بررسی نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی در ارتباط بین جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری دانشجویان

تعداد 115 صفحه فایل word

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی در ارتباط بین جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری انجام شد. نمونه‌ای متشکل از 300 (168 نفر دختر و 132 نفر پسر) دانشجوی رشته‌های مختلف از 5 دانشکده‌ی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، که به شیوه‌ی نمونه گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای با واحد نمونه‌ای کلاس انتخاب شده بودند، سه پرسشنامه‌ی جهت‌گیری هدف (الیوت و مک گریگور، 2001)، پرسشنامه‌ی تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و پرسشنامه‌ی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی (ترو و کانل، 1984) را تکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون مطابق با مراحل بارون و کنی (1986)، نشان داد که جهت‌گیری هدف عملکردی- اجتنابی، به صورت منفی و مستقیم، تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کند. همچنین جهت‌گیری تسلطی-گرایشی، از طریق راهبردهای مقابله‌ای مثبت و فرافکن و راهبرد غیرمقابله‌ای، تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کند. جهت ‌گیری عملکردی-گرایشی از طریق مقابله‌ی انکاری و جهت‌گیری تسلطی- اجتنابی، از طریق راهبرد غیرمقابله‌ای، تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین یافته‌های پژوهش در خصوص تفاوت‌های جنسیتی در متغیرهای پژوهش، حاکی از آن است که فقط در میانگین راهبردهای مقابله‌ای مثبت، در میان دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. در سایر متغیرهای پژوهش، تفاوت معناداری در بین دختران و پسران مشاهده نشد.

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                      صفحه                   

۱- کلیات                                                                                                                                                             ۱

۱-۱- مقدمه                                                                                                                                                        ۱

۱-۲- بیان مسأله                                                                                                                                              ۶

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                                      ۸

۱-۴- اهداف پژوهش                                                                                                                                         ۹

۱-۴-۱- هدف اصلی                                                                                                                                          ۹

۱-۴-۲- اهداف فرعی                                                                                                                                       ۹

۱-۵- سوالات پژوهش                                                                                                                                     ۱۰

۱-۵-۱- سوالات اصلی                                                                                                                                    ۱۰

۱-۵-۲- سوالات فرعی                                                                                                                                   ۱۰

۲-۱- مبانی نظری                                                                                                                                           ۱۲

۲-۱-۱- جهت‌گیری هدف                                                                                                                              ۱۲

۲-۱-۱-۱- انواع جهت‌گیری‌های هدف                                                                                                        ۲۱

۲-۱-۱-۱-۱- اهداف تسلطی-گرایشی                                                                                                        ۲۱

۲-۱-۱-۱-۲- اهداف تسلطی- اجتنابی                                                                                                     ۲۲

۲-۱-۱-۱-۳- اهداف عملکردی-گرایشی                                                                                                  ۲۳

۲-۱-۱-۱-۴- اهداف عملکردی- اجتنابی                                                                                                 ۲۴

۲-۱-۲- راهبردهای مقابله‌ای                                                                                                                      ۲۵

۲-۱-۲-۱- انواع راهبردهای مقابله‌ای                                                                                                        ۳۱

۲-۱-۲-۲- راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی                                                                                                ۳۶

۲-۱-۳- تاب‌آوری                                                                                                                                         ۳۸

۲-۱-۳-۱- عوامل محافظ و عوامل آسیب زا                                                                                             ۴۲

۲-۱-۳-۲- مدل‌های تاب‌آوری                                                                                                                   ۴۴

۲-۱-۳-۲-۱- مدل جبرانی                                                                                                                          ۴۴

۲-۱-۳-۲-۲- مدل چالشی                                                                                                                         ۴۵

۲-۱-۳-۲-۳- مدل حفاظتی                                                                                                                      ۴۵

۲-۲- تحقیقات پیشین                                                                                                                                 ۴۶

۲-۲-۱- جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری                                                                                                        ۴۶

۲-۲-۲- جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی                                                                   ۴۹

۲-۲-۳- راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی و تاب‌آوری                                                                                ۵۱

۲-۲-۴- تفاوت‌های جنسیتی در جهت‌‌گیری‌های هدف                                                                         ۵۳

۲-۲-۵- تفاوت‌های جنسیتی در راهبردهای مقابله‌ای                                                                          ۵۴

۲-۲-۶- تفاوت‌های جنسیتی در تاب‌آوری                                                                                               ۵۶

۳- روش پژوهش                                                                                                                                            ۵۸

۳-۱- طرح پژوهش                                                                                                                                        ۵۸

۳-۲- جامعه‌ی آماری                                                                                                                                   ۵۹

۳-۳- مشارکت کنندگان در تحقیق                                                                                                          ۵۹

۳-۴- تعاریف عملیاتی متغیرها                                                                                                                    ۱۱

۳-۵- ابزارهای اندازه‌گیری                                                                                                                           ۶۰

۳-۵-۱- پرسشنامه‌ی اهداف پیشرفت (AGQ)                                                                                        ۶۰

۳-۵-۲- پرسشنامه‌ی تاب‌آوری (CD-RISC)                                                                                          ۶۱

۳-۵-۳- پرسشنامه‌ی راهبردهای مقابله‌ی تحصیلی (ACI)                                                                ۶۲

۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات                                                                                                                 ۶۳

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                                                         ۶۴

۴- یافته‌های پژوهش                                                                                                                                     ۶۷

۴-۱- یافته‌های توصیفی پژوهش                                                                                                                ۶۷

۴-۲- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل پژوهش                                                                                  ۶۸

۴-۳- یافته‌های مربوط به سؤال‌های پژوهش                                                                                            ۶۹

۴-۳-۱- بررسی مدل پژوهش                                                                                                                      ۶۹

۴-۳-۱-۱- سؤال اول پژوهش                                                                                                                      ۶۹

۴-۳-۱-۲- سؤال دوم پژوهش                                                                                                                     ۷۰

۴-۳-۱-۳- سؤال سوم پژوهش                                                                                                                  ۷۳

۴-۳-۱-۴- سؤال چهارم پژوهش                                                                                                               ۷۴

۴-۴- یافته‌های مربوط به تفاوت‌های جنسیتی                                                                                       ۷۵

۴-۴-۱- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی جهت‌گیری هدف                                                                  ۷۵

۴-۴-۲- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی                                           ۷۶

۴-۴-۳- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی تاب‌آوری                                                                               ۷۷

۵- بحث و نتیجه گیری                                                                                                                                 ۷۸

۵-۱- پیش بینی تاب‌آوری بر اساس جهت‌گیری‌های هدف                                                                    ۷۸

۵-۲- پیش‌بینی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی بر اساس جهت‌گیری‌های هدف                                ۷۹

۵-۳- پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی                                                      ۸۱

۵-۴- نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی در ارتباط بین جهت‌گیری‌های هدف و تاب‌آوری               ۸۲

۵-۵- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی جهت‌گیری هدف                                                                      ۸۴

۵-۶- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی                                                ۸۴

۵-۷- تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی تاب‌آوری                                                                                    ۸۵

۵-۸- کاربردهای پژوهش                                                                                                                             ۸۶

۵-۹- پیشنهادهای پژوهش                                                                                                                         ۸۶

۵-۱۰- محدودیت‌های پژوهش                                                                                                                    ۸۷

فهرست منابع                                                                                                                                                 ۸۸

منابع فارسی                                                                                                                                                   ۸۸

منابع انگلیسی                                                                                                                                                ۹۳

پیوست‌ها                                                                                                                                                                       ۹۹

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان و شماره

 

صفحه

جدول ۳-۱: توزیع افراد نمونه بر اساس جنسیت

۶۳

جدول ۳-۲: ضرایب همسانی درونی خرده‌ مقیاس‌های مقیاس اهداف پیشرفت

۶۵

جدول ۳-۳: ضرائب همسانی درونی خرده مقیاس‌های مقیاس راهبردهای مقابله‌ای

۶۷

جدول ۴-۱: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات آزمودنی‌ها در متغیرهای پژوهش

۷۲

جدول ۴-۲: ماتریس همبستگی میان متغیرهای مورد پژوهش در کل نمونه

۷۳

جدول ۴-۳: نتایج رگرسیون همزمان تاب‌آوری بر روی جهت‌گیری‌های هدف

۷۴

جدول ۴-۴: نتایج رگرسیون همزمان راهبردهای مقابله ای تحصیلی بر روی جهت گیری هدف

۷۶

جدول ۴-۵: نتایج رگرسیون همزمان تاب‌آوری بر روی جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای

۸۱

جدول ۴-۶: مقایسه‌ی دختران و پسران در زمینه‌ی جهت‌گیری هدف، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی و تاب‌آوری

۸۴

 

 

 

 فهرست شکل‌ها

عنوان و شماره

صفحه

نمودار ۱-۱: مدل مورد بررسی در پژوهش حاضر

۱۲

نمودار ۳-۱: رگرسیون تاب‌آوری به روی جهت‌گیری هدف

۶۸

نمودار ۳-۲: رگرسیون راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی به روی جهت‌گیری هدف

۶۹

نمودار ۳-۳: رگرسیـون تاب‌آوری به روی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی و جهت‌گیری

۶۹

نمودار ۴-۱: اثر مستقیم جهت‌گیری‌های  هدف بر تاب‌آوری

۷۵

نمودار ۴-۲: اثر مستقیم جهت‌گیری‌های هدف بر راهبرد مقابله‌ای مثبت

۷۷

نمودار ۴-۳: اثر مستقیم مؤلفه‌های جهت‌گیری‌های هدف بر راهبرد مقابله‌ای فرافکن

۷۸

نمودار ۴-۴: اثر مستقیم جهت‌گیری‌های هدف بر راهبرد مقابله‌ای انکاری

۷۹

نمودار ۴-۵: اثر مستقیم مؤلفه‌های جهت‌گیری بر راهبرد غیر مدارایی

۸۰

نمودار ۴-۶: اثر همزمان جهت‌گیری‌های هدف و راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی بر تاب‌آوری

۸۲

نمودار ۴-۷: مدل واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی

۸۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی در ارتباط بین جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری دانشجویان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...