تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه

تعداد 132 صفحه فایل word

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، شعب مرکزی شرکت بیمه فعال در صنعت بیمه می باشد. شرکت های بیمه تمام شماری شدند که از بین 22 شرکت 16 شرکت بیمه حاضر به همکاری شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد بوده و پایایی این ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار به دست آمده قابل اتکا بود. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. در ابتدا ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق محاسبه شد. در مرحله بعد روایی متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با استفاده از روش حداقل مربعات جزئي و آزمون تی تک نمونه ای، به آزمون پرسش های تحقیق پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که در شرکت های بیمه بین رهبری خدمتگزار و سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: رهبری خدمتگزار، خلاقیت، سرمایه روانشناختی، شرکت های بیمه.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...