بررسی کارکرد فکری- اجتماعی رباعیات خیام و مقایسه آن با ابیاتی از حافظ با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان

تعداد 188صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

چکیده

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیّت موضوع و هدف):

موضوع این پایان نامه با عنوان «بررسی کارکرد فکری- اجتماعی رباعیات خیام و مقایسه آن با ابیاتی از حافظ با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان» برای در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و فکری این دو متن گزینش شده است. توجه به این ابعاد از این جهت اهمیت دارد که باعث می­شود نسبت به این دو متن خصوصاً رباعیات خیام، با نگاه جدیدی مواجه شویم و کارکردهای مهم اجتماعی و تحولات فکری مهمی را که بعد از خود ایجاد کرده مد نظر قرار دهیم.

ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش­ها و فرضیه­ها:

برای بررسی دقیق این دو متن از نظریه­ی تحلیل گفتمان با رویکرد انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیرو تبیین بهره گرفته شده است. در فصل اول (مبانی نظری) ازمنابع درجه اولی که در حوزه­ی تحلیل گفتمان به فارسی ترجمه شده استفاده شده است و در بخش تحلیل متن، علاوه بر استفاده از منابع تاریخی معتبر در مورد عصر این دو شاعر، از کتاب­های مهمی که در مورد اندیشه و جهان­بینی و شگردهای شاعری این­دو نگاشته شده­اند نیز بهره گرفته­ایم.  

پ.روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعۀ مورد تحقیق، نمونه­گیری و روش­های نمونه­گیری، ابزار اندازه­گیری، نحوۀ اجرای آن، شیوۀ گردآوری و تجزیه و تحلیل داده­ها:

در بخش­های اصلی پایان نامه یعنی فصل سوم (رباعیات خیام) و فصل چارم (غزلی از حافظ) از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف برای تحلیل استفاده نموده­ایم و با طرح پرسش­هایی که وی در سه سطح توصیف،‌ تفسیر و تبیین برای تحلیل متون استفاده می­کند، سعی نموده­ایم با اتکاء به منابع معتبر و خود متن و بافت موقعیتی خلق این دو اثر به پاسخ این پرسش­ها بپردازیم و با در نظر گرفتن جزئیات متن، تحلیل مناسبی از کلیت متن ارائه نمائیم. روش جمع­آوری و تجزیه و تحلیل داده­ها چارچوبی کیفی دارد اما در بخش­هایی نیز بر حسب ضرورت از تحلیل­های کمی و آماری بهره گرفته­ایم.

ت. یافته­های تحقیق:

رباعیات خیام برخلاف تصور بسیاری از محققان نه صرفاً‌ جنبه­ای دم­غنیمت­گرایانه و اپیکوری دارد و نه می­توان آن­را در رده­ی اشعار صوفیانه با آن زبان پارادوکسیکالشان قرار داد. بلکه این متن کارکرد فکری-اجتماعی بسیار مهمی دارد و خیام با شگردهای مختلف به نقد جامعه و گفتمان حاکم پرداخته است به نحوی که تحولات فکری و خصوصاً‌ ادبیات منتقدانه­ی بعد از خود را بسیار تحت تأثیر قرار داده است که نمونه­ی بارز آن اشعار انتقادی حافظ است.

ث. نتیجه­ گیری و پیشنهادات:

توجه به این دو متن ادبی با نظریه­ای جدید باعث شد نگاهی بسیار متمایز نسبت به این دو متن داشته باشیم و از کارکردهای فکری-اجتماعی مهم آن مطلع شویم. بدین ترتیب این تحقیق به نوبه­ی خود می­تواند نمونه و الگویی باشد برای تحقیقات بعدی در حوزه­ی ادبیات که در آن از نظریه­ی تحلیل گفتمان استفاده خواهد شد.

