%41تخفیف

بررسی و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

تعداد 132 صفحه فایل word

                        چکیده :

        برساخت گرایی اخلاقی دیدگاهی فرا اخلاقی درباره ی طبیعت صدق  و حقایق و خصوصیات اخلاقی است . برساخت  گرایی ظاهراً در تقابل با واقع گرایی قرار می گیرد و تنها  با روایتهای واقع گرائی اخلاقی توافقی نسبی و محدود دارد. بر ساخت گرایان، مانند واقع گرایان ، جملات اخلاقی را دارای محتوای توصیفی می دانند و بنا بر این به نظر می رسد واقعاً بیان کننده امر واقع باشند.ولی بر ساخت گرایان برغم اینکه  می پذیرند که به نحوی حقایق اخلاقی وجود دارند  ، بر عکس واقع گرایان، آنها را وابسته به نگرشها و قرار دادهای انسانی و امثال آن می دانند.

            جان رالز برای نخستین بار اصطلاح برساخت گرایی در اخلاق را  بکار برد و تفسیری برساخت گرایانه از فلسفه اخلاق کانت به دست داد. براساس این تفسیر اخلاق برساخته عقل بشری است و امر مطلق روال برساختن است. رالز همچنین نظریه خود را برساخت گرایی کانتی نامید .    براساس برساخت گرایی کانتی محتواى اصول عدالت نتيجه توافق و قرادادى است كه ميان افرادى خاص در وضعيت ويژه‏اى بدست می آید و رالز  آن را وضعیت اولیه مى‏نامد.وضعیت اولیه روال تصمیم یا روال برساختن در برساخت گرایی کانتی است که در آن اصول عدالت بر ساخته می شوند.

واژگان کلیدی : برساخت گرایی ، واقع گرایی ، اصول عدالت ، وضعیت اولیه، امر مطلق.

 

فهرست مطالب

 

             عنوان                                                                                       صفحه 

                       

         فصل اول  : فلسفه اخلاق وظهوربرساخت گرائی

 • اخلاق هنجاری…………………………………………………………………………………   8   

          1-1  نتیجه گرائی ………………………………………………………………………………   9

          2-1  اخلاق فضیلت …………………………………………………………………………..  10

          3-1 وظیفه گرائی ……………………………………………………………………………..   12

 • فرا اخلاق……………………………………………………………………………………….    13                    1-2 دلالت شناسی اخلاقی…………………………………………………………………    13

          2-2  معرفت شناسی اخلاقی ………………………………………………………………… 14

          3-2 وجود شناسی اخلاقی…………………………………………………………………..   15

 • ناشناخت گرائی دراخلاق…………………………………………………………………..   15

          1-3  احساس گرائی…………………………………………………………………………..   17

          2-3  توصیه گرائی……………………………………………………………………………..   20

 • شناخت گرائی دراخلاق……………………………………………………………………      21

         1-4 شناخت گرائی حداقلی  ………………………………………………………………..   22

         2-4 شناخت گرائی حداکثری……………………………………………………………….    23

 • واقع گرائی دراخلاق ……………………………………………………………………….      23

       1-5  اقسام واقع گرائی دراخلاق. …………………………………………………………..     25

             1-1-5  واقع گرائی اخلاقی طبیعت گرایانه……………………………………………  26

             2-1-5  واقع گرائی اخلاقی ناطبیعت گرایانه ………………………………………..   28

             1-2-1-5 مغالطه طبیعت گرایان…………………………………………………………  28

             2-2-1-5 برهان سؤال گشوده ………………………………………………………….  29

 • ناواقع گرائی اخلاقی…………………………………………………………………………….. 31  

          1-6  ناواقع گرائی اخلاقی فوق طبیعت گرایانه  ………………………………………..  31

                1-1-6  نظریه امر الهی………………………………………………………………….  32

                2-1-6  برخی اشکالات وارد بر نظریه امرالهی……………………………………  36

 • تئوری خطا ………………………………………………………………………………………  38

          1-7 تئوری خطای مکی ………………………………………………………………………  39

          1-1-7  استدلال از راه نسبیت ……………………………………………………………..  39

          2-1-7  استدلال از راه عجیب بودن یاغرابت …………………………………………..  40

 • ظهور بر ساخت گرائی …………………………………………………………………………  42  

             فصل دوم: فلسفه اخلاق کانت  وبر ساخت گرائی اخلاقی

             مقدمه …………………………………………………………………………………………..   44

 • فلسفه نقادی کانت ………………………………………………………………………  45

1-1   نقدعقل محض وشرایط تکون معرقت  ………………………………………  46

                         1-1-1 زمان و مکان  …………………………………………………………  47

                          2-1-1 مقولات فاهمه…………………………………………………………  47

                         3-1-1 وحدت استعلائی ادراک  نفسانی ………………………………….  48 

 • من استعلائی………………………………………………………….  49

 • نقدعقل عملی …………………………………………………………………………………… 52

1-2   نسبت سوژه متافیزیکی درنقداول بانقددوم …………………………………  53

                    2-2   ساحت اخلاق ………………………………………………………………..  54

                    3-2   اراده نیک   ……………………………………………………………………  56

                    4-2   خود مختاری اراده …………………………………………………………..  57

                    5-2   قانون اخلاقی  ………………………………………………………………..  60

                    6-2  امر مطلق ………………………………………………………………………..  62

                       1-6-2 صورت بندی های امرمطلق  …………………………………………  64

                          1-1-6- 2  صورت نخست …………………………………………………  64

                            2-1-6-2  صورت دوم  …………………………………………………….   65

                             3-2-6-2   صورت سوم     ……………………………………………….   67

 • بر ساخت گرائی درفلسفه اخلاقی کانت  ……………………………………………   68

1-3  صدق ومنشأ هنجار مندی  ………………………………………………………  73

              فصل سوم : بر ساخت گرائی کانتی

                  مقدمه    ……………………………………………………………………………………   80

 • نسبت بر ساخت گرایی بادیگر تئوریهای اخلاقی…………………………………. 81

 • روایتهای بر ساخت گرائی……………………………………………………………… 82

                1 -2- روایتهای ساده برساخت گرائی……………………………………………….   82

                 2-2- روایتهای پیچیده برساخت گرائی ……………………………………………   82

 • بر ساخت گرائی کانتی جان رالز ……………………………………………………..  86

       1-3 – وضعیت اولیه یاروال تصمیم یا روال برساختن  ………………………..   90

 • روال تصمیم برساخت گرایانه   ………………………………………………………  92

       1-4 مشخصه های روال تعمیم کانتی ……………………………………………….  93 

       2-4 روال تعمیم ومفهوم کانتی شخص…………………………………………..     95 

 • توجیه و عینیت و صدق در برساخت گرایی کانتی …………………………..    102

 نتیجه گیری   ………………………………………………………………………………..    109

             فهرست منابع و مأخذ ……………………………………………………………………..   115       

 

 

 

 

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo