رابطه‌ی بین سبک‌های هویّت و تاب‌آوری با شادمانی در دانش‌آموزان استان گلستان

تعداد 149 صفحه فایل word

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين سبک‌هاي هويّت برزونسکي (اطّلاعاتي، هنجاري، سردرگم/اجتنابي و تعهّد) و تاب‌آوري با شادماني انجام شد. روش تحقيق مورد استفاده توصيفي از نوع تحقيقات همبستگي بود. جامعه‌ي مورد مطالعه کليّه‌ي دانش‌آموزان اوّل تا سوم دبيرستان رشته‌هاي تحصيلي مختلف استان گلستان در سال تحصيلي ۹۳  ـ ۹۲ بودند که حجم نمونه 381 نفر (178 دختر و 203 پسر) بود و به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي مرحله‌اي انتخاب شدند و به وسيله‌ي مقياس سبک‌هاي هويّت برزونسکي (ISI-6G)، مقياس تاب‌آوري کانر و ديويدسون (CD-RISC) و مقياس شادماني آکسفورد (OHI) مورد ارزيابي قرار گرفتند. پايايي و روايي پرسشنامه‌ها بررسي شد. براي تحليل داده‌ها از روش ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيّره استفاده شد. نتايج نشان داد که بين سبک‌هاي هويّت اطّلاعاتي، هنجاري، تعهّد و هم‌چنين تاب‌آوري با شادماني رابطه وجود دارد، امّا بين سبک هويّت سردرگم/اجتنابي با شادماني رابطه‌ي معناداري مشاهده نشد. نتايج رگرسيون چندمتغيّره نشان داد ضرايب ثابت، تاب‌آوري و تعهّد پيش‌بيني‌کننده‌ي شادماني هستند. در نهایت نتايج مؤيّد فرضيّه‌ي پژوهش مبني بر وجود رابطه بين سبک‌هاي هويّت و تاب‌آوري با شادماني بود البته به جز متغيّر سبک هويّت سردرگم/اجتنابي که رابطه‌ي معناداري با شادماني نداشت. مي‌توان با افزايش هريک ميزان شادماني را افزايش داد. هم‌چنين ضرايب ثابت، تاب‌آوري و تعهّد پيش‌بيني‌کننده‌ي شادماني هستند.

کلمات کليدي: سبک‌هاي هويّت، تاب‌آوري، شادماني، دانش‌آموزان.

فهرست

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل ۲

مقدّمه ۳

۱.۱.بیان مسأله ۶

۱.۲.اهمّیّت و ضرورت تحقیق ۹

۱.۳.اهداف تحقیق ۱۱

۱.۳.۱.  اهداف اصلی. ۱۱

۱.۳.۲.  اهداف جزئی. ۱۱

۱.۴.سؤالات تحقیق ۱۱

۱.۵.فرضیّات تحقیق ۱۲

۱.۶.متغیّرهای مورد مطالعه ۱۲

۱.۷.تعاریف نظری و عملیّاتی متغیّرها ۱۲

۱.۷.۱.  تعاریف مفهومی (نظری) ۱۲

۱.۷.۲.  تعاریف عملیاتی (عملی) ۱۳

فصل دوّم ۱۵

تعریف مفهوم و نظریّه‌های مربوط به سبک‌های هویّت ۱۶

مقدّمه ۱۶

۲.۱.تعاریف هویّت ۱۷

۲.۲.هویّت و هویّتیابی در دوره‌ی نوجوانی ۱۷

۲.۳.رشد احساس هویّت ۱۸

۲.۴.بحران هویّت ۱۸

۲.۵.تنوّعات موجود در شکل‌گیری هویّت ۱۹

۲.۶.پیشینه‌ی نظری هویّت ۲۱

۲.۶.۱.  رویکرد مرحله‌ای ـ ساختاری.. ۲۲

۲.۶.۱.۱.   دیدگاه اریکسون. ۲۲

۲.۶.۱.۲.   دیدگاه مارسیا ۲۴

۲.۶.۲.  نقد الگوهای اریکسون و مارسیا ۲۶

۲.۶.۳.  رویکرد فرآیندی.. ۲۷

۲.۶.۳.۱.   دیدگاه گرتوانت.. ۲۷

۲.۶.۳.۲.   دیدگاه کرتینز. ۲۸

۲.۶.۳.۳.   دیدگاه برزونسکی. ۳۰

۲.۷.هویّت‌یابی در فرهنگ‌های مختلف ۳۲

۲.۷.۱.  هویّت‌یابی فردی: ۳۲

۲.۷.۲.  هویّت‌یابی جمعی یا گروهی: ۳۲

۲.۷.۳.  هویّت‌یابی فردی و گروهی: ۳۳

۲.۸.دیدگاه‌های بین فرهنگی ۳۳

۲.۹.هویّت و جنسیّت ۳۴

تعریف مفهوم و نظریّههای مربوط به تاب‌آوری ۳۵

مقدّمه ۳۵

۲.۱۰.تعاریف تاب‌آوری ۳۵

۲.۱۱.مدل‌های تاب‌آوری ۴۰

۲.۱۱.۱.مدل‌های گارمزی و همکاران. ۴۰

۲.۱۱.۲.مدل‌های مفهومی‌تاب‌آور. ۴۴

۲.۱۱.۳.مدل فرآیند تاب‌آوری.. ۴۵

۴.۱۱.۲.چارچوب تاب‌آوری کامپفر. ۴۵

۲.۱۲.مفاهیم مشابه تاب‌آوری ۴۷

۱.۱۲.۲.سخترویی‌، کلیدی برای تاب‌آوری.. ۴۷

۱.۱.۱۲.۲.مؤلّفه‌های سخت‌رویی. ۴۷

تعریف مفهوم و نظریّههای مربوط به شادمانی ۴۸

تاریخچه ۴۸

۲.۱۳.تعاریف شادمانی ۴۹

۲.۱۴.دیدگاه‌های نظری در مورد شادکامی ۵۱

۲.۱۴.۱.دیدگاه لذّت‌گرایی. ۵۱

۲.۱۴.۲.دیدگاه معنوی.. ۵۲

۳.۱۴.۲.نظریه‌ی دینر و همکاران. ۵۴

۴.۱۴.۲.نظریه‌ی آرگایل و همکاران. ۵۴

۵.۱۴.۲.نظریه‌ی سلیگمن. ۵۵

۲.۱۵.مدل شادمانی ۵۶

۱۶.۲.عوامل موثّر در شادمانی ۵۸

۲.۱۷.تفاوت‌های جنسیّتی ۶۳

۲.۱۸.تحقیقات انجام شده در ایران ۶۵

۲.۱۹.تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۶۸

فصل سوم ۷۲

مقدّمه ۷۳

۳.۱.روش تحقیق ۷۳

۳.۲.جامعه‌ی آماری ۷۴

۳.۳.حجم نمونه و روش نمونهگیری ۷۴

۳.۴.روش و ابزار گردآوری دادهها ۷۴

۳.۵.روش اجرای پژوهش ۷۸

۳.۶.متغیّرهای تحقیق ۷۹

۳.۷.روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطّلاعات ۷۹

فصل چهارم ۸۱

مقدّمه ۸۲

۴.۱.یافته‌های توصیفی ۸۲

۴.۲.یافته‌های استنباطی ۸۳

۴.۳.یافته‌های جانبی تحقیق ۸۸

فصل پنجم ۹۵

مقدّمه ۹۶

خلاصه ۹۶

۵.۱.بحث و نتیجهگیری ۹۶

۵.۲.یافتههای جانبی تحقیق ۱۰۲

۵.۳.محدودیّتهای تحقیق ۱۰۴

۵.۴.پیشنهادهای کاربردی ۱۰۵

۵.۵.پیشنهاد به سایر پژوهشگران ۱۰۶

منابع ۱۰۷

منابع فارسی ۱۰۸

منابع انگلیسی ۱۱۶

پیوستها ۱۲۲

پرسش‌نامه……………………………………………………………………………………………………………۱۲۳

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………۱۳۷

 

فهرست جداول

جدول                                                                                         صفحه                    (۱ ـ ۲): مدل‌های تاب‌آوری………………………………………………………………………………………..۳۸

(۱ ـ ۳): نمره‌گذاری گویه‌های  پرسش‌نامه سبک‌های هویّت  برزونسکی……………………………….۷۵

(۲ ـ ۳): نمره‌گذاری گویه‌های  مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون……………………………………..۷۶

(۳ ـ ۳): نمره‌گذاری گویه‌های مقیاس شادکامی آکسفورد………………………………………………….۷۸

(۴ ـ ۳): جدول تعیین آلفای کرونباخ مربوط به پرسش‌نامه ها………………………………………………۷۸

(۵ ـ ۳): حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………۷۹

(۱ ـ  ۴): توزیع و درصد فراوانی بر حسب جنسیّت……………………………………………………………۸۲

(۲ ـ ۴): آمار توصیفی مربوط به سن………………………………………………………………………………۸۳

(۳ ـ ۴ ): نتایج آماره‌ی آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین سبک هویّت اطّلاعاتی با شادمانی………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

(۴ ـ۴): نتایج آماره‌ی آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین سبک هویّت هنجاری با شادمانی………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

(۵ ـ ۴): نتایج آماره‌ی آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین سبک هویّت سردرگم/اجتنابی با شادمانی………………………………………………………………………………………..۸۴

(۶ ـ ۴): نتایج آماره‌ی آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین سبک هویّت تعهّد با شادمانی…………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

(۷ ـ ۴): نتایج آماره‌ی آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین تاب‌آوری با شادمانی…………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

(۸ـ ۴): تفسیر ضریب همبستگی……………………………………………………………………………………۸۵

(۹ ـ ۴): ضریب همبستگی سبک‌های هویّت و تاب‌آوری مرتبط با شادمانی…………………………….۸۷

(۱۰ ـ ۴):آنالیز واریانس ضریب همبستگی سبک‌های هویّت و تاب‌آوری با شادمانی………………..۸۷

(۱۱ ـ ۴): ضریب ثابت و متغیّر سبک‌های هویّتی و تاب‌آوری………………………………………………۸۸

(۱۲ ـ ۴): مقادیر میانگین متغیّر تاب‌آوری در دانش‌آموزان دختر و پسر………………………………….۸۹

(۱۳ ـ ۴): آزمون لیونز برای نشان دادن برابری واریانس‌ها……………………………………………………۸۹ (۱۴ ـ ۴): نتایج آزمون مقایسه‌ی میانگین تاب‌آوری در دختران و پسران…………………………………۹۰

(۱۵ ـ ۴): مقادیر میانگین متغیّر سبک هویّت اطّلاعاتی در دانش آموزان دختر و پسر………………..۹۰

(۱۶ ـ ۴): نتایج آزمون لیونز برای نشان دادن برابری یا نابرابری واریانس‌ها و نتایج آزمون مقایسه‌ی میانگین سبک هویّت اطّلاعاتی در دختران و پسران…………………………………………………………..۹۱

(۱۷ ـ ۴): مقادیر میانگین متغیّر سبک هویّت هنجاری در دانش‌آموزان دختر و پسر……………………۹۱ (۱۸ ـ ۴): نتایج آزمون لیونز برای نشان دادن برابری یا نابرابری واریانس‌ها و نتایج آزمون مقایسه‌ی میانگین سبک هویّت هنجاری در دانش‌آموزان دختر و پسر………………………………………………..۹۲

(۱۹ ـ ۴): مقادیر میانگین متغیّر سبک هویّت سردرگم در دانش‌آموزان دختر و پسر…………………۹۲

(۲۰ ـ ۴): نتایج آزمون لیونز برای نشان دادن برابری یا نابرابری واریانس‌ها و نتایج آزمون مقایسه‌ی میانگین متغیّر سبک هویّت سردرگم در دانش‌آموزان دختر و پسر………………………………………..۹۳

(۲۱ ـ ۴): مقادیر میانگین متغیّر سبک هویّت تعهّد در دانش‌آموزان دختر و پسر………………………..۹۳ (۲۲ ـ ۴): نتایج آزمون لیونز برای نشان دادن برابری یا نابرابری واریانس‌ها و نتایج آزمون مقایسه‌ی میانگین متغیّر سبک هویّت سردرگم در دانش‌آموزان دختر و پسر………………………………………..۹۴

 

 

فهرست اشکال

شکل                                                                                            صفحه

(۱ ـ ۲) : مدل چالشی تاب‌آوری……………………………………………………………………………………۴۱ (۲ ـ ۲) :  مدل جبرانی تاب‌آوری…………………………………………………………………………………..۴۲ (۳ ـ ۲) : مدل حفاظتی تاب‌‌آوری…………………………………………………………………………………..۴۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه‌ی بین سبک‌های هویّت و تاب‌آوری با شادمانی در دانش‌آموزان استان گلستان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...