%38تخفیف

دانلود پروژه: تآثیرفضاهای باز مکان ها و پردیس های دانشگاهی بر کیفیت آموزش (طراحی یک دانشکده معماری)

 

تعداد 144صفحه فایل word قابل ویرایش

 

چکیده

در حالیکه طبق ضوابط اولیه در طراحی فضاهای آموزشی، حداقل باید پنجاه درصد سطح سایت دانشگاه ها بعنوان فضای باز لحاظ گردد. این میزان حتی اگر در فرایند طراحی نیز لحاظ شود؛ در بیشتر اوقات، نقش احتمالی آن در آموزش مداوم و پایدار دانشجویان نادیده گرفته می شود. در این پژوهش شناخت روش های تعاملات دانشجویی، مطالعه، تفریح و استراحت دانشجویان در فضای باز دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل عوامل محیطی موثر بر کیفیت آموزش انجام شده است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را 206 نفر از دانشجویان که بصورت تصادفی از میان دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران انتخاب شده اند تشکیل داده­اند. ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده است. اطلاعات حاصله پس از طبقه بندی با استفاده از نرم افزار آماری spss  به مقتضای نوع متغیرها و ارتباط آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته و پس از تحلیل توصیفی نظرات کاربران که حاوی چهار سوال تشریحی و همچنین تحلیل آماری پرسشنامه، که حاوی سی و پنج سوال تستی بوده است . نتایجی که بدست آمد نشان داد که سه عامل تعاملات دانشجویی، مطالعه، تفریح و استراحت دانشجویان در فضای باز دانشگاهها ، بیشترین تآثیر را در کیفیت آموزش دارند و در این جهت معیارهای معمارانه ای برای طراحی فضای باز مکان ها و پردیس های دانشگاهی ارایه گردید.

واژه های کلیدی: فضای باز دانشگاه، تعاملات اجتماعی، مطالعه، تفریح و استراحت، کیفیت آموزش

عنوان :

تآثیرفضاهای باز مکان ها و پردیس های دانشگاهی بر کیفیت آموزش

 (طراحی یک دانشکده معماری)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصـل اول : کلیات تحقیق(خلاصه تحقیق)

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-عنوان تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3- بیان مسئله (توصیف موضوع پژوهش) ……………………………………………………………………………………3

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………….5

1-5- اهداف مشخص تحقيق ………………………………………………………………………………………………………..6

1-6- سوالات و فرضيه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………6

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)……………………………..6

1-9-روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-10-  جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-11- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها ………………………………………………………………………………….8

1-12- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….10

2-2- مکان و مفاهیم وابسته…………………………………………………………………………………………………………11

2-2-1 تعریف مکان……………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2 خاطره مکان…………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-3 سطوح شکل گیری حس مکان…………………………………………………………………………………………..12

2-2-4 عوامل موثر بر شکل گیری حس مکان………………………………………………………………………………..13

2-2-5 عوامل موثر بر شکل گیری تعلق خاطر مکانی در بستر فضا های آموزشی………………………………..15

2-2-6 عوامل روانی اجتماعی موثر در شکل گیری تعلق خاطر مکانی در بستر فضاهای آموزشی………….18

2-3 معیار های برنامه ریزی و طراحی پردیس های دانشگاهی …………………………………………………………21

2-3-1 تاریخچه دانشگاه………………………………………………………………………………………………………………21

2-3-2- تاریخچه آموزش عالی درایران…………………………………………………………………………………………23

2-3-3- آموزش عالی در ایران……………………………………………………………………………………………………..23

2-3-4- دوره مدرن تا پیش از انقلاب ………………………………………………………………………………………….23

2-4- نظریه های معماری منظر و پردیس های آموزشی ………………………………………………………………….24

2-4-1 تعریف پردیس دانشگاهی………………………………………………………………………………………………….24

2-4-2 انواع پردیس های دانشگاهی………………………………………………………………………………………………24

2-4- 3  نقش یا عملکرد شهری ………………………………………………………………………………………………….25

2-4-4 حس آسودگی …………………………………………………………………………………………………………………25

2-4-5 بررسی و شناخت الگوهای طرح جانمایی پردیس دانشگاه…………………………………………………….25

2-4-6  نمونه موردی پردیس دانشگاهی ……………………………………………………………………………………….27

2-5 مباحث ویژه طراحی فضای باز دانشگاه……………………………………………………………………………………31

2-5-1 تاثیر عوامل محیطی بر استفاده از فضای باز …………………………………………………………………………33

2-5-2 اجزاء و عناصر فضای باز دانشگاه……………………………………………………………………………………….34

2-6- اهمیت فضای باز دانشگاهی ……………………………………………………………………………………………….35

2-6-1 تعریف فضای باز دانشگاه………………………………………………………………………………………………….35

2-6-2 نحوه چیدمان  ساختمان ها در فضای باز  دانشگاهی ……………………………………………………………38

2-6-3 عناصر عمده در محوطه دانشگاهی و روشهای طراحی…………………………………………………………..39

2-6-4 تعریف لبه در فضای سبز دانشگاهی………………………………………………………………………………….. 41

2-6-5  طراحی و برنامه ریزی محوطه دانشگاهی …………………………………………………………………………..44

2- 7  نتایج مقالات جمع آوری شده  در بررسی تاثیر فضای باز مکان و پردیس های دانشگاهی بر کیفیت آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-8 تعاملات علمی ، اجتماعی و فرهنگی در فضای باز دانشگاه ………………………………………………………50

2-8-1 محیط و تعاملات اجتماعی ……………………………………………………………………………………………….50

2-8-2 انسان، محیط  و رفتار ………………………………………………………………………………………………………51

2-8-3 اجتماع و فضای باز…………………………………………………………………………………………………………..51

2-8-4 نقش فضای باز در تعاملات فرهنگی…………………………………………………………………………………..54

2- 8 -5 روانشناسی  رفتار اجتماعی در فضای باز ………………………………………………………………………….56

2-8-6 قابلیت های محیط در تعاملات اجتماعی …………………………………………………………………………….57

2-8-7 تعامل اجتماعی و فضای عمومی معماری …………………………………………………………………………..59

2-8-8 ویژگی های محیط ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی…………………………………………………….. 59

2-8-9 فضای با سیمای نیمه ثابت و تعامل اجتماعی……………………………………………………………………….60

2-8-10 کنترل قلمرو و تعامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………61

2-8-11 رابطه تنوع و اجتماع پذیری ……………………………………………………………………………………………61

2-9 تفریح و استراحت در فضای باز …………………………………………………………………………………………….61

2-9-1 فضای بازی و ورزش ………………………………………………………………………………………………………63

2-10 مطالعه در فضای باز دانشگاه ها……………………………………………………………………………………………63

2-10-1 آموزش پذیر بودن فضاهای باز دانشگاهی ………………………………………………………………………..65

2-11 جمع بندی فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….66

فصـل سوم:  روش پژوهش

 3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..70

 3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………70

 3-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………70

 3-4- نمونه و روش نمونه گیری (حجم نمونه و روش محاسبه) …………………………………………………….71

 3-5- روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….71

 3-6-ابزارهای اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………71

 3-7- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………72

3-8- روش های آماری ………………………………………………………………………………………………………………73

 3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………….73

 3-10- جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………….73

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….75

4-2توصیف ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه……………………………………………………………………..75

4-3 تحلیل یافته ها ی سوالات تشریحی……………………………………………………………………………………….84

4-4  بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….86

فصل پنجم: روند طراحی

5-1 عوامل موثر در طراحی سایت…………………………………………………………………………………………………88

5-2 تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت ……………………………………………………………………………………89

5-3 قرار گیری نسبت به خورشید…………………………………………………………………………………………………89

5-4 تاثیر باد در طراحی سایت………………………………………………………………………………………………………90

5-4-1 اثر ونتوری باد………………………………………………………………………………………………………………….90

5-4-2 پدیده مونرو…………………………………………………………………………………………………………………….91

5-4-3 تاثیر زاویه باد…………………………………………………………………………………………………………………..91

5-5 مطالعات اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………92

5-5-1 تقسیمات اقلیمی ایران……………………………………………………………………………………………………….92

5-5-2 اقلیم استان تهران………………………………………………………………………………………………………………93

5-5-3 توزیع مکانی بارش در استان تهران……………………………………………………………………………………..94

5-5-4 دما………………………………………………………………………………………………………………………………….95

5-5-5-  بادهای تهران………………………………………………………………………………………………………………..96

5-5-6 مشخصات اقلیمی شهر تهران……………………………………………………………………………………………..96

5-5-7 گروه اقلیمی نیمه بیابانی (تهران)…………………………………………………………………………………………96

5-6  ضوابط طراحی در اقلیم گرم و نیمه بیابانی……………………………………………………………………………..98

5-7 تغییرات اقلیمی بوجود آمده در سالهای اخیر در استان تهران………………………………………………………99

5-8  تحلیل و پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر فضای سبز شهرداری تهران …………………………………………..99

 5-8-1 تمهیدات و ضوابط اقلیمی استان تهران…………………………………………………………………………….100

5-8-2  فضاهای سبز…………………………………………………………………………………………………………………100

5-9 ساختمانها …………………………………………………………………………………………………………………………103

5-9-1 جهت استقرار ساختمان…………………………………………………………………………………………………..103

5-9-2 بهترین جهت قرارگیری ساختمان درتهران…………………………………………………………………………103

5-10 تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………………104

5-10-1 سایت دانشگاه شهید رجایی ……………………………………………………………………………………….. 105

5-10-2 ویژگی های سایت ………………………………………………………………………………………………………106

5-10-3 شیب زمین ………………………………………………………………………………………………………………..107

5-10-4 تقسیم بندی دانشگاه از حیث عملکرد……………………………………………………………………………..108

5-10-5 ارتفاع ساختمان ها ………………………………………………………………………………………………………108

5-10-6 نوسازی………………………………………………………………………………………………………………………109

5-10-7 موقعیت کنونی دانشکده ……………………………………………………………………………………………….110

5-10-8 آلترناتیوهای استقرار دانشکده معماری ……………………………………………………………………………111

5-11 ضوابط طراحی محیط های آموزشی……………………………………………………………………………………114

5-11-1 تراکم جمعیت کلاس …………………………………………………………………………………………………..115

5-11-2 تهویه آتلیه معماری……………………………………………………………………………………………………….115

5-11-3 الگوی چیدمان در کلاس درس ……………………………………………………………………………………..115

5-11-4 ضوابط عمومی طراحی  فضا …………………………………………………………………………………………116

5-11-5 برنامه فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………..117

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 129

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 2-1 عوامل موثر در شکل گیری حس مکان از دیدگاه صاحب نظران (ماخذ نگارنده)………………..15

جدول 2-2 مقالات جمع بندی شده توسط نگارنده…………………………………………………………………………47

جدول 4-1 گروه نمونه را بر اساس جنسیت توصیف می کند…………………………………………………………..75

جدول 4-2 گروه نمونه را بر اساس سن تقویمی توصیف می کند……………………………………………………..76

جدول 4-3 گروه نمونه را بر اساس قد توصیف می کند…………………………………………………………………..76

جدول 4-4 گروه نمونه را بر اساس وزن توصیف می کند………………………………………………………………..77

جدول 4-5 گروه نمونه را بر اساس رشته تحصیلی توصیف می کند………………………………………………….77

جدول 4-6 گروه نمونه را بر اساس تحصیلات توصیف می کند……………………………………………………….78

جدول 4-7 گروه نمونه را بر اساس سال تحصیلی توصیف می کند…………………………………………………..78

جدول 4-8گروه نمونه را بر اساس محل تولد توصیف می کند…………………………………………………………78

جدول4-9 فراوانی پاسخگویی آزمودنیها به گزینه های سؤالات مطالعه در فضای باز دانشگاه………………..79

جدول 4-10 فراوانی پاسخگویی آزمودنیها به گزینه های سؤالات تعامل دانشجوها در فضای باز دانشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………80

جدول 4-11 فراوانی پاسخگویی آزمودنیها به گزینه های سؤالات تفریح و استراحت در فضای باز دانشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………81

جدول 4-12 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش…………………………………………………………….81

جدول 4-13 آزمون یکسانی واریانس…………………………………………………………………………………………….82

جدول 4-14تحلیل واریانس یک راهه متغیرهای پژوهش در دو گروه مذکر و مؤنث……………………………82

جدول 4-15 همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………..83

جدول 4-16 ضرایب رگرسیون چندمتغیره سلسله مراتبی پیش بینی کننده های مطالعه…………………………83

جدول 5 – 1  آب و هوای تهران در ماه های مختلف سال……………………………………………………………….95

جدول  5-2 مقایسه آلتر ناتیو های استتقرار دانشکده معماری………………………………………………………….114

جدول5-3 ریز فضا های مورد نیاز دانشکده معماری……………………………………………………………………..119

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                            صفحه

 

شکل 2-1 دانشگاه ویرجینیا شارلوتسویل، آمریکا. پلان توسط توماس جفرسون کشیده وتوسط شخصی دیگر دوباره ترسیم شد(طراحی دانشگاه توسط برایان ادواردز)…………………………………………………………28

شکل 2-2  کتابخانه، دانشگاه ویرجینیا، شارلوتسویل، آمریکا، توماس جفرسون…………………………………..30

شکل 2-3   فضای سبز و ارتباطی دانشگاه ویرجینیا، شارلوتسویل، آمریکا………………………………………….30

شکل 2-4  فضای مرکزی دانشگاه ییل، نیوپورت، آمریکا…………………………………………………………………31

شکل 2-5  طراحی فضای باز  به ایجاد مرزهایی در محوطه دانشگاهی کمک می کند. دانشگاه اوهایواستیت کلمبوس، آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………………36

شکل 2-6 مشخص کردن مرکز دانشگاه در شکل گیری فضای خارجی در دانشگاه اوهایواستیت، کلمبوس، آمریکا. …………………………………………………………………………………………………………………………………….41

شکل 2-7  مناظر به عنوان پایه های برنامه ریزی دانشگاهی عمل می کنند. دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا…………………………………………………………………………………………………………………………………………42

شکل 2-8 پلان محوطه دانشگاهی به عنوان ساخت مکان در پلی تکنیک تماسک، سنگاپور، طراحی توسط مایکل ویلفورد و همکاران……………………………………………………………………………………………………………43

شکل 2-9  منظره ترسیم شده توسط لوگان از کالج آکسفورد (1675) نظم علمی بازتاب معماری دانشگاه است…………………………………………………………………………………………………………………………………………45

 شکل 2-10 دانشگاه ناتینگهام، انگلستان، طراحی توسط مایکل هاپکینز وشرکاء…………………………………45

شکل 2-11 نمونه فضای باز دانشگاه و تعاملات اجتماعی………………………………………………………………..63

 شکل 2-12 فضای باز دانشگاه تربی دبیر شهید رجایی (نگارنده)……………………………………………………..65

شکل 5-1 تاثیر پدیده ونتوری باد در ساختمان………………………………………………………………………………..90

شکل 5-2 پدیده مونرو………………………………………………………………………………………………………………..91

شکل 5-3 همسایگی های سایت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی …………………………………………………106

شکل 5-4 دید به اطراف  سایت مورد مطالعه در  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی……………………………106

شکل 5-5 ویژگی های   سایت مورد مطالعه در  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی…………………………….107

شکل 5-6 ویژگی های ارتفاعی سایت مورد مطالعه در  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی…………………..107

شکل 5-7 ویژگی های عملکردی  سایت مورد مطالعه در  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی………………108

شکل 5-8 ویژگیهای ارتفاعی ساختمان های موجود سایت مورد مطالعه در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

شکل 5-9 فرسودگی  ساختمان های موجود سایت مورد مطالعه در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی……………………………………………………………………………………………………………………………………..110

شکل 5-10 موقعیت فعلی دانشکده معماری  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی…………………………………110

شکل 5-11 موقعیت فعلی دانشکده معماری  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی…………………………………112

شکل 5-12 آلترناتیو های استقرار دانشکده معماری در سایت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی…………..112

شکل 5-13 آلترناتیو های استقرار دانشکده معماری در سایت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی…………..113

شکل 5-14 آلترناتیو های استقرار دانشکده معماری در سایت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی…………..113

شکل 5-15 طراحی شده دانشکده معماری توسط نگارنده…………………………………………………………….. 120

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار2-1 وضعيت گرمايي راحت بر حسب سرعت باد و نوع پوشش براي عابران   ـ معيار پل واردن (سازمان برنامه و بودجه، 1375)……………………………………………………………………………………………………33

نمودار2-2 انسان ،محیط و مکانسیم رفتاری در بررسی روانشناسانه محیط (نگارنده)…………………………….51

نمودارشماره 4-1  مطالعه در فضای باز………………………………………………………………………………………….84

نمودارشماره4-2  نشست و گفتگو در محوطه دانشگاه……………………………………………………………………..85

نمودارشماره4-3 تفریح و رفع خستگی  در محوطه دانشگاه……………………………………………………………..85

نمودارشماره4-4 جذابیت  در محوطه دانشگاه…………………………………………………………………………………86

نمودار5-1 برنامه فیزیکی دانشکده معماری…………………………………………………………………………………..117

نمودار 5-2 ریز فضاهای بخشهای مختلف دانشکده معماری…………………………………………………………..118

نمودار5-3 ارتباط فضایی ریز فضا ها…………………………………………………………………………………………..118

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                            صفحه

نقشه 5-1 تقسیمات اقلیمی ایران ………………………………………………………………………………………………….92

نقشه 5-2 میانگین بارش سالانه استان البرز و تهران…………………………………………………………………………95

نقشه5-3 پهنه بندی اقلیم تهران……………………………………………………………………………………………………..98

نقشه 5-4 سایت دانشگاه شهید رجایی…………………………………………………………………………………………104

نقشه 5-5 سایت دانشگاه شهید رجایی…………………………………………………………………………………………105

1 دیدگاه برای دانلود پروژه: تآثیرفضاهای باز مکان ها و پردیس های دانشگاهی بر کیفیت آموزش (طراحی یک دانشکده معماری)

  1. Bvwtth

    best non prescription allergy medication generic name for allergy pills most recommended allergy medication

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo