تأثیر تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری بر ترکیب بدنی و سطح سرمی ویتامینD زنان یائسه

تعداد 129 صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

چکیده

تمرین مقاومتی در ترکیب با تغذیه مناسب دریافتی، می­تواند نسبت از دست دادن چربی در طول کاهش وزن را افزایش دهد. هدف از این مطالعه تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری بر ترکیب بدنی و سطح سرمی ویتامینD زنان یائسه است. پس از فراخوان 22 زن یائسه به‌صورت هدفمند انتخاب ‌شده و به‌طور تصادفی در دو گروه(گروه تجربی 12 نفر و گروه کنترل 10 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته­ای 2 روز با شدت 20-30% [1]1RMتمرین کردند. آزمودنی­های گروه کنترل در طول دوره 2 ماهه به فعالیت بدنی معمول خود ادامه دادند. سطوح سرمی ویتامینD و PTH[2] در وضعیت ناشتایی و ترکیب بدنی با دستگاه Inbody قبل و بعد از پایان دوره تمرینی ارزیابی شدند. برای ارزیابی رژیم غذایی آزمودنی­های گروه تجربی از یادآمد 24 ساعت خوراک استفاده شد. به‌ منظورتجزیه ‌و تحلیل داده­ها از آزمون­ آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. سطح معناداری آزمون­ها 05/0P≤ در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد پس از هشت هفته تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم­کالری مقادیر توده چربی، درصد چربی و BMI[3] در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بطور معناداری کاهش یافت. این در حالیست که هیچ تغییر معنادار در سایر متغیرهای مرتبط با ترکیب بدنی و سطح سرمی ویتامینD در زنان یائسه مشاهده نشد. تمرین مقاومتی به همراه رژیم غذایی کم­کالری از کاهش توده خالص بدن و همچنین سطح سرمی ویتامینD جلوگیری می­کند.

کلمات کلیدی: رژیم ­کم­کالری، ویتامینD، ترکیب بدنی، تمرین مقاومتی، یائسگی

 

 

فهرست مطالب

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۱. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲. بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۳. ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۴. اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۴-۱. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۴-۲. اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۵. فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۶. محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۶-۱. محدودیت های قابل کنترل……………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۷. تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش…………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۷-۱. تمرین مقاومتی………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۷-۲. ویتامینD………………………………………………………………………………………………………… 14

۱-۷-۳. ترکیب بدنی……………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۷-۴. رژیم غذایی کم کالری:…………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲. بخش اول: ترکیب بدنی…………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۱. یائسگی و ترکیب بدنی…………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۱-۱. استروژن و عوامل مؤثر در مصرف انرژی……………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۱-۱-۱. استروژن و توده عضلانی…………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۱-۱-۲. استروژن و توده چربی……………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۲. فعالیت بدنی و ترکیب بدنی……………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۳. رژیم غذایی و ترکیب بدنی…………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۳. بخش دوم: ویتامینD……………………………………………………………………………………………… 44

۲-۳-۱. ساختار و تولید…………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۲. نحوه عملکرد…………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۳-۳. عوامل تنظیم‌کننده……………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۳-۴. ویتامین D و ترکیب بدنی……………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۳-۴-۱. ویتامینD و عضله اسکلتی……………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۳-۴-۲. ویتامینD و بافت چربی………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۳-۴-۳. ویتامین D و استروژن…………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۳-۵. ویتامینD و فعالیت بدنی………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۴. بخش سوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۴-۱. ویتامینD و ترکیب بدنی………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۴-۲. فعالیت بدنی و ویتامینD، ترکیب بدنی……………………………………………………………………… ۶۲

۲-۵. جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۱.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۲. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۳. جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۴. نمونه پژوهش و نحوه انتخاب آزمودنی ها…………………………………………………………………… ۶۹

۳-۵. ابزارها و روش جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۵-۱. اندازه گیری قد، وزن، شاخص های آنتروپومتری، ترکیب بدنی و تعیین شاخص توده بدن (BMI)… 72

۳-۵-۱-۱. نحوه کار دستگاه Inbody………………………………………………………………………………. 72

۳-۵-۲. رژیم غذایی:………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳-۵-۳. اندازه گیری ویتامینD دریافتی از تابش نورخورشید………………………………………………………. ۷۵

۳-۵-۴. خون گیری و تجزیه ‌وتحلیل بیوشیمیایی خون…………………………………………………………….. ۷۵

۳-۶. برنامه مداخله ای برای گروه‌های تحقیق…………………………………………………………………….. ۷۶

۳-۶-۱. برنامه تمرین مقاومتی………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۳-۷. روش آماری…………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۱. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۲. تجزیه‌ وتحلیل توصیفی یافته های پژوهش………………………………………………………………… ۸۰

۴-۲-۱. اطلاعات و ویژگی های توصیفی آزمودنی ها………………………………………………………………… ۸۰

۴-۲-۲. بررسی توصیفی متغیرها……………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۳. بررسی چگونگی توزیع داده ها………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۴.تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش…………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۴-۱. مقایسه میانگین اولیه متغیرهای پژوهش در گروه‌های تمرین و کنترل…………………………………. ۸۴

۴-۴-۲. مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش قبل و بعد از مطالعه در هر گروه…………………………………… ۸۶

۴-۵.آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۵-۱. فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۵-۲. فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۵-۳. فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۴-۵-۴. فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۵-۵. فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………… ۹۱

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۵-۱. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۵-۲. خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………… ۹۳

۵-۳. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… ۹۵

۵-۴.پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۵-۵.پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………… ۱۰۰

 منابع………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

فهرست جداول

جدول (۴-۱) ویژگیهای فردی.. ۸۰

جدول (۴-۲) بررسی توصیفی متغیرهای مربوط به ترکیب بدنی.. ۸۱

جدول (۴-۳) بررسی توصیفی متغیرهای خونی.. ۸۱

جدول (۴-۴) بررسی توصیفی میزان قرار گرفتن در معرض نورخورشید. ۸۲

جدول (۴-۵) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای ساعات قرار گرفتن در معرض نورخورشید. ۸۲

جدول (۴-۶) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مربوط به ترکیب بدنی.. ۸۳

جدول (۴-۷) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای خونی.. ۸۳

جدول (۴-۸) مقایسه میانگین متغیرهای ترکیب بدنی قبل و بعد از تمرین به تفکیک گروهها ۸۷

جدول (۴-۹) مقایسه متغیرهای خونی قبل و بعد از تمرین به تفکیک گروهها ۸۸

جدول (۴-۱۰) مقایسه میزان قرار گرفتن در برابر نورخورشید قبل و بعد از تمرین به تفکیک گروهها ۸۸

جدول (۴-۱۱) تأثیر تمرین مقاومتی و رژیم کم کالری بر میانگین سطح سرمی ویتامینD.. 89

جدول (۴-۱۲) تأثیر تمرین مقاومتی و رژیم کم کالری بر میانگین وزن بدن و LBM.. 89

جدول (۴-۱۳) تأثیر تمرین مقاومتی و رژیم کم کالری بر میانگین توده و درصد چربی.. ۹۰

جدول (۴-۱۴) تأثیر تمرین مقاومتی و رژیم کم کالری بر میانگین BMI 90

جدول (۴-۱۵) تأثیر تمرین مقاومتی و رژیم کم کالری بر میانگین اندازههای دور کمر،شکم،باسن و …….. ۹۱

فهرست اشکال

شکل ۲-۱. استروژن در سلول چربی.. ۲۲

شکل ۲-۲. متابولیسم ویتامینD.. 46

شکل ۲-۳. عمل ویتامینD در لومن روده ۴۹

روند نما ۳-۱-روش انتخاب نمونه آماری.. ۷۱

شکل۳-۱ الکترودهای دستگاه اینبادی.. ۷۴

 

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱- تفاوت مقادیر اولیه(الف) متغیرهای مربوط به ترکیب بدنی (ب) متغیرهای مربوط به اندازه دور شکم،کمر،باسن و  (ج) متغیرهای خونی (د) تابش نور خورشید. ۸۶

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تأثیر تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری بر ترکیب بدنی و سطح سرمی ویتامینD زنان یائسه”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...