بررسی پارامترهای ساخت هیبرید کاتالیست های کئوردیناسیونی برای پلیمریزاسیون اتیلن

تعداد 88صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

چکیده

در این تحقیق، دو کاتالیست با ساختار کاملا متفاوت هیبرید شدند، سپس با تغییر پارامترهایی از قبیل نسبت هیبرید دو کاتالیست، دمای پلیمریزاسیون و دمای بارگذاری دو کاتالیست پلیمریزاسیون در شرایط متفاوت انجام شد. در ادامه بررسی خواص پلیمرها، با تکنیک­های مختلف مطالعه گردید. برای تعیین درصد عناصر موجود در کاتالیست­های هیبریدی از آنالیز عنصری ICP استفاده شد. مقادیر غیراشباعیت پلیمرها با استفاده از طیف سنجی FTIR محاسبه گردید. پلیمرهای هیبریدی با متوسط وزن مولکولی متفاوت با استفاده از شرایط متفاوت پلیمریزاسیون تولید شدند. رفتار حرارتی نمونه ها با آنالیز حرارتیDSC مورد بررسی قرار گرفت و برای تعیین شاخه های جانبی و ضخامت لاملاها از روش DSC-SSA استفاده شد. هیبرید کاتالیست متالوسن برپایه تیتانیوم با کاتالیست فرامتالوسن بر پایه نیکل انجام شد در ابتدا اصلاح سطح اداکت MgCl2 به کمک TIBA صورت گرفت و سپس دو کاتالیست بروی ساپورت  قرار گرفتند. کاتالیست متالوسن بر پایه تیتانیوم با کاتالیست فرامتالوسن نیکل در نسبت مولی Metallocene/Late = 0، 33/0، 5/0، 67/0 و 1 هیبرید شد. نتایج ICP نشان داد که با کاهش یافتن نسبت مولی کاتالیست Metallocene/Late، از 1 به 67/0 و 33/0 سپس به 0، میزان قرارگیری  Tiروی سطح ساپورت MgCl2، از 097/0 به 073/0 و 057/0 سپس 0 کاهش یافت و متناسب با آن میزان قرارگیری نیکل روی ساپورت از 0/0 به 064/0 و 084/0 سپس 127/0 افزایش نشان داده است. فعالیت کاتالیست هیبریدی با افزایش نسبت کاتالیست متالوسن کاهش یافت و بیشترین فعالیت کاتالیست هیبریدی kg PE/((mol (Ti+Fe)*bar*hr) 1733 بود که در دمای پلیمریزاسیونC º30 با کمک کاتالیست TEA برای نسبت مولی Metallocene/Late = 33/0 بدست آمد و کمترین فعالیت کاتالیست  در دمای پلیمریزاسیونC º70 بدست آمد. در دمای پلیمریزاسیون Cº50 بیشترین مقدار غیراشباعیت، %27/4، در نسبت مولی Metallocene/Late = 33/0 و کمترین مقدار غیراشباعیت %09/4، در نسبت مولی Metallocene/Late = 67/0 مشاهده شد. بیشترین متوسط وزن مولکولی در دمای پلیمریزاسیون Cº30 و نسبت مولی Metallocene/Late = 5/0 بدست آمد که 1454000 بود و کمترین آن  نیز 304000 در دمای پلیمریزاسیون Cº70 و نسبت مولی Metallocene/Late = 5/0 مشاهده گردید. بررسی رفتار حرارتی با استفاده از DSC، برای پلیمرهای هیبریدی دو پیک دمای ذوب در محدوده Cº 120-140 و Cº 90-110 را نشان داد که نشان دهنده تولید پلیمری با دو ساختار لاملا بود. محدوده دمای ذوب بالا به کاتالیست متالوسن و محدوده دمای ذوب پایین به کاتالیست فرامتالوسن نسبت داده شد. با افزایش در نسبت کاتالیست متالوسن به کاتالیست فرامتالوسن نیکل در کاتالیست­های هیبریدی، مشاهده شد که محدوده پيك دماي ذوب بالاتر که مربوط به کاتالیست متالوسن بود به سمت دماهای بالاتر و محدوده پيك دمای ذوب پایین که مربوط به کاتالیست بر پایه نیکل بود به سمت دماهای پایین­تر جابجايي پیدا كرد که بيانگر افزايش نقش کاتالیست متالوسن نسبت به كاتاليست فرامتالوسن بود. نتایجSSA  نیز تشکیل پلیمرهای دارای دماهای ذوب با ساختار لاملای متفاوت را تایید نمود، که بیانگر تشکیل زنجیرهای پلیمر با ساختار کریستالی متفاوت بود یعنی پلیمرهای حاصل از هیبرید این کاتالیست­ها دو ساختار لاملا را نشان داد که هر ساختار به یک کاتالیست نسبت داده شد که با تغییر درصد کاتالیست متالوسن و همچنین یا تغییر دمای پلیمریزاسیون، ساختار لاملاها تغییر می­کرد. روش  DSC-SSAبرای کاتالیست متالوسن فقط یک پیک پهن در محدوده Cº140 نشان داد و برای کاتالیست­های هیبریدی چند پیک دمای ذوب در محدوده دمای ذوب، C º 120-60 ظاهر شد و ضخامت لاملاها با فرمول تامسون-گیبس محاسبه گردید. برای بررسی نوع کریستال­های تشکیل شده از بهترین نمونه­ها XRD گرفته شد. همچنین در ادامه برای مشاهده خواص مکانیکی و خواص حالت مذاب بهترین نمونه­های سنتز شده از آزمون­های DMTA و رئومتر چرخشی استفاده گردید.

کلمات کلیدی: هیبرید کاتالیست، ساپورت کردن، دمای بارگذاری، اداکت ، بررسی رفتار حرارتی، بررسی درصد غیراشباعیت، XRD، DMTA، رئولوژی.

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۱ معرفی………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱-۱ پلی اولفین…………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲ مروری بر انواع پلی‌اتیلن و خواص آن‌ها……………………………………………………………………………….. ۵

۱-۲-۱ انواع پلی‌اتیلن……………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۲-۱-أ‌ LDPE………………………………………………………………………………………………………….. 10

۱-۲-۱-ب‌ HDPE………………………………………………………………………………………………………… 11

۱-۲-۱-ت‌ LLDPE………………………………………………………………………………………………………. 12

۱-۳ کاتالیست­های فلزات واسطه………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۳-۱ کاتالیست زیگلرناتا………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۳-۲ کاتالیست فیلیپس………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۳-۳ کاتالیست متالوسن…………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۳-۴ کاتالیست­های محدودیت هندسی…………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۳-۵ کاتالیست فنوکسی ایمین………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۴ ساپورت (هتروژن)کردن کاتالیست­ها………………………………………………………………………………… ۱۹

۱-۴-۱ مزایای کاتالیست هتروژن نسبت به کاتالیست­های هموژن…………………………………………………………. ۲۱

۱-۵ نقش کمک کاتالیست یا فعال کننده…………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۶ پلیمریزاسیون و رشد ذره……………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۷ مکانیسم پلیمریزاسیون………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۸ خواص فیزیکی و مکانیکی پلی‌اتیلن………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۸-۱ خواص حرارتی ( ظرفیت و ضریب انبساط )………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۸-۲ نقطه ذوب…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۱-۸-۳ اثر ساختار مولکولی و بلورینگی بر خواص پلی‌اتیلن………………………………………………………………. ۲۹

۱-۸-۳-أ‌ تبلور…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۱-۸-۳-ب‌ اثر بلورینگی بر خواص فیزیکی و مکانیکی……………………………………………………………………. ۳۰

۱-۸-۴ وزن مولکولی……………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۱-۸-۵ توزیع وزن مولکولی………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۱-۸-۶ چگالی و شاخص جریان مذاب……………………………………………………………………………………. ۳۵

۱-۸-۷ محتوای شاخه‌های جانبی ، توزیع و اندازه آن‌ها……………………………………………………………………. ۳۸

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

مخلوط و هیبرید کاتالیست­ها جهت پلیمریزاسیون اتیلن……………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۱ سیستم های کاتالیستی چند جزئی هیبریدی………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱-۲ کاتالیست­های هیبرید الیگومریزاسیون/کوپلیمریزاسیون جهت پلیمریزاسیون  آبشاری……………………………… ۴۴

۲-۱-۲-أ‌ کاتالیست­های هیبریدی ساپورت شده جهت پلیمریزاسیون آبشاری……………………………………………… ۴۴

۲-۱-۲-ب‌ کاتالیست های هیبریدی بدون ساپورت جهت پلیمریزاسیون آبشاری………………………………………….. ۴۴

۲-۱-۳ کاتالیست های  هیبریدی جهت پلیمریزاسیون رایج………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱-۳-أ‌ کاتالیست های هیبریدی ساپورت شده………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱-۳-ب‌ کاتالیست های هیبریدی بدون ساپورت……………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۲ مخلوط کاتالیست­ها با سایت­های فعال مجزا (کاتالیست­های همگن):…………………………………………………. ۴۶

۲-۲-۱ کاتالیست­های هموژن:…………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۲ هیبرید کاتالیست­ها (کاتالیست­های ناهمگن):……………………………………………………………………… ۵۹

۲-۲-۲-أ‌ کاتالیست­های ناهمگن شامل یک جزء سیستم­های زیگلرناتا رایج:……………………………………………… ۵۹

۲-۲-۲-ب‌ کاتالیست­های ناهمگن بر پایه چند ترکیب چند سایتی:……………………………………………………….. ۶۸

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۱ بخش تجربی…………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۳-۲ مواد، تجهیزات و روش انجام آزمایش ها…………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۲-۱ مواد مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۲-۲ دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده……………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۲-۲-أ‌ راکتور پلیمریزاسیون……………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳-۲-۲-ب ستون تزریق مونومر……………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳-۲-۲-ت‌ جعبه دستکش دار…………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۳-۲-۲-ث‌ آون خلا………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۲-۲-ج ‌ پرس گرم……………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۲-۲-ح‌  سیستم نگهداری و انتقال اجزاء کاتالیست……………………………………………………………………… ۷۶

۳-۳ روش خشک کردن و خالص سازی مواد مورد استفاده در پلیمریزاسیون……………………………………………… ۷۷

۳-۳-۱ تولوئن…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۳-۲ هپتان………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۴ بخش آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۳-۴-۱ هیبرید کاتالیست فرامتالوسن بر پایه نیکل با کاتالیست متالوسن……………………………………………………. ۷۷

۳-۴-۲ اصلاح شیمیایی اداکت……………………………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۴-۳ روش ساخت هیبرید………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۴-۴ نمونه­های مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۵ روش انجام فرایند پلیمریزاسیون………………………………………………………………………………………. ۸۰

۳-۶ آماده سازی نمونه ها………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۳-۷ روش­های شناسایی درصد عناصر فلزی………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-۷-۱ ICP-OES………………………………………………………………………………………………………… 81

۳-۷-۲ اندازه گیری خواص حرارتی DSC………………………………………………………………………………… 81

۳-۷-۳ طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)………………………………………………………………………. 82

۳-۷-۴ اندازه گیری ویسکوزیته ذاتی……………………………………………………………………………………… ۸۲

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۱ هیبرید کاتالیست متالوسن تیتانیوم با کاتالیست فرامتالوسن نیکل برای پلیمریزاسیون اتیلن…………………………….. ۸۳

۴-۱-۱ مکانیزم (نحوه) قرارگیری کاتالیست­های هیبریدی روی ساپورت…………………………………………………. ۸۳

۴-۱-۲ شاخص بندی عناصر در کاتالیست هیبریدی با استفاده از ICP…………………………………………………….. 84

۴-۱-۳ هیبرید کاتالیست فرامتالوسن نیکل با کاتالیست متالوسن بر پایه تیتانیوم……………………………………………. ۸۵

۴-۲ بررسی فعالیت کاتالیست……………………………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۲-۱ بررسی فعالیت کاتالیست با تغییر نسبت وزنی کاتالیست فرامتالوسن نیکل به متالوسن………………………………. ۸۷

۴-۲-۲ بررسی فعالیت کاتالیست هیبریدی با تغییر در دمای بارگذاری کاتالیست­ها………………………………………… ۸۸

۴-۲-۳ بررسی فعالیت کاتالیست هیبریدی با تغییر در دمای پلیمریزاسیون………………………………………………….. ۸۹

۴-۳ تحلیل و بررسی خواص پلیمر های حاصله……………………………………………………………………………. ۹۲

۴-۴ بررسی درصد غیراشباعیت به کمک روش FTIR……………………………………………………………………. 92

۴-۵ بررسی وزن مولکولی متوسط گرانروی با استفاده از ویسکومترآبلود…………………………………………………. ۹۴

۴-۶ بررسی رفتار حرارتی پلیمرهای حاصله با استفاده ازDSC…………………………………………………………….. 96

۴-۶-۱ بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون بر رفتار حرارتی پلیمرهای مجزای متالوسن و فرامتالوسن نیکل…………………….. ۹۹

۴-۶-۲ بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون بر رفتار حرارتی پلیمرهای هیبریدی………………………………………………. ۱۰۲

۴-۶-۳ بررسی اثر تغییر نسبت دو کاتالیست بر رفتار حرارتی پلیمرها…………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۶-۴ تعیین میزان کریستالیزاسیون پلیمرهای مختلف با استفاده از آنالیز DSC………………………………………….. 112

۴-۷ بررسی کمی ریز ساختار پلیمر با استفاده از تکنیک جداسازی حرارتی……………………………………………… ۱۱۳

۴-۷-۱ بررسی اثر تغییر دمای پلیمریزاسیون بر ریز ساختار پلیمر…………………………………………………………. ۱۱۳

۴-۷-۲ بررسی اثر تغییر نسبت کاتالیست­های هیبریدی در ریز ساختار پلیمرهای هیبریدی……………………………….. ۱۱۵

۴-۸ تعیین ضخامت لاملاها با استفاده از تکنیک جداسازی حرارتی…………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۹ تعیین توزیع زنجیرهای جانبی SCB………………………………………………………………………………… 124

۴-۱۰ بررسی نواحی کریستالی با استفاده از آنالیز XRD…………………………………………………………………. 125

۴-۱۰-۱ بررسی اثر تغییر نسبت دو کاتالیست بر نوع بلورها………………………………………………………………. ۱۲۵

۴-۱۰-۲ بررسی اثر تغییر دمای پلیمریزاسیون بر نوع بلورها………………………………………………………………. ۱۲۶

۴-۱۱ بررسی رفتار دینامیکی مکانیکی پلیمرهای حاصله با استفاده از DMTA…………………………………………… 127

۴-۱۲ بررسی رفتار رئولوژیکی پلیمرهای حاصله با استفاده از رئومتر چرخشی…………………………………………… ۱۳۰

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۵-۱ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

۵-۲ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

منابع……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

فهرست شکل­ها

عنوان  …………………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه

شکل ‏۱‑۱ بازار جهانی ترموپلاستیک تا سال ۲۰۱۰. ۵

شکل ‏۱‑۲ شکل ساده ای از پلی‌اتیلن. ۷

شکل ‏۱‑۳ مکانیسم پیشنهادی (Cossee-Arlman) برای پلیمریزاسیون اولفین با استفاده از کاتالیست زیگلرناتا ۱۵

شکل ‏۱‑۴ ساختارهای مختلف کاتالیست متالوسن. ۱۶

شکل ‏۱‑۵ ساختار کاتالیست محدودیت هندسی.. ۱۷

شکل ‏۱‑۶ ساختار کاتالیست  FI 17

شکل ‏۱‑۷ ساختار کاتالیست­های دی­ایمینی.. ۱۸

شکل ‏۱‑۸ شمای کلی از تکنولوژی تولید پلی­­اتیلن. ۱۹

شکل ‏۱‑۹ ساپورت کاتالیست متالوسن روی  SiO۲ ۲۰

شکل ‏۱‑۱۰ شماتیکی از ساختارMAO. 22

شکل ‏۱‑۱۱ شماتیکی از رشد ذره پلیمر ازنشستن یک ذره کاتالیست.. ۲۳

شکل ‏۱‑۱۲ مکانیسم پلیمریزاسیون. ۲۴

شکل ‏۱‑۱۳ فرایندهای مختلف انتقال. ۲۵

شکل ‏۱‑۱۴ دمای ذوب و دمای کریستالیزاسیون برای گرید HDPE 6070. 28

شکل ‏۱‑۱۵ اثر میزان کومونومر ۱-بوتن در دمای ذوب پلی‌اتیلن. ۲۸

شکل ‏۱‑۱۶ تأثیر شاخه‌های جانبی بر دمای ذوب در پلی‌اتیلن‌های تهیه شده با کاتالیزورهای متالوسن و زیگلر- ناتا ۳۰

شکل ‏۱‑۱۷ وابستگی مقدار بلورینگی پلی‌اتیلن‌های خطی به وزن مولکولی و تاریخچه گرمایی.. ۳۲

شکل ‏۱‑۱۸ روند تغییرات مقاومت کششی و ضربه یک پلیمر با افزایش درجه پلیمر شدن. ۳۳

شکل ‏۱‑۱۹ روند تغییرات گرانروی مذاب نمونه پلیمر با افزایش درجه پلیمر شدن. ۳۳

شکل ‏۱‑۲۰ اثر وزن مولکولی بر خواص پلی‌اتیلن. ۳۴

شکل ‏۱‑۲۱ توزیع‌های معمولی و دو قله‌ای پلی‌اتیلن و اثر آن‌ها بر خواص مختلف مرتبط با فرآیند آن‌ها ۳۸

شکل ‏۲‑۱ کاتالیست فرا متالوسن نیکل بر پایه لیگاند accnaphthene (Ar = 2,6Pri۲C۶H۳ , X = Cl) 48

شکل ‏۲‑۲ بازده(P)  سیستم کاتالیستی I برحسب دما و کسر مولی زیرکونیوم. ۴۸

شکل ‏۲‑۳ بررسی فعالیت هیبرید کاتالیست­های زیرکونیومی و نیکلی در دماهای مختلف… ۴۹

شکل ‏۲‑۴ دماهای ذوب پلیمرهای سنتز شده در دماهای پلیمریزاسیون مختلف توسط هیبرید دو کاتالیست زیرکونیومی و نیکلی  ۵۰

شکل ‏۲‑۵ گرمانگاشت های DSC در کسرهای مولی مختلف کاتالیست های زیرکونیومی و نیکلی در کاتالیست هیبرید در دمای پلیمریزاسیون ۳۰ درجه سانتی گراد. ۵۱

شکل ‏۲‑۶ نتایج آنالیز DMTA پلی اتیلن های حاصل از کاتالیست هیبرید زیرکونیومی و نیکلی در کسر های مولی مختلف از کاتالیست ها در دمای پلیمریزاسیون ۳۰ درجه سانتی گراد. ۵۲

شکل ‏۲‑۷ ساختار کاتالیست­های مخلوط شده توسط ال اوبیدی و همکارانش… ۵۳

شکل ‏۲‑۸ گرمانگاشت DSC برای پلیمرهای سنتز شده با سیستم مخلوط کاتالیست ۱/۲/MMAO در دمای ۶۰ °C و فشار اتیلن ۰.۷ MPa، اثر میزان کاتالیست ۲ (X۲) روی رفتار پلیمر. ۵۳

شکل ‏۲‑۹ ساختار کاتالیست آهن استفاده شده توسط گوا و همکارانش… ۵۴

شکل ‏۲‑۱۰ تاثیر دمای پلیمریزاسیون روی فعالیت مقادیر متفاوت نیکل(XNi) برای انجام پلیمریزاسیون درون هگزن. ۵۵

شکل ‏۲‑۱۱ تاثیر دمای پلیمریزاسیون روی فعالیت مقادیر متفاوت نیکل(XNi) برای انجام پلیمریزاسیون درون تولوئن. ۵۵

شکل ‏۲‑۱۲ ساختار کاتالیست­ها بر پایه کوبالت و نیکل استفاده شده توسط پن و همکارانش ۵۶

شکل ‏۲‑۱۳ ساختار کاتالیست­های مشتقات زیرکونیوم فنوکسین و ترکیب هافونیوم آمید شرکت Dow Chemical 57

شکل ‏۲‑۱۴ ساختار کاتالیست بر پایه تیتانیوم (R=n-C۱۲H۲۳) استفاده شده توسط Markel و همکارانش… ۵۹

شکل ‏۲‑۱۵ فرایند تهیه کاتالیست از دو نگهدارنده SiO۲/MgCl۲ با روش سل-ژل. ۶۰

شکل ‏۲‑۱۶ گرمانگاشت DSC برای پلی اتیلن تولید شده بوسیله کاتالیست­های هیبرید نگه­داشته شده روی دو نگه­دارنده MAO/MgCl۲/SiO۲) /Cp۲ZrCl۲/ (TiCl۴ ۶۲

شکل ‏۲‑۱۷ GPC برای پلی اتیلن تولید شده بوسیله کاتالیست­های هیبرید نگه­داشته شده روی دو نگه­دارنده  (MgCl۲/SiO۲) ۶۲

شکل ‏۲‑۱۸ گرمانگاشت DSC برای کوپلیمرهای تولید شده با استفاده از نسبت­های مختلف Al(MAO)/Zr 64

شکل ‏۲‑۱۹ میزان ترکیبات شیمیایی در کوپلیمرهای اتیلن-هگزن با روش کریستالیزاسیون مرحله­ای، در نسبت­های مختلف Al(MAO)/Zr 64

شکل ‏۲‑۲۰ نمودار توزیع وزن مولکولی پلیمرهای بدست آمده از سیستم­های کاتالیستی مختلف… ۶۵