چکیده

نقش ادبیات در تحولات اجتماعی و تاریخی قابل انکار نیست. در این میان برخی شعرا و نویسندگان، به تنهایی جریان­های مؤثری در فضای اجتماعیِ عصر خود و دوره­های بعد ایجاد کرده­اند. دربارۀ خیام و حافظ نیز این گفته صدق می­کند و می­توان این دو شاعر را در جرگه­ی افرادی قرار داد که در جریان­های سیاسی- اجتماعیِ خصوصاً بعد از خود، نقش مهمی ایفا کرده­اند. خیام خود از متفکران بزرگ و دانشمندان شهیری است که در حوزه­ی علم و ادب و خصوصاً فلسفه جایگاه والایی دارد. رباعیات خیام از نظر انتقال اندیشه­ها و تفکرات عمیق، در آثار ادبیِ پس از خود، به ویژه غزلیات حافظ بسیار حائز اهمیت است؛ به نحوی که بسیاری از صاحب­نظرانی که در مورد اندیشه­ها و مسائل مطرح در غزلیات حافظ سخن گفته­اند، به بازتابِ ویژه­ی اندیشه­های خیامی در شعر او اذعان کرده­اند. در این تحقیق سعی نموده­ایم به کمک نظریه­ی تحلیل گفتمان، و با استفاده از رویکرد تحلیلِ گفتمانِ انتقادیِ فرکلاف در سه سطحِ توصیف، تفسیر و تبیین، ابتدا به تحلیلِ تأثیر، و کارکرد فکری- اجتماعیِ رباعیات خیام، در جامعه و ادبیاتِ پس از او به نحوی نظام­مند و منسجم بپردازیم. پس از تبیینِ جایگاهِ مهم این رباعیات در جامعه­ی ایرانیِ اسلامیِ عصرِ خیام و پس از او، سعی نموده­ایم به بازتاب این جهان بینی، و تأثیرِ شگردهای خیام در شعر حافظ نیز بپردازیم. سپس با تحلیلی مجزا از ابیاتی از غزلیات حافظ، تفاوت شگرد حافظ در بیان این جهان­بینی را بازنموده­ایم و در نهایت در مورد کارکردهای ویژه­ی غزلیات حافظ نیز مطالبی را ارائه کرده­ایم.

کلیدواژه:

تحلیل گفتمان انتقادی، کارکرد فکری-اجتماعی، خیام، حافظ، فرکلاف

کلیدواژه­ها به زبان فارسی: تحلیل گفتمان انتقادی، کارکرد فکری-اجتماعی، خیام، حافظ، فرکلاف

فهرست

فصل اول. ۱

۱-فصل اول. ۲

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- طرح مسئله. ۲

۱-۳- اهداف تحقیق. ۳

۱-۴- روش و مراحل کار. ۴

۱-۵- پیشینهی نظریهی تحلیل گفتمان و چگونگی شکلگیری آن. ۵

۱-۶- تعاریفی از گفتمان و تحلیل گفتمان و رویکردهای آن: ۵

۱-۷- سه رویکرد اصلی در تحلیل گفتمان. ۶

۱-۸- شباهتهای سه رویکرد مطرح در تحلیل گفتمان. ۷

۱-۹- نقش سیاست در خلق جامعه از نظر لاکلو و موف: ۸

۱-۱۰- رابطهی رویکردهای تحلیل گفتمان با پسا ساختارگرایی. ۸

۱-۱۱- اهمیت نقش اجتماعی کار گزاران. ۹

۱-۱۲- نظریهی عینیشدگی در تحلیل گفتمان. ۹

۱-۱۳- روانشناسی گفتمانی. ۱۰

۱-۱۴- میشل فوکو؛ نقش و جایگاه نظریههای او در تحلیل گفتمان. ۱۰

۱-۱۵- حقیقت از نظر فوکو. ۱۰

۱-۱۶- نقش تحلیلگر در تحلیل گفتمان. ۱۱

۱-۱۷- جایگزینی هژمونی به جای ایدئولوژی برای دریافتن موقعیت طبقهی حاکم ۱۱

۱-۱۸- نقش سیاست در بازتولید معنا و تغییر آن در نظرات لاکلو و موف.. ۱۲

۱-۱۹- تخاصم و هژمونی در گفتمان لاکلو و موف.. ۱۲

۱-۲۰-  ایراد نظریهی گفتمان لاکلو و موف.. ۱۳

۱-۲۱- رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی.. ۱۳

۱-۲۲- ویژگیهای مشترک در رویکردهای مختلفِ تحلیل گفتمان انتقادی.. ۱۴

۱-۲۳- رویکرد فرکلاف در تحلیل گفتمان. ۱۵

۱-۲۴-  ضرورت دیدگاه میان‌رشته‌ای در تحلیل متون از دیدگاه فرکلاف: ۱۵

۱-۲۵- میانمتنیت و میانگفتمانیت.. ۱۶

۱-۲۶- مدلی که فرکلاف در تحلیل متون از آن استفاده میکند ۱۶

۱-۲۷- روش تحلیل گفتمان فرکلاف در سه سطح. ۱۷

۱-۲۸- ایدئولوژی.. ۱۸

۱-۲۹- تفاوت ایدئولوژی و دانش از نظر فرکلاف.. ۱۸

۱-۳۰- ایدئولوژی در متن و چگونگی دریافت آن. ۱۸

۱-۳۱- ارتباط زبانشناسی و مسائل اجتماعی از طریق تحلیل گفتمان انتقادی.. ۱۹

فصل دوم ۲۰

۲-فصل دوم ۲۱

۲-۱- مختصری درباره زندگی خیام ۲۱

۲-۲- شاعری خیام ۲۱

۲-۳- ارتباط فلسفه و شعر. ۲۳

۲-۴- اندیشه های خیامی. ۲۳

۲-۵- فلسفه و جهانبینی خیام ۲۴

۲-۶- نگاه غربیان و اندیشمندان ایرانی نسبت به خیام ۲۵

۲-۷- نگاهی تازه به خیام ۲۶

۲-۸- اوضاع سیاسی اجتماعی عصر خیام ۲۹

۲-۹- مختصری درباره رباعی. ۳۱

۲-۱۰- رباعیات خیام ۳۱

۲-۱۱- دم غنیمتگرایی مشخصهی اصلی رباعیات.. ۳۱

۲-۱۲- بادهی خیامی. ۳۲

۲-۱۳- تفاوت گفتمانی بادهی خیامی با بادهی عرفانی. ۳۲

۲-۱۴- بازتاب جهانبینی خیام در رباعیات.. ۳۳

۲-۱۵- تأثیر فلسفه بر این جهانبینی. ۳۴

۲-۱۶- رباعیات خیام به مثابه یک عمل اجتماعی(نظریه کنش گفتار) ۳۷

۲-۱۷- تقابل خیام و صوفیه. ۳۷

۲-۱۸- بازتاب رباعیات خیام در فرهنگ ایرانی و کارکرد فکری- اجتماعی آن. ۳۹

فصل سوم ۴۰

۳-فصل سوم ۴۱

۳-۱- تحلیل رباعیات خیام با الگوی کیفی فرکلاف در سه سطح. ۴۱

۳-۱-۱- بخش اول: توصیف: ۴۱

۳-۱-۱-۱- ده پرسش که تحت سه عنوان مطرح میشود، عبارتند از: ۴۲

۳-۱-۱-۱-۱- «الف. واژگان: ۴۲

[۳-۱-۱-۱-۲-] ب. دستور: ۴۳

[۳-۱-۱-۱-۳-] ج. ساختهای متنی: ۴۳

۳-۱-۱-۲- پاسخ به سؤالات مربوط به واژگان: ۴۴

۳-۱-۱-۲-۳- تضاد معنایی: ۶۰

۳-۱-۱-۲-۴- پرسش ۲(در مورد واژگان): «کلمات واجد کدام ارزش‌های رابطهای هستند؟». ۶۲

۳-۱-۱-۲-۶- پرسش ۳ «کلمات واجد کدام ارزشهای بیانی هستند؟». ۶۷

۳-۱-۱-۲-۶-۱- تعریف هویت در تحلیل گفتمان. ۶۹

۳-۱-۱-۲-۷- « پرسش۴ در کلمات از کدام استعارهها استفاده شده است؟». ۷۲

۳-۱-۱-۳-پاسخ به سؤالات مربوط به بخش دستور: ۷۴

۳-۱-۱-۳-۱- پرسش ۵ «ویژگیهای دستوری واجد کدام ارزشهای تجربی هستند؟». ۷۴

۳-۱-۱-۳-۲- «چه نوع فرایندها و مشارکینی مسلطاند؟». ۷۵

۳-۱-۱-۳-۳- پرسش دیگر این است که «آیا کنشگری نامشخص است؟». ۸۰

۳-۱-۱-۳-۴- «آیا فرایندها همان چیزهایی هستند که به نظر میآیند؟». ۸۱

۳-۱-۱-۳-۵- «آیا از اسمسازی استفاده شده است؟». ۸۲

۳-۱-۱-۳-۶- «آیا جملات معلوم هستند یا مجهول؟». ۸۳

۳-۱-۱-۳-۷- «آیا جملات مثبت هستند یا منفی؟». ۸۵

۳-۱-۱-۳-۸- پرسش ۶: «ویژگیهای دستوری واجد کدام ارزشهای رابطه ای هستند؟». ۸۶

۳-۱-۱-۳-۸-۱- «از کدام وجهها استفاده شده است؟». ۸۶

۳-۱-۱-۳-۸-۱-۱- وجه خبری و  پرسشی: ۸۷

۳-۱-۱-۳-۸-۲- «آیا ویژگیهای مهم وجهیت رابطهای وجود دارند؟». ۸۷

۳-۱-۱-۳-۹- پرسش ۷: «ویژگیهای دستوری واجد کدام ارزشهای بیانی هستند؟». ۸۸

۳-۱-۱-۳-۹-۱- بیان با شک و شبهه: ۸۹

۳-۱-۱-۳-۹-۲- استفاده از قید: ۸۹

۳-۱-۱-۳-۹-۳- استفاده از جملات شرطی: ۹۰

۳-۱-۱-۳-۹-۴- تحذیر: ۹۰

۳-۱-۱-۳-۹-۵- آرزو: ۹۰

۳-۱-۱-۳-۱۰- (ادامهی زیر مجموعهی سؤال ششم): «آیا از ضمیرهای ما و شما استفاده شده است؟ ۹۱

۳-۱-۱-۳-۱۰-۱- اگر پاسخ مثبت است، نحوهی استفاده از آنها چگونه بوده است؟». ۹۱

۳-۱-۱-۳-۱۰-۲- من و تو: ۹۱

۳-۱-۱-۳-۱۱- پرسش۸: «جملات (ساده)چگونه به یکدیگر متصل شدهاند؟». ۹۳

۳-۱-۱-۳-۱۱-۱- بحث انسجام در متون. ۹۳

۳-۱-۱-۳-۱۱-۲- انسجام از نظر ون دایک: ۹۴

۳-۱-۱-۳-۱۲- «از کدام کلمات ربطی منطقی استفاده شده است؟». ۹۴

۳-۱-۱-۴-  «برای ارجاع به داخل و بیرون متن، از چه ابزارهایی استفاده شده است؟». ۹۷

۳-۱-۱-۴-۱- پرسش۹: « از کدام قراردادهای تعاملی استفاده شده است؟». ۹۷

۳-۱-۱-۴-۲- پرسش ۱۰: متن واجد چه نوع ساختهای گستردهتری است؟». ۹۷

۳-۱-۲- بخش دوم: تفسیر: ۹۷

۳-۱-۲-۱- بافت موقعیتی و نوع گفتمان. ۹۹

۳-۱-۲-۲- توضیح عناوین جدول: ۹۹

۳-۱-۲-۲-۱- ظاهر کلام: ۱۰۰

۳-۱-۲-۲-۲-  معنای کلام: ۱۰۰

۳-۱-۲-۲-۳-  انسجام موضعی: ۱۰۰

۳-۱-۲-۲-۴- ساختار و جان مایهی متن: ۱۰۱

۳-۱-۲-۳- استفاده از تحلیل بافت موقعیتی و نوع گفتمان در تفسیر: ۱۰۲

۳-۱-۲-۳-۱- در پرسش ۱: «ماجرا چیست؟». ۱۰۲

۳-۱-۲-۳-۲- پرسش ۲: «چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟». ۱۰۳

۳-۱-۲-۳-۳- و پرسش ۳: «روابط میان آنها چیست؟». ۱۰۳

۳-۱-۲-۳-۴- پرسش ۴: «نقش زبان چیست؟». ۱۰۶

۳-۱-۲-۴- سخن خواجه نظام الملک در مورد پادشاهان. ۱۱۱

۳-۱-۲-۵- دیدگاه خیام از میان نمونهای از آثارش.. ۱۱۲

۳-۱-۲-۵- توجه به نظم اجتماعی و نظم گفتمانی و تفسیر مؤلف از این بافت و نظام ۱۱۳

۳-۱-۲-۶- ایدئولوژی و روابط قدرتی که در فرایند تفسیر تأثیرگذارند ۱۱۳

۳-۱-۲-۷- موضوع و جان‌مایه. ۱۱۶

۳-۱-۳- بخش سوم: تبیین: ۱۱۷

۳-۱-۳-۱- سه پرسش اساسی که در بخش تبیین به آنها باید توجه شود: ۱۱۷

۳-۱-۳-۲- عوامل اجتماعی. ۱۱۸

۳-۱-۳-۲-۱- ایدئولوژی.. ۱۱۸

۳-۱-۳-۲-۲- شگرد ایدئولوژی مسلط. ۱۱۸

۳-۱-۳-۲-۳- نقش گفتمان عرفانی. ۱۱۹

۳-۱-۳-۲-۴- حفظ منافع طبقهی اجتماعی مسلط. ۱۲۰

۳-۱-۳-۲-۵- بی‌نامی شگردی برای مبارزه با گفتمان غالب.. ۱۲۳

۳-۱-۳-۲-۶- شکستن تابوی باده نیز شگردی است برای مبارزه و تقابل با اندیشهی غالب.. ۱۲۳

فصل چهارم ۱۲۵

۴-۱- بخش اول: سخنانی در مورد شخصیت و ویژگیهای حافظ: ۱۲۶

۴-۱-۱- خصوصیت ممتاز حافظ: ۱۲۷

۴-۱-۲- در مورد اشعار حافظ و تأثیر پذیری از خیام: ۱۲۷

۴-۱-۲-۱- تأثیرپذیری حافظ از خیام: ۱۲۷

۴-۱-۳- ستایش گری حافظ : ۱۲۸

۴-۱-۴- نگاهی تاریخی به عصر حافظ: ۱۲۹

۴-۱-۵- تفاوت گفتمانی خیام و عرفا و چگونگی شگرد حافظ: ۱۳۱

۴-۱-۶- جایگاه رند در شعر حافظ: ۱۳۱

۴-۱-۷- پناه به دیر مغان: ۱۳۱

۴-۱-۸- استفاده از نفوذ اهل دین در حفظ قدرت: ۱۳۱

۴-۱-۹- مشابهت خیام و حافظ : ۱۳۲

۴-۱-۱۰- شک و انکار در اشعار خیام و حافظ: ۱۳۲

۴-۱-۱۱- پناهگاه حافظ در مقابل قدرت حاکم: ۱۳۳

۴-۱-۱۲- در مورد تجربههای دو گانهی حافظ از عشق زمینی و حقیقی میگوید: ۱۳۳

۴-۱-۱۳- باده و بادهخواری حافظ: ۱۳۴

۴-۱-۱۴- تفاوت بادهی خیامی و بادهی حافظ: ۱۳۴

۴-۱-۱۵- تفاوت شراب حافظ با شراب خیام از دیدگاه هدایت: ۱۳۵

۴-۱-۱۶- مغ بچه در شعر حافظ: ۱۳۵

۴-۱-۱۷- توجه حافظ به شاهان ایرانی و شکوه ایران قدیم: ۱۳۵

۴-۲- بخش دوم: تحلیل غزلی از حافظ با در نظر داشتنغزلهای دیگری از دیوان او که اندیشههای خیامی در آن بازتاب دارد: ۱۳۶

۴-۲-۱- مرحلهی اول توصیف: ۱۳۷

۴-۲-۱-۱- کلمات واجد کدام ارزشهای تجربی هستند؟ ۱۳۷

۴-۲-۱-۱-۱- غزلیاتی که در آن اندیشههای خیامی بازتابی ویژه دارند: ۱۳۷

۴-۲-۱-۲- پرسشهایی که در بخش واژگان مطرح شد: ۱۳۹

۴-۲-۱-۲-۱- کلمات واجد کدام ارزشهای تجربی هستند؟ در طبقه بندی آنها از کدام طرحها استفاده شده است؟ و آیا میتوان از عبارت بندی دگرسان یا عبارت بندی افراطی سخن گفت؟ ۱۳۹

۴-۲-۱-۲-۲- چه نوع روابط معناییِ (هم معنایی، شمول معنایی و تضاد معنایی) به لحاظ ایدئولوژیک معنادار بین کلمات وجود دارد؟ ۱۴۵

۴-۲-۱-۲-۳- کلمات واجد کدام ارزشهای رابطهای هستند؟ ۱۴۶

۴-۲-۱-۲-۴- آیا عباراتی وجود دارند که دال بر حسن تعبیر باشند؟ ۱۴۶

۴-۲-۱-۲-۵- کلمات واجد کدام ارزشهای بیانی هستند؟ ۱۴۷

۴-۲-۱-۲-۶- در کلمات از کدام استعارها استفاده شده است؟ ۱۴۸

۴-۲-۱-۳- سؤالات مربوط به بخش دستور: ۱۴۹

۴-۲-۱-۳-۱- ویژگیهای دستوری واجد کدام ارزشهای تجربی هستند؟ ۱۴۹

۴-۲-۱-۳-۲- چه نوع فرآیندها و مشارکینی مسلط هستند؟ ۱۴۹

۴-۲-۱-۳-۲-۱- فرآیندی که دراین غزل به اجرا در میآید: ۱۴۹

۴-۲-۱-۳-۲-۱-۱- مشارکین: ۱۴۹

۴-۲-۱-۳-۲-۱-۱-۱- شاعر: ۱۵۰

۴-۲-۱-۳-۲-۱-۱-۲- چنگ و عود: ۱۵۰

۴-۲-۱-۳-۲-۱-۱-۳- فاعلان و کنشکرانِ‌غایب: ۱۵۰

۴-۲-۱-۳-۲-۱-۱-۳-۱- نقش فاعلان در شعر حافظ: ۱۵۰

۴-۲-۱-۳-۳- آیا کنشگری نامشخص است؟ ۱۵۱

۴-۲-۱-۳-۴- آیا فرآیندها همانهایی هستند که به نظر میرسند؟ ۱۵۱

۴-۲-۱-۳-۵- جملات معلوم هستند یا مجهول؟ ۱۵۲

۴-۲-۱-۳-۶- جملات مثبت هستند یا منفی؟ ۱۵۳

۴-۲-۱-۳-۷- ویژگیهای دستوری واجد گدام ارزشهای رابطهای هستند؟ ۱۵۳

۴-۲-۱-۳-۸- از کدام وجهها استفاده شده است؟ ۱۵۳

۴-۲-۱-۳-۹- آیا ویژگیهای مهم وجهیت رابطهای وجود  دارند؟ ۱۵۴

۴-۲-۱-۳-۱۰- ویژگیهای دستوری واجد کدام ارزشهای بیانی هستند؟ ۱۵۴

۴-۲-۲- بخش دوم تفسیر: ۱۵۵

۴-۲-۲-۱- دریافتن پیشفرضهای مبتنی بر عقل سلیم: ۱۵۶

۴-۲-۲-۲- تفسیر غزل حافظ: ۱۵۶

۴-۲-۲-۲-۱- جهان تجربه شدهی حافظ و بازتاب آن در غزلیات: ۱۵۶

۴-۲-۲-۳- شناختن زمینهی اجتماعی گفتمان: ۱۵۷

۴-۲-۲-۴- معرفی بافت موقعیتی و نوع گفتمان در چهار مرحله: ۱۵۹

۴-۲-۲-۴-۱- الف) ظاهر کلام (نظام آوایی، دستوری و واژگان) ۱۵۹

۴-۲-۲-۴-۲- ب) معنی کلام (معنی شناسی،‌ کاربردشناسی) ۱۵۹

۴-۲-۲-۴-۲-۱- تفاوت ابهام شعر عرفانی و ابهام در شعر حافظ: ۱۶۰

۴-۲-۲-۴-۳- ج) انسجام موضعی (انسجام، کاربردشناسی) ۱۶۰

۴-۲-۲-۴-۳-۱- ساخت درونی غزل حافظ: ۱۶۰

۴-۲-۲-۴-۳-۲- پیوند عاطفی و نه معنایی در برخی از غزلها: ۱۶۱

۴-۲-۲-۴-۴- د)ساختار متن و جان مایه (چارچوب کلی) ۱۶۱

۴-۲-۲-۴-۲-۱- موضوع و بن مایه: ۱۶۱

۴-۲-۲-۴-۲-۲- شعر حافظ همچون شخصیتش متعادل و دارای حد وسط است: ۱۶۱

۴-۲-۲-۵- بافت موقعیتی و پرسشهای مربوط به این بخش: ۱۶۲

۴-۲-۲-۵-۱- محتوا: ماجرا چیست؟ ۱۶۲

۴-۲-۲-۵-۲- فاعلان: چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ ۱۶۲

۴-۲-۲-۵-۳- روابط: روابط میان آنها چیست؟ ۱۶۲

۴-۲-۲-۵-۴- پیوندها: نقش زبان در پیشبرد ماجرا چیست؟ ۱۶۳

۴-۲-۳- بخش تبیین: ۱۶۴

فصل پنچم ۱۶۷

۵-فصل پنجم ۱۶۸

۵-۱- نتیجه گیری: ۱۶۸

۵-۲- پی نوشت: ۱۷۲

۵-۳- منابع: ۱۷۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی کارکرد فکری- اجتماعی رباعیات خیام و مقایسه آن با ابیاتی از حافظ با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...