%38تخفیف

دانلود: تحلیل توزیع فضایی مراکز انتظامی شهر کرمانشاه

تعداد 204صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد در رشته

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

تحلیل توزیع فضایی مراکز انتظامی شهر کرمانشاه

چکیده

یکی از موضوع‏های مورد توجه جغرافیدانان انسانی در مطالعات، بررسی و تحلیل فضایی جرایم شهری است. تحلیل جغرافیایی جرایم در حوزه شهرها از گرایش‌های نوینی است که می‌کوشد تا این جنبه از مسایل شهري بشر امروز را مورد مطالعه قرار دهد و با تکیه بر ابزار و فناوری‌های تحلیل جغرافیایی جهت مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و پیشگیري از جرم راهبردها و راهکارهاي مناسب ارائه دهد. یکی از کاربری‏های بسیار مهم در سطح شهرها که در سلامت و امنیت محلات شهری حائز اهمیت بسیار است، کاربری انتظامی است. یکی از دلایل بالابودن نرخ برخی از جرایم در سطح شهرها، عدم نظارت کامل و دخالت پلیس و حضور بموقع آنهاست. نبود یا ضعیف بودن حضور نهادهایی چون پلیس، به ناامنی و ترس و دلهره مردم و تقویت و جسارت بزهکاران منجر می‏شود. کلانتریها و ایستگاههای پلیس، به عنوان پیشخوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و از ارکان مهم پیشگیری از وقوع جرم در سطح شهرها به شمار می‏آیند. این پژوهش با ارائه الگوی مناسب به دنبال تحلیل فضایی کانونهای جرم‏خیز و جانمایی کلانتری‏های پلیس نسبت به آنها و توزیع بهینه مراکز انتظامی (کلانتری ها) در جهت پیشگیری از جرم است. هدف این پژوهش، تعیین شاخص‏هاي مناسب بر مکانیابی کلانتري‏هاي پلیس و ارائه الگویی مناسب در این زمینه در جهت پیشگیری از  وقوع جرایم در شهر کرمانشاه می‏باشد. هدف نهایی پژوهش، شناسایی شاخص‏هاي مناسب و عوامل موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس طبق پیشینه معتبر پژوهشی و نظر خبرگان انتظامی در شهر کرمانشاه می‏باشد. این پژوهش کاربردی- توسعه‏ای است و با روشهای توصیفی- تحلیلی (کمی و همبستگی) انجام شده است. با توجه به یافته‏های پژوهش بین توزیع فضایی جرایم و مراکز انتظامی (کلانتری ها) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با توجه به نقشه‏های خروجی موقعیت جرایم و کلانتریها که با فاصله گرفتن از کلانتری‏ها تعداد جرایم بیشتر شده است. براساس مدل AHP پهنه بندی شهر کرمانشاه، را براساس مکانیابی مراکز انتظامی (کلانتریها)،  نشان داد که2 کلانتری دارای مکانیابی بسیار مناسب، 6 کلانتری دارای مکانیابی مناسب، یک کلانتری تا حدودی مناسب، 3 کلانتری نامناسب و مکانیابی 5 کلانتری بسیار نامناسب بوده است و مدل ویکور نیز نشان داد که 1 کلانتری دارای مکانیابی بسیار مطلوب، 7 کلانتری دارای مکانیابی مطلوب، 1 کلانتری تا حدودی مطلوب، 4 کلانتری نامطلوب و مکانیابی 2 کلانتری بسیار نامطلوب بوده است و رابطه با توزیع فضایی جرایم و کلانتریها در سطح کرمانشاه به بررسی پراکنش فضایی جرایم و کلانتریها با آمار فضایی و با استفاده از شاخصهای مورد نظر به تحلیل فضایی جانمایی کلانتریهای شهر کرمانشاه پرداخته شد  و در نهایت برای ساماندهی توزیع فضایی کلانتریهای نیروی انتظامی شهر کرمانشاه با برداشت میدانی از محدوده مورد مطالعه 8 کلانتری در سطح شهر به عنوان مکان پیشنهادی ارائه شده است. شهر کرمانشاه به عنوان گهواره تمدن و قدمت و هویت تاریخی، با فقر، محرومیت و جرایم زیادی دست به گریبان بوده که با توجه به اول بودن آمار بیکاری شهر در سطح کشور می‏تواند یکی از علل مهم این معضل باشد و فقر و محرومیت در مناطق حاشیه نشین و اسکان غیررسمی، تسهیل کننده جرایم بوده‏اند امید است مسئولین نگاه ویژه‏ای به امنیت شهری کرمانشاه داشته باشند.

واژگان کلیدی: مراکز انتظامی (کلانتری)، جرایم شهری، مکانیابی، پیشگیری، تحلیل فضایی، شهر کرمانشاه،GIS

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مسأله. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 6

1-4- اهداف مشخص تحقيق. 9

1-5- مرور ادبیات و پیشینه تحقیق. 10

1-6 – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 16

1-7–بهره‏وران  تحقیق. 17

1-8-  سؤالات تحقیق. 17

1-9-  فرضيه‏هاي تحقیق. 17

1-10- قلمرو تحقیق. 17

1-10-1- قلمرو مکانی تحقیق  17

1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق  18

1-10-3- قلمرو موضوعی تحقیق  18

فصل دوم: ادبیات و چارچوب نظری تحقیق

2-1- مقدمه. 20

2-2- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی. 20

2-2-1- جرم، بزه یا بزهکاری   20

2-2-2- جرم شناسی  20

2-2-3- مجرم 21

2-2-4- کانونهای جرم خیز  21

2-2-5- جرایم شهری   21

2-2-6- نقشه نگاری جرم 22

2-2-7- نقش Gis در جغرافیای بزهکاری   23

2-2-7-1- معرفی سامانه اطلاعات جغرافیایی  24

2-2-7-2- پیشینه استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بزهکاری   24

