تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان

تعداد 244 صفحه فایل word

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان بود . طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی به صورت طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد که از سه گروه آزمودنی تشکیل شده بود. نمونه پژوهش از بین 114 متقاضی شرکت در آموزش گروهی بصورت تصادفی انتخاب و در 3 گروه قرار داده شدند . گروه اول (30 زوج) شامل زوجینی که به همراه همسر خود شرکت کرده بودند ، گروه دوم (30 نفر) شامل افرادی که بدون حضور همسر خود شرکت کرده بودند و گروه سوم (30 نفر) شامل گروه کنترل بودند . از هر سه گروه سیاهه های باورهای ارتباطی(RBI)، رضایت زناشویی انریچ و شادکامی آکسفورد بعنوان پیش آزمون گرفته شد . دو گروه آزمایشی تحت 10 جلسه آموزش گروهی انسان گرایی قرار گرفتند . به منظور بررسی داده های خام از نرم افزار SPSS-15 و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد آموزش گروهی انسان گرایی در شادکامی مردان و زنان گروه آموزش زوجها با هم  و گروه آموزش زوجها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(01/0P<) وجود دارد . در باورهای ارتباطی مردان و زنان بین گروه آموزش زوجها با هم با گروه کنترل (01/0P<) تفاوت معناداری وجود دارد ، اما بین گروه آموزش زوجها با هم با گروه آموزش زوجها به صورت فردی و با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0P>).در رضایت زناشویی مردان و زنان بین گروه آموزش زوجها با هم با گروه آموزش زوجها به صورت فردی  و با گروه کنترل تفاوت معناداری(01/0P<) وجود دارد ، اما بین گروه آموزش زوجها به صورت فردی با گروه کنترل  تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0P>).

واژگان کلیدی : انسان گرایی ، باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی ، شادکامی.

 

فهرست مطالب

فصل اول                                                                                                                         ۲

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-  بیان مسئله. ۴

۱-۳-  اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۸

۱-۴-  اهداف پژوهش… ۹

۱-۴-۱-  هدف کلی ۹

۱-۴-۲- اهداف جزئی.. ۹

۱-۵-  فرضیات پژوهش… ۱۰

۱-۶- متغیرهای تحقیق.. ۱۱

۱-۶-۱- متغیر مستقل.. ۱۱

۱-۶-۲- متغیر وابسته. ۱۱

۱-۶-۳- متغیر کنترل. ۱۱

۱-۷- تعاریف نظری و عملی.. ۱۱

۱-۷-۱- تعریف نظری.. ۱۱

۱-۷-۱-۲. ۱۲

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی.. ۱۲

۱-۷-۲-۱ آموزش گروهی انسانگرایی.. ۱۳

فصل دومسیری در ادبیات تحقیق                                                                                           ۱۵

۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۲- انسان گرایی.. ۱۵

۲-۲-۱- رویکرد اگزیستانسیالیست(خالق و مؤلف خودمان شویم) ۱۹

۲-۲-۲- کانون روان درمانی اگزیستانسیالیست… ۲۰

۲-۲-۳- مزلو و هنر انسان شدن. ۲۸

۲-۲-۴- رویکرد مراجع محور راجرز. ۳۱

۲-۲-۵- سایر رویکرد های مرتبط با انسانگرایی.. ۴۹

۲-۶-گروه درمانی مبتنی بر رویکرد انسانگرایی.. ۵۱

۲-۳- باورهای ارتباطی.. ۵۳

۲-۳-۲- نقش باورهای ارتباطی در زندگی زناشویی.. ۵۸

۲-۳-۳- ابعاد باورهای ارتباطی زوجین.. ۶۰

۲-۴- رضایت زناشویی.. ۶۱

۲-۴-۱- عوامل موثر بر رضایت زناشویی.. ۶۳

۲-۴-۱-۱- ویژگیهای شخصیتی.. ۶۴

۲-۵- شادکامی.. ۸۱

۲-۵-۱- سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه شادکامی.. ۸۴

۲-۵-۲- اجزاء شادکامی.. ۸۶

۲-۷-تحقیقات پیشین.. ۹۳

۲-۷-۱- مطالعات خارجی انجام شده در زمینه انسانگرایی.. ۹۴

۲-۷-۲- مطالعات انجام شده داخلی در زمینه انسانگرایی.. ۹۸

۲-۷-۳- پژوهش های انجام شده در زمینه باورهای ارتباطی.. ۱۰۰

۲-۷-۴- تحقیقات انجام شده در زمینه شادکامی.. ۱۰۶

۲-۷-۵- تحقیقات انجام شده در زمینه رضایت زناشویی.. ۱۰۷

فصل سوم مواد و روشها ۱۱۲

۳-۱- مقدمه. ۱۱۲

۳-۲- طرح کلی پژوهش… ۱۱۲

۳-۳- جامعه آماری.. ۱۱۳

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۱۳

۳-۵- ابزار اندازه گیری.. ۱۱۴

۳-۵-۱- مقیاس باورهای ارتباطی (RBI) 114

۳-۵-۲- مقیاس شادکامی آکسفورد. ۱۱۵

۳-۵-۳- مقیاس رضایت زناشویی انریچ.. ۱۱۶

۳-۶- شیوه اجرا ۱۱۶

۳-۷- روش های توصیف و تحلیل داده ها ۱۱۷

۳-۸- محتوای جلسات آموزشی.. ۱۱۷

فصل چهارم آنچه حاصل شد. ۱۲۰

۴-۱- مقدمه. ۱۲۰

۴-۲- تجزیه و تحلیل آماری.. ۱۲۱

۴-۲-۱- قسمت اول: ویژگیهای جمعیت شناختی گروههای سه گانه پژوهش… ۱۲۱

۴-۲-۲- قسمت دوم : یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش… ۱۳۰

۴-۳- خلاصه نتایج.. ۱۷۱

فصل پنجم  بحث و نتیجه گیری.. ۱۷۲

۵-۱- مقدمه. ۱۷۳

۵-۲- بحث پیرامون فرضیه ها ۱۷۳

۵-۲-۱- فرضیه اول. ۱۷۳

۵-۲-۲- فرضیه دوم. ۱۷۴

۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر پیرامون یافته های فرضیه اول و دوم. ۱۷۴

۵-۲-۴- فرضیه سوم. ۱۷۸

۵-۲-۵- فرضیه چهارم. ۱۷۸

۵-۲-۶- تحلیل و تفسیر پیرامون یافته های فرضیه سوم و چهارم. ۱۷۹

۵-۲-۷- فرضیه پنجم. ۱۸۳

۵-۲-۷- فرضیه ششم. ۱۸۳

۵-۲-۸- تحلیل و تفسیر پیرامون یافته های فرضیه پنج و ششم. ۱۸۴

۵-۳- تبیین کلی.. ۱۸۸

۵-۴- پیشنهادات.. ۱۹۱

۵-۴-۱- پیشنهادات پژوهشی.. ۱۹۱

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی.. ۱۹۱

منابع. ۱۹۳

پیوست ” ب “. ۲۲۴

“پیوست ج”. ۲۲۷

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...