شکل ‏۲‑۲۱ GPC پلی اتیلن تولید شده با هیبرید کاتالیست­های نیکل دی ایمین/زیگلرناتا/MAO با تغییر نسبتTi/Ni 67

شکل ‏۲‑۲۲ ساختار کاتالیست­های Cp۲TiCl۲ (||), Cp۲ZrCl۲ (|) و (|||) ترکیبات آهن استفاده شده توسط مارک و همکارانش… ۶۹

شکل ‏۲‑۲۳ ساختار کاتالیست­های بر پایه آهن و نیکل که توسط ایوانکوف و همکارانش استفاده شد. ۷۰

شکل ‏۲‑۲۴ ساختار کاتالیست­های بر پایه کروم و آهن استفاده شده توسط چادویک و همکارانش… ۷۱

شکل ‏۲‑۲۵ رشد ذرات پلیمر روی سطح کاتالیست­های تهیه شده به روش نشاندن لایه به لایه ترکیبات روی نگهدارنده ۷۲

شکل ‏۳‑۱ ساختارکاتالیست سنتز شده فرامتالوسن نیکل. ۷۸

شکل ‏۴‑۱ مکانیسم اصلاح سطح اداکت.. ۸۶

شکل ‏۴‑۲ بررسی فعالیت کاتالیست با تغییر نسبت وزنی کاتالیست هیبریدی.. ۸۷

شکل ‏۴‑۳ بررسی فعالیت کاتالیست با تغییر دما و نسبت وزنی کاتالیست هیبریدی Metallocene/LTM.. 91

شکل ‏۴‑۴ بررسی جرم مولکولی متوسط گرانروی با تغییر نسبت وزنی کاتالیست هیبریدی و دماهای پلیمریزاسیون مختلف… ۹۶

شکل ‏۴‑۵ آنالیز حرارتی پلیمر حاصل از کاتالیست LTM  ساپورت شده با استفاده ازDSC در دمای پلیمریزاسیون C°۵۰. ۹۷

شکل ‏۴‑۶ آنالیز حرارتی پلیمر حاصل از کاتالیست متالوسن ساپورت شده با استفاده از DSC در دمای پلیمریزاسیون °C50    ۹۸

شکل ‏۴‑۷ بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون  بر رفتار حرارتی پلیمر های حاصل از کاتالیست هتروژن نیکل. ۱۰۰

شکل ‏۴‑۸ بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون  بر رفتار حرارتی پلیمر های حاصل از کاتالیست هتروژن متالوسن. ۱۰۱

شکل ‏۴‑۹ بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون  بر رفتار حرارتی پلیمر های هیبریدی در نسبت کاتالیست­های \LTM Metallocene برابر ۳۳ درصد  ۱۰۴

شکل ‏۴‑۱۰ بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون  بر رفتار حرارتی پلیمر های هیبریدی در نسبت کاتالیست­های \LTM Metallocene برابر ۵۰ درصد  ۱۰۵

شکل ‏۴‑۱۱  بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون  بر رفتار حرارتی پلیمر های هیبریدی در نسبت کاتالیست­های \LTM Metallocene برابر ۶۷ درصد  ۱۰۷

شکل ‏۴‑۱۲ بررسی اثر نسبت مولی کاتالیست هیبریدی بر رفتار حرارتی پلیمرهای هیبریدی در دمای پلیمریزاسیون °C50. 109

شکل ‏۴‑۱۳ بررسی اثر نسبت مولی کاتالیست هیبریدی بر رفتار حرارتی پلیمرهای هیبریدی در دمای پلیمریزاسیون °C30. 110

شکل ‏۴‑۱۴ بررسی اثر نسبت مولی کاتالیست هیبریدی بر رفتار حرارتی پلیمرهای هیبریدی در دمای پلیمریزاسیون C°۷۰. ۱۱۱

شکل ‏۴‑۱۵ بررسی کمی ریزساختار  پلیمر سنتز شده بوسیله کاتالیست هیبریدی با نسبت کاتالیست Metallocene/LTM =67% با استفاده از تکنیک جداسازی حرارتی ، در دمای پلیمریزاسیون°C 30. 114

شکل ‏۴‑۱۶ بررسی کمی ریزساختار  پلیمر سنتز شده بوسیله کاتالیست هیبریدی با نسبت کاتالیست Metallocene/LTM =67% با استفاده از تکنیک جداسازی حرارتی، در دمای پلیمریزاسیون  °C50. 115

شکل ‏۴‑۱۷ بررسی کمی ریزساختار  پلیمر سنتز شده بوسیله کاتالیست هیبریدی با نسبت کاتالیست Ti/Ni=33%  با استفاده از تکنیک جداسازی حرارتی   ۱۱۶

شکل ‏۴‑۱۸ بررسی کمی ریزساختار  پلیمر سنتز شده بوسیله کاتالیست هیبریدی با نسبت کاتالیست Ti/Ni =67% با استفاده از تکنیک جداسازی حرارتی   ۱۱۷

شکل ‏۴‑۱۹ بررسی کمی ریزساختار  پلیمر سنتز شده بوسیله کاتالیست فرامتالوسن نیکل مجزا  با استفاده از تکنیک جداسازی حرارتی   ۱۱۷

شکل ‏۴‑۲۰ بررسی کمی ریزساختار  پلیمر سنتز شده بوسیله کاتالیست فرامتالوسن نیکل مجزا  با استفاده از تکنیک جداسازی حرارتی   ۱۲۰

شکل ‏۴‑۲۱ بررسی کمی ریزساختار  پلیمر سنتز شده بوسیله کاتالیست هیبریدی با نسبت کاتالیست Ti/Ni=33% با تکنیک جداسازی حرارتی   ۱۲۲

شکل ‏۴‑۲۲ بررسی نوع و اندازه کریستال­های تشکیل شده در نمونه­های سنتز شده توسط کاتالیست­های متفاوت.. ۱۲۵

شکل ‏۴‑۲۳ بررسی نوع و اندازه کریستال­های تشکیل شده در نمونه­های سنتز شده توسط کاتالیست فرامتالوسن نیکل در دماهای پلیمریزاسیون مختلف    ۱۲۶

شکل ‏۴‑۲۴ بررسی تغییرات مدول ذخیره پلی­اتیلن­های سنتز شده توسط کاتالیست­های مختلف بوسیله آزمون DMTA. 128

شکل ‏۴‑۲۵ بررسی انتقالات الفا، بتا و گاما پلی­اتیلن­های سنتز شده توسط کاتالیست­های مختلف بوسیله آزمون DMTA. 129

شکل ‏۴‑۲۶ نمودار ون گروپ پالمن پلیمرهای بدست آمده از کاتالیست­های متفاوت و مناسب­ترین انرژی­های اکتیواسیون استفاده شده ۱۳۱

شکل ‏۴‑۲۷ مسترکرو مدول ذخیره و اتلاف نمونه­های بدست آمده از کاتالیست­های مختلف… ۱۳۲

شکل ‏۴‑۲۸ نمودار ویسکوزیته برشی پلیمرهای بدست آمده از کاتالیست­های مختلف. ۱۳۳

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه

جدول ‏۱‑۱ پیش بینی نرخ رشد عرضه و تقاضای صنایع پتروشیمی ایران……………………………………………………. ۵

جدول ‏۱‑۲ دسته بندی پلی‌اتیلن‌ها بر اساس دانسیته مطابق با استاندارد  ASTM D 1248…………………………………… 8

جدول ‏۱‑۳ ساختارهای گونه‌های مختلف پلی‌اتیلن…………………………………………………………………………. ۹

جدول ‏۱‑۴ اثر نوع کومونومر بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم تهیه شده از پلی‌اتیلن سبک خطی………………………. ۱۳

جدول ‏۱‑۵ ارتباط پارامترها و خواص نهایی پلی‌اتیلن……………………………………………………………………… ۲۶

جدول ‏۱‑۶ خواص حرارتی پلی‌اتیلن……………………………………………………………………………………… ۲۷

جدول ‏۱‑۷ اثر چگالی و شاخص جریان بر خواص فیزیکی و مکانیکی پلی‌اتیلن………………………………………….. ۳۶

جدول ‏۲‑۱ مقایسه سیستم­های مخلوط کاتالیستی بر پایه فلزات متفاوت…………………………………………………… ۵۸

جدول ‏۲‑۲ فعالیت و وزن ملکولی محصولات بدست آمده از سیستم­های کاتالیست دو سایتی بر پایه تیتانیوم-منیزیم و متالوسن ۶۱

جدول ‏۲‑۳ میزان کومنومر، متوسط طول قرا رگرفتن سه­تایی در کوپلیمر اتیلن-هگزن……………………………………. ۶۵

جدول ‏۲‑۴ سیستم­های مخلوط کاتالیست برای پلیمریزاسیون اتیلن شامل یک کاتالیست تیتانیوم-منیزیم و یک ترکیب دیگر ۶۸

جدول ‏۳‑۱ مواد مصرفی در مراحل مختلف انجام پروژه………………………………………………………………….. ۷۴

جدول ‏۳‑۲ سنتز نمونه­های هیبریدی کاتالیست متالوسن و فرامتالوسن…………………………………………………….. ۷۹

جدول ‏۴‑۱ شاخص بندی عناصر در کاتالیست هیبریدی با استفاده از ICP………………………………………………… 84

جدول ‏۴‑۲ بررسی فعالیت کاتالیست با تغییر در دمای بارگذاری کاتالیست­ها…………………………………………….. ۸۸

جدول ‏۴‑۳  بررسی فعالیت کاتالیست­های هیبریدی  با تغییر در دمای پلیمریزاسیون……………………………………….. ۹۰

جدول ‏۴‑۴  بررسی درصد غیراشباعیت(مقدار وینیل) به کمک آنالیز FTIR……………………………………………… 93

جدول ‏۴‑۵ بررسی جرم مولکولی متوسط گرانروی با استفاده از ویسکومترآبلود، حلال دکالین و دمای حمام روغنC °  ۱۳۵ ۹۵

جدول ‏۴‑۶  بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون بر دمای ذوب پلیمر های حاصل از کاتالیست هتروژن فرامتالوسن نیکل………. ۹۹

جدول ‏۴‑۷  بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون بر دمای ذوب پلیمر های حاصل از کاتالیست هتروژن متالوسن……………… ۱۰۰

جدول ‏۴‑۸ بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون بر دمای ذوب پلیمر های هیبریدی در نسبت کاتالیست هیبریدی Metallocene/LTM  برابر ۳۳ درصد ۱۰۲

جدول ‏۴‑۹ بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون بر دمای ذوب پلیمر های هیبریدی در نسبت کاتالیست هیبریدی Metallocene/LTM برابر ۵۰ درصد  ۱۰۵

جدول ‏۴‑۱۰ بررسی اثر دمای پلیمریزاسیون بر دمای ذوب پلیمر های هیبریدی در نسبت کاتالیست هیبریدی Metallocene/LTM برابر ۶۷ درصد ۱۰۶

جدول ‏۴‑۱۱ بررسی اثر نسبت مولی کاتالیست هیبریدی بر دمای ذوب پلیمر های بدست آمده………………………….. ۱۰۸

جدول ‏۴‑۱۲ بررسی درصد کریستال پلیمر های هیبریدی با استفاده ازکمک کاتالیست TEA  و دماهای پلیمریزاسیون متفاوت ۱۱۲

جدول ‏۴‑۱۳ تعیین ضخامت لاملا و شاخص هتروژنیتی پلیمر سنتز شده با نسبت کاتالیست هیبریدی % ۶۷=Ti/Ni و دمای پلیمریزاسیون °C 30     ۱۱۹

جدول ‏۴‑۱۴ تعیین ضخامت لاملا و شاخص هتروژنیتی پلیمر با کاتالیست فرامتالوسن نیکل و دمای پلیمریزاسیون °C50… 121

جدول ‏۴‑۱۵ تعیین ضخامت لاملا و شاخص هتروژنیتی پلیمر سنتز شده با نسبت کاتالیست هیبریدی % ۳۳=Metallocene/LTM  و دمای پلیمریزاسیون °C 50……………………………………………………………………………………………………………………….. 122

جدول ‏۴‑۱۶ تعیین ضخامت لاملا و شاخص هتروژنیتی پلیمر سنتز شده با نسبت کاتالیست هیبریدی % ۶۷=Metallocene/LTM  و دمای پلیمریزاسیون °C50……………………………………………………………………………………………………………………. 123

جدول ‏۴‑۱۷ بررسی متوسط عددی، متوسط وزنی و توزیع طول توالی متیلن برای نمونه­های سنتز شده متفاوت…………. ۱۲۴

جدول ‏۴‑۱۸ مقایسه مدول پلیمرهای سنتز شده در دمایC ° ۱۴۰-………………………………………………………. ۱۲۸

جدول ‏۴‑۱۹  انتقال­های آلفا، بتا و گاما پلیمرهای سنتز شده با استفاده از آزمون DMTA……………………………….. 130

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی پارامترهای ساخت هیبرید کاتالیست های کئوردیناسیونی برای پلیمریزاسیون اتیلن”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...