%31تخفیف

تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله)

این فایل در 90 صفحه فایل word قابل ویرایش می باشد.

چکيده

حجم پول يکي از متغيرهاي مهم اقتصاد کلان و نيز يکي از ابزارهاي اصلي سياست­هاي کنترل تقاضا به­شمار مي­رود. با اين حال اختلاف ريشه­داري بين مکاتب اقتصادي در مورد نحوه به­کارگيري و ميزان تأثير بخشي آن برمتغيرهاي واقعي وجود دارد. در طول تاريخ اقتصاد، بسياري از انديشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظايف، اهميت، انواع، عوامل تعيين­کننده تقاضا، و آثار آن بر متغيرهاي اقتصادي، تحقيقاتي نموده و نظريه­هاي مختلفي ارائه­کرده­اند. به جرأت مي­توان گفت نظريه مقداري پول، معروف­ترين نظريه­اي است که در اين زمينه توسط انديشمندان مختلف ارائه­شده­است، به­طوري که قبل از دهه 1930، نظريه مقداري پول، نظريه مسلط در اقتصاد کلان بود. هرچند مي­توان بزرگ­ترين و مهم­ترين پيام نظريه فوق را رابطه حجم پول و سطح قيمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه اين رابطه، ثبات و متغير بودن آن و عوامل مؤثر بر آن، هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طي ساليان درازي بيان و بررسي شده­است.

در اين پژوهش با تکيه بر مقاله « بيان مجدد نظريه مقداري پول » موريس اله (1966) سعي شده تا با بررسي عوامل موثر بر  تقاضاي پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنين ثبات يا عدم ثبات اين نسبت در طول زمان مورد بررسي قرار گرفته است. به عبارت ديگر با توجه به پيام­هاي نظريه مقداري پول و همچنين روش اله براي بيان اين نظريه، تفاوت ديدگاه­ها در مورد تقاضاي پول، مسئله شکل­گيري ذهنيت، و ريشه تورم مورد بررسي قرار گرفته­است.

داده­هاي مورد استفاده در اين مطالعه، از اطلاعات سري زماني بانک مرکزي استخراج گرديده­است و از نرم افزار Excel براي محاسبات رياضي داده­ها و به­طور بسيار محدودي از نرم افزار MATLAB براي رسم نمودار استفاده­شده­است.

نتايج اين پژوهش نشان مي­دهد در هر زمان معين، يک رابطه نسبي بين سطح قيمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضريب اين نسبت، ثابت نيست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­هاي رشد مخارج اسمي کل گذشته بستگي دارد. سرعت گردش پول ثابت نمي­باشد، اما تابع ثابتي از نرخ رشد مخارج اسمي کل گذشته­است. بنابراين تنها در شرايط سکون[1]، نسبت  (ضريب کمبريج) ثابت است. رشد توليدات تأثيري مثبت بر سرعت گردش پول، و تاثيري منفي بر تقاضاي نسبي پول دارد. رشد قيمت­ها (نرخ تورم) تاثيري مثبت بر سرعت گردش پول و تأثيري منفي بر تقاضاي نسبي پول دارد. نرخ بهره خالص تأثيري مثبت بر تقاضاي نسبي پول و تأثيري منفي بر سرعت گردش پول دارد. هر­چه نرخ رشد مخارج اسمي در طول زمان، بزرگ­تر باشد، تأثير حجم پول بر سطح قيمت­ها بيشتر خواهد­بود.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                  صفحه

 

فصل اول: کليات پژوهش

1-1- مقدمه. 1

1-2- شرح وبيان مسأله پژوهش 2

1-3- هدف پژوهش 4

1-4- فرضيه­هاي پژوهش 4

1-5- اهميت و ارزش پژوهش 4

1-6- روش پژوهش 5

1-6-1- داده­هاي استفاده­شده در پژوهش 6

1-6-2- ابزار گردآوري و تحليل داده­ها 6

1-7- واژگان کليدي 7

1-8- جمع­بندي فصل 7

 

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

مقدمه 8

2-1- رهيافت­هاي مختلف در تعريف پول 9

2-1-1- رهيافت­هاي نظري تعريف پول 9

2-1-2- رهيافت تجربي تعريف پول 13

2-2- وظايف پول 15

2-2-1- پول به عنوان وسيله مبادله 16

2-2-2- پول واحد حساب يا سنجش 16

2-2-3- پول به عنوان ذخيره ارزش 17

2-2-4- پول، وسيله­اي جهت پرداخت­هاي آتي 17

2-2-5- وظيفه و نقش پوياي پول 17

 

 

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

2-3- نظريه­هاي پولي 18

2-3-1- نظريه کلاسيک­ها 18

2-3-1-1- نظريه مقداري پول کلاسيک­ها 21

2-3-1-2- نظريه کمبريج 23

2-3-2- نظريه نئوکلاسيک­ها 26

2-3-3- پول­گرايي 27

2-3-4- موريس اله: بيان مجدد نظريه مقداري پول 30

 

فصل سوم: الگوي نظري پژوهش

مقدمه 32

3-1- اصل نسبيتي 33

3-2- اصل موروثي 35

3-3- اصل منطقي بودن 40

3-4- فرمول­بندي اصول موضوعه 41

3-5- تفسير اقتصادي نتايج حاصله 42

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل الگو بر اساس مشاهدات تجربي

مقدمه 44

4-1- پارامترهاي ثابت الگو 44

4-1-1- توضيحاتي درباره نرخ بهره خالص 46

4-2- مقادير نظري و داده­هاي تجربي 47

4-3- معياري براي خوبي برازش 58

4-4- جمع­بندي فصل 59

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                            صفحه                                                          

 

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه 62

5-2- نتايج پژوهش 63

5-3- آزمون فرضيه­ها 64

5-4- محدوديت­هاي پژوهش 65

5-5- پيشنهادات ………………………………….. 65

5-5-1- پيشنهادات پژوهشي ………………………….. 65

5-5-2- پيشنهادات کاربردي …………………………. 65

پيوست 66

منابع و مآخذ 71

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                  صفحه

شکل 4-1: تابع تقاضاي نسبي پول.. 45

شکل4-2: مقايسه تقاضاي نسبي پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 5% = F  50

شکل 4-3: مقايسه تقاضاي نسبي پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 10% = F  51

شکل 4-4: مقايسه تقاضاي نسبي پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 15% = F  53

شکل 4-5: مقايسه حجم پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 5% = F  54

شکل 4-6: مقايسه حجم پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 10% = F  55

شکل4-7: مقايسه حجم پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 15% = F  56

شکل 4-8: هزينه ناخالص ملي به قيمت­هاي جاري.. 57

شکل 4-9: حجم واقعي پول.. 58

 فهرست جدول­ها

عنوان                                                  صفحه

 

جدول 4-1: حجم پول محاسبه­شده و تقاضاي نسبي پول محاسبه­شده.. 49

جدول 4-2: مقدار  به­ازاي نرخ­هاي فراموشي مختلف.. 59

 

 

1 دیدگاه برای تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله)

  1. Ilyncm

    allergy med comparison chart allergy pills over the counter best cold medicine without antihistamine

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo