تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس مراحل آمادگی تغییر رفتار وانگیزه برای درمان در سوءمصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکزدرمانی شهرستان کرمانشاه

تعداد 85 صفحه فایل word

چکیده

پیشینه وهدف: سنجش مراحل آمادگی برای تغییر رفتاروانگیزه برای درمان یکی از مولفه های اصلی موفقیت درمان سوءمصرف کنندگان مواد در مراکز درمانی می باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس مراحل آمادگی تغییررفتاروانگیزه برای درمان SOCRATES-19)) درنمونه ای از مراجعه کنندگان سوءمصرف مواد به مراکز درمان(MMT) شهرستان کرمانشاه بود.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی و در حوزه ی ابزارسازی و روانسنجی می باشد. روش کار به این صورت بود که ابتدا مقیاس اصلی SOCRATES به فارسی ترجمه و سپس به انگلیسی برگردانده شد ودوباره اصلاح و ویرایش گردید.در این مطالعه مقیاس اصلی SOCRATES روی تعداد 388نفراز مراجعه کنندگان سوءمصرف مواد به مراکز درمانی شهرستان کرمانشاه که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند طی دو مرحله اجرا گردید. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بالینی غیرساختار یافته، پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی و مقیاس آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان( (SOCARTES بود.داده هابا استفاده ازروش آماری توصیفی،ضریب همبستگی،تحلیل عاملی،آلفای کرونباخ،ضریب دونیمه سازی گاتمن،منحنی راک وبا استفاده از نرم افزارSPSS نگارش 21تحلیل شد.

یافته ها: نتایج نشان داد ضریب پایایی نسخه ی ابرانی مقیاس SOCRATES به روش آلفای کرونباخ 0.91 به روش آزمون – بازآزمون 0.88 وبه روش دونیمه سازی 0.87 می باشد.ضریب همبستگی این مقیاس در دو مرحله برابربا0.79 بدست آمد.تحلیل عاملی نیزنشان داد سه عامل در مجموع253/58از واریانس مقیاس آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان( (SOCARTES را تبیین نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که  بهترین نقطه برش کل نمرات نسخه ی ایرانی مقیاس SOCARTES در نمونه مورد بررسی به ترتیب  با میانگین  918 /22 و انحراف معیار811/5می باشد.

نتیجه گیری: نسخه ی ایرانی مقیاس آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان(19-(SOCARTESازهمسانی درونی،پایایی وروایی بالا ومناسبی برخورداست.

 کلیدواژه : سوءمصرف مواد، تئوری مراحل تغییر،ویژگی های روان سنجی،مقیاس آمادگی برای تغییر و انگیزه برای درمان(19-(SOCARTES،

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل یکم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳-اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۴-اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۴-۱-هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۴-۲-اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۴-۳-اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۵-سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۱-دقت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۶-۲-روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۳-پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۶-۴-تعریف نظری افرادوابسته به مواد……………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۶-۵-تعریف عملیاتی افراد وابسته به مواد………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۶-۶- تعریف نظری مراحل آمادگی برای تغییرواشتیاق برای درمان…………………………………………………………………..۱۱

۱-۶-۷- تعریف عملیاتی مراحل آمادگی برای تغییرواشتیاق برای درمان……………………………………………………………۱۱

فصل دوم:پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲-مفهوم انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۳-مدل مراحل تغییررفتاراعتیادی……………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۴-مدل های درمان وابستگی مواد………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۵-مدل های یکپارچه نگر……………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۶-بازنگری برخی از پژوهش های انجام شده درباره مقیاس های سنجش آمادگی برای تغییر……………………………..۲۴

۲-۷-بررسی روش های اندازه گیری آمادگی برای تغییر(RTC)………………………………………………………………………….24

۲-۷-۱-الگوریتم های مرحله ای………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۷-۲پرسش نامه های خوداجرا……………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۷-۳-مقیاس سنجش تغییر دانشگاه روودآیلند(URICA)…………………………………………………………………………………..27

۲-۷-۴-پرسش نامه آمادگی برای تغییر(RTCQ)…………………………………………………………………………………………………29

۲-۷-۵-مقیاس مراحل آمادگی تغییر واشتیاق برای درمان(SOCRATES)……………………………………………………………..30

۲-۸-بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۹-تلویحات بالینی……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

فصل سوم:روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۳-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۳-۲-جامعه آماری،نمونه وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………۳۴

۳-۳-ملاک های ورود وخروج آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۴-طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۳-۵-روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۳-۶-ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۳-۷-تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

فصل چهارم: نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۴-۱- بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………….۴۱

۴-۲- بخش دوم: یافته های اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۴۸

۴-۲-۱-ضریب پایایی پرسش نامه ۱۹سوالیSOCRATES…………………………………………………………………………………..48

۴-۲-۲-روایی محتوا وسازه پرسش نامه  SOCRATES………………………………………………………………………………………49

۴-۲-۳-تحلیل عاملی مقیاس SOCRATES………………………………………………………………………………………………………..50

۴-۲-۴-تعیین نقطه برش مقیاس SOCRATES…………………………………………………………………………………………………….54

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۵-۱- تعیین میزان پایایی پرسش نامه ۱۹سوالی SOCRATES…………………………………………………………………………………57

۵-۲-روایی محتوا وسازه پرسش نامه ۱۹سوالیSOCRATES…………………………………………………………………………………58

۵-۳-تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۵-۴-نقطه برش مقیاس SOCRATES…………………………………………………………………………………………………………………..59

۵-۵- یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۵-۶-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۵-۷-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۵-۸-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده به انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صفحه مشخصات پایان نامه به انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست جداول

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول۳-۱.ابزارهای پژوهش وکاربردآنها در فرایندمطالعه…………………………………………………………………………………………۳۸

جدول۳-۲.مقیاس آمادگی برای تغییرواشتیاق برای درمانSOCRATES-19……………………………………………………………….39

جدول۴-۱.فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی(n=388) برحسب متغیر جنسیت……………………………..۴۱

جدول۴-۲.فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی بر حسب متغیروضعیت تحصیلی……………………………..۴۲

جدول۴-۳.فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه موردبررسی برحسب متغیروضعیت تاهل ………………………………………۴۳

جدول۴-۴. فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی بر حسب متغیروضعیت شغلی…………………………………۴۳

جدول۴-۵. فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی بر حسب متغیرمنبع درآمد………………………………………..۴۴

جدول۴-۶. فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی بر حسب متغیرعلل گرایش به مصرف مواد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

جدول۴-۷. فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی بر حسب نوع موادمصرفی…………………………………….۴۶

جدول۴-۸. فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی بر حسب تعداد موادمصرفی…………………………………..۴۶

جدول ۴-۹. فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی بر حسب شیوه مصرف مواد………………………………..۴۷

جدول۴-۱۰. فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه اقدام ترک……………………………………۴۷

جدول۴-۱۱. فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی برحسب انگیزه اقدام به ترک…………………………………..۴۸

جدول۴-۱۲. ضریب پایایی پرسش نامه SOCRATES درنمونه مورد بررسی…………………………………………………………….۴۹

جدول۴-۱۳.مجموع نمرات داده شده به آیتم های مقیاس SOCRATES توسط دو ارزیاب…………………………………………..۵۰

جدول۴-۱۴.نتایج تحلیل عاملی مقیاس SOCRATES وعوامل تشکیل دهنده آن در نمونه مورد بررسی…………………………۵۱

جدول ۴-۱۵. نتایج عامل های استخراج شده مقیاس SOCRATES وعوامل تشکیل دهنده آن درنمونه موردبررسی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

جدول۴-۱۶.مقایسه نتایج عامل های استخراج شده مقیاس SOCRATES در پژوهش حاضر با مقیاس اصلی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

جدول۴-۱۷.نتایج تعیین نقطه ی برش مقیاس SOCRATES در نمونه مورد بررسی ………………………………………………..۵۵

فهرست نمودارها

نمودار۲-۱. نمودار چرخه تغییر………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

نمودار۳-۱.فرایند مراحل اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۳۶

نمودار۴-۱ نمودار سنگ ریزه حاصل از تحلیل عوامل سوال های مقیاس SOCRATES……………………………………52

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس مراحل آمادگی تغییر رفتار وانگیزه برای درمان در سوءمصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکزدرمانی شهرستان کرمانشاه”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...