دانلود محصول:تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری

تعداد  123 صفحات این فایل word

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392‌‌_‌1388) می‌باشد.در نهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 79 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 60 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند‌سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه‌و‌تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی و آزمون‌های F و t تحلیل شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که:

  1. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد.

  2. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اندازه کوچک و بزرگ رابطه وجود ندارد.

  3. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اهرم مالی بالا رابطه وجود دارد.

  4. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اهرم مالی پایین رابطه وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی : صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، عدم‌تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، اندازه شرکت، مدیریت سود

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه  2

1-2 بیان موضوع و ابعاد آن. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4 بیان مساله. 6

1-5 اهداف تحقیق.. 8

1-6 سوالات تحقیق.. 9

1-7 فرضیات تحقیق.. 9

1-8 تعريف عملیاتی واژه‌ها 10

1-9 روش کلی تحقیق.. 11

1-10قلمرو تحقیق.. 11

1-10-1 قلمرو موضوعي تحقيق.. 12

1-10-2 قلمرو تحقيق از لحاظ زماني.. 12

1-10-3 قلمرو مكاني تحقيق.. 12

1-11ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  15

2-2 عدم‌تقارن اطلاعاتی.. 16

2-2-1 نظریه عدم‌تقارن اطلاعات… 17

2-2-2 عدم‌تقارن اطلاعات و كارايي بازار. 18

2-2-3 عدم‌تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي.. 22

2-2-4 پیامدهای عدم‌تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه. 22

2-2-5 عدم‌تقارن اطلاعات و سیاست‌های سرمایه‌گذاری.. 25

2-3 تعریف مدیریت سود. 27

2-3-1 انواع مدیریت سود. 30

2-3-2 مدیریت سود و انگیزه‌های آن. 32

2-3-2-1 قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟. 35

2-3-3 حاکمیت شرکتی.. 36

2-3-4 سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود. 37

2-4 عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 38

2-5 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک… 39

251 ويژگي‌ها و ماهيت سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها 40

252 مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 41

253 معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 42

254 انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 42

2-6 پیشینه تحقیق.. 43

2-6-1 پیشینه داخلی.. 43

2-6-2 پیشینه خارجی.. 50

2-6-3 خلاصه فصل.. 52

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه  59

3-2 روش کلی تحقیق.. 59

3-3 جامعه آماری.. 60

3-4 نمونه آماری.. 60

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 61

3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب… 61

3-5 روش گردآوری داده‌ها 61

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 62

3-7 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 62

3-7-1 روش‌های آماری.. 62

3-7-2 مدل تحقیق.. 63

3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 63

3-7-2-2 تعریف متغیر‌ها 63

3-7-2-3 نحوه اندازه گیری متغیر‌ها 63

3-7-2-4 دسته بندی متغیر‌ها 65

3-7-2-5 رابطه بین متغیر‌ها 66

3-7-2-6 اندازه گیری رابطه. 66

3-7-3 نرم افزارها 66

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 مقدمه  ‏ 68

4-2 توصیف یافته‌ها 69

4-3  تحلیل یافته‌ها 70

4-3-1 تحلیل پیش فرض‌ها 71

432 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 77

433 تحلیل روابط بین متغیرها 81

4331 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 81

4332 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در سطح صندوق‌های  با اندازه‌‌ی بزرگ و کوچک… 83

4333 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در سطح صندوق‌های  با اهرم مالی بالا و پایین.. 86

فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه  91

5-2 خلاصه پژوهش…. 91

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 93

5-4 نتیجه گیری کلی.. 96

5-5  پیشنهادها 97

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 97

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 98

5-6 محدودیتهای پژوهش…. 98

منابع و مأخذ:

منابع فارسي.. 101

منابع لاتین.. 103

منابع اینترنتی.. 106

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 108

پیوست ب:نام شرکتهای نمونه آماری.. 109

پیوست ج :خروجی‌های نرم افزار SPSS  و Eviews. 110

چکیده‌انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………  111

جدول(2-1):خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور. 53

جدول(2-2):خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور. 55

جدول (1-4):  اندازه شاخص‌هاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقیق.. 70

جدول(2-4):  بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 72

جدول(3-4):  بررسي فرض نرمال بودن متغيرهای تبدیلی.. 72

جدول (4-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وايت… 76

جدول ( 5-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 77

جدول (6-4): نتايج آزمون F ليمر(همساني عرض از مبدأ‌هاي مقاطع) 79

جدول (7-4) : نتايج آزمون هاسمن(انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي) 80

جدول (8- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 81

جدول (9- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود (در صندوق‌های با اندازه بزرگ و با اندازه‌‌ی کوچک) 84

جدول (10- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود(در صندوق‌های  با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 86

جدول (11-4):خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 89

جدول(5-1): نتیجه گیری کلی فرضیات… 97

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 73

نمودار(2-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری بزرگ   73

نمودار(3-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری کوچک    74

نمودار(4-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری با اهرم بالا  74

نمودار(5-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری با اهرم پایین  75

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...