“توابع مشخصه مخلوط در مقیاس آمیخته توزیع های چند متغیره چوله نرمال”

تعداد 140 صفحه فایل word

چکیده

در این پایان نامه ابتدا به تعریف توزیع هایی مانند توزیع چوله نرمال؛ نرمال یک متغیره و چند متغیره؛ تی چوله ؛ چوله بریده؛ نمایی وزنی و به بررسی خواص آنها می پردازیم. سپس رابطه  بین توزیع های چوله نرمال و مقیاس آمیخته توزیع های چوله نرمال را شرح داده و کاربردهایی از توزیع های چوله بریده را بیان نموده و  حالتی را بررسی می کنیم که مؤلفه های یک توزیع آمیخته از توزیع های چوله نرمال تشکیل شده اند. و با استفاده از مجموعه داده های واقعی که برای نشان دادن برتری توزیع نمایی وزنی بر توزیع های وایبل گاما و نمایی تعمیم یافته استفاده شده است نشان می دهیم که داده ها توسط توزیع تی چوله نسبت به توزیع نمایی بهتر برازش می شوند؛ ادعای خود را با استفاده از شبیه سازی بررسی می کنیم. در فصل سه این پایان نامه به داده های استخراج شده از داده های پزشکی شرکت فولاد مبارکه اصفهان می پردازیم و سپس با استفاده از ملاک اطلاع آکائیک بهترین مدل از بین مدل های موجود مورد استفاده قرار می دهیم.

واژگان کلیدی تابع مشخصه، توزیع های چند متغیره، مقیاس آمیخته، چوله نرمال، تی چوله

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

 

مقدمه. ۱

فصل اول: مفاهیم و مقدمات

۱-۱ توزیع نرمال. ۵

۱-۲ توزیع نرمال یک متغیره ۶

۱-۳ توزیع نرمال دو متغیره ۶

۱-۴ توزیع نیم نرمال. ۷

۱-۵ توزیع نرمال بریده ۸

۱-۶ توزیع چوله نرمال. ۸

۱-۷ توزیع تی چوله. ۹

۱-۸ توزیع آمیخته. ۹

۱-۹ توزیع های آمیخته متناهی با مؤلفه های چوله نرمال.. ۱۱

۱-۱۰ توزیع نمایی وزنی ۱۲

۱-۱۱ مدل اطلاعاتی آکاییک. ۱۲

فصل دوم: توزیع های تی چوله جایگزین مناسبی برای توزیع های نمایی

۲-۱ مقدمه. ۱۵

۲-۲ توزیع های تی چوله. ۱۶

۲-۳ توزیع نمایی وزنی. ۲۰

۲-۴ تحلیل داده های واقعی و شبیه سازی. ۲۲

۲-۴-۱ داده های واقعی. ۲۳

۲-۴-۲ شبیه سازی. ۲۸

فصل سوم: توزیع های چوله و کاربرد آن در تحلیل داده پزشکی کارخانه فولاد مبارکه اصفهان.

۳-۱ مقدمه. ۳۴

۳-۲ مروری بر فرآیندهای تولید توزیع های چوله. ۳۵

۳-۳ مثال کاربردی. ۴۶

۳-۴ نتایج. ۴۶

۳-۵ بحث و نتیجه گیری‌. ۵۰

فصل چهارم: توزیع های چند متغیره چوله بریده.

۴-۱ مقدمه. ۵۵

۴-۲ توزیع چند متغیره بریده ۵۸

۴-۳ توزیع های چند متغیره چوله بریده ۶۱

۴-۴ کاربردها ۶۶

۴-۴-۱ توزیع های چوله بریده در مطالعات شبیه سازی ۶۶

۴-۴-۲ مجموعه اطلاعات فیبر شیشه ایی ۶۸

۴-۴-۳ مجموعه داده های مربوط به ورزشکاران استرالیایی. ۷۰

۴-۵ بحث و نتیجه‌گیری. ۷۲

فصل پنجم: توابع مشخصه مخلوط در مقیاس آمیخته توزیع های چند متغیره چوله نرمال..

۵-۱ مقدمه. ۷۳

۵-۲ مقیاس های آمیخته حاصل از توزیع های چوله نرمال. ۷۶

۵-۲-۱ حالت یک متغیره ۷۶

۵-۵-۲ حالت چند متغیره ۷۸

۵-۳ توابع مشخصه:حالت یک متغیره. ۸۱

۵-۳-۱ توزیع های چوله نرمال. ۸۱

۵-۳-۲ توزیع های تی چوله. ۹۰

۵-۳-۳ مقیاس آمیخته از توزیع های چوله نرمال. ۹۲

۵-۴ توابع مشخصه چند متغیره توزیع های چوله نرمال. ۹۴

۵-۴-۱ توزیع های چوله نرمال. ۹۸

۵-۴-۲ توزیع های تی چوله. ۹۹

۵-۴-۳ مقیاس های آمیخته از توزیع های چند متغیره چوله نرمال. ۱۰۱

۵-۵ نتیجه‌گیری. ۱۰۲

پیوست.. ۱۰۳

منابع.  و مآخذ. ۱۱۳

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل دوم. . ….

شکل ۳  هیستوگرام داده های مثال ۴-۱ به همراه چگالی های برازش شده به آن. ۲۴

جدول ۱ مقایسه مدل های تی چوله و نمایی وزنی برای برازش داده های مثال ۴-۱. ۲۶

جدول ۲ مقایسه مدل های تی چوله و نمایی وزنی برای برازش داده های مثال ۴-۲. ۲۷

شکل ۴ هیستوگرام داده های مثال ۴-۲ به همراه چگالی های برازش شده به آن. ۲۷

جدول ۳ مقایسه مدل های تی چوله و نمایی وزنی برای نمونه های شبیه سازی شده. ۲۸

هیستوگرام های مورد مطالعه. ۳۰

فصل سوم.

جدول ۱ برخی از توزیع های چوله معرف براساس نوع انتخاب (معادله ۱) ۴۴

جدول ۲ برخی از توزیع های چوله معرف براساس نوع انتخاب U (معادله ۱۱).. ۴۵

جدول ۳ تابع برخی از توزیع های چوله معروف دیگر. ۴۵

شکل ۱ نمودار هیستوگرام برای متغیرهای مورد مطالعه. ۴۹

فصل چهارم.

نمودار ۱ منحنی های چگالی برخی توزیع های یک متغیره ۶۳

نمودار ۲ نقاط مرزی از تابع چگالی احتمال چوله بریده استاندارد دو متغیره ۶۴

نمودار ۳ شبیه سازی چهار توزیع نرمال استاندارد؛ بریده؛ چوله نرمال و چوله بریده ۶۸

نمودار۴ هیستوگرام داده ها و تابع چگالی احتمال چوله بریده با میانگین و واریانس متناهی‌. ۶۹

فصل پنجم.

جدول ۱ موارد خاصی از مقیاس های آمیخته توزیع های چوله نرمال. ۷۷

نمودار ۱ انتگرال گیری با محیط بسته. ۸۶

نمودار ۲ قسمت های حقیقی و موهومی تابع مشخصه از یک توزیع چوله نرمال. ۸۹

جدول ۲ گشتاورهای توزیع های آمیخته ۹۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد ““توابع مشخصه مخلوط در مقیاس آمیخته توزیع های چند متغیره چوله نرمال””
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...