2-2-7-3- GIS و شناسایی کانون های جرم خیز  26

2-2-7-4- کشف جرم، تعقیب مجرمین و دیگر امور پلیسی  26

2-2-7-5- پیش بینی، برآورد و آینده نگری   27

2-2-8- پیشگیری از جرم 28

2-2-9- تحليل فضايي جرم 28

2-3- مبانی نظری جغرافیای جرایم شهری.. 29

2-3-1- نظریات مکانی جرایم شهری   32

2-3-2- رویکردهای مرتبط با کانون های جرم خیز  48

2-3-3- شناسایی کانونهای جرم خیز  50

2-3-4- کانونهاي جرم خیز فضایی و زمانی  51

2-3-5- تحلیل زمانی کانونهای جرم خیز  52

2-3-6- انتخاب نقشه های مناسب کانون های جرم خیز  53

2-3-7- الگوهای توزیع مکانی نقاط: 55

2-3-8- جرم شناسی محیطی  55

2-4- دیدگاه الگوی جرم 60

-2-5- عوامل موثر در شکل گیري کانون هاي جرم خیز. 64

2-6- برنامهریزی کاربری زمین شهری.. 66

2-6-1- فرایند برنامهریزی کاربری زمین شهری.. 67

2-7- مکان‏یابی. 68

2-7-1- سیستم اطلاعات جغرافیایی و مکانیابی  69

2-8- تئوری های رایج در مکانیابی خدمات شهری   70

1-8-2- تئوری سیستمی  70

2-8-2- تئوری مکان مرکزی   71

2-8-3- تئوری جاذبه یا تئوری ویلیام رایلی  71

2-8-4-  مدل های رایج در مکان یابی کاربری‏ها 72

2-8-5- شعاع دسترسی  75

فصل سوم: روش شناسی تحقیق و محدود مورد مطالعه

3-1- مقدمه. 78

3-2- روش تحقیق. 78

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 78

3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79

3-4-1- آماده‌سازی لایه‌های اطلاعاتی پژوهش    80

3-4-2- آشنایی با تکنیک‌ها و مدل‌های مورداستفاده در پژوهش    84

3-4-2- روشهای شناسایی و تعیین کانونهای جرم خیز  86

3-5- روشهای گرافیگی نمایش کانونهای جرم خیز. 96

3-5-1- نقشه نقطهای   96

3-5-2-ترسیم نقشههای موضوعی از محدودههای جغرافیایی  96

3-5-3- ترسیم نقشههای موضوعی شبکهای   96

3-5-4- روش درونیابی و روش هموارسازی سطح پیوسته  97

2-5-4- روش K Function: 98

3-5-5- فرآیند تحلیل شبکه  100

3-6- تنگناهاي ترسیم نقشۀ کانون های جرم خیز. 102

3-7- تصمیمگیری چندمعیاره 103

3-8- بررسی و ارزیابی فاکتورهای موردنیاز در مکانیابی مراکز انتظامی. 106

3-8- تحلیل فضایی. 108

3-9- پراکنش فضایی. 109

3-9- سطوح مکان‌یابی. 109

3-10- بررسی ویژگی مدل‌های مکان‌یابی. 111

3-10-1- مدل‌های مکان‌یابی در محیط GIS  113

3-12- روش FAHP. 127

3-13- مدل و روش وایکور. 129

3-14- شاخص‏هاي اصلی موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس… 132

3-15- جرایم شهری.. 133

3-16- جامعه آماری.. 134

3-17- محدوده مورد مطالعه. 135

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل و یافته‏های پژوهش

4-1- مقدمه. 146

4-2- تحلیل فضایی الگوی پراکنش مراکز انتظامی و جرایم شهر کرمانشاه 146

4-2-1- روش‌های آماری گرافیک مبنا 149

آزمون خوشه بندی   149

نتایج عددی تحلیل متوسط نزدیک‌ترین فاصله همسایگی( NNI ) 149

مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جرایم شهر کرمانشاه 151

آزمون تخمین تراکم کرنل  154

شناسایی کانون های جرم خیز  به روش تحلیل شبکه ای   156

– تحلیل رابطه وقوع بزهکاری و تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه 158

4-2-2- معیارهای مکانیابی مراکز انتظامی (کلانتریها) 162

4-3- شاخصهای پژوهش در مکانیابی مراکز انتظامی (کلانتریها) 163

4-4- مدل AHP. 170

4-5- پياده کردن مدل ویکور در GIS. 173

فصل پنجم: آزمون فرضیه‏ها، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 180

5-2- بررسی و تفسیر یافته های پژوهش و آزمون فرضیات.. 180

5-2-1- فرضیه اول: بین توزیع فضایی جرایم و مراکز انتظامی (کلانتری ها) رابطه معناداری وجود دارد. 180

5-2-1-1- عوامل موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس کدامند؟  180

5-2-2- فرضیه دوم: توزیع فضایی مراکز انتظامی (کلانتری ها) شهر کرمانشاه نامناسب است. 181

5-3- نتایج پژوهش… 183

5-4- پیشنهادات.. 188

منابع و مأخذ: 189

پیوست.. 189

2 دیدگاه برای دانلود: تحلیل توزیع فضایی مراکز انتظامی شهر کرمانشاه

 1. Isla

  I read this piece of writing fully concerning the resemblance of most
  recent and earlier technologies, it’s remarkable article.

  Have a look at my web page: Marcia

 2. Latosha

  Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had
  issues with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the
  direction of a good platform.

  my web blog :: paxil en línea sin prescripción

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo