش بینی کننده نشانگان اعتیاد به اینترنت بودند.

واژه‌های کلیدی: نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  شماره صفحه

فصل اول

کلیات

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۸

۱-۴ اهداف پژوهش…. ۱۰

۱-۵ متغیرهای پژوهش…. ۱۰

۱-۶ پرسش پژوهش…. ۱۰

۱-۷ تعاریف مفهومی متغیرها ۱۱

۱-۷-۱ نشانگان اعتیاد به اینترنت… ۱۱

۱-۷-۲ کنترل هیجانی.. ۱۱

۱-۷-۳ ابرازگری هیجانی.. ۱۱

۱-۷-۴ سیستم‌های مغزی رفتاری.. ۱۱

۱-۸ تعریف عملیاتی متغیر ها ۱۳

فصل دوم

مروری بر مطالعات انجام‌شده

۲-۱ مبانی کلی اعتیاد به اینترنت (تعریف، شیوع، عوامل موثر ) ۱۵

۲-۲ دیدگاه‌های نظری.. ۲۲

۲-۳ هیجان. ۲۶

۲-۳-۱ دیدگاه‌های نظری هیجان. ۲۶

۲-۳-۲ ابرازگری هیجانی.. ۲۸

۲-۳-۳ کنترل هیجانی.. ۲۹

۲-۴ سیستم مغزی رفتاری.. ۳۱

۲-۴-۱ تعریف سیستم‌های مغزی /رفتاری.. ۳۲

ب )پیشینه پژوهشی.. ۳۴

پژوهش‌های داخل کشور. ۳۴

پژوهش‌های خارج از کشور. ۳۸

۲-۵ جمع بندی.. ۴۳

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱ روش پژوهش…. ۴۵

۳-۲ جامعه آماری پژوهش…. ۴۵

۳-۳ نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.. ۴۵

۳-۴ توصیف ابزارهای پژوهش…. ۴۶

۳-۴-۱ پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) 46

۳-۴-۲ مقیاس BIS/BAS کارور و وایت… ۴۶

۳-۴-۳ پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ) 47

۳-۴-۴ پرسشنامه کنترل هیجانی (ECQ) 48

۳-۵ روش اجرای پژوهش…. ۴۹

۳-۶ روش آماری تحلیل داده‌ها ۴۹

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ نتایج توصیفی.. ۵۱

۴-۱-۱ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی.. ۵۱

-فراوانی پاسخ دهندگان براساس تعداد خواهر برادر. ۵۱

– فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس فرزند چند خانواده. ۵۲

– فراوانی و درصد رشته تحصیلی پاسخ دهندگان. ۵۳

– فراوانی و درصد سابقه مصرف دارو پاسخ دهندگان. ۵۴

– سابقه بیماری جسمی روانی.. ۵۵۴

۴-۲ نتایج استنباطی.. ۵۶

۴-۲-۱ بررسی سوال اول. ۵۶

۴-۲-۲ بررسی سوال دوم. ۵۷

۴-۲-۳ بررسی سوال سوم. ۵۸

۴-۲-۴ بررسی سوال چهارم. ۵۹

۵-۲-۴ بررسی سوال پنجم…………………………………………………………………………………………………..۶۰

۶-۲-۴ بررسی سوال ششم …………………………………………………………………………………………………..۶۲

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ نتیجه گیری کلی.. ۷۵

۵-۲ محدودیت‌های پژوهش…. ۷۶

۵-۳ پیشنهادهای پژوهشی.. ۷۶

۵-۴ پیشنهادات کاربردی.. ۷۶

منابع و مأخذ

منابع فارسی.. ۷۸

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

ضمائم

پیوست الف : مقیاس سیستم  های بازداری و فعالسازی رفتاری.. ۹۲

پیوست ب : پرسشنامه  اعتیاد به اینترنت یانگ…. ۹۳

پیوست ج : پرسشنامه ابرازگری هیجانی.. ۹۳

پیوست د : پرسشنامه کنترل هیجانی.. ۹۴

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                   شماره صفحه

جدول ۲ – ۱ آخرین جمعیت حدودی کاربران اینترنت در سال  ۲۰۰۰ و ۲۰۱۲  ۱۸

جدول ۴ – ۱ فراوانی پاسخ دهندگان براساس تعداد خواهر برادر. ۵۲

جدول ۴ – ۲ فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس فرزند چند خانواده. ۵۲

جدول ۴ – ۳ فراوانی و درصد مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان. ۵۳

جدول ۴ – ۴ فراوانی و درصد رشته تحصیلی پاسخ دهندگان. ۵۴

جدول ۴ – ۵ فراوانی و درصد سابقه مصرف دارو پاسخ دهندگان. ۵۴

جدول ۴ – ۶ فراوانی و درصد سابقه بیماری جسمی روانی پاسخ دهندگان. ۵۵

جدول ۴ – ۷ آماره های توصیفی.. ۵۵

جدول ۴ – ۸ جدول همبستگی بین ابعاد ابرازگری هیجانی و نشانگان اعتیاد به اینترنت… ۵۶

جدول ۴ – ۹ جدول همبستگی بین ابعاد کنترل هیجانی و نشانگان اعتیاد به اینترنت… ۵۷

جدول ۴ – ۱۰ جدول همبستگی بین ابعاد سیستم فعالسازی رفتاری و نشانگان اعتیاد به اینترنت… ۵۸

جدول ۴ – ۱۱ جدول همبستگی بین سیستم بازداری رفتاری و نشانگان اعتیاد به اینترنت… ۵۹

جدول ۴ – ۱۲ جدول ضریب تعیین مدل رگرسیون. ۵۹

جدول ۴ – ۱۳ جدول آنوا ۶۰

جدول ۴ – ۱۴ جدول ضرایب رگرسیونی.. ۶۰

جدول ۴- ۱۵ خلاصه مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………..۶۱

جدول ۴-  ۱۶ آنوا……………………………………………………………………………………………………………..۶۱

جدول ۴-۱۷ ضرایب رگرسیون…………………………………………………………………………………………….۶۲

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم¬های